De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmiddag 2 maart 2014. WELKOM in/bij deze kerkdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmiddag 2 maart 2014. WELKOM in/bij deze kerkdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmiddag 2 maart 2014

2 WELKOM in/bij deze kerkdienst

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. J. van ‘t Spijker Welkom en mededelingen Zingen psalm 84: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Zingen psalm 84: 4 en 6 Gebed Bijbellezing Psalm 139 Zingen psalm 139: 1 en 2

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. J. van ‘t Spijker Verkondiging Zingen psalm 139: 9 en 14 Dankgebed Collecten Zingen gezang 409: 1 en 2 Geloofsbelijdenis Zingen gezang 409: 4 en 5 Zegen

5 Er ligt weer een nieuw nummer van het gemeenteblad voor u en jou klaar om mee te nemen. Maart 2014

6 Welkom en mededelingen

7 Psalm 84 : 1 en 3 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

8 Psalm 84 : 1 en 3 Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.

9 Stil gebed Votum en groet

10 Psalm 84 : 4 en 6 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord, tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel.

11 Psalm 84 : 4 en 6 Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen. HEER, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.

12 Gebed

13 De lezing uit de Bijbel is Psalm 139 volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

14 Psalm 139 1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten, 3 ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. 4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.

15 Psalm 139 5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

16 Psalm 139 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. 11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,‘ 12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn.

17 Psalm 139 De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. 13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

18 Psalm 139 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

19 Psalm 139 17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, 18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. 19 God, breng de zondaars om, – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – 20 ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam.

20 Psalm 139 21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan? 22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden. 23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, 24 zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

21 Psalm 139 : 1 en 2 HEER, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen.

22 Psalm 139 : 1 en 2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: wie weet mijn wegen zoals Gij? Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. Ja overal, op al mijn wegen en altijd weer komt Gij mij tegen.

23 Verkondiging

24 Psalm 139 : 9 en 14 Gij zijt mij overal nabij, uw ogen waken over mij van toen ik vormloos ben ontstaan. Gij wist hoe het zou verder gaan. Ja, in uw boek stond reeds te lezen, wat eens mijn levensweg zou wezen.

25 Psalm 139 : 9 en 14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven.

26 Dankgebed

27 Collecten De eerste rondgang is voor een project van het werelddiaconaat. De tweede rondgang is voor de Singelkerk. Het diaconale project betreft watervoorziening in Cambodja. In de provincie Kompong Speu zorgt de PNKS (Ponleu Ney Kdey Sangkhum) = ‘Licht van Hoop’ voor het graven van grote vijvers voor schoon drinkwater voor mens en dier.

28  een van de armste landen van Azië;  een land met een geschiedenis van oorlog en onderdrukking;  ¾ van de bevolking werkt in landbouw, bosbouw of visserij. Cambodja…

29 Water is in Cambodja ontzettend onmisbaar, maar helaas niet vanzelfsprekend. De inwoners van dit agrarische land ervaren dat aan den lijve. Water…

30 Dit is een provincie die erg te lijden heeft onder sterk verminderde regenval. De watervoorziening komt hier steeds meer in gevaar. Kampong Speu…

31 PNKS De plaatselijke organisatie PNKS (Ponleu Ney Kdey Sangkhun – Licht van Hoop) helpt daarom dorpen met het aanleggen en verbeteren van waterreservoirs.

32 Waterreservoirs… Dit zijn grote vijvers die zo in het landschap zijn gegraven dat het (regen)water er makkelijk naartoe stroomt. Het regent weinig, maar als het regent…

33 … komt het met bakken uit de lucht! Als dat in de ‘vijver’ terecht komt, kan het dorp eromheen (zo’n 30 gezinnen) weer lange tijd vooruit!

34 Vissen… In de ‘vijver’ hebben ook diverse soorten vissen hun verblijf. Naast watervoorziening levert het daarmee ook voedsel- en werkvoorziening op.

35 Belangrijk Een wezenlijk project dus voor het totale dorp! Zo zien de inwoners dat ook… en dat is belangrijk: wij helpen bij de start, zij doen de rest.

36 Helpt u, help jij, mee? Ja toch? Giften voor dit diaconale project zijn welkom op bankrekening NL54 INGB 0000 3334 07 t.n.v. Diaconie CGK Utrecht-Centrum.

37 Gezang 409 : 1 en 2 Laat ons de Heer lofzingen, juicht, al wie bij Hem hoort! Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord. Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood, gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood.

38 Gezang 409 : 1 en 2 God heeft u uitverkoren en uw geloof gebouwd, Hij heeft een eed gezworen aan elk die Hem vertrouwt: dat Hij hen zal omgeven met sterkte als een wal, dat Hij wie met Hem leven de zege schenken zal.

39 Geloofsbelijdenis (1) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

40 Geloofsbelijdenis (2) is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

41 Geloofsbelijdenis (3) Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

42 Gezang 409 : 4 en 5 Daarom dan niet versagen, maar moedig verder gaan! De Heer doet redding dagen, Hij trok uw lot zich aan. Wie lijdt, God zal het merken, 't is alles Hem bekend; Hij zal zijn kindren sterken met woord en sakrament.

43 Gezang 409 : 4 en 5 Daarom lof zij de Here, in wie ons heil bestaat, Hem die ons toe wou keren zijn liefelijk gelaat. Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd, en schenke ons al 't goede nu en in eeuwigheid.

44 Zegen, te beantwoorden met:

45 Volgende week vanuit dit kerkgebouw kerkdiensten om 10.00 en 17.00 uur; voorganger ds. W.J. Quist. In de morgendienst inleiding van zr. Gea Pijl-Dekker tot pastoraal bezoeker.


Download ppt "Zondagmiddag 2 maart 2014. WELKOM in/bij deze kerkdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google