De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze gezamenlijke middagdienst!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze gezamenlijke middagdienst!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze gezamenlijke middagdienst!
Voorganger: Ds. K.T. de Jonge Ouderling: Egge Groenewold Organist: Wim Brunsveld

2 Zondag 28 juli 2013 I/III Orgelspel Intocht Mededelingen Voorbereiding Gezang 21: 1, 5 en 7 Votum & groet Psalm 112: 1, 3 en 4 Dienst van het woord Gebed bij de opening van de Schriften

3 Zondag 28 juli 2013 II/III Schriftlezing Spreuken 22:17 t/m 23:11 Psalm 34: 3, 5 en 9 Jacobus 1:19-27 ELB 398: “Handen heb je om te geven” Tekstlezing Spreuken 23:10-11 Verkondiging “Kom niet aan de armen!”

4 Zondag 28 juli 2013 III/III Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 Dienst van het gebed Gebeden: voorbeden en dankzeggingen Collecten Belijden: We zingen de Apostolische Geloofbelijdenis Zegen Amen gezonden door gemeente

5 Spreuk van de week: Spreuken 13:8
“De rijkdom van een mens is het losgeld voor zijn leven, ben je arm, dan word je niet bedreigd.” Spreuken 13:8

6 De collecten zijn vandaag bestemd voor: Diaconie Kerk

7 Orgelspel Intocht Med. Voorbereiding

8 Gezang 21: 1, 5 en 7 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

9 Gezang 21: 1, 5 en 7 O gij verdrukte, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier! Hongrige, Hij wil u spijze bereiden, dorstige, zie de heilsrivier! Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei. Halleluja! Halleluja!

10 Gezang 21: 1, 5 en 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja! Halleluja!

11 VOTUM EN GROET

12 Psalm 112: 1, 3 en 4 God zij geloofd en hoog geprezen. Welzalig die de HERE vrezen. Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, zijn nageslacht is groot op aarde. Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, beërft een overvloed van zegen.

13 Psalm 112: 1, 3 en 4 Wel hem, die geeft te allen tijde, die zich door liefd' en recht laat leiden. Hij is standvastig, wankelt nimmer, zijn goede trouw bestaat voor immer. Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen, de HEER zal steeds zijn schuilplaats wezen.

14 Psalm 112: 1, 3 en 4 Standvastig blijft hij bij zijn plannen, nooit zal de vrees hem overmannen. Hij slaat met vreugd de vijand gade, geen haat, geen boosheid kan hem schaden. Mild is zijn hart en vol erbarmen schenkt hij zijn gaven aan de armen.

15 Welkom en mededelingen
DIENST VAN HET WOORD GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN

16 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Spreuken 22:17 t/m 23:11

17 Spreuken 22:17 t/m 23:11 (NBV) 17 Schenk mijn kennis een aandachtig oor, luister naar de woorden van de wijzen. 18 Het is goed ze vast te houden, zodat je ze altijd op je lippen hebt. 19 Jou laat ik ze horen, nu, opdat je op de HEER vertrouwt. 20 Heb ik niet dertig spreuken voor je opgeschreven, vol kennis en goede raad?

18 Spreuken 22:17 t/m 23:11 (NBV) 21 Het is om je de waarheid te leren, waarachtige woorden, om een betrouwbaar antwoord te geven aan wie je heeft gestuurd. 22 Beroof een arme niet, hij is al arm genoeg. Vertrap een verschoppeling niet als hij terechtstaat in de poort. 23 Want de HEER verdedigt hun rechten, wie hen bedreigen, jaagt hij de dood in.

19 Spreuken 22:17 t/m 23:11 (NBV) 24 Ga niet om met een heethoofd, houd je niet op met een driftkop, 25 opdat je niet dezelfde weg gaat als hij en voor jezelf een valstrik zet. 26 Geef niet zomaar een handslag, sta niet zomaar borg voor een schuld. 27 Als je die niet kunt voldoen, halen ze je bed onder je vandaan. 28 Verplaats geen oude grenzen, je voorouders hebben ze vastgesteld.

20 Spreuken 22:17 t/m 23:11 (NBV) 29 Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen. Spreuken 23 1 Als je bij een machtig man aan tafel zit, vergeet dan niet wie je voor je hebt. 2 Bedwing je gulzigheid, ook al houd je van een goede maaltijd.

21 Spreuken 22:17 t/m 23:11 (NBV) 3 Laat je niet verleiden door zijn lekkernijen, want je wordt erdoor misleid. 4 Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij. 5 Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg. 6 Ga niet aan tafel bij een gierigaard, laat je niet verleiden door zijn lekkernijen.

22 Spreuken 22:17 t/m 23:11 (NBV) 7 Hij is door en door berekenend. Zegt hij: ‘Tast toe,’ dan meent hij er niets van. 8 Wat hij je voorzet, braak je uit, je vriendelijke woorden zijn aan hem verspild. 9 Spreek niet tegen een dwaas, hij veracht je verstandige woorden. 10 Verleg geen oude grenzen, schend de akkers van wezen niet. 11 Want hun beschermer is sterk, hij zal hun rechten tegen je verdedigen.

23 Welkom en mededelingen

24 Psalm 34: 3, 5 en 9 Een arme riep in nood. De HERE hoorde naar zijn stem, God, die in al zijn angsten hem uitzicht en redding bood. Rondom Gods knechten staat des HEREN engel als een wacht. Hij weert des vijands overmacht en redt hen van het kwaad.

25 Psalm 34: 3, 5 en 9 Komt kindren, hoort mij aan. Wie vindt een leven lang en goed? Hij die Gods wil met vreugde doet en in zijn dienst wil staan. Weerhoud uw tong van kwaad zodat gij niemand schade doet. Wijk van het kwade en doe goed, sticht vrede metterdaad.

26 Psalm 34: 3, 5 en 9 De HEER verlost en spaart het leven van wie Hem bemint. Al wie bij God zijn toevlucht vindt wordt schuldeloos verklaard.

27 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Jacobus 1: 19-27

28 Jacobus 1: (NBV) 19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20 Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is.

29 Jacobus 1: (NBV) 21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.

30 Jacobus 1: (NBV) 23 Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.

31 Jacobus 1: (NBV) 25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. 26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.

32 Jacobus 1: (NBV) 27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

33 Welkom en mededelingen

34 Evangelische Liedbundel 398: 1

35 Evangelische Liedbundel 398: refrein

36 Evangelische Liedbundel 398: 2

37 Evangelische Liedbundel 398: refrein

38 Evangelische Liedbundel 398: 3

39 Evangelische Liedbundel 398: refrein

40 Evangelische Liedbundel 398: 4

41 Evangelische Liedbundel 398: refrein

42 Evangelische Liedbundel 398: 5

43 Evangelische Liedbundel 398: refrein

44 Welkom en mededelingen
TEKSTLEZING

45 Spreuken 23: 10-11 10 Verleg geen oude grenzen, schend de akkers van wezen niet. 11 Want hun beschermer is sterk, hij zal hun rechten tegen je verdedigen.

46 Welkom en mededelingen
Verkondiging “KOM NIET AAN DE ARMEN!”

47 Welkom en mededelingen
Hierna meteen zingen: ELB209

48 Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten w’ U vergelden, dank voor 't daaglijks brood.

49 Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.

50 Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen 't roepen aan de poort.

51 Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.

52 Welkom en mededelingen
DIENST VAN HET GEBED GEBEDEN: voorbeden en dankzegging

53 De collecten zijn bestemd voor: Diaconie Kerk

54 Welkom en mededelingen
BELIJDEN

55 zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heil’ge Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

56 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

57 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof ene heilige, algemene,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden, Wederomstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

58 Welkom en mededelingen
ZEGEN

59 Zegen te beantwoorden met

60 Een fijne week toegewenst!


Download ppt "Welkom in deze gezamenlijke middagdienst!"

Verwante presentaties


Ads door Google