De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmorgen 5 augustus 2012. WELKOM in/bij deze kerkdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmorgen 5 augustus 2012. WELKOM in/bij deze kerkdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmorgen 5 augustus 2012

2 WELKOM in/bij deze kerkdienst.

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. J. Markus Welkom en mededelingen Zingen gezang 477 Stil gebed - votum - groet Zingen psalm 100 : 1 en 2 Geboden Zingen psalm 119 : 3 en 5 Gebed Bijbellezing: Marcus 5 : 22 t/m 43

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. J. Markus Zingen psalm 43 : 1 en 3 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan Prediking (n.a.v. Marcus 5 : 34 en 36c) Zingen Evangelische Liedbundel 226 Dankgebed en voorbede De kinderen komen terug Collecten Zingen psalm 27 : 6 en 7 Zegen

5 Spreuk van de week (Uit: Spreuken van koning Salomo 11 : 19) Wie werkelijk rechtvaardig is vindt het leven, wie uit is op het kwaad de dood.

6 Een bijzondere middag-/avondexcursie voor jong (vanaf 5 jaar) en oud(er):  Woensdag 29 augustus 2012 naar Ede.  Schaapskudde Ginkelse Heide, pannenkoek eten, film in Natuurcentrum Veluwe en bezoek aan Wildkansel De Hindekamp in het bos.  Vanaf de wildkansel zijn edel- herten, reeën en wilde zwijnen (zittend) goed te zien.  Extra spannend voor kinderen.  Ook bereikbaar voor mensen met rollator of in een rolstoel.  Zie mededelingenblad.

7 Welkom en mededelingen

8 Gezang 477 : 1(a) en 2 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!

9 Gezang 477 : 1(b) en 2 Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

10 Gezang 477 : 1 en 2(a) Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.

11 Gezang 477 : 1 en 2(b) Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

12 Stil gebed, votum en groet

13 Psalm 100 : 1 en 2 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

14 Psalm 100 : 1 en 2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt."

15 Geboden

16 Psalm 119 : 3 en 5 U dank ik, HEER, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

17 Psalm 119 : 3 en 5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. Leid mij in 't licht van uw verordeningen. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort het hoge recht van uw verbond bezingen.

18 Gebed

19 De lezing uit de Bijbel is Marcus 5 : 22 t/m 43 (in de Nieuwe BijbelVertaling).

20 Marcus 5 22 Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23 Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’

21 Marcus 5 24 Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. 25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan.

22 Marcus 5 27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28 want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was.

23 Marcus 5 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’

24 Marcus 5 32 Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 34 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’

25 Marcus 5 35 Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ 36 Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’

26 Marcus 5 37 Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38 Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen.

27 Marcus 5 39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40 Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen.

28 Marcus 5 41 Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!‘ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42 Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43 Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

29 Psalm 43 : 1 en 3 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt. Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten. Doe mij ontkomen aan hun haat, o HEER, mijn toeverlaat.

30 Psalm 43 : 1 en 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

31 De kinderen kunnen nu naar de bijbelklas gaan. Daar wordt verteld over de inname van Jeruzalem door koning David (2 Samuël 5).

32 Prediking n.a.v. Marcus 5 : 34 en 36c. 34 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’ 36c ‘Maar blijf geloven.’

33 Evangelische Liedbundel 226 : 1 en 2 Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

34 Evangelische Liedbundel 226 : refrein Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

35 Evangelische Liedbundel 226 : 1 en 2 Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

36 Evangelische Liedbundel 226 : refrein Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

37 Evangelische Liedbundel 226 : slot Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

38 Dankgebed en voorbede

39 Als de kinderen terug zijn, wordt er gecollecteerd voor: 1.de emeritikas, 2.de (Singel)kerk. De collecte voor de emeritikas betreft de oudedagsvoorziening voor predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook predikantsweduwen en –wezen en langdurig zieke predikanten vallen onder deze regeling.

40 Psalm 27 : 6 en 7 Wijs mij de wegen die ik zal betreden, maak nu de paden effen voor mijn voet. Als mij benauwt een drieste leugenrede, leer mij de woorden die ik zeggen moet. O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs, als zij mij kwellen met een vals bewijs. Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat: wees Gij de helper die mij niet verraadt.

41 Psalm 27 : 6 en 7 O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, wacht op den HEER en houd u onversaagd.

42 Zegen

43 Vanmiddag om 17.00 uur vanuit dit kerkgebouw een gezamenlijke dienst met de leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk Utrecht. Voorganger is dan ds. H.J. Vazquez.


Download ppt "Zondagmorgen 5 augustus 2012. WELKOM in/bij deze kerkdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google