De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 23 juni 2013 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 23 juni 2013 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 23 juni 2013 morgendienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: W.B. Roorda Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Psalm 68: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 68: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Psalm 9: 1 en 2 Tien geboden Psalm 32: 1a4b Gebed Schriftlezing: Psalm 68: 1-7 Numeri 10: 35 en 36 (NBV)

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek: Als God verschijnt……
Orde van de dienst - 2 Psalm 132: 6 en 9 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek: Als God verschijnt…… Opwekking 399 Gebeden Inleiding avondmaal: formulier 1 Geloofsbelijdenis Gezang 288: 1, 6, 7 en 8 De collecte via de kelken is voor stichting De Hoop

5 Orde van de dienst - 3 Viering van het avondmaal Psalm 113: 1 Afgaan van de tafel De kinderen komen terug Collecte voor de emeritikas Opwekking 400 Zegen

6 Spreuk van de week “Een rechtvaardige verafschuwt leugens, door zijn schandelijke praatjes staat een goddeloze in een kwade reuk.” Spreuken 13: 5

7 Welkom en mededelingen

8 Psalm 68: 1 en 2 God richt zich op, de vijand vlucht; zijn haters voor zijn aangezicht, als rook zijn zij verdreven. Zij zijn als was in deze vlam, zijn woede heeft hen, waar Hij kwam, ten dode opgeschreven. …..

9 Psalm 68: 1 en 2 ….. Maar de getrouwen zijn verblijd, zij staan voor Hem in vrolijkheid, zij zijn verrukt van vreugde. Zingt God en speelt zijn naam ten prijs, zingt Hem op een verhoogde wijs om wat uw hart verheugde.

10 Psalm 68: 1 en 2 Draagt op een lied, aan Hem gewijd die spoorslags op de wolken rijdt; hoog is de Naam verheven! Hij, vader van 't verweesde kind, bij wie een vrouw bescherming vindt in haar vereenzaamd leven. …..

11 Psalm 68: 1 en 2 ….. Hij, Here in zijn heiligdom, doet wie verlaten was, weerom het samenzijn ervaren. Wie was gevangen wordt bevrijd, maar Hij verbant in eenzaamheid al wie weerspannig waren.

12 Stil gebed Votum en groet

13 Psalm 9: 1 en 2 Met heel mijn hart zing ik uw eer, prijs ik uw wonderwerken, Heer. Ik wil mij in uw naam verblijden, U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

14 Psalm 9: 1 en 2 Mijn vijand, dreigend opgesteld, ligt door uw aanblik neergeveld. Gij zijt ten rechterstoel gestegen om recht en onrecht af te wegen.

15 Tien geboden

16 Psalm 32: 1a en 4b Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven en toegedekt al wat hij had misdreven, God rekent hem zijn dwalingen niet aan - heil hem, die recht voor God is komen staan! Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen - wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. Gij die oprecht van hart en wandel zijt, verheugt u in den Heer te allen tijd!

17 Gebed

18 Schriftlezing Psalm 68: 1 – 7 Numeri 10: 35 en 36

19 `Psalm 68 1 Voor de koorleider. Van David, een psalm, een lied. 2 God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen, zijn haters vluchten als hij verschijnt. 3 U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft. Zoals was smelt bij het vuur, zo vergaan de zondaars als God verschijnt.

20 4 Maar de rechtvaardigen verblijden zich,
zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde. 5 Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, Heer is zijn naam, jubel als hij verschijnt: 6 vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.

21 7 God geeft eenzamen een thuis
en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

22 Numeri 10: 35 en 36 35 Steeds als de ark verder zou trekken zei Mozes: ‘Sta op, Heer, en uw vijanden stuiven uiteen, uw tegenstanders vluchten voor u!’ 36 En steeds als de ark stilhield zei hij: ‘Keer terug, Heer, naar Israël, keer terug naar de tienduizend maal duizenden!’

23 Psalm 132: 6 en 9 Sta op, o HEER, ga ons vooraan tot waar uw voet een voetbank vond, Gij en de ark van uw verbond. Laat hier uw priesters voor U staan en hoor het loflied uit hun mond.

24 Psalm 132: 6 en 9 Sion is van den Heer voorgoed, Hij heeft het aan zijn eer gewijd: “Hier is Mijn rust in eeuwigheid, hier geef Ik brood in overvloed en spijze al wie honger lijdt!

25 Jezus geneest een bezeten man
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Thema: Jezus geneest een bezeten man aan de hand van Lucas 8: 26 – 39.

26 Preek Thema Als God verschijnt….

27

28 Vader God, ik vraag me af …
Vader God, ik vraag me af …. Oorspronkelijke titel: Father God, I wonder. Tekst & muziek: lan Smale. Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman.

29 Opwekking 399: 1 en 2 Vader God, ik vraag me af, hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zolang om mij geeft. Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin en ik zal nooit meer eenzaam zijn, want, Vader, U bent altijd bij mij.

30 Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef.
Opwekking 399: 1 en 2 Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef.

31 Gebeden

32 Inleiding avondmaal Formulier 1 De collecte in de kelken is voor de Stichting De Hoop

33 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

34 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

35 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

36 Gezang 288

37 Gezang 288

38 Gezang 288

39 Gezang 288

40 Gezang 288

41 Gezang 288

42 Gezang 288

43 Gezang 288

44 Viering van het avondmaal

45 Lofprijzing Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,

46 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.

47 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

48 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?

49 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

50 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

51 Daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heer verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.

52 Dankzegging

53 Psalm 113: 1 Prijst, halleluja, prijst den Heer, gij 's Heren knechten, immermeer moet 's Heren naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't Oosten straalt, tot waar z' in 't Westen nederdaalt, zij 's Heren grote naam geprezen.

54 Afgaan van de tafel. De kinderen komen terug
Afgaan van de tafel. De kinderen komen terug. Collecte voor de emeritikas.

55 Opwekking 400 Tekst: T.J. Willams Muziek: Ds. L van de Broek.

56 Opwekking 400: 1 en 2 Liefde was het, onuitputt'lijk, liefd' en goedheid, eind'loos groot. Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd en dankensstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.

57 Opwekking 400: 1 en 2 Rijd als heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht. Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in 't niet. Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet.

58 Zegen te beantwoorden met

59 Vanmiddag is er om 17 uur een gezamenlijke dienst in de Jeruzalemkerk.
Voorganger: H. Rijken van Olst.


Download ppt "Zondag 23 juni 2013 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google