De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dank-zij Gods regels Dinsdag 6 juli 2010 Dank-zij Gods regels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dank-zij Gods regels Dinsdag 6 juli 2010 Dank-zij Gods regels."— Transcript van de presentatie:

1 Dank-zij Gods regels Dinsdag 6 juli 2010 Dank-zij Gods regels

2 Blijdschap Lukas 15 : 7 en 10 “Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.” “Alzo zeg ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.” Dank-zij Gods regels

3 Zingen OTH 310 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld. en uw blijdschap wordt vervuld, Dank-zij Gods regels

4 Terugblik stille tijd Betrouwbaar Menselijk Sociaal Gelovig Behulpzaam
Dank-zij Gods regels

5 Dank-zij Gods regels

6 Efeze 6 : 1 - 9 1. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 2. Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 3. Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 4. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren. 5. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; 6. Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte; 7. Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen; 8. Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. 9. En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is. Dank-zij Gods regels

7 Zingen Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te handlen, 'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. HEER', mijn God, ik zal U loven, Heffen 't ganse hart naar boven; 'k Zal Uw Naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid. Dank-zij Gods regels

8 Dank-zij Gods regels Verleden Heden Toekomst Dank-zij Gods regels

9 Verleden Losserschap Leviraatshuwelijk - Zwagerhuwelijk
Dank-zij Gods regels

10 Heden Grondwet Tien geboden Waarom? Samenvatting van de Wet
Dank-zij Gods regels

11 Rijke belofte Mattheüs 28 : 34 - 40
34. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. 35. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dank-zij Gods regels

12 Rijke belofte Mattheüs 28 : 34 - 40
37. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! Wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38. En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39. En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? 40. En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Dank-zij Gods regels

13 Rijke belofte Jesaja 58 : 7 - 11
7. Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt? 8. Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen. 9. Dan zult gij roepen, en de HEERE zal antwoorden; gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik. Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers, en het spreken der ongerechtigheid; 10. En zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag. 11. En de HEERE zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken. Dank-zij Gods regels

14 Toekomst Prachtige toekomst Twee mogelijkheden
Dank zij aan Gods regels! Dank-zij Gods regels

15 Gebed Dank-zij Gods regels

16 Zingen OTH 148 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij Zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde nieuwe kracht. Als ik mijn hand in Zijn hand leg, wijst hij mij de weg, wijst Hij mij de weg Dank-zij Gods regels

17 Zingen OTH 148 Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar Zijn liefde blijft bestaan en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. Dank-zij Gods regels

18 Zingen OTH 148 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij Zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde nieuwe kracht. Als ik mijn hand in Zijn hand leg, wijst hij mij de weg, wijst Hij mij de weg Dank-zij Gods regels

19 Zingen Wat jullie willen …… Dank-zij Gods regels

20 Zingen OTH 160 U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft. als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: ja, Jezus is mijn Heer, dan kniel ik voor hem neer. Dank-zij Gods regels

21 Zingen OTH 160 Ik heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan.
In mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam. Heer wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. Dank-zij Gods regels

22 Zingen OTH 394 De Heer is mijn Herder, Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht. Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan. De Heer is mijn Herder. Dank-zij Gods regels

23 Zingen OTH 394 Al ga ik door een donker dal,
ik hoef niet bang te zijn. Ik weet dat U mij bij zult staan, U bent heel dichtbij. Dank-zij Gods regels

24 Zingen OTH 394 De Heer is mijn Herder, Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht. Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan. De Heer is mijn Herder. Dank-zij Gods regels

25 Zingen OTH 301 Heel de wereld moet het weten dat God niet verander is.
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ‘t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Dank-zij Gods regels

26 Zingen OTH 301 Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ‘t Is Uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! Dank-zij Gods regels

27 En dan nu het DDN spel Fijne avond! Dank-zij Gods regels


Download ppt "Dank-zij Gods regels Dinsdag 6 juli 2010 Dank-zij Gods regels."

Verwante presentaties


Ads door Google