De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joh. 1 : 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Joh. 5 : 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joh. 1 : 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Joh. 5 : 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7 Joh. 1 : 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Joh. 5 : 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

8 Ps. 25 : 4 Heere! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 2 Tim. 3 : 15 – 17 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

9 1 Joh. 3 : 11 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Ef. 6 : 17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

10 Ps. 1 : 4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft. Ef. 2 : 4 – 5 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)

11 Ps. 119 : 92 Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien; maak mij levend door Uw wegen. 1 Joh. 2 : 5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.

12

13

14 De geestelijke wapenrusting 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

15 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

16 SStil worden OOpen handen LLezen VVragen stellen TToepassen

17 …laat ik het Stil worden in mij en om mij heen …bid ik met Open handen om Gods hulp …Lees ik aandachtig het bijbelgedeelte...stel ik Vragen aan de tekst …Antwoord ik God in gebed …maak ik de Toepassing in mijn leven

18 Zingen Psalm 119 : 1 en 17 Welzalig zijn d’oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heeren wet betrachten, die Hij op ‘t spoor der godsvrucht wand’len doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en Hem als ‘t hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Leer mij, o Heer’, den weg door U bepaald, dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met Godd’lijk licht bestraald, dan zal mijn oog op Uwe wetten staren, dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; dan zal zich ‘t hart met mijne daden paren.

19 Thy word OTH 177 Thy word is a lamp unto my feet And a light unto my path. When I feel afraid, And think I've lost my way. Still, You're there right beside me. Nothing will I fear As long as You are near Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet And a light unto my path.

20 I will not forget Your love for me and yet, My heart forever is wandering. Jesus by my guide, And hold me to Your side, And I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet And a light unto my path. Nothing will I fear As long as You are near Please be near me to the end.

21 Thy word is a lamp unto my feet And a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet And a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto my path.

22


Download ppt "Joh. 1 : 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Joh. 5 : 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent."

Verwante presentaties


Ads door Google