De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontslag op bedrijfs-economische gronden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontslag op bedrijfs-economische gronden"— Transcript van de presentatie:

1 Ontslag op bedrijfs-economische gronden
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) fax (013) Internet:

2 Mogen wij ons even voorstellen?
Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers bij de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraag-stukken: arbeidsrecht werknemersverzekeringen loonheffing

3 Binnen ons kantoor zijn acht advocaten werkzaam:
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl mr. W.A.A. (Wilan) van Kuijk) mr. L.K. (Liesbet) Wouterse Fb. mr. M.H. (Mariëtta) Feiken mr. A.J.H.M. (Mirjam) Borgers-Leermakers mr. C.J.M. (Connie) de Wit mr. S.J.M. (Saskia) Stoop mr. R.A.P. (Richard) Bruurs

4 Ondersteuning De advocaten van ons kantoor worden professioneel ondersteund door zes medewerksters: F.A. (Sandra) Fonken-Wolfswinkel, secretaresse A.E.J. (Karin) Markus, secretaresse I.P.J.A.M. (Ingrid) Hobbelen, secretaresse M.W.H. (Marijke) Spruit, secretaresse C.P.M.A. (Charlotte) IJpelaar-van den Heuvel, directie-assistente M.J.G. (Marijke) van Zijl-van der Burgt, financiële administratie

5 Arbeidsrecht abonnement©
Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© hebben recht op: Arbeidsrecht Actueel (15 x per jaar) tips en waarschuwingen per kort telefonisch advies (10x per jaar) handleidingen “arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk” inclusief model-arbeidsovereenkomsten en model-bepalingen “arbeidsongeschiktheid van werknemers” korting op uurtarieven (2009: 5%) deelname aan forum op website kosten: € 100 excl. omzetbelasting per jaar

6 Programma ontslag op bedrijfseconomische gronden WW-uitkering
ontslagvergoeding werktijdverkorting/deeltijd WW opzegging (ontslagvergunning) afspiegelingsbeginsel collectief ontslag ontbinding door kantonrechter beëindiging met wederzijds goedvinden Ontslag op bedrijfseconomische gronden

7 Ontslag op bedrijfs-economische gronden
§ 4 Ontslagbesluit: “ontslag wegens bedrijfseconomische redenen” niet nader gedefinieerd ruim begrip: reorganisatie inkrimping afslanking “downsizing” “outsourcing” enzovoorts niet vereist dat sprake is van verlies, negatief eigen vermogen o.i.d. Ontslag op bedrijfseconomische gronden

8 WW-uitkering recht geen recht ingangsdatum hoogte duur bijzonderheden
Ontslag op bedrijfseconomische gronden

9 Recht op WW-uitkering art. 16 en 17 WW:
verlies van tenminste vijf of tenminste de helft van arbeidsuren per week verlies van recht op onverminderde loondoorbetaling over die uren beschikbaar zijn voor aanvaarden van arbeid in 36 weken voorafgaand aan eerste werkloosheidsdag in 26 weken als werknemer arbeid verricht hebben (zie uitzonderingen in art. 17a WW) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

10 Geen recht op WW-uitkering (1)
uitsluitingsgronden (art.19 WW): genieten van andere uitkeringen buiten Nederland wonen of verblijven* onrechtmatig verblijf in Nederland detentie vakantie* (…) (* uitzonderingen) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

11 Geen recht op WW-uitkering (2)
weigeringsgronden (art WW) verwijtbaar werkloos worden (art. 24 lid 1 en 2 WW) dringende reden beëindiging dienstbetrekking door of op verzoek van werknemer zonder zodanige bezwaren dat voortzetting niet redelijkerwijs kon worden gevergd benadelingshandeling (art. 24 lid 5 WW) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

12 Ingangsdatum WW-uitkering
eerste werkloosheidsdag (art. 16a WW): eerste dag waarop urenverlies c.q. verlies van recht op doorbetaling loon over die uren intreedt maar fictieve opzegtermijn (art. 16 lid 3 WW), met recht op doorbetaling loon is gelijkgesteld: inkomsten in verband met einde dienstbetrekking tot bedrag aan loon dat werknemer zou hebben ontvangen indien dienstbetrekking zou zijn geëindigd door opzegging met inachtneming van rechtens geldende termijn Ontslag op bedrijfseconomische gronden

13 Hoogte WW-uitkering art. 47 WW: eerste twee maanden: 75% van dagloon
daarna: 70% van dagloon dagloon: 1/261e deel van loon over periode van één jaar eindigend op laatste dag van aangiftetijdvak voorafgaand aan aangiftetijdvak waarin arbeidsurenverlies is ingetreden maximaal € 3.983,51 ( ) 75% x € 3.983,51 = € 2.987,63 70% x € 3.983,51 = € 2.788,45 Ontslag op bedrijfseconomische gronden

14 Duur WW-uitkering (1) art. 42 WW: drie maanden
bij voldoen aan “vier-uit-vijf” eis verlengd met een maand voor elk volledig kalenderjaar waarmee arbeidsverleden de duur van drie kalenderjaren overstijgt in vijf kalenderjaren voorafgaand aan kalenderjaar waarin eerste werkloosheidsdag valt in tenminste vier kalenderjaren over tenminste 52 dagen loon hebben ontvangen maximaal 38 maanden Ontslag op bedrijfseconomische gronden

15 Duur WW-uitkering (2) arbeidsverleden = werkelijk arbeidsverleden + fictief arbeidsverleden: werkelijk arbeidsverleden: elk kalenderjaar vanaf 1998 waarin over tenminste 52 dagen loon is ontvangen tot en met het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin eerste werkloosheidsdag valt fictief arbeidsverleden: aantal kalenderjaren tot 1998 vanaf en met inbegrip van kalenderjaar waarin werknemer achttien jaar is geworden Ontslag op bedrijfseconomische gronden

16 Bijzonderheden WW-uitkering (1)
IOAW-uitkering: werkloze die op eerste werkloosheidsdag 50 jaar of ouder is recht heeft gehad op WW-uitkering van meer dan drie maanden (voldoet aan vier-uit-vijf eis) gezinsinkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau partnertoets geen vermogenstoets Ontslag op bedrijfseconomische gronden

17 Bijzonderheden WW-uitkering (2)
IOW-uitkering: werkloze die op eerste werkloosheidsdag 60 jaar of ouder is werkloos geworden tussen en recht heeft gehad op WW-uitkering van meer dan drie maanden (voldoet aan vier-uit-vijf eis) uitkering 70% van minimumloon of lagere WW-uitkering geen partnertoets geen vermogenstoets Ontslag op bedrijfseconomische gronden

18 Bijzonderheden WW-uitkering (3)
zieke werknemer: geen recht op WW-uitkering vanwege niet beschikbaar zijn voor aanvaarden van arbeid (art. 16 lid 1 b WW) geen recht op ZW-uitkering bij “meewerken” aan ontslag wegens benadelingshandeling (art. 45 lid 1 j ZW) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

19 Ontslagvergoeding (1) kantonrechtersformule (Aanbeveling Kring van Kantonrechters ) geldend voor procedure tot ontbinding van arbeidsovereenkomst door kantonrechter (art. 7:685 B.W.) uitgangspunt waarvan in bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken ook richtinggevend bij ontslagvergoeding in individuele regelingen en collectieve regelingen (sociaal plan) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

20 Kantonrechtersformule (1)
vergoeding = A x B x C A = aantal gewogen dienstjaren B = beloning C = correctiefactor Ontslag op bedrijfseconomische gronden

21 Kantonrechtersformule (2)
factor A = gewogen aantal dienstjaren dienstjaren tot 35-jaar: x 0,5 dienstjaren tussen 35 en 45 jaar: x 1,0 dienstjaren tussen 45 en 55 jaar: x 1,5 dienstjaren vanaf 55 jaar: x 2,0 peilmoment: vanaf datum eerste (nagenoeg) aansluitende arbeidsovereenkomst tot datum einde arbeidsovereenkomst afronding op hele dienstjaren (halfjaar en één dag = heel dienstjaar) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

22 Kantonrechtersformule (3)
factor B = beloning bruto maandsalaris en vaste en overeengekomen looncomponenten: vakantietoeslag dertiende maand structurele overwerkvergoeding vaste ploegentoeslag Ontslag op bedrijfseconomische gronden

23 Kantonrechtersformule (4)
behoudens zeer uitzonderlijke gevallen niet: werkgeversaandeel pensioenpremie auto van de zaak onkostenvergoeding inkomensafhankelijke bijdrage ZVW niet overeengekomen looncomponenten Ontslag op bedrijfseconomische gronden

24 Kantonrechtersformule (5)
factor C = correctiefactor ontbindingsgrond in risicosfeer werkgever en geen verwijtbaarheid werkgever: C = 1 ontbindingsgrond in risicosfeer werknemer en verwijtbaarheid speelt geen rol: C = 0 van invloed op correctiefactor: verwijtbaarheid afwijkende arbeidsmarktpositie werknemer financiële positie werkgever jaarstukken laatste drie jaren prognose zes maanden behoorlijke toelichting op ingreep Ontslag op bedrijfseconomische gronden

25 Kennelijk onredelijk ontslag (1)
artikel 6 BBA: voor opzegging arbeidsovereenkomst voorafgaande toestemming (ontslagvergunning) UWV WERKbedrijf vereist artikel 3:1 Ontslagbesluit: UWV WERKbedrijf beoordeelt of voorgenomen ontslag redelijk is UWV WERKbedrijf heeft niet de bevoegdheid om: een ontslagvergoeding toe te kennen verlening ontslagvergunning te laten afhangen van bereidheid werkgever om ontslagvergoeding te betalen Actualiteiten ontslagrecht

26 Kennelijk onredelijk ontslag (2)
artikel 7:681 B.W.: kantonrechter kan ontslagvergoeding toekennen bij kennelijk onredelijke opzegging, bijvoorbeeld: voorgewende of valse reden gevolgen opzegging voor werknemer te ernstig in vergelijking tot belang werkgever, rekening houdend met door werkgever getroffen voorzieningen en mogelijkheden om ander passend werk te vinden (……) Actualiteiten ontslagrecht

27 Kennelijk onredelijk ontslag (3)
wetsgeschiedenis: kennelijk onredelijke opzegging = opzegging waarvan voor iedereen duidelijk is dat deze onredelijk is redelijkheid is tijdsgebonden begrip Actualiteiten ontslagrecht

28 Kennelijk onredelijk ontslag (4)
duaal ontslagstelsel: ontbindingsprocedure duur: ongeveer twee maanden geen opzegtermijn ontslagvergoeding uitgangspunt kantonrechtersformule kennelijk onredelijk ontslagprocedure duur: twee - drie maanden? opzegtermijn: één - drie maanden ontslagvergoeding alleen als opzegging kennelijk onredelijk is kantonrechtersformule niet van toepassing* Actualiteiten ontslagrecht

29 Kennelijk onredelijk ontslag (4)
duaal ontslagstelsel betekent in de praktijk dat werkgever de ontslagprocedure kiest en dat werknemer (min of meer) gedwongen is de door de werkgever gekozen procedure te volgen sommige kantonrechters zijn daardoor geneigd om: opzegging relatief snel kennelijk onredelijk te achten al dan niet uitdrukkelijk kantonrechtersformule toe te passen Actualiteiten ontslagrecht

30 Kennelijk onredelijk ontslag (5)
Hof ’s-Gravenhage , ljn: BF8136, BF6720, BF6790, BF8122 en BF6960 kantonrechtersformule uitgangspunt in kennelijk onredelijk ontslagzaken die gebaseerd zijn op “gevolgencriterium” vanwege onwenselijkheid verschillende uitkomsten ontslagvergoeding in ontbindingsprocedures en kennelijk onredelijk ontslagprocedures Actualiteiten ontslagrecht

31 Kennelijk onredelijk ontslag (6)
onder aftrek van 30% of minimaal één maandsalaris, wegens verschillen met ontbindingsprocedure: voorafgaande toetsing UWV WERKbedrijf (+ tijdsverloop) opzegtermijn drempel van kennelijke onredelijkheid ontslag Actualiteiten ontslagrecht

32 Kennelijk onredelijk ontslag (7)
Hof Amsterdam 7 juli 2009, ljn: BJ1644 en BJ 1648 Hof ‘s-Hertogenbosch 7 juli 2009, ljn: BJ1710, BJ1713 en BJ 1716 Hof Leeuwarden (Arnhem) 7 juli 2009, ljn: BJ1688 Hof Arnhem 21 juli 2009, ljn: BJ2916 eerst kennelijke onredelijkheid ontslag vaststellen aan de hand van alle omstandigheden van het geval Actualiteiten ontslagrecht

33 Kennelijk onredelijk ontslag (8)
als ontslag kennelijk onredelijk is  toepassing XYZ-formule: gewogen aantal dienstjaren x vaste maandbeloning x correctiefactor 0,5 dienstjaren tot 40 jaar: x 1,0 dienstjaren jaar: x 1,5 dienstjaren vanaf 50 jaar: x 2,0 dus: “oude” kantonrechtersformule - 50% Actualiteiten ontslagrecht

34 Ontslagvergoeding (2) ontslagvergoeding:
ontbindingsprocedure: kantonrechtersformule kennelijk onredelijk ontslagprocedure ressort Hof Den Haag: kantonrechtersformule min 30% geen voorafgaande toets kennelijke onredelijkheid ontslag ressorten andere Hoven: oude kantonrechtersformule min 50% voorafgaande toets kennelijke onredelijkheid ontslag Actualiteiten ontslagrecht

35 Opzegging (ontslag-vergunning)
afspiegelingsbeginsel procedure bijzonderheden collectief ontslag opzegging opzeggingstermijn opzeggingsverboden discriminatieverboden kennelijk onredelijk ontslag Ontslag op bedrijfseconomische gronden

36 Deeltijd WW (1) art. 8 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA):
verbod tot werktijdverkorting ontheffing Minister SZW Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 vereist: vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend Actualiteiten ontslagrecht

37 Deeltijd WW (2) tot 21-03-2009: vanaf 01-04-2009:
Verlengde bijzondere beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2008, Regeling Minister SZW , Staatscourant , nr. 1062 verlenging werktijdverkorting van bestaande gevallen nog mogelijk vanaf : Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten, Besluit Minister SZW , Staatscourant , nr. 64 Besluit wederopenstelling deeltijd WW, Besluit Minister van SZW , Staatscourant nr Actualiteiten ontslagrecht

38 Deeltijd WW (3) voorwaardelijke ontheffing van verbod tot verkorting van werktijd zonder vergunning van de Minister: verkorting werktijd met tenminste 20% en ten hoogste 50% schriftelijk bewijs van instemming vakbonden of (bij verkorting werktijd voor < 20 werknemers) vertegenwoordiging van werknemers afspraak over loondoorbetaling indien geen recht op WW-uitkering afspraak over scholing (per werknemer) en detachering arbeidsovereenkomst mag niet eindigen Actualiteiten ontslagrecht

39 Deeltijd WW (4) duur: 13 weken met verplichte verlenging 13 weken (afspraak met vakbonden) verlenging steeds met 13 weken minimale deelname 20% werknemers bij verlenging toetsing door UWV van nakoming afspraken m.b.t. scholing en detachering a.d.h.v. verslag werkgever maximale duur afhankelijk van aantal werknemers dat gebruik maakt van regeling: <30%: 15 maanden 30-60%: 12 maanden >60%: 9 maanden Actualiteiten ontslagrecht

40 Deeltijd WW (5) aanvang vóór 01-01-2010
geen samenloop met oude regeling werktijdverkorting einde regeling bij overschrijding € 950 miljoen Actualiteiten ontslagrecht

41 Deeltijd WW (6) terugbetalingsverplichting:
bij aanvraag deeltijd WW schriftelijke verklaring aan UWV dat aan UWV vergoeding in bepaalde gevallen zal worden betaald i.v.m. doelstelling: alleen bedoeld voor bedrijven die vakkrachten willen behouden en niet voor bedrijven die onontkoombare keuzes willen uitstellen ter voorkoming van fraude Actualiteiten ontslagrecht

42 Deeltijd WW (7) terugbetalingsverplichting:
bij einde dienstbetrekking binnen 13 weken na werktijdverkorting: WW-uitkering + werkgeverslasten over 13 weken niet bij ontslag op staande voet of opzegging door werknemer bij verkorting werktijd met meer dan 50% in 13 weken: WW-uitkering + werkgeverslasten over 13 weken Actualiteiten ontslagrecht

43 Deeltijd WW (8) bij recht op WW-uitkering binnen eerste dertien weken na einde werktijdverkorting: 50% van WW-uitkering + werkgeverslasten over 13 weken niet bij ontslag op staande voet of opzegging door werknemer te hoge WW-uitkering door te veel werken of onjuist verslag van scholings- en detacheringsinspanningen: WW-uitkering + werkgeverslasten van alle werknemers over totale periode Actualiteiten ontslagrecht

44 Deeltijd WW (9) bij werktijdverkorting voor minder dan minimale omvang van 20%: WW-uitkering inclusief werkgeverslasten over deze 13 weken bij niet-verlenging van de werktijdverkorting na de eerste periode van 13 weken: WW-uitkering inclusief werkgeverslasten over deze 13 weken Actualiteiten ontslagrecht

45 Deeltijd WW (10) recht op WW-uitkering
opsouperen WW-rechten (naar rato) werken  opbouw nieuwe rechten geen verplichting tot loonaanvulling eis van vakbonden voor verkrijging van instemming aanbeveling Stichting van de Arbeid : werkgevers mogen loonaanvulling niet op voorhand afwijzen en werknemers mogen goedkeuring aan aanvraag deeltijd WW niet alleen onthouden wegens ontbreken van loonaanvulling Actualiteiten ontslagrecht

46 Deeltijd WW (11) Besluit van tot Wijziging van Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten in verband met de instelling van een meldpunt, Staatscourant , nummer 82: geschillen met vakbonden melden bij Ministerie SZW twee weken tijd om alsnog overeenstemming te bereiken bij gebreke daarvan mag werkgever afspraken over deeltijd WW maken met individuele werknemers Actualiteiten ontslagrecht

47 Deeltijd WW (12) Besluit van tot Wijziging van Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten in verband met de uitbreiding van meldingsmogelijkheden, Staatscourant , nummer 96: vakbonden en werknemers kunnen ook geschillen melden bijvoorbeeld met betrekking tot scholing en detachering Actualiteiten ontslagrecht

48 Ontslagvergunning (1) opzegging: eenzijdige beëindiging van arbeidsovereenkomst vereist (art. 6 BBA): ontslagvergunning (voorafgaande toestemming UWV) afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf art. 6 lid 3 BBA nadere regels bij ministeriële regeling: Ontslagbesluit Beleidsregels ontslagtaak UWV (www.werk.nl) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

49 Ontslagvergunning (2) art. 4:1 Ontslagbesluit art. 4:2 Ontslagbesluit:
bedrijfseconomische redenen voor verval van arbeidsplaatsen aannemelijk maken UWV beoordeelt of voorgenomen ontslag redelijk is (artikel 3:1 Ontslagbesluit) §9 Beleidsregels ontslagtaak UWV: marginale toetsing art. 4:2 Ontslagbesluit: bij uitwisselbare functies wordt werknemer die voor ontslag in aanmerking wordt gebracht bepaald volgens afspiegelingsbeginsel Ontslag op bedrijfseconomische gronden

50 Ontslagvergunning (3) geen deeltijdontslag wel mogelijk:
UWV WERKbedrijf kan toestemming alleen verlenen of onthouden wel mogelijk: verlenen van toestemming nadat werkgever heeft aangeboden werknemer part-time terug in dienst te nemen (§22 Beleidsregels ontslagtaak UWV) aanbod wordt in beslissing vermelden “premisse” en geen voorwaarde in verband met verbod art. 4:5 Ontslagbesluit Ontslag op bedrijfseconomische gronden

51 Afspiegelingsbeginsel (1)
voor zover het bij de vervallen arbeidsplaatsen om uitwisselbare functies gaat aantal werknemers dat per leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking wordt gebracht zoveel mogelijk in overeenstemming met de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de categorie uitwisselbare functies Ontslag op bedrijfseconomische gronden

52 Afspiegelingsbeginsel (2)
per vestiging (zie §12 Beleidsregels ontslagtaak UWV) binnen categorie uitwisselbare functies (zie §13 Beleidsregels ontslagtaak UWV) per leeftijdsgroep 15-25 jaar 25-35 jaar 35-45 jaar 45-55 jaar 55 jaar en ouder Ontslag op bedrijfseconomische gronden

53 Afspiegelingsbeginsel (3)
werknemers met kortste dienstverband het eerst (zie §14 Beleidsregels ontslagtaak UWV) uitzonderingen: vanwege bijzondere kennis of bekwaamheden moeilijk misbare werknemer (art. 4:2 lid 4 Ontslagbesluit; zie §19 Beleidsregels ontslagtaak UWV) werknemer met zwakke arbeidsmarktpositie (art. 4:2 lid 5 Ontslagbesluit; zie §20 Beleidsregels ontslagtaak UWV) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

54 Afspiegelingsbeginsel (4)
schoonmaakbedrijf (bijlage A Ontslagbesluit) toepassing afspiegelingsbeginsel niet per vestiging maar per ploeg (project) uitzendsector (bijlage B Ontslagbesluit) toepassing afspiegelingsbeginsel niet per vestiging maar per inleenbedrijf (echter ook andere inleenbedrijven waar tenminste vier werknemers in uitwisselbare functies werkzaam zijn) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

55 Afspiegelingsbeginsel (5)
§15 Beleidsregels ontslagtaak UWV personeelsoverzicht maken met personeel per vestiging ingedeeld per categorie uitwisselbare functies werkzame werknemers ingedeeld naar leeftijdsgroepen per werknemer: naam functie geboortedatum datum indiensttreding voor ontslag voorgedragen werknemers markeren Ontslag op bedrijfseconomische gronden

56 Afspiegelingsbeginsel (6)
in leeftijdsgroep met meeste werknemers (hoogste percentage bij procentuele verdeling over leeftijdsgroepen) moet het eerst een werknemer voor ontslag in aanmerking te worden gebracht indien afspiegelingsbeginsel geen oplossing biedt dan anciënniteitsbeginsel toepassen en werknemer voor ontslag in aanmerking brengen die binnen de in aanmerking komende leeftijdsgroepen het kortst in dienst is zie rekenvoorbeelden in §15 Beleidsregels ontslagtaak UWV Ontslag op bedrijfseconomische gronden

57 Afspiegelingsbeginsel (7)
peildatum: datum indiening ontslagaanvraag tenzij eerdere objectiveerbare datum is aan te wijzen die werkgever in redelijkheid mag hanteren (datum melding collectief ontslag; datum boventalligheidsverklaring en start herplaatsingstraject) geen rekening houden met opzegverboden rekening houden met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die binnen 26 weken eindigen Ontslag op bedrijfseconomische gronden

58 Procedure (1) schriftelijke aanvraag bijlagen
§2 Beleidsregels ontslagtaak UWV per fax niet per bijlagen werknemer moet inzage krijgen van alle gegevens waarmee werkgever ontslagaanvraag onderbouwt, ook als deze vertrouwelijk zijn Ontslag op bedrijfseconomische gronden

59 Procedure (2) aan werkgever om bedrijfseconomische noodzaak toch te onderbouwen zonder eventuele vertrouwelijke gegevens te verstrekken (§11 Beleidsregels ontslagtaak UWV) vertrouwelijke stukken uitsluitend ter inzage leggen voor werknemer alleen mogelijk onder voorwaarde dat CWI alsnog een kopie verstrekt als de werknemer daarom vraagt (§11 Beleidsregels ontslagtaak UWV) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

60 Procedure (3) bij ontslagaanvraag wegens slechte financiële situatie:
geen bijzondere eisen aan bijlagen bij ontslagaanvraag wegens wegvallen van project/opdracht/werk: schriftelijke bevestiging opgave orderportefeuille/werkvoorraad prognose orderportefeuille zes maanden Ontslag op bedrijfseconomische gronden

61 Procedure (4) bij ontslagaanvraag wegens structurele omzetdaling:
overzicht ontwikkeling omzet, kostenposten en resultaten per maand van laatste drie jaren prognose zes maanden bij ontslagaanvraag wegens bedrijfsbeëindiging: indien wegens financiële redenen: financiële stukken indien wegens andere redenen: goed werkgeverschap? overgang onderneming? Ontslag op bedrijfseconomische gronden

62 Procedure (5) bevoegd: vestiging UWV WERKbedrijf waarbinnen werknemer arbeid verricht (art. 3 lid 1 Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf) uitzonderingen: zie art. 3 leden 2 tot en met 7 Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf) herstelmogelijkheid: acht dagen (art. 2.1 Ontslagbesluit) verweer werknemer: twee weken (art. 2.2 lid 1 Ontslagbesluit Ontslag op bedrijfseconomische gronden

63 Procedure (6) eventueel repliek werkgever: tien dagen (art. 2.2 lid 2 Ontslagbesluit) dan ook dupliek werknemer: tien dagen (art. 2.2 lid 2 Ontslagbesluit) mogelijke “incidenten”: onderzoek Arbeidsinspectie als verzoek verband houdt met arbeidsomstandigheden (art. 2.3 Ontslagbesluit) onderzoek UWV naar passende arbeid als verzoek werknemer met arbeidshandicap betreft (art. 4:4 jo. 5:2 Ontslagbesluit) zienswijze werkgever en werknemer: twee weken Ontslag op bedrijfseconomische gronden

64 Procedure (7) advies Ontslagadviescommissie (art. 2:5 Ontslagbesluit)
beslissing door UWV; toetsingsmaatstaf redelijkheid (art.3:1 Ontslagbesluit) artikel 12 Reglement ontslagadviescommissies CWI 2008 verdeeld advies: mogelijkheid van advies Landelijk manager juridische zaken: zeven werkdagen unaniem advies: bij voorgenomen afwijking advies Landelijk manager juridische zaken: zeven werkdagen Ontslag op bedrijfseconomische gronden

65 Procedure (8) géén mondelinge behandeling of hoorzitting
bij verlening toestemming: ontslagvergunning (maximaal) acht weken geldig (art. 2:7 Ontslagbesluit) geen andere voorwaarden dan wederindiensttredingsvoorwaarde (art. 2:7 Ontslagbesluit) binnen 26 weken na bekendmaking toestemming geen werknemer in dienst nemen voor zelfde werk tenzij werknemer in gelegenheid is gesteld tot werkhervatting op gebruikelijke voorwaarden (art. 4:5 Ontslagbesluit) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

66 Procedure (9) geen hoger beroep
mogelijkheid UWV op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk te stellen voor schade door onjuiste beslissing en vordering tot schadevergoeding aan rechter voor te leggen procedure in strijd met recht op eerlijk proces (art. 6 EVRM)? Ontslag op bedrijfseconomische gronden

67 Bijzonderheden collectief ontslag
tenminste 20 werknemers (art. 3 WMCO) per periode van 3 maanden ontbindingsverzoeken meetellen indien meer dan vijf afwijkende procedure melding aan belanghebbende verenigingen van werknemers  overleg over sociaal plan behandeling ontslagaanvraag pas één maand na melding (art. 6 WMCO) sanctie niet-melding (art. 7 WMCO): niet in behandeling nemen van aanvraag Ontslag op bedrijfseconomische gronden

68 Opzegging opzegging arbeidsovereenkomst
niet in wet geregeld vormvrij bewijs voor geval van betwisting! ontvangsttheorie (art. 3:37 lid 3 B.W.) let op: op zaterdag worden geen aangetekende brieven bezorgd! schriftelijke vermelding van reden op verzoek van werknemer (art. 7:669 B.W.) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

69 Opzeggingstermijn (1) aanzegtermijn: opzegging tegen einde kalendermaand (art. 7:672 lid 1 B.W.) opzegtermijn (art. 7:672 lid 2 B.W.): afhankelijk van duur arbeidsovereenkomst op dag van opzegging: 0-5 jaar: één maand 5-10 jaar: twee maanden 10-15 jaar: drie maanden > 15 jaar: vier maanden aftrek van één maand bij volgen ontslagvergunningsprocedure maar minimaal één maand (art. 7:672 lid 4 B.W.) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

70 Opzegverboden opzegverboden (art. 7:670 B.W.):
op of vóór de dag van ontvangst aanvraag ontslagvergunning ingetreden arbeidsongeschiktheid die korter dan twee jaar duurt verlenging bij verlenging loondoorbetalingsverplichting gedurende zwangerschap, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en zes weken daarna (…) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

71 Discriminatieverboden
verbod tot ongelijke behandeling: op grond van arbeidsduur (art. 7:648 B.W.) (…) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

72 Ontbinding door kantonrechter
algemeen procedure recht op WW-uitkering verbod vergoeding Ontslag op bedrijfseconomische gronden

73 Ontbinding door kantonrechter
wegens gewichtige redenen (art. 7:685 B.W.) “uitgestelde” dringende reden verandering van omstandigheden waardoor arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd moet eindigen verzoekschriftprocedure art. 261 e.v. Rv. Ontslag op bedrijfseconomische gronden

74 Procedure ontbinding (1)
indiening verzoekschrift bij rechtbank, sector kanton (art. 7:685 lid 4 B.W.) naam en woon- of verblijfplaats werknemer plaats waar werkzaamheden worden verricht bevoegd, naar keuze verzoeker (art lid 3 B.W.): rechter woonplaats belanghebbende (art. 99 Rv.) rechter plaats arbeid (art. 100 Rv) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

75 Procedure ontbinding (2)
oproeping werknemer door griffier (art. 271 Rv.) binnen vier weken mondelinge behandeling (art. 7:685 lid 4 B.W.) indiening verweerschrift tot op de dag van zitting (art. 282 Rv.) niet: horen van getuigen of deskundigen uitzondering bepleitbaar op grond van HR , NJ 1999/694 beschikking kantonrechter (art. 286 Rv.) Aanbeveling 1.2 Kring van Kantonrech-ters: maximaal drie weken dagbepaling beschikking Ontslag op bedrijfseconomische gronden

76 Procedure ontbinding (3)
Aanbeveling 1.1 Kring van Kantonrechters: doorlooptijd in beginsel maximaal acht weken bij toekenning vergoeding: intrekkings-recht verzoeker (art. 7:685 lid 9 B.W.) geen hoger beroep of cassatie Ontslag op bedrijfseconomische gronden

77 Recht op WW-uitkering fictieve opzegtermijn met ingang van datum beschikking (art. 16 lid 3 WW) stukken op voorlaatste werkdag van maand bij rechtbank  beschikking laatste werkdag van maand aftrek één maand (art. 672 lid 4 B.W.)! Ontslag op bedrijfseconomische gronden

78 Verbod ontbinding (1) bevoegdheid indiening ontbindingsverzoek: “te allen tijde” (art. 7:685 lid 1 B.W.) maar: kantonrechter moet zich ervan vergewissen of verzoek verband houdt met opzegverbod of verbod tot ongelijke behandeling (art. 7:685 lid 1, tweede volzin B.W.) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

79 Verbod ontbinding (2) praktijk ten aanzien van opzegverbod tijdens ziekte situatieve arbeidsongeschiktheid: wel ontbinding niet-situatieve arbeidsongeschiktheid: geen ontbinding of ontbinding met hogere vergoeding Ontslag op bedrijfseconomische gronden

80 Vergoeding ontbinding
vergoeding naar billijkheid (art. 7:685 lid 8 B.W.) intrekkingsrecht verzoeker (art. 7:685 lid 9 B.W.) kantonrechtersformule Ontslag op bedrijfseconomische gronden

81 Beëindiging met wederzijds goedvinden
algemeen recht op WW-uitkering bijzonderheden conclusie Ontslag op bedrijfseconomische gronden Ontslag op bedrijfseconomische gronden

82 Beëindiging met wederzijds goedvinden (1)
vormvrij overeenkomst tot beëindiging van arbeidsovereenkomst vaststellingsovereenkomst (art. 7:900) bindende vaststelling rechtstoestand ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil afwijking van dwingend recht mogelijk (art. 7:902 B.W.) tenzij in strijd met goede zeden of openbare orde Ontslag op bedrijfseconomische gronden

83 Beëindiging met wederzijds goedvinden (2)
valkuil: werknemers die achteraf terugkomen op verklaarde instemming met beëindiging van arbeidsovereenkomst jurisprudentie Hoge Raad (bijvoorbeeld , JAR 1996/116): werkgever moet zich er van overtuigen dat: werknemer consequenties overziet en beëindiging arbeidsovereenkomst wil dus: wijzen op consequenties bedenktijd geven rechtsbijstand adviseren Ontslag op bedrijfseconomische gronden

84 Recht op WW-uitkering (1)
in beginsel geen verwijtbare werkloosheid (art. 24 WW) dus recht op WW-uitkering mogelijk: geen dringende reden geen beëindiging dienstbetrekking door of op verzoek van werknemer Ontslag op bedrijfseconomische gronden

85 Recht op WW-uitkering (2)
aanvang fictieve opzegtermijn (art. 16 lid 3 onder c WW): datum waarop beëindiging schriftelijk is overeengekomen indien niet schriftelijk overeengekomen: datum waarop dienstbetrekking eindigt géén aftrek van een maand (art. 7:672 lid 4 B.W.) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

86 Bijzonderheden let op met zieke werknemer:
geen recht op WW-uitkering want niet beschikbaar voor aanvaarden van arbeid (art. 16 lid 1 b WW) ook geen recht op ZW-uitkering bij “meewerken” aan ontslag wegens benadelingshandeling (art. 45 lid 1 j ZW) Ontslag op bedrijfseconomische gronden

87 Conclusie beëindiging met wederzijds goedvinden geeft meer mogelijkheden dan beëindiging door opzegging of ontbinding, bijvoorbeeld: afwijken van afspiegelingsbeginsel gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst met recht op WW-uitkering mogelijk zonder beperkende voorwaarden regeling “deeltijd WW” opzegtermijn sollicitatieplicht Ontslag op bedrijfseconomische gronden


Download ppt "Ontslag op bedrijfs-economische gronden"

Verwante presentaties


Ads door Google