De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACTUALITEITEN LOONHEFFINGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACTUALITEITEN LOONHEFFINGEN"— Transcript van de presentatie:

1 ACTUALITEITEN LOONHEFFINGEN
Mr Ellen van Waaijen

2 Onderwerpen 30% regeling Aansprakelijkheden in de loonsfeer
Doorbetaaldloonregeling Werkkostenregeling Uniformering loonbegrip

3 30% vergoedingsregeling inkomende werknemer
Incentives - 30% vergoeding onbelast - Extraterritoriale kosten apart vergoeden - Schoolgelden onbelast - Huisvesting waarderingsnormen - Toepasbaar op Nederlanders - (gedeeltelijk) bu.bel.plicht mogelijk

4 30% vergoedingsregeling inkomende werknemers
Voorwaarden - (tijdelijke) tewerkstelling wn. in db. in NL - NL inh.pl.; uitz./aanwerving vanuit bu. - Spec.desk./schaarste in NL - Vergoeding afzonderlijk vaststellen - 10 jaar/binnen 4 mnd na start werk - Goedkeuring Belastingdienst

5 30% vergoedingsregeling uitgaande werknemers
Forfaitaire onbelaste vergoeding 30% Aandachtspunten - Geen 30% verg. bij aftrek t.v.v.d.b. - Verg. overeenkomen/adm. lasten - Tijdens uitzending - Dageneis 15 uit 45 - NL wg; aangewezen landen

6 30% vergoedingsregeling attentiepunten
Verlaging loon beïnvloedt loonafhankelijke regelingen, zoals 13e maand, vakantiebijslag, soc. verz., pensioen Ook 30% verg. over ontslaguitkering ? 30% verg. over privé gebruik auto ? Samenloop 30% vergoedingsregeling met feitelijke extraterritoriale kosten Echte of ook fictieve werknemers ?

7 Onbelaste vergoedingen naast 30% vergoedingsregeling
Kennismakingsbezoek bedrijf Aanvragen/aanpassen tewerkstellingverg. Verhuizing/herinrichting Vaste kostenvergoeding Woon-werk en zakelijk verkeer Overige fiscale faciliteiten zoals die voor NL werknemers gelden

8 30% regeling HR , nr / tussenperiode meer dan 3 maanden voordat BV perfect / ook bij nog op te richten werkgever HR , nr /502/501 aanwerving bij tot standkoming arbeidsovereenkomst ook indien in dienstreding later / idem peildatum schaarse specifieke deskundigheid / Hof Den Bosch , nr. 03/02859 MK IV geen 30% verpleegster gezien opleiding, ervaring, loon ondanks gebrek aan verplegend personeel HR , nr % regeling ook voor commissarissen Hof Den Haag , nr. 03/00906 MK II geen 30% bij privé motieven Hof Den Haag , nr. 04/04425 MK III 30% over loon uit vroegere db. HR , nr % regeling niet van toepassing op ontslagvergoeding

9 30% regeling HR , nr. 07/12637 voorafgaande opleiding in Nederland belet 30% regeling niet HR , nr na verhuizing arbeidsovereenkomst geen 30% regeling HR , nr feitelijke tewerkstelling bepalend voor begin 10 jaar HR , nr. 08/02104 geen dubbele huisvestingskosten mogelijk HR , nr verhuizen naar NL geen 30% regeling Hof Den Bosch , nr. 08/00443 MK II zonder gezamenlijk verzoek geen 30% regeling Rb Breda , nr. 08/02921 tijdens opleiding geen specifieke deskundigheid

10 Aansprakelijkheidsbepalingen
Doel: fraudebestrijding Wetshistorie: alle bepalingen ruim uitleggen Inlening WKA WBA Bestuurders lichamen zonder rechtsp. Leiders v.i. / vaste vertegenwoordigers Vereffenaars ontbonden lichaam Werknemers

11 Waarvoor aansprakelijk
Inlening: LB, PH, SV, BTW WKA: LB, PH, SV, BTW verlegd WBA: LB, PH, SV, pensioenpremie, BTW, accijns, verbruiksbelastingen alcoholvrije dranken en pruimtabak en snuiftabak en in art. 1 Wet belastingen milieugrondslag genoemde belastingen Bestuurder, leider v.i., vaste verteg.: rijksbelastingen Werknemer: ten onrechte niet ingehouden LB/PH Iedere werkgever voor SV indien sprake is van meer dan 1 werkgever NB: geen voorgeschreven volgorde

12 Inlening Def.: indien werkgever met instandhouding dienstbetreking een werknemer ter beschikking van derde stelt Inlening: derde oefent werkgeversgezag uit Aanneming: werkgever oefent werkgeversgezag uit Verhuur bemand materieel: WKA maar ook inlening Doorlener ook aansprakelijk

13 Inlening Geen aansprakelijkheid
- bij combinatie inlenen en koop bestaande zaak als werkzaamheden ondergeschikt zijn - niet voor boete; wel voor rente en kosten indien inlener verwijtbaar is voor het belopen van de rente en kosten - inlener en uitlener niet verwijtbaar (bewijslast inlener) - VAR

14 Inlening Aansprakelijkheid beperken:
- storten op de G-rekening uitlener; vrijwaring inlener, tenzij opzetje; vrijwaring ook bij doorstorting; uitlener moet g-bedrag terugstorten op G-rekening inlener - Voorwaarden: factuur conform BTW plus tijdstip ovk., nadere spec., periode, vermelden factuurnr, manurenadmin. - rechtstreekse storting: spec. en LB/PH en BTW apart - verklaring betalingsgedrag

15 Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
Inwerking getreden 2005 Geldigheidstermijn 1 kalenderjaar Uitgebreide rechtsgevolgen voor VARwuo/VARdga Vooraf zekerheid over kwalificatie van inkomsten Voorwaarden: - Opdrachtg. bezit kopie VAR en identiteitsbewijs - Werkzaamheden binnen geldigheidstermijn - VAR niet vervalst - werkzaamheden komen overeen Uitloop: maximaal een jaar mits opdracht verstrekt voor 1 november en nog geen VAR volgend jaar Vragenformulier steeds gewijzigd Geen recht op uitkering Niet voor buitenlands bel.plichtigen (Hof Arnhem , 03/02489, MK I) Niet zo maar wijzigen (Hof Den Bosch , 02/03192, MK I)

16 Inlening Aandachtspunten - uitzendkrachten zelfde loon, tenzij uitz.
- aansprakelijk voor anoniementarief - fictieve vaste inrichting voor LB/PH (niet nodig voor SV aangezien buitenlandse werkgever rechtstreeks premies SV verschuldigd is. - uitbreiding EU - aansprakelijkheidsbepalingen vallen niet onder EU verordening 1408/71

17 Materieel werkgeversbegrip
Besluit 10 maart 2004, IFZ2004/113M - bewijslastverdeling HR , nr werk voor rekening en risico van HR , nr formele arbeidsovereenkomst niet doorslaggevend HR 1 december 2006, nr /950/39.535/710/711/ gezagsverhouding, beloning en risico’s ten laste, werkzaamheden ten bate, doorbelasting geïndividualiseerde kosten

18 Inlening Verschil met aanneming is bij wie het werkgeversgezag ligt
Fictieve vaste inrichting: het ter beschikking stellen van werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt In combinatie met materieel werkgeverschap: inlener is werkgever en buitenlandse uitzender heeft vestiging in NL zodat loonheffing geheven kan worden

19 Tips Leg uren en werk en namen uitzendkracht vast
Controleer of ID juist is vastgesteld Zorg zelf voor bewijzen van de ID Ga met geregistreerde uitzendbureaus in zee Zo niet betaal het berekende netto loon totdat blijkt of aan de verplichtingen is voldaan Probeer eventueel informatie te verkrijgen bij CAO partijen of Belastingdienst Vraag verklaring zzp’er (VAR wuo of VAR dga) Pas op bij werknemers uit het buitenland: na 182 dagen in Nederland werken worden zij belastingplichtig; zij kunnen tot 5 jaar verzekerd blijven in het land van herkomst Vraag het origineel E formulier ter inzage en bewaar kopie

20 WKA Def.: aannemer besteedt aangenomen werk geheel/deels uit aan onderaannemer(s) Aannemer: die jegens ander zich verbindt buiten db werk van stoffelijke aard uit te voeren tegen te betalen prijs Eigenbouwer: die zonder opdracht buiten db in de normale bedrijfsuitoefening werk van stoffelijke aard uitvoert; nb. ook bij pleegt uit te voeren en laatste schakel in de productie, technische leiding

21 WKA Onderaannemer: die zich jegens aannemer verbindt buiten dienstbetrekking werk van stoffelijke aard geheel/deels uit te voeren Werk van stoffelijke aard: ook bewerken, schoonmaken, afbreken, slopen, verpakken, typewerk, kopiëren documenten; niet: vervoersovereenkomst; niet: resultanten van geestelijke en intellectuele aard

22 WKA Geen aansprakelijkheid:
- werk uitgevoerd op vestigingsplaats onderaannemer; geldt niet voor confectie - werk is ondergeschikt aan koop/verkoop - gehele keten is niet verwijtbaar Verwijtbaar: geen/gebrekkige loonadm., wn niet opgenomen in loonadm., deels zwarte betalingen, (te) hoge netto lonen, niet nakomen wg verplichtingen, geen/onvoldoende afdrachten, te hoge financiële verplichtingen aangegaan, werk tegen te lage prijs

23 WKA Aansprakelijkheid beperken:
- gebruik G-rekening (betalen LB/PH/SV,doorstorten, niet: andere betalingen) vrijwaring / betalingsvermoeden; deblokkeren te hoog saldo; specificatie op factuur, factuurnr., ovk in adm. - rechtstreekse storting - verklaring betalingsgedrag

24 WKA Aandachtspunten: - aansprakelijkheid anoniementarief
- uitbreiding EU - aansprakelijkheidsbepalingen niet onder EU verordening 1408/71 - gevaar bestuurdersaansprakelijkheid gepasseerd; bestuurders bieden geen verhaal

25 Nadere wetgeving Bestrijden malafide uitzendbureaus:
- vestigingseisen; aanspr. boete invoeren - exploitatievergunning KvK: bewijs inschrijving KvK, verklaring goed gedrag, LB/SV nrs, financiële duurzaamheid verkl., verkl. voldoen afdrachtverpl., geen faillissement in voorgaande jaar, waarborg € - intrekking KvK op signalen Belastingdienst en Arbeidsinspectie (verwaarlozen betalingen en adm. verpl., versnelde invordering, vergrijpboete) - uiteindelijk vergunning en waarborg niet ingevoerd

26 Versterking fiscale rechtshandhaving
Bestuurdersaansprakelijkheid voor aansprakelijkheidschulden lichaam Anoniementarief bij geen of onjuiste verstrekking BSN en bij niet toegestane arbeid in Nederland Zesmaandenfictie bij in salarisadministratie ontbrekende werknemer of EDM; af te wenden: - aanname dienstbetrekking - oordeel Belastingdienst arbeidsverhouding - VAR wuo of VAR dga

27 Depotstelsel Vervangt g-rekeningensysteem en rechtstreekse stortingen
Vrijwaringsrekening ontvanger Onder voorwaarden kunnen uitlener, onderaannemer en aannemer verzoeken depot aan te houden Depot voor betaling van belastingen en premies en/of storting op ander depots Teveel wordt op verzoek teruggestort

28 Aandachtspunten Eigenbouwer: ontwerpen kleding, maken patronen, snijden stof, leveren fournituren, tijdens en achteraf controle. Geen LB verkl.: ook anoniementarief Geen directe actie =/= onnodig stilzitten Rechtsgeldigheid melding vervallen wegens later getroffen betalingsregeling Betrokkene zelf verantwoordelijk voor inschrijving KvK Mededeling betalingsonmacht tijdens looncontrole is geldige melding Geen/ondeugdelijke ID’s niet achteraf herstellen Anoniementarief =/= strafsanctie ID bewijs vals: geen procedure nb Handboek

29 Positie DGA Civielrechtelijk werknemer BW van toepassing
- loondoorbetaling bij ziekte - vakantie- en verlofregelingen (Waz) - regelingen loon(vormen, betaling) - non discriminatiebepalingen - proeftijd, bep./onbep. tijd, concurrentiebeding - ontslag: nb. via rechtbank Vaak: CAO, andere collectieve regelingen, zoals pensioenfonds

30 Gebruikelijk loon en levensloop
Aanleiding: anti-misbruik 68%-regeling Toch algemeen toepasbaar Gebruikelijk loon op basis van fiscale loon? Klein loon; verliessituatie; niet voor tbs; wel voor partner; A x B/C of D/C Niet consistent levensloop ≤ 12% en > 12%

31 Art. 87 URLB: doorbetaald loon
Met ingang van 2009: - LH in Holding; SV in werkmaatschappij Praktijk tot en met 2005 Doorbetaald loon: afdracht mag plaatsvinden bij de Personal Holding indien: werknemer uit hoofde van de dienstbetrekking bij Personal Holding werkzaam is bij de werkmaatschappij en het loon dat genoten wordt uit dienstbetrekking bij werkmaatschappij wordt afgestaan aan Personal Holding en er geen andere vergoedingen aan de werknemer door de werkmaatschappij betaald worden en beschikking van de Belastingdienst afgegeven is

32 Werkkostenregeling Invoering werkkostenregeling
Forfait 1,4% fiscale loonsom wg excl. eindheffingen Over meerdere eindheffing met gebruikelijkheidstoets Door wg aan te wijzen vergoedingen en verstrekkingen Geen normeringen en beperkingen Uitzonderingen: intermediaire kosten, reis- en verblijfkosten, studie- en cursuskosten, extraterritoriale kosten, verhuiskosten, outplacement, hyp.leningen Voorzieningen op werkplek vrijgesteld Bestaande afspraken met Bd. vervallen Invloed op cafetariasysteem? Intermediaire kosten? Overgangsregeling 2011, 2012, 2013

33 Werkkostenregeling Soorten vergoedingen labelen
Verplicht deel loon (bijtelling, woning) Deel loon belast bij werknemer Vergoedingen hoger dan 30% te belasten bij werknemer of bruteren Vergoedingen lager dan 30% te belasten bij werkgever Gerichte vrijstellingen Overige aangewezen posten Intermediaire kosten Invoering plafond personeelsreizen € 454 Wettelijk loonbegrip uitgebreid, dus weer nieuwe waarderingsregels

34 Uniformering loonbegrip
Invoering 2011 of 2012 Huidige discoördinatie: WW premie, inleg levensloop, bijtelling auto, bijdrage Zvw Werknemersdeel WW definitief afgeschaft Inleg levensloopregeling ook aftrekbaar voor heffing SV Bijtelling auto ook loon SV; blijkt later de 500 km grens overschreden, dan naheffing loonheffing ook voor SV aan werknemer Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van werkgever rechtstreeks aan verzekeraar.

35 Vragen? Mr Ellen van Waaijen 06 – 46452555
Web site:


Download ppt "ACTUALITEITEN LOONHEFFINGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google