De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 juli 2013 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 1 8-7-2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 juli 2013 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 1 8-7-2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 8 juli 2013 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 1 8-7-2013 1

2 2 Inhoud  Waar ging het ook al weer over?  Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel  Aandachtspunten en proces komende periode 2

3 8-7-2013 3 Hoe zat het ook al weer? vormen van zorgverantwoordelijkheid (instelling) wettelijk kader jeugdgezondheidszorggemeente (CJG)WPG preventieve ondersteuning jeugd (signalering, advies en lichte opvoedondersteuning) (deel)gemeenteWMO lokale zorggemeenteWMO/BDU-CJG/BDU- SIV geïndiceerde jeugdzorgstadsregio (BJZ)Wet op de jeugdzorg uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering stadsregio(BJZ)Wet op de jeugdzorg gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus)Rijk Wet op de jeugdzorg jeugd-vb (LG en ZG)zorgkantoren (CIZ)AWBZ jeugd-ggz (langdurig met verblijf)zorgkantoren (CIZ)AWBZ jeugd-ggz (geneeskundig)zorgverzekeraarsZorgverzekeringswet

4 8-7-2013 44 Rijk AWBZ J-VB, ZG en LG (begeleiding en verzorging) en PGB voor J-VB / J-GGZ Zorgver- zekering swet J-GGZ Gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg plus) Provincie /stadsregio Wet op de jeugdzorg Ambulante zorg, dagbehandeling, open residentiële zorg, pleegzorg, spoedeisende zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering Gemeenten Wmo, Wpg, Wet op de jeugdzorg (CJG) Jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, licht ambulant Rijk Romp AWBZ Zorgverzekeringswet Gemeenten Nieuwe wet Zorg voor Jeugd CJG als frontoffice Ambulante zorg Dagbehandeling Open residentiële zorg Pleegzorg Spoedeisende zorg Gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugd-VB Jeugd ZG en LG (begeleiding, verzorging kort verblijf) Jeugd-GGZ PGB o.b.v. j-GGZ of j-VB (kan-bepaling) OUDNIEUW (2015) Was Wordt

5 8-7-2013 5 Rotterdams programma jeugd  Ieder Kind Wint, 2007-2011  Ieder Kind Wint, zorg voor de toekomst 2011-2014  Programmaplan decentralisatie Jeugdzorg, Regionaal programmaplan  Decentralisatie van de jeugdzorg, de Rotterdamse ontwikkelagenda 2012-2015  Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, april 2013  Implementatieplan samenwerkende gemeenten regio RR, april 2013 5

6 Nieuwe verhoudingen met instellingen en professionals  Transitie: overgang van verantwoordelijkheden  Transformatie: opnieuw inrichten van processen en werkwijzen Rijk Provin cie Ge- meente Instel- ling Profes sional TransitieTransformatie

7 8-7-2013 7 Stakeholders: met wie hebben we te maken?  Partners: jeugdhulpinstellingen (BJZ, CJG, MEE) en aanbieders jeugdhulp.  Stadsregio Rotterdam (latende partij)  Samenwerkende gemeenten in regio RR: 16 gemeenten  Gemeente Rotterdam (incl. deelgemeenten): andere directies binnen en buiten cluster maatschappelijke ontwikkeling  Landelijk Rijk (ministeries VWS en VenJ), VNG, IPO, G4, G32 7

8 8-7-2013 8 Doelstellingen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Meer Rotterdamse kinderen groeien op in een kansrijk en veilig thuis: Meer jongeren groeien op tot zelfredzame volwassenen Meer zelfredzame Rotterdamse ouders Passender jeugdhulp (niet te zwaar, niet te licht) Jeugdhulp is sneller beschikbaar Aanvaardbare kosten 8

9 8-7-2013 99 Uitgangspunt

10 Een gezin in een Rotterdamse wijk

11 Wijkteam jeugd en gezin

12 Taken wijknetwerk/team

13 Wijkteams werken samen

14 Snel doorverwijzen, minder zware hulp

15 Basis van jeugdstelsel

16 8-7-2013 16 Context

17 Projectleider kaderstelling (Monique van Buul) Richten Projectleider jeugdhulp en wijkteams Projectleider onderwijs en jeugdhulp Projectleider professionalisering (Michiel Eldering) Richten / inrichten Projectleider Inkoop (Jan Smid) Projectleider informatiemanagement Inrichten 17 Volgende programmafase 8-7-2013 17

18 Overleggen Strategisch niveau Bestuurlijke en ambtelijke expertgroep Bestuurlijk /ambtelijk overleg instellingen en aanbieders Overleg met cliënten Instellingenniveau Bijeenkomsten (focusdag, 8 juli ed) / ad hoc overleggen Bijpraatmoment met beleid / staf instellingen Overleggen projectleiders met partners

19 Globale planning lokaal / regionaal komend half jaar  Najaar: start / wijkbijeenkomsten  Half oktober (voor begrotingsbehandeling 2014):  Voortgangsrapportage NRJ incl. uitkomsten impactanalyses, uitwerking wijkteams en verdiepend vraagonderzoek;  Monitor Zorg voor de Jeugd;  Inkoopstrategie jeugdhulp incl. regionaal transitiearrangement  Oktober: voortgangsbericht drie decentralisaties  31 oktober: regionaal transitiearrangement  5 november: focusdag  Najaar 2013: Uitbreiding jeugdbeschermingsplein

20 Globale planning lokaal / regionaal komend 2014 (1)  Najaar 2013 / 1 e kwartaal 2014: start OOGO (op overeenstemming gericht overleg) passend onderwijs  1 januari 2014: Omvang budget jeugdhulpaanbieders (inkoop 2015) in aanvulling op regionaal transitiearrangement  1 januari 2014: registratie jeugdzorgwerkers  2014: vervolg start / wijkbijeenkomsten  Voor gemeenteraadsverkiezingen:  Gemeentelijke verordening naar gemeenteraad;  Maatschappelijk convenant;  1 e kwartaal 2014: Uitbreiding jeugdbeschermingsplein  NB: daarnaast alle activiteiten vanuit de projecten!!!!!!!!

21 Globale planning lokaal / regionaal komend 2014 (2)  1 april 2014: Invulling budget 2015 jeugdhulpaanbieders  Na gemeenteraadsverkiezingen  Voortgangsrapportage Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel  Gemeentelijk beleidsplan  Nadere besluitvorming (integrale) wijkteams  Monitor Zorg voor de Jeugd (incl. SISA audit en prestatie- indicatoren)  Zomer 2014: Subsidies/ contracten ten behoeve van jeugdhulpaanbieders (inkoop 2015).  NB: daarnaast alle activiteiten vanuit de projecten!!!!!!!!

22 Globale planning landelijk (1)  Mei: macrobudget en verdeelmodel 2015 obv historische gegevens  Juli: start ondersteuningstraject AMHK  Juli: wet naar Tweede Kamer  Juli: Vektiscijfers bekend?  1 augustus: invulling landelijke inkoop bekend (VNG)  Zomer – najaar: nadere invulling inkoop door zorgverzekeraars jeugd-ggz  Tweede helft 2013: diverse handreiking transitiebureau  Tweede helft 2013: uitkomsten diverse werkgroepen, oa protocol gecertificeerde instelling, RvdK en gemeente

23 Globale planning landelijk (2)  September: hoorzitting Tweede Kamer  Septembercirculaire: aanvulling verdeelmodel 2015 obv historische gegevens  Najaar: behandeling Tweede Kamer (en Eerste Kamer?)  Na 31 oktober: Transitiecie beoordeelt transitiearrangementen  1 januari 2014: wet in Staatsblad  1 januari 2014: AmvB’s gereed  1 april 2014: Invulling budget 2015 jeugdhulpaanbieders  Vanaf 1 januari 2014: certificering  Mei 2014: verdeelmodel 2016 ev obv objectieve gegevens

24 24 Dank voor jullie aandacht www.rotterdam.nl/nieuwjeugdstelsel


Download ppt "8 juli 2013 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 1 8-7-2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google