De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, (God) is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, (God) is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."— Transcript van de presentatie:

1 1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, (God) is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

2 Psalm 25:2 Mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen.

3 Bij U, o Here, schuil ik; laat mij nimmer beschaamd worden.
Psalm 71:1 Bij U, o Here, schuil ik; laat mij nimmer beschaamd worden.

4 Psalm 25:3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.

5 Romeinen 1:6 Ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft

6 Romeinen 5:5 De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest

7 Romeinen 9:33 Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

8 Romeinen 10:11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

9 Mogen wij bij de zonde blijven?
Romeinen 6:1 Mogen wij bij de zonde blijven?

10 Romeinen 6:17-18 Gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.

11 Romeinen 6:20-21 Toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt

12 Psalm 44:15 De ganse dag staat mijn schande mij voor ogen, en bedekt schaamte mijn aangezicht

13 Ezra 9:6 Mijn God, Ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan, o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel.

14 Jeremia 31:19 Nadat ik tot inkeer ben gekomen , heb ik berouw gekregen; ... ik ben beschaamd

15 Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt
Romeinen 6:21 Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt

16 Genesis 2:5 Zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaam- den zich voor elkander niet.

17 Genesis 3:7 Toen zij dat hadden gedaan, viel het hun opeens op dat ze naakt waren en zij schaamden zich. Van bladeren van een vijgeboom maakten ze schortjes en hingen die om hun middel.

18 Genesis 3:5 God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn

19 Zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.
Genesis 3:7b Zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

20 Genesis 3:8-11 Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

21 Genesis 3:12 De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.

22 Genesis 3:13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.

23 Niemand is rechtvaardig, ook niet een
Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods Romeinen 3:10 Niemand is rechtvaardig, ook niet een

24 1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.

25 Marcus 5:25-27 Een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan.

26 Wanneer bij een vrouw lange tijd bloed vloeit, buiten de tijd van haar maandelijkse onreinheid, of wanneer zij langer vloeit dan haar maandelijkse onreinheid, dan zal zij gedurende al de tijd dat zij vloeit, onrein zijn als in de tijd van haar maandelijkse onreinheid; zij is onrein. Leviticus 15:25

27 Elk bed waarop zij ligt, al de tijd dat zij vloeit, zal voor haar zijn als het bed van haar maandelijkse onreinheid, en elk voorwerp waarop zij zit, zal onrein zijn Leviticus 15:26

28 Ieder die deze dingen aanraakt, zal onrein zijn
Leviticus 15:27

29 Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
Johannes 6:37 Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

30 Marcus 5:27-28 (Zij) had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan. Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn.

31 Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn.
Marcus 5:28 Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn.

32 Tzitzit

33 Marcus 5:27,29 Zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan. ... En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was.

34 Marcus 5:30-32 Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mij aangeraakt? ... En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had.

35 Marcus 5:33 De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor Hem neder en zeide Hem de volle waarheid.

36 Marcus 5:34 Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.

37 Jesaja 53:2 Hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.

38 Jesaja 55:3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt

39 Hebreeën 12:2 Jezus ... liet ... zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

40 Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten
Matteüs 27:46 Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten

41 Johannes 19:30 Het is volbracht

42 Matteüs 27:51 Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden

43 Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.
Lucas 23:46 Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

44 Hebreeën 12:2 Jezus ... liet ... zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.


Download ppt "1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, (God) is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google