De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: Ds. G. Bruinsma Organist: Br. J. de Braak Beamist: Br. T.K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: Ds. G. Bruinsma Organist: Br. J. de Braak Beamist: Br. T.K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: Ds. G. Bruinsma Organist: Br. J. de Braak Beamist: Br. T.K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/2
zondag, 7. juli 09:15 Oppas (Ans & Renske) 09:30 Leesdienst: br. A. Smit 14:00 Kerkdienst: ds G. Bruinsma (Frieschepalen) maandag, 8. juli 19:45 Kerkenraad dinsdag, 9. juli 19:30 Kringleidersbijeenkomst

3 Agenda aanstaande week 2/2
zondag, 14. juli 09:15 Oppas (Sybren & Alemayehu) 09:30 Leesdienst: br. D. Wagenaar 14:00 Kerkdienst: ds A.H. Driest (Groningen-Zuid)

4 ! Muntjesverkoop ! De koster is van 29 juli t/m 12 aug. Op vakantie, daarom is er in die periode geen muntjesverkoop. De laatste keer is op 13 Juli. Op 17 aug. Gaat de verkoop gewoon weer door!

5

6 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

7

8 Psalm 19: 1 - 3 1 Het ruime firmament / maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht. De dag meldt aan de dag / al wat Gods hand vermag; de nacht zegt dit de nacht. Dit wonderschoon verhaal / klinkt niet in mensentaal, verbreidt zich zonder woorden. Toch gaat, naar Gods besluit, / daarvan een boodschap uit tot in de verste oorden.

9 Psalm 19: 1 - 3 2 Aan 's hemels hoog gewelf / wees eens de Schepper zelf de zon zijn woning aan. Zoals een bruidegom / blij uit zijn kamer komt, gaat hij zijn wijde baan. Hij jubelt als een held, / die juichend voorwaarts snelt; zo rijst hij elke morgen. Hij trekt zijn vaste spoor / tot aan de einder door: zijn gloed laat niets verborgen.

10 Psalm 19: 1 - 3 3 Volkomen is Gods woord. / 't Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis / hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. Hoort naar het woord van God. / Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht / en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

11

12 Psalm 19 1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 2 De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 3 de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

13 Psalm 19 4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. 5 Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: 6 een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg. 7 Aan het ene einde van de hemel komt hij op,

14 Psalm 19 aan het andere einde voltooit hij zijn loop, niets blijft voor zijn gloed verborgen. 8 De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.

15 Psalm 19 Psalm 19 10 Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. 11 Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat. 12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,

16 Psalm 19 wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 13 Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. 14 Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. 15 Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

17

18 Gezang 148 1 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 2 Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar, in de oceaan.

19 Gezang 148 3 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, geuren ontelbaar, zweven af en aan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 4 Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit. Mensen ontelbaar, overal vandaan.

20 Gezang 148 Coda: Zie ik de zon, de sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan! Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

21

22 Preek

23

24 Lied 479: 1, 3, 4 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 3 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

25 Lied 479: 1, 3, 4 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

26

27 Gezang 179a Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest,

28 Gezang 179a Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

29 Gezang 179a Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

30 Gezang 179a Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

31

32 Collecte Zending & Eredienst

33

34 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis,

35 Opwekking 354 weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x) Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn,

36 Opwekking 354 over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x) Heersen met Hem op de troon en zijn stem, spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij alle tranen voorbij. Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam!

37 Opwekking 354 Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x)

38

39 Amen A - men, a - men, a - men.

40


Download ppt "Welkom Voorganger: Ds. G. Bruinsma Organist: Br. J. de Braak Beamist: Br. T.K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes,"

Verwante presentaties


Ads door Google