De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. J. H. Soepenberg Organist: br. <naam organist> Beamist: br. D. Smit Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. J. H. Soepenberg Organist: br. <naam organist> Beamist: br. D. Smit Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. J. H. Soepenberg Organist: br. <naam organist> Beamist: br. D. Smit Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Onze jaarlijkse bowling avond komt er weer aan ! jij gaat toch ook ?!
Het is weer bijna zover ! Onze jaarlijkse bowling avond komt er weer aan ! jij gaat toch ook ?! 4 Wie? Iedereen vanaf 16 jaar Wat? Gezellig 2 uur bowlen en daarna soos Waar? Bowlingcentrum leek Wanneer? Donderdag 27 December Hoe laat? uur verzamelen bij de kerk Kosten? EUR 10,- p.p. (incl. drankje) En nu? Inschrijven in de hal natuurlijk!

3 QUIZ NIGHT Datum: 18 januari 2013 Aanvang: 19:30 uur
Leeftijd: Iedereen vanaf 12 jaar Opgave: In de hal Kosten: geen! (consumpties: EUR 0,50) Op vrijdagavond 18 januari organiseert de JCH een avond waar wij uw kennis gaan testen door het houden van een quiz avond Teams van 4 personen strijden tegen elkaar door het zo goed mogelijk beantwoorden van verschillende vragen uit 5 verschillende vraag categorieën waarbij natuurlijk mooie prijzen vallen te winnen!

4 Collecte 25 december

5 Gevangenenzorg Nederland
Doel Ondersteuning en begeleiding van gevangenen en hun familie tijdens en na detentie. Hoe Met de inzet van 530 gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Een christelijk, professioneel bureau in Zoetermeer zorgt voor ondersteuning. Waarom In navolging van de oproep van Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland wil gevangenen en hun familie helpen bij het opbouwen van een leven zonder criminaliteit en mét Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland, geloof in herstel!

6 Hoe helpt Gevangenenzorg Nederland
TIJDENS detentie: Gevangenenzorg > vrijwilligers bezoeken gevangenen in de gevangenis Familiezorg > vrijwilligers bezoeken familie van gevangenen thuis SOS > vrijwilligers Spreken Over Schuld met (jeugd-)gevangenen om toe te werken naar herstel met het Slachtoffer en de Samenleving Kinderkado > vrijwilligers brengen een cadeau bij kinderen van gevangenen namens hun vader of moeder in de gevangenis

7 Hoe helpt Gevangenenzorg Nederland
NA detentie: Nazorg > vrijwilligers blijven de ex-gevangene bezoeken. Een maatje helpt mee om recidive te voorkomen! Werk > via het programma Arbeidsre-integratie bemiddeling naar werk Ondersteuning > bij het zoeken naar huisvesting en re-integratie in de samenleving en gezin

8 U gelooft toch ook in herstel?
Help mee om gevangenen en hun familie een tweede kans te bieden: > bid mee; > meld u aan als vrijwilliger; > word donateur en ontvang 5 keer per jaar de nieuwsbrief. Kijk op voor meer informatie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de gebedsbrief.

9

10 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Psalm 65: 1, 3 1 De lofzang klinkt uit Sions zalen
tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen geloften dag aan dag. U hoort hen die uw heil verwachten, o Hoorder van 't gebed. Zo naderen al de geslachten tot U, die 't leven redt.

13 Psalm 65: 1, 3 3 Daar worden wij door U verzadigd
met heil voor ons bereid. U antwoordt ons met grote daden in uw gerechtigheid. God van ons heil, o vast vertrouwen van ieder volk en land, de verste volkeren aanschouwen de werken van uw hand.

14

15 Matteüs 1: 18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 

16 Matteüs 1: 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,

17 Matteüs 1: 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

18

19 Gezang 47: 1, 2, 3 1 Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den Heer mijn Zaligmaker noemen, die, in haar lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen.

20 Gezang 47: 1, 2, 3 2 Om wat God heeft gedaan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken: o groot geheimenis dat mij geschonken is. Zijn almacht is gebleken.

21 Gezang 47: 1, 2, 3 3 Hoe heilig is zijn naam! Laat volk bij volk te zaam barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest, bereidt door al de nageslachten.

22

23 HC zondag 11 Vraag 11: Maar God is toch ook barmhartig? Antwoord: God is wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde, die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de zwaarste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt.

24

25 Preek

26

27 Psalm 72: 2, 6 2 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil, hun toegezegd. Ellendigen zal hij bevrijden van onrecht dat hen drukt en armen redden uit hun lijden, vertreden wie verdrukt.

28 Psalm 72: 2, 6 3 Dan zal men u, o koning, vrezen
tot in het nageslacht, zolang er zon of maan zal wezen, u eren om uw macht. Hij zal hun zijn als milde regen die neerdaalt op het gras, als buien die met rijke zegen verkwikken het gewas.

29

30 Psalm 72: 10 10 De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER!

31

32 Eredienst & Rente en Aflossing
Collecte Eredienst & Rente en Aflossing

33

34 Gezang 163: 1, 2, 3 1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Ik bouw op U, en ga in uwen Naam.

35 Gezang 163: 1, 2, 3 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

36 Gezang 163: 1, 2, 3 3 Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.

37

38 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

39

40 Algemene pictogrammen

41 Speciale diensten

42 Speciale dagen

43 Overige pictogrammen


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. J. H. Soepenberg Organist: br. <naam organist> Beamist: br. D. Smit Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk."

Verwante presentaties


Ads door Google