De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Leven Lang Leren & Opleiden in de School (lectoraat)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Leven Lang Leren & Opleiden in de School (lectoraat)"— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Leven Lang Leren & Opleiden in de School (lectoraat)
Mijn naam is Paul Hennissen. Ik heet u welkom bij het symposium Leven Lang Leren en Opleiden in de School. Ik ben als lector Opleiden in de School verbonden aan de Nieuwste Pabo in Sittard, een samenwerking tussen de oude pabo’s van Zuyd en Fontys in Limburg. Vanuit het lectoraat verrichten we verschillende soorten onderzoek uitgaande van het concept Opleiden in de School. Dat concept is gericht op het professionaliseren van aankomende en zittende leerkrachten, dus op Leven Lang Leren. Voorzitter: Paul Hennissen, Presentaties: Linda Verheijen, Ellen Siebenlist, Karel Kreijns, Rick Kierkels, Discussie: Bob Koster

2 Doel symposium Hoe kunnen (aanstaande) leerkrachten zich blijvend ontwikkelen op de werkplek van de school? Verschillende vormen Delen van onderzoek Sterk verschillend van diepgang De delen van onderzoeken die vandaag gepresenteerd worden, vormen onderdeel van bredere onderzoeken. We hebben er die delen uitgenomen die jullie een indruk geven van hoe Leven Lang Leren gestimuleerd kan worden op de werkplek: door samen te werken, onderzoek te verrichten, logboek bij te houden, etc.

3 Efficiënte blijvende ontwikkeling
- verbeteren resultaten van leerlingen, dagelijkse praktijk, koppeling theorie en praktijk, actieve betrokkenheid door de lerende, teamleren (Timperley et al., 2007; Van Veen et al., 2010) Per presentatie ander accent

4 Opzet symposium Inleiding (Paul)
2a (Linda): instituutsopleider op werkplek 2b (Ellen): elke leerkracht onderzoekt 3. Time out (Bob) 4a (Karel): motivatie voor leren in CoPs 4b (Rick): leerwinst Cop-leren 5. Time out (Bob) 6. Slot (Paul) 10 minuten per presentatie. Aansluitend is er 15 minuten time out, waarbinnen Bob Koster samen met jullie ingaat op de betekenis van hetgeen gepresenteerd is. We hebben twee rondes. Na twee presentaties is er 15 minuten time out. Dit herhalen we dus nog een keer.

5 De instituutsopleider op de werkplek leert m.b.v. een logboek
Linda Verheijen dNP Onderzoek uitgevoerd door Margreet Vriesema

6 Programma presentatie
Praktijkprobleem Theoretisch kader Onderzoeksvraag Methodes Resultaten Conclusies Discussie

7 Praktijkprobleem Visie dNP / werkwijze SLB-rol
SLB’er helpt studenten in persoonlijke en professionele ontwikkeling studie werkplekleren Contactpersoon op de werkplek Taken uitvoeren op de werkplek = NIEUW Hoe vindt die ontwikkeling eigenlijk plaats? Wat zijn die taken dan? Gesprekken met studenten Lesbezoeken Beoordelen studenten Contacten werkplek Groepsbijeenkomsten organiseren Dus de SLB’er is niet allen gericht op studievoortgang en studieplanning. Dat houdt ook in dat hij of zij breed moet weten wat er allemaal gevraagd wordt van de student: hij of zij moet het curriculum kennen en is een tussenpersoon tussen opleiding en werkplek.

8 Theoretisch kader Professionele groei is volgens Berliner (2001) niet alleen terug te zien in ander gedrag, maar ook door verandering in cognitie, zoals bewustwording. We weten uit de theorie dat een logboek een zinvol instrument is om bewustwording tot stand te brengen, als middel om te kunnen leren van opgedane ervaringen (Bergen & Vermunt, 2008; Korthagen, 1993).

9 Onderzoeksvraag In hoeverre draagt het bijhouden van de taken in een logboek volgens de SLB’ers zelf bij aan de bewustwording van hun handelen en tot ander gedrag? Deelonderzoek binnen breder onderzoek naar taken en rollen SLB’ers

10 Methodes SLB’ers houden logboek bij Vragenlijst achteraf
zes respondenten: twee SLB’ers van elke locatie 10 weken, iedere week per mail aangeleverd Slb-gerelateerde taken: welke taak, hoeveel tijd, waar en met wie Verwerking in frequentietabellen Vragenlijst achteraf Na maand Inzicht gegeven in eigen activiteiten en welke inzichten Acht gesloten vragen: frequentietabel Acht open vragen: quotes respondenten Inzicht in elkaars logboek Acht open vragen: Welke inzichten heb je gekregen? Wat had je verwacht? Welke activiteiten wilde je nog meer uitvoeren? Welke andere activiteiten ga je een volgende keer uitvoeren? Welke inzichten que tijdsbesteding heb je gekregen? Welke tijdsbestdeing had je verwacht? Welke tijdsbesteding had je gewild? Hoeveel tijd wil je nu gaan besteden aan de diverse activteiten? De vragenlijst is vooral gebruikt voor vraag 2 en 3. Het logboek is vooral gebruikt om vraag 1 en 4 te beantwoorden. Dat is vooral gewerkt in frequentietabellen en daarvan gaan we dadelijk delen laten zien. De acht vragen over de beleving leveren vooral quotes op als data. Keuze van het logboek gebaseerd op theorie: helpt bij focussen en reflecteren naar opgedane ervaringen: krachtig element voor reflectie (Tveiten, 2002).

11 5. Resultaten logboek Taken slb’er en hoeveelheid tijd per taak
Slb 1 (n=16) Slb 2 (n=16) Slb 3 (n=14) Slb 4 (n=16) Slb 5 (n=18) Slb 6 (n=15) 2 Gesprekken voeren 2A voorbereiden individueel gesprek 10,5 1,7 2B voeren individueel gesprek 15,7 7,3 19 9,3 2C voorbereiden beoordelingsgesprek 10,6 1 6,2 14,8 3,3 11,8 2D voeren beoordelingsgesprek 12,8 13 12,2 15,5 3 Bezoeken 3A lesbezoek 6 25,3 4,5 9,8 16,4 16,5 Totaal 88,9 68,8 57,4 74,8 54,7 67,8

12 2A voorbereiden individueel gesprek 10,5 1,7
Slb 1 (n=16) Slb 2 (n=16) Slb 3 (n=14) Slb 4 (n=16) Slb 5 (n=18) Slb 6 (n=15) 2 Gesprekken voeren 2A voorbereiden individueel gesprek 10,5 1,7 2B voeren individueel gesprek 15,7 7,3 19 9,3 2C voorbereiden beoordelingsgesprek 10,6 1 6,2 14,8 3,3 11,8 2D voeren beoordelingsgesprek 12,8 13 12,2 15,5 3 Bezoeken 3A lesbezoek 6 25,3 4,5 9,8 16,4 16,5 Totaal 88,9 68,8 57,4 74,8 54,7 67,8

13 ‘Hoewel de hoeveelheid tijd veel is geweest ben ik, gezien de aard van het werk en het plezier waarmee ik het heb gedaan, niet van plan om een volgende keer mijn hoeveelheid tijd aan deze taak te verminderen.’ Logboek zorgt voor bewustwording eigen handelen Inzicht verkregen in verdeling tijd en taken. Acht gesloten vragen

14 5. Resultaten vragenlijst achteraf
Inzichten vooral gericht op tijdsbesteding ‘Het heeft me laten nadenken over waar de al dan niet beschikbare tijd naar uit is gegaan.’ ‘Het voeren van persoonlijke gesprekken en de hoeveelheid tijd dat daaraan werd besteed is een inzicht dat ik voorheen niet had.’ ‘Ik ben tot het besef gekomen dat met name de individuele gesprekken over leerovereenkomsten er schromelijk bij zijn ingeschoten’

15 5. Resultaten vragenlijst achteraf
Logboek leidt tot ideeën voor de toekomst: ‘Ik heb besloten om zaken nog efficiënter en effectiever op te pakken.’ ‘Minder één-op-één, meer activiteiten in groepsverband.’ ‘Mijn wens: voorbereiden beperken; onderwijsgroep gedachten meer stimuleren.’

16 Belangrijkste conclusie
Een eenvoudig logboek blijkt een adequaat middel om tot inzicht te komen t.a.v. het eigen handelen om op basis daarvan ander gedrag te beogen. Eerste stap leven lang leren! Hoe simpel ook (simpele opzet, wat, wanneer, hoe lang, met wie) zet toch aan tot ontwikkeling, eerste stap levenslang leren

17 Discussie Kleine onderzoeksgroep
Logboek bijhouden als toegevoegde taak? Vervolg: daadwerkelijk anders handelen?

18 Slot Minimale inspanning, veel effect! Het logboek als middel tot leven lang leren? Logboek of cursus?

19 Contact: Linda Verheijen l.verheijen@denieuwstepabo.nl
Vragen, reacties. Graag Contact: Linda Verheijen

20 Academische basisschool - een training zodat elke leerkracht onderzoekt -
Ellen Siebenlist dNP

21 Ellen Siebenlist Als kartrekker vanuit de Nieuwste Pabo in Sittard verbonden aan AOPOL: Academische Opleidingsscholen Primair Onderwijs Limburg (5 reguliere basisscholen) Mede verantwoordelijke voor het curriculum onderzoek in de Nieuwste Pabo

22 Programma presentatie
Praktijkprobleem Theoretisch kader Onderzoeksvraag Ontwerp Methodes Resultaten/conclusies/discussie

23 Praktijkprobleem Vraag vanuit Kindcentrum Amby te Maastricht (AOPOL): Kunnen jullie een training ontwerpen waar een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden centraal staan en deze koppelen aan vragen/behoeften vanuit het portfolio van onze leerkracht?

24 Theoretisch kader Onderzoekende houding (Bruggink & Harinck, 2012) indicatoren zijn gebruikt voor de inhoud van de training en de vragenlijsten vooraf en na afloop van de bijeenkomsten. Motivatie (o.a. Deci & Ryan, 2000) Onderzoeksvaardigheden (Beckers & Rohaan, 2010, intern document dNP)

25 Onderzoeksvraag In welke mate draagt een training in onderzoek verrichten voor zittende leerkrachten basisonderwijs bij aan het aanleren van onderzoeksvaardigheden, bewerkstelligen van motivatie om te onderzoeken, vergroten van de onderzoekende houding.

26 4. Ontwerp De training is gebaseerd op Praktijkgericht onderzoek (Van der Donk & Van Lanen, 2012), ervaring opgedaan in het curriculum van dNP. Principes van training (Crasborn & Hennissen, 2014 in press), ervaring opgedaan in de mentorentrainingen.

27 4. Ontwerp vervolg In een tijdsbestek van 8 maanden vinden er 5 bijeenkomsten plaats: 2 van 3 uur, 3 van 1,5 uur. Tussen de bijeenkomsten vinden er op 4 momenten consultaties plaats: 1 x verplicht, andere keren op eigen verzoek.

28 5. Methodes 1.Vragenlijst voor en na de training mbt de twee eerste evaluatieniveaus van Kirkpatrick (1998): ‘tevredenheid’ en ‘het geleerde’. 2. Korte vragenlijst vooraf aan bijeenkomst mbt motivatie en gedane activiteiten. 3. Korte vragenlijst na afloop bijeenkomst over inhoud / werkwijze tijdens bijeenkomst Acht open vragen: Welke inzichten heb je gekregen? Wat had je verwacht? Welke activiteiten wilde je nog meer uitvoeren? Welke andere activiteiten ga je een volgende keer uitvoeren? Welke inzichten que tijdsbesteding heb je gekregen? Welke tijdsbestdeing had je verwacht? Welke tijdsbesteding had je gewild? Hoeveel tijd wil je nu gaan besteden aan de diverse activteiten? De vragenlijst is vooral gebruikt voor vraag 2 en 3. Het logboek is vooral gebruikt om vraag 1 en 4 te beantwoorden. Dat is vooral gewerkt in frequentietabellen en daarvan gaan we dadelijk delen laten zien. De acht vragen over de beleving leveren vooral quotes op als data. Keuze van het logboek gebaseerd op theorie: helpt bij focussen en reflecteren naar opgedane ervaringen: krachtig element voor reflectie (Tveiten, 2002).

29 6. Resultaten, conclusie, discussie
Onderzoekende houding/onderzoeksvaardigheden Beginsituatie extreem divers  vanaf begin differentiëren door clusteren, ook einddoelen differentiëren. Samenwerking op gelijk niveau of juist niet? Aanpassingen training gewenst Acht open vragen: Welke inzichten heb je gekregen? Wat had je verwacht? Welke activiteiten wilde je nog meer uitvoeren? Welke andere activiteiten ga je een volgende keer uitvoeren? Welke inzichten que tijdsbesteding heb je gekregen? Welke tijdsbestdeing had je verwacht? Welke tijdsbesteding had je gewild? Hoeveel tijd wil je nu gaan besteden aan de diverse activteiten? De vragenlijst is vooral gebruikt voor vraag 2 en 3. Het logboek is vooral gebruikt om vraag 1 en 4 te beantwoorden. Dat is vooral gewerkt in frequentietabellen en daarvan gaan we dadelijk delen laten zien. De acht vragen over de beleving leveren vooral quotes op als data. Keuze van het logboek gebaseerd op theorie: helpt bij focussen en reflecteren naar opgedane ervaringen: krachtig element voor reflectie (Tveiten, 2002).

30 6. Resultaten, conclusie, discussie
2. Motivatie Mondeling contact is zeer gewenst. Vooral inzoomen op succeservaringen op alle diverse momenten in het proces van de deelnemers. Belangrijker dan de kennis en vaardigheden Acht open vragen: Welke inzichten heb je gekregen? Wat had je verwacht? Welke activiteiten wilde je nog meer uitvoeren? Welke andere activiteiten ga je een volgende keer uitvoeren? Welke inzichten que tijdsbesteding heb je gekregen? Welke tijdsbestdeing had je verwacht? Welke tijdsbesteding had je gewild? Hoeveel tijd wil je nu gaan besteden aan de diverse activteiten? De vragenlijst is vooral gebruikt voor vraag 2 en 3. Het logboek is vooral gebruikt om vraag 1 en 4 te beantwoorden. Dat is vooral gewerkt in frequentietabellen en daarvan gaan we dadelijk delen laten zien. De acht vragen over de beleving leveren vooral quotes op als data. Keuze van het logboek gebaseerd op theorie: helpt bij focussen en reflecteren naar opgedane ervaringen: krachtig element voor reflectie (Tveiten, 2002).

31 Vragen, reacties? Graag Contact: Ellen Siebenlist

32 Intermezzo – betekenisgeven o. l. v Bob Koster Blijvend ontwikkelen d
Intermezzo – betekenisgeven o.l.v Bob Koster Blijvend ontwikkelen d.m.v logboek of training?

33 Communities of Practice
Motivatie en intentie om bijdragen te leveren aan de CoP Karel Kreijns Open Universiteit

34 Overzicht Onderzoeksvragen Onderzoeksmodel
Onderzoeksvariabelen + resultaten Conclusie

35 Onderzoeksvragen In hoeverre hebben leden de motivatie en intentie om bij de start van hun COP bijdragen te leveren aan vraagstukken die in de COP centraal staan (bv hoogbegaafdheid, taal en rekenen) Wordt deze motivatie en intentie groter naarmate de COP leden geruime tijd hebben deelgenomen aan de COP?

36 Onderzoeksmodel

37 Perceived behavior Control

38 Self-determined motivation

39 Non Self-determined motivation

40 A-motivation

41 Intentie

42 Onderzoeksontwerp Er is een voor- en een nameting. Gemeten was:
Self-determined motivation Non self-determined motivation A-motivation Intention (Readiness + Persistence) Perceived Behavior Control (Capacitity + Autonomy)

43 Verloop in de CoP Er is verloop in de CoP ->
Er is een vaste kern – CoP blijvers (N=14): doen mee met de voor- en nameting Leden vallen af – CoP verlaters (N=13): doen alleen mee met de voormeting Nieuwe leden komen er bij – CoP nieuwelingen (N=10): doen alleen mee met de nameting

44 Consequentie voor de analyse: 3 analyses
(Wilcoxon Signed Rank Test) analyse voor de CoP blijvers: worden hun motivatie en intentie groter? (Mann-Whitney U Test) analyse tussen CoP verlaters en CoP nieuwelingen: hebben de CoP nieuwelingen een grotere motivatie en intentie dan de Cop verlaters? (Mann-Whitney U Test) analyse tussen CoP blijvers (na-meting) en CoP nieuwelingen: hebben CoP blijvers een grotere motivatie en intentie dan de Cop nieuwelingen?

45 CoP blijvers

46 CoP verlaters versus blijvers

47 CoP blijvers versus nieuwelingen

48 Conclusies CoP leden (blijvers, verlaters en nieuwelingen) hebben een zeer hoge intentie om bijdragen in de COP te leveren. Dat komt omdat zij het geloof hebben deze bijdragen ook daadwerkelijk te kunnen leveren en zich in staat achten de belemmeringen weg te kunnen halen die het leveren van bijdragen zouden kunnen hinderen. Verder zijn zij redelijk gemotiveerd om deze bijdragen te leveren en voelen ze weinig externe druk om dat te doen. De CoP leden zijn nauwelijks a-gemotiveerd.

49 Conclusies Voor alle analyses geldt echter dat geen groei in motivatie en intentie aanwezig is bij de CoP blijvers en dat er geen verschil is tussen CoP verlaters en nieuwelingen en tussen CoP blijvers en nieuwelingen. Dus

50 Wat levert het (C)oP? Aanstaande en zittende leerkrachten leren samen in Communities of Practice
Mijn naam is Paul Hennissen. Ik heet u welkom bij het symposium Leven Lang Leren en Opleiden in de School. Ik ben als lector Opleiden in de School verbonden aan de Nieuwste Pabo in Sittard, een samenwerking tussen de oude pabo’s van Zuyd en Fontys in Limburg. Vanuit het lectoraat verrichten we verschillende soorten onderzoek uitgaande van het concept Opleiden in de School. Dat concept is gericht op het professionaliseren van aankomende en zittende leerkrachten, dus op Leven Lang Leren. Rick Kierkels Innovo

51 Probleem Achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten Conclusie
Inhoud Probleem Achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten Conclusie Discussie

52 Inhoud Probleem Achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten
Conclusie Discussie

53 Inhoud Probleem Achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten
Conclusie Discussie

54 Inhoud Probleem Achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten
Conclusie Discussie

55 Inhoud Probleem Achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten
Conclusie Discussie

56 Inhoud Probleem Achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten
Conclusie Discussie

57 Inhoud Probleem Achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten
Conclusie Discussie

58 Inhoud Probleem Achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten
Conclusie Discussie

59 Probleem Leven lang leren door leerkrachten: niet vanzelfsprekend, wel nodig. Professionaliseren bestaande leerkrachten onvoldoende effectief (Timperley, Wilson, Barrar & Fung, 2007). Kloof tussen theorie en praktijk (Korthagen, 2010; Nonaka & Takeuchi, 1995).

60 Achtergrond Grootste deel van het effect van onderwijs is toe te schrijven aan leerkrachthandelen (Marzano, 2007). Leerkrachthandelen wordt beter onderbouwd wanneer gebruik gemaakt wordt van theoretische kennis (Bolhuis & Kools, 2012). Het gebruik van kennis door leerkrachten leidt tot betere onderwijsresultaten, en kan gestalte krijgen middels praktijkonderzoek (Bolhuis & Kools, 2012).

61 Achtergrond Hoe leerkrachten effectief te scholen (Hennissen, 2011; Timperley et al., 2007) Focus op leerresultaten van leerlingen Contextspecifiek: met betrekking op de dagelijkse onderwijspraktijk Koppeling theorie-praktijk Actieve betrokkenheid van de lerende leerkracht zelf In collectief teamverband

62 CoP Permanent samen overleggen, onderzoeken en verbeteren
Systematische onderwijsverbetering Zelfgekozen thema Draagvlak Cyclisch werken Koppeling theorie-praktijk

63 Onderzoeksvraag Wat is de leerwinst voor leden van een CoP die een schoolbreed verbeterthema aanpakken?

64 Methode CoP-project (2011-2013) Pabo en vijf basisscholen
Innovatiecyclus: Ontwikkelen en onderzoeken Een deelonderzoek betreft enquete leerwinst deelnemers Alle deelnemers bevraagd middels open vragen “Het belangrijkste wat ik de afgelopen 2 jaar heb geleerd in het kader van het CoP-project is…” “Het belangrijkste wat het CoP-project de afgelopen 2 jaar voor onze school heeft opgeleverd is…” Respons van 16 deelnemers uit alle 5 de scholen

65 Resultaten algemeen “…verdiepen in theorie om meer mogelijkheden te zien” “…onderzoekscyclus doorlopen in samenwerking met collega’s en deskundigen” “…samen leren geeft veel bredere opbrengst” “…communicatie, overleg en evalueren was essentieel” “…je moet het team deelgenoot maken en mede verantwoordelijk maken in het leren en beslissen” “…je moet gebruik maken van elkaars krachten” “…tijd en afstand nemen om te bepalen wat je wilt verbeteren” “…onderzoekscyclus bleek een ideaal innovatiemiddel” “…voor elke nieuwe stap terugkoppelen met het team” “...bottom-up innovatie is op onze school effectief ingezet”

66 Resultaten inhoudelijk
“…onze leerkrachten zijn veel meer bewust van hun eigen functioneren in het werken met begaafde kinderen” “...samen kijken wat wij wilden verbeteren in onze manier van kijken naar kinderen” “...ons woordenschatonderwijs volgt nu een doorlopende lijn” “...het totale leesproces heeft een ‘boost’ gekregen” “...er is gedegen beleid op het gebied van begaafdheid ontwikkeld” “...iedereen kan hoogbegaafdheid signaleren”

67 Conclusie CoP in staat tot innovatie en verandering Oriëntatiefase van belang Communiceren over en afstand nemen van dagelijks werk wordt algemeen benoemd Reflecteren en expliciteren neemt toe: kennisconversie (Castelijns, Koster & Vermeulen) leidt tot collectief kennis creëren.

68 Development of teachers in the workplace - Paul Hennissen - Zuyd University of Applied Sciences
praktijkkennis Het helicopter - perspectief Praktijkkennis en praktijktheorieën zijn essentieel, maar zijn niet voldoende. Het leren wordt verdiept als de praktijktheorie gekoppeld wordt aan kennis en theorie die elders is ontwikkeld. Nonaki en Takeuchi noemen deze vorm van leren ‘combineren’. Ook binnen andere theorie”en zoals die van Korthagen en Lagerwerf zijn drie niveaus van kennis aanwezig. De stap van praktijktheorie naar theorie wordt door Korthagen van ‘schematiseren’ naar theorie’ genoemd. Er worden meer relatie gelegd tussen schema’s en de schema’s zijn sterker verankerd, mede door de koppelingen met andere kennis. Kwaliteit is uiteindelijk kunnen switchen tussen zwembad, badmeester en helicopter-perspectief en afhankelijk van de situatie het juiste perspectief innemen. Dit blijkt echter geen vanzelfsprekend te zijn. Hennissen - June 12, Maastricht the Netherlands

69 praktijktheorie praktijkkennis v
Development of teachers in the workplace - Paul Hennissen - Zuyd University of Applied Sciences praktijktheorie praktijkkennis v Het helicopter - perspectief Praktijkkennis en praktijktheorieën zijn essentieel, maar zijn niet voldoende. Het leren wordt verdiept als de praktijktheorie gekoppeld wordt aan kennis en theorie die elders is ontwikkeld. Nonaki en Takeuchi noemen deze vorm van leren ‘combineren’. Ook binnen andere theorie”en zoals die van Korthagen en Lagerwerf zijn drie niveaus van kennis aanwezig. De stap van praktijktheorie naar theorie wordt door Korthagen van ‘schematiseren’ naar theorie’ genoemd. Er worden meer relatie gelegd tussen schema’s en de schema’s zijn sterker verankerd, mede door de koppelingen met andere kennis. Kwaliteit is uiteindelijk kunnen switchen tussen zwembad, badmeester en helicopter-perspectief en afhankelijk van de situatie het juiste perspectief innemen. Dit blijkt echter geen vanzelfsprekend te zijn. Hennissen - June 12, Maastricht the Netherlands

70 Verdieping: combineren praktijktheorie en theorie van buiten
Development of teachers in the workplace - Paul Hennissen - Zuyd University of Applied Sciences Verdieping: combineren praktijktheorie en theorie van buiten praktijktheorie praktijkkennis v Het helicopter - perspectief Praktijkkennis en praktijktheorieën zijn essentieel, maar zijn niet voldoende. Het leren wordt verdiept als de praktijktheorie gekoppeld wordt aan kennis en theorie die elders is ontwikkeld. Nonaka en Takeuchi noemen deze vorm van leren ‘combineren’. Hennissen - June 12, Maastricht the Netherlands

71 Discussie Aanwijzingen voor dichten van de kloof tussen theorie en praktijk CoP volgens criteria geschikt voor professionalisering van leerkrachten Veel praktijkkennis en praktijktheorie Leren veelal impliciet, informeel en contextgebonden Verdieping is beperkt

72 Intermezzo – betekenisgeven o. l. v Bob Koster Blijvend ontwikkelen d
Intermezzo – betekenisgeven o.l.v Bob Koster Blijvend ontwikkelen d.m.v CoP, wat levert het op?

73 Efficiënte blijvende ontwikkeling
- verbeteren resultaten van leerlingen, dagelijkse praktijk koppeling theorie en praktijk actieve betrokkenheid door de lerende teamleren Leven Lang Leren op de werkplek

74 Namens het lectoraat Opleiden in de School dank voor uw aanwezigheid p
Namens het lectoraat Opleiden in de School dank voor uw aanwezigheid Mijn naam is Paul Hennissen. Ik heet u welkom bij het symposium Leven Lang Leren en Opleiden in de School. Ik ben als lector Opleiden in de School verbonden aan de Nieuwste Pabo in Sittard, een samenwerking tussen de oude pabo’s van Zuyd en Fontys in Limburg. Vanuit het lectoraat verrichten we verschillende soorten onderzoek uitgaande van het concept Opleiden in de School. Dat concept is gericht op het professionaliseren van aankomende en zittende leerkrachten, dus op Leven Lang Leren. Voorzitter: Paul Hennissen, Presentaties: Linda Verheijen, Ellen Siebenlist, Karel Kreijns, Rick Kierkels, Discussie: Bob Koster


Download ppt "Symposium Leven Lang Leren & Opleiden in de School (lectoraat)"

Verwante presentaties


Ads door Google