De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Servicedocument: verschillende kaders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Servicedocument: verschillende kaders"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda Servicedocument: verschillende kaders
Focus op het organisatorisch kader Opvolging opdracht na leerplantoelichting Focus op het didactisch kader GIP Afspraken leerlingenmateriaal

2 Servicedocument Servicedocument: ondersteunend, tipgevend, informerend … (= advies) ondersteunt, geeft tips, informeert, verduidelijkt… Te lezen samen met leerplan (= verplicht) Zal regelmatig aangepast worden

3 Servicedocument Inhoudstafel zie dia 5 tot en met 8

4 Servicedocument: kaders
1 Pedagogisch kader: zie dia’s visie op leren van de leerplantoelichting 2 Juridisch kader: Vlaams decreet zorg- en bijstandsverlening en KB78, actua in het oog houden! 3 Didactisch kader: Leren in samenhang/integratie

5 Servicedocument: kaders
3 Didactisch kader 3.1 Algemeen Competenties/AD Leeswijzer leerplan Van competenties, AD naar criteria Van LPD tot ontwikkelen van competentie (leren in samenhang, integratie en groei) Groei van leren in de les naar leren op stage

6 Servicedocument : kaders
3.2 Geïntegreerd werken Werken met geïntegreerde opdrachten Werken rond de samenhang les - stage 3.3 Stage (zie vergadering 27/3/2014) 3.4 GIP 3.5 Evalueren van het vak TBZ/z (zeker nog later te bespreken!)

7 Servicedocument: kaders
3.6 Taalgericht vakonderwijs 3.7 Wenken bij de leerplandoelstellingen, overzicht bronnen/ websites 4 Organisatorisch kader 5 Bijlagen: ICF en Gordon …

8 Focus op het organisatorisch kader
Autonomie van het team mits verplicht respecteren van: de realisatie en evaluatie van de AD’s, LPD’s , OLD de verhouding tss componenten: 30% AD 4, 35% AD 5, 15% AD uur stage + 2 u Expressie mits advies: ruimte en tijd voor geïntegreerd werken (10-20%): cyclisch gebeuren met aandacht voor transfer: tussen les-stage, tussen AD’s

9 Focus op het organisatorisch kader
Ordening van de LPD en OLD volgens een bepaalde clustering 2.1 Vb van klassieke clustering: 1 volgens de klassieke vakken: AD 4, 5, 6 en expressie 2 geïntegreerd werken (seminarie/GW/MB): integratie AD’s en les-stage 3 stage

10 Focus op het organisatorisch kader
2.2 Vb 1 vlg clustering specifieke doelgroepen: 1 basis complexe zorg 2 opdeling in specifieke doelgroepen met aandacht voor settings 3 geïntegreerd werken 4 stage

11 Focus op het organisatorisch kader
2.2 Vb 2 vlg settings: 1 basis complexe zorg 2 opdeling in settings met aandacht voor specifieke doelgroepen 3 geïntegreerd werken 4 stage

12 Focus op het organisatorisch kader
2.2 Vb 3: vlg gezondheidspatronen van Gordon: 1 per patroon(11 patronen) 2 geïntegreerd werken 3 stage

13 Focus op het organisatorisch kader
In iedere gekozen clustering kan men thematisch en /of projectmatig werken Thematisch werken: eenzelfde onderwerp behandelen vanuit en met verschillende leraren, al dan niet gebruik makend van 1 (per component) ‘bundel’ of apart cursusmateriaal. Bv ivm gebruikers die palliatief zijn wordt er een bundeltje gemaakt met de inbreng van AD 6, AD 5 en AD 4 en evt AD 1, 2, 3 en 7

14 Focus op het organisatorisch kader
Projectmatig werken: eenzelfde onderwerp dat door het lerarenteam voorbereid en aangeboden wordt in 1 logisch geordende (vakoverschrijdende) ‘bundel’ en op opeenvolgende opbouwende wijze Bv gebruikers die palliatief zijn: vertrekken vanuit de holistische mensvisie en bv per fase in het palliatieve proces waarbij de totaalzorg (indirecte en directe zorg) aan bod komt. Lerarenteam begeleidt dit en kan organisatorisch bepaalde expertises op bepaalde momenten inzetten.

15 Focus op het organisatorisch kader
Leerlingenproject (verschillend van dia 13 en 14) Leerlingen zijn de motor en werken onder begeleiding een onderwerp uit met theoretische linken en concrete actie . De opdracht kan bestaan uit een onderzoeksvraag, een probleemstelling … waarop een antwoord gezocht en uitgeprobeerd wordt.

16 Focus op het organisatorisch kader
Na keuze van een clustering: - ordening (wat en welke logische volgorde) van de LPD en ODL bepalen van stage, evaluatieperiodes in de jaarkalender wie geeft wat als basis, toepassing en evaluatie = raamplan of vak- of componentoverschrijdende jaarplanning

17 Focus op opvolging afspraak na leerplantoelichting
Opdracht: Eerste aanzet op eigen school aan de hand van leerplan (Excell document volgt nog) In team per doelstelling (LPD, OD) uitzoeken wat nu gegeven wordt: correct volgens leerplan? Teveel? Te weinig? Actueel? = Uitdaging en kans … Vragen en bedenkingen?

18 Focus op het didactisch kader

19 Focus op het didactisch kader
3.1.3 Van competenties, algemene doelstellingen, leerplandoelstellingen, onderliggende doelen, handelingen en evaluatiecriteria Opdracht: Voorbeelden lezen in duo, vragen?

20 Focus op het didactisch kader
Leren in samenhang of integratie en groei Eerste stap: kennis, vaardigheden en attitudes binnen 1 LPD (op basis van de onderliggende doelen) Tweede stap: verschillende LPD in 1 AD Derde stap: verschillende AD’s in 1 competentie Vb Lezen in trio … en dan eigen vb uitwerken met concreet ‘lessenreeks’ scenario (volgorde, structuur, werkvormen …) op poster om dit plenair te kunnen toelichten

21 Focus op het didactisch kader
Groei van leren in de les naar leren op stage … naar leren in de les … cyclisch gegeven

22 Focus op het didactisch kader
Lerarenteam begeleidt transfer in 4 fasen en biedt groei van werken onder directe begeleiding naar werken onder verwijderd toezicht! Les = fase 1: aanleren en inoefenen van LPD (en onderliggende doelen) fase 2.1 observeren en ervaren van samenhang tss LPD uit AD’s 2.2 inoefenen van het handelen vanuit samenhang Bv AD 2 LPD 4: organisatiespecifieke administratieve taken uitvoeren: in de les inventariseren waarom dit belangrijk is en waaruit dit zou kunnen bestaan vanuit stage ervaringen derde graad Voorbeeld tonen en laten invullen aan de hand van casus (fase 1), linken met beroepsgeheim (AD1.4, AD1.11, AD 3.2en 3, AD4.1 en 3, AD5.1 en 7, AD6.1, 2 en 3, AD7.4) en … (fase 2)

23 Focus op het didactisch kader
Stage = fase 3.1 observeren en ervaren (exploreren) van het geleerde mbt LPD naar concrete stagesituatie/gebruiker toe 3.2 toepassen van het geleerde … fase 4.1 observeren en handelen vanuit de samenhang tss LPD, AD’s in concrete stagesituatie/gebruiker 4.2 handelen vanuit het geleerde in samenhang tss … Bv AD 2 LPD 4: organisatiespecifieke administratieve taken uitvoeren op stage bv. zorgplan invullen, registreren van verbruik van gebruiker (ivm kapper, drank, incontinentiemateriaal …) fase 3, gevolgen voor de gebruiker in kaart brengen zie ook AD 1.3,10 en 11, AD 3.2 en 3, AD 4.1 en 3, AD 6.1 … fase 4 En zo steeds verder … opnieuw doorlopen van de hele cyclus, zie werkwoorden in LPD’s en onderliggende doelen èn respecteer de context van het leerplan!

24 Focus op het didactisch kader
3.2 Geïntegreerd werken Waarom? Samenhang en groei zie ook 3.1.3 Geïntegreerd werken tijdens de les: = via werkvormen voor geïntegreerde opdrachten tijdens de les bv leerlingenproject (3.2.1) en andere = voorbereiding en nabespreking stage ervaringen, geïntegreerde opdrachten, reflectie, evaluatie (3.2.2)

25 GIP (web dpb personenzorg)
5 bronnen Besluit van de Vlaamse regering van december 2002 SO 64, structuur en organisatie van so, mei 2013 M-VVKSO , 18 december 2012 Document VVKSO, geïntegreerde proef (Personenzorg) juni 2013

26 GIP Wettelijk kader, advies en interpretatie van het VVKSO en schoolgebonden keuzes (september 2013) Doorheen de tijd is er een evolutie ondermeer omwille van juridische problemen Uitdaging: GIP kritisch bekijken met aandacht voor taakbelasting leerlingen en leraren Verdere uitwerking en uitwisseling binnen de netwerken van de coördinatoren zoals vandaag Vragen worden meegenomen naar het verbond!

27 GIP Vanuit studierichtingsprofiel
De leerling leert als lid van een verpleegkundige equipe, totaalzorg (op verzorgend, zorgkundig, agogisch en huishoudelijk vlak) op maat bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen in diverse complexe zorgsituaties. De leerling verwerft daarvoor inzicht in het eigene van specifieke doelgroepen en in de organisatie van de welzijns- en gezondheidszorg. De leerling verwerft de nodige ondersteunende kennis en vaardigheden (methodisch werken, hoe omgaan met mensen in diverse complexe zorgsituaties, binnen een zorgplan werken, omgaan met diversiteit, kwaliteitszorg bieden). Het is een praktijkgerichte studierichting met stage in semi residentiële volwassenenzorg, gezinszorg en keuzestage bij een bijzondere doelgroep.

28 GIP Het specifieke gedeelte (= 1 vak TBZ/z) van de studierichting en eventueel vakken van de basisvorming Beoordeling door betrokken leraren en aangeduide externe deskundigen Resultaat is belangrijk element in beslissing klassenraad

29 GIP Schoolbestuur kan andere personeelsleden aanwijzen op basis van hun deskundigheid om advies te verlenen over de beoordeling van de GIP Proces over langere periode in het schooljaar Componentoverschrijdend = geïntegreerd Betrekken van externe deskundige Belang van communicatie over GIP naar leerlingen en ouders toe (bij aanvang van schooljaar) Zie document GIP!

30 Afspraken in verband met leerlingenmateriaal
Op niveau van LPD en ODL? Hoe verdelen? Wederkerigheid Digitale afspraken


Download ppt "Agenda Servicedocument: verschillende kaders"

Verwante presentaties


Ads door Google