De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADVIESGROEP PERSONENZORG 2012 LEERPLANWERK •Opvolging 2 de en 3 de graad bso •Opvolging STW •Specialisatiejaren 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADVIESGROEP PERSONENZORG 2012 LEERPLANWERK •Opvolging 2 de en 3 de graad bso •Opvolging STW •Specialisatiejaren 3."— Transcript van de presentatie:

1

2 ADVIESGROEP PERSONENZORG 2012

3 LEERPLANWERK •Opvolging 2 de en 3 de graad bso •Opvolging STW •Specialisatiejaren 3

4 OPVOLGING LEERPLANWERK BSO 2 DE EN 3 DE GRAAD •Overleg inspectie (juli): –AD 1, 2, 3 in relatie tot componenten: meer integratie nodig. –AD 2, 3: meer oefenen nodig –‘Mogelijke’ onderliggende doelen moeten geselecteerd worden tot onderliggende doelen –Referentiekader VV/VZ –Afbakening VZ/zorgkundige 4

5 •Minimale materiële vereisten meer omschrijven naar krachtige leeromgeving •OH: 250u stage logistiek assistent in ziekenhuis èn in zorginstelling •Er zal een bevraging gebeuren in hoeverre er nog leraren met bekwaamheidsbewijs Nijverheidstechnieken werken in OH 5

6 OPVOLGING LEERPLANWERK •Afspraken leerplan 2 de graad VV: –Voorstel tot aanpassing wordt met PB bekeken. –Indienen in januari. –Eerst communiceren met directies via regionale directievergaderingen. –Daarna vanuit PB naar leraren. –Servicedocument wordt aangepast. –Vernieuwd leerplan gaat in vanaf 1 september 2013 6

7 OPVOLGING LEERPLANWERK •Afspraken leerplannen 3 de graad: –Aanpassen in samenhang met leerplanwerk specialisatiejaren. –Vernieuwd leerplan derde graad zal ingaan vanaf 1 september 2014 –Scholen OH bevragen i.v.m. inzetten PV/TV Nijverheidstechnieken (technische dienst). 7

8 STW STAND VAN ZAKEN: GESPREKKEN MET INSPECTIE positieve hervorming, nieuwe dynamiek maar - diversiteit en kwaliteitsverschillen tss scholen, onzekerheid bij leraren -leerplan mist transparantie: plaats van leerplandoelstellingen versus competenties -Juridisch statuut: competenties zitten niet in een vak, vak IO bestaat niet wel bv seminarie … -Inspectie kan IO moeilijk inspecteren 8

9 STW STAND VAN ZAKEN: GESPREKKEN MET INSPECTIE Binnen verbond is er groepje met 1 directeur per diocees opgericht om een voorstel tot wijziging uit te werken. Deze waarschijnlijk vooral ‘technische’ wijziging zal dan voorgelegd worden aan de verschillende geledingen ondermeer codi PZ en PW Nieuw leerplan kan dan ingaan op 1 september 2014 9

10 SPECIALISATIEJAREN •Studierichtingsprofielen •Leerplanwerk •Leerplancommissie 10

11 STUDIERICHTINGSPROFIELEN •Situering TBZ/zorgkundige: –Zorg dragen voor volwassenen en gezinnen –Nadruk op zorg dragen voor specifieke doelgroepen –Totaalvisie op zorg –Complexe zorgsituaties –Lid van verpleegkundige equipe –Verzorgende + registratie zorgkundige 11

12 STUDIERICHTINGSPROFIELEN •Competenties TBZ/z: –Als verzorgende, binnen het kader van zorg- en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie. –Als zorgkundige, binnen het kader van KB 78, zorg verlenen vanuit een totaalvisie. •7 Algemene doelstellingen 12

13 STUDIERICHTINGSPROFIELEN •Context: –Doelgroepen: volwassen gebruikers en gezinnen. –Complexe situaties: combinatie van zorgsituatie, opdrachten, mate van verantwoordelijkheid. 13

14 STUDIERICHTINGSPROFIELEN •Complexe situaties: –Zorgsituaties: •Diverse zoals palliatieve zorgsituaties, kraamzorg,… •De aandoening/ziekte/situatie vraagt om specifieke zorg voor het menselijk functioneren of om specifieke begeleiding. •Er kunnen veranderingen optreden in vraag en behoefte van gebruiker of omgeving. 14

15 STUDIERICHTINGSPROFIELEN –Opdrachten/handelingen: •Meervoudig van aard •Op basis van een door anderen opgesteld (multidisciplinair) werkplan/begeleidingsplan/protocol. •Op basis van observatie en vanuit een zorgvisie, in overleg met gebruiker/verantwoordelijke een plan van aanpak individualiseren/bijstellen. •Afstemming zorg op gebruiker + omgeving + situatie (transfer). •In een team/verpleegkundige equipe, in een organisatie. 15

16 STUDIERICHTINGSPROFIELEN –Mate van verantwoordelijkheid: •Groei van directe begeleiding naar verwijderd toezicht. •Veranderingen/tekens bij gebruiker signaleren en melden. •Weten wanneer hulp moet worden ingeroepen. •Rapporteren aan leidinggevende en team over gebruiker, werkzaamheden en evaluaties. 16

17 STUDIERICHTINGSPROFIELEN •Settings: –Woonzorg –Ziekenhuizen en/of andere zorginstellingen zoals PVT, geriatrie,… –Diensten voor thuisverpleegkunde 17

18 STUDIERICHTINGSPROFIELEN •Situering Kinderzorg: –Kinderen begeleiden : •Aandacht voor welbevinden en betrokkenheid •Stimuleren van ontwikkeling –Hierbij zijn stimuleren van taalontwikkeling, omgaan met diversiteit, expressiviteit en creativiteit essentieel. –Zorg dragen voor menselijk functioneren kind –Contact + betrokkenheid van ouders 18

19 STUDIERICHTINGSPROFIELEN –Totaalvisie op begeleiding. –Complexe opvangsituaties. –Functioneren als lid van een team binnen een organisatie. –Begeleider in de kinderopvang (nu nog 1 profiel voor meerdere settings, kan wijzigen: op anticiperen). 19

20 STUDIERICHTINGSPROFIELEN •Competentie KZ: –Als begeleider in de kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie. •7 Algemene doelstellingen •Context: –Doelgroepen: kinderen van 3mnd – 12j. –Complexe situaties: combinatie van opvangsituaties, opdrachten, mate van verantwoordelijkheid. 20

21 STUDIERICHTINGSPROFIELEN –Opdrachten/handelingen: •Meervoudig van aard. •Op basis van een door anderen opgesteld (multidisciplinair) werkplan/begeleidingsplan/protocol. •Op basis van observatie en vanuit pedagogische visie, in overleg met gebruiker/verantwoordelijke een plan van aanpak individualiseren. •Begeleiding afstemmen op kind + omgeving (transfer). •In team, in een organisatie. 21

22 STUDIERICHTINGSPROFIELEN –Mate van verantwoordelijkheid: •Groei van directe begeleiding naar verwijderd toezicht. •Veranderingen/tekens bij kind signaleren en melden. •Weten wanneer hulp moet worden ingeroepen. •Rapporteren aan leidinggevende en team over kind, werkzaamheden en evaluaties. 22

23 STUDIERICHTINGSPROFIELEN •Settings: –Opvang van baby’s en peuters •Groepsopvang •Gezinsopvang •Opvang aan huis –Buitenschoolse opvang –Kleuteronderwijs –CKG 23

24 STUDIERICHTINGSPROFIELEN •Situering OA: –Als logistiek medewerker functioneren binnen meerdere settings. –Leerlingen die niet instromen vanuit OH behalen kwalificatie ‘logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen’. –In leerplan worden zelfde contexten opgenomen als in leerplan OH. 24

25 STUDIERICHTINGSPROFIELEN –Wanneer scholen kiezen om opnieuw te werken rond competenties ‘werken in logistiek medewerker in ziekenhuizen en zorginstellingen’ (C1) en/of ‘werken als logistiek medewerker in kleinhuishouding’, leren leerlingen functioneren in complexe situaties. 25

26 STUDIERICHTINGSPROFIELEN –Wanneer scholen willen werken rond competenties m.b.t. linnendienst, voedingsdienst of onderhoudsdienst, werken ze rond andere competenties dan waarrond werd gewerkt in OH. –Wanneer men een instroom heeft van leerlingen buiten OH, moet men kiezen voor werken rond C1. –Uitbreiding: werken rond leidinggeven aan een kleine groep medewerkers. 26

27 LEERPLANWERK •Kinderzorg •Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 27

28 KADER LEERPLANNEN TBZ/Z + KZ •Zelfde algemene doelstellingen voor beide LP: –Kwaliteitsbewust handelen –Communiceren –In een organisatie, in team/verpleegkundige equipe werken –Zorg dragen voor gezondheid en welzijn –Zorg dragen voor het (ped)agogisch handelen –Zorg dragen voor indirecte zorg - Oriënteren 28

29 KADER LEERPLANNEN: PRINCIPES •Nadruk op AD’s, onderliggende doelen uitwerken naar doelgroepen toe (indien relevant). •In leerplan TBZ/z zal zwaartepunt op AD4 liggen. •In leerplan KZ ligt zwaartepunt op AD5. •Gemeenschappelijke onderdelen of doelen in beide leerplan gelijkvormig uitwerken. •Handelingsgerichte leerplandoelstellingen. 29

30 KADER LEERPLANNEN •Achterliggende kaders/bronnen: –Juridische kaders + beroepsprofielen: •KB 78, zorg- en bijstandsverlening •Woonzorgdecreet, decreet kinderopvang •Beroepsprofielen (onder voorbehoud) –TBZ/z: ICF, gezondheidspatronen van Gordon/ Carpenito, websites expertisenetwerken, gesprekken sectoren. –KZ: Kind en Gezin, Tassoni, Ziko, gesprekken sectoren. 30

31 LEERPLANCOMMISSIE KZ EN TBZ •Principes voor samenstelling LPC. •Samenstelling LPC TBZ/z en KZ: –3 disciplines zijn vertegenwoordigd. –Een lid uit elk bisdom. –Vertegenwoordiging vanuit begeleiding. 31

32 LEERPLANCOMMISSIE •Na vandaag nog 3 sessies van ganse dag. •Jan-feb.: klankbordgroepen en terugkoppelen met sectoren. •Werkzaamheden worden dit schooljaar afgerond. 32

33 LEERPLANWERK OH •Naar analogie van OH, in samenwerking met begeleiding. 33

34 GIP •Stand van zaken Er komt een nieuwe mededeling en studierichtinggebonden fiche! 34

35 Werken “onder verwijderd toezicht” •Ontwerptekst 35

36 WERKPLEKLEREN •Stageovereenkomst biedt bescherming als het gaat om het uitvoeren van arbeidsgerichte activiteiten •Er is een onderscheid tussen stage lopen gedurende stage uren en tijdens de lesuren met de leraar naar een arbeidsplaats gaan werken 36


Download ppt "ADVIESGROEP PERSONENZORG 2012 LEERPLANWERK •Opvolging 2 de en 3 de graad bso •Opvolging STW •Specialisatiejaren 3."

Verwante presentaties


Ads door Google