De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzorging derde graad 9 februari 2012 1. Waar staan we? • Vorig schooljaar - Visie op leren - Leerplan tweede en derde graad Leraar per component en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzorging derde graad 9 februari 2012 1. Waar staan we? • Vorig schooljaar - Visie op leren - Leerplan tweede en derde graad Leraar per component en."— Transcript van de presentatie:

1 Verzorging derde graad 9 februari 2012 1

2 Waar staan we? • Vorig schooljaar - Visie op leren - Leerplan tweede en derde graad Leraar per component en evt coördinator 2

3 Waar staan we? • Dit schooljaar - Leerplantoelichting voor alle leraren -Tweedaagse ivm zelfsturende teams en verwachtingen vanuit werkveld voor 1 coördinator -Directievergadering -Vandaag: organisatorisch en geïntegreerd werken voor coördinator en collega 3

4 Visie In alle vernieuwing binnen studiegebied personenzorg komen dezelfde elementen naar voor! - Competentie = samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes in welbepaalde situatie -Competentie ontwikkelend leren (COL) met gevolgen voor leren en onderwijzen, begeleiden en evalueren … -Klemtoon ligt op leren in samenhang vanuit sociaal- constructivistische invalshoek -‘Handelen met verstand’, belang van herhalend oefenen in leerkrachtige situaties 4

5 Concretisering van de visie Teamwerking -Interdisciplinaire teamsamenstelling met de nodige expertise (ervaring, kwalificatie, levenslang leren…) -Voldoende uren per leraar in zelfde graad en studierichting werkt efficiënt -Gestructureerd (liefst ingeroosterd) overleg -Hanteren van vakoverschrijdende jaarplanning -Belang van teamcoördinator -Vertikaal en horizontaal overleg is nodig -Hanteren van zelfde kaders en jargon 5

6 Concretisering van de visie Begeleiden van het leren van de leerlingen - Rekening houden met beginsituatie -In samenhang en met de gepaste opbouw (leerlijn) -Integratie van theorie en praktijk (TV-PV) -Integratie van kennis, vaardigheden en houding -Integratie van de verschillende algemene doelstellingen en leerplandoelstellingen -Transfer stage-les en omgekeerd 6

7 Concretisering van de visie Reflecteren = leerplandoelstelling -Reflecteren staat in functie van het verwerven van alle leerplandoelstellingen / competenties met bijhorende criteria -Gaat verder / dieper dan evalueren - Leerlingen begeleiden in het reflecteren aan de hand van het model van Korthagen (zie documenten op web) van terugblik (met perspectiefwissel) over analyse tot concrete bijsturing - Opnemen van reflectielussen met leerlingen aan de hand van groeimap of portfolio, stageschrift, gesprek … 7

8 Concretisering van de visie Evalueren van het verwerven van de leerplandoelstellingen (KVH) / competenties • Link tussen leerplandoelstellingen, lesdoelen en les/stage en evaluatiecriteria • Gevaar handboeken die niet steeds het leerplan ’dekken’! • Begeleidend evalueren aan de hand van concrete feedback èn feedforward tijdens / na oefenmomenten gebruik makend van heldere, op voorhand afgesproken, criteria (kennis, vaardigheden, houding, proces en product) • Beoordelend evalueren op regelmatige tijdstippen 8

9 Leerplan verzorging • Geïntegreerd leerplan (les + stage) • Visie: – Holistische, emancipatorisch en dynamische mensvisie – Totaalvisie op zorg en begeleiding – Aandacht voor continuïteit 2 de graad – 3 de graad – specialisatiejaren 9

10 Competenties en settings C 1Als verzorgende binnen het kader van de zorg en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie C 2.1 Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg verlenen vanuit een totaalvisie Woonzorg: • woonzorgcentra • gezinszorg 10

11 Competenties en settings C 2.2 Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als begeleider in de kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie Voorschoolse kinderopvang: • Groepsopvang • Gezinsopvang • Opvang aan huis Buitenschoolse kinderopvang 11

12 12 Context 2de graad 3de graad Context (zelf en mantelzorg) • Doelgroepen -Medeleerlingen -Gezonde kinderen 2,5- 10 jaar -Gezonde volwassenen • Opdrachten -Met lage moeilijkheidsgraad -Aan de hand van duidelijke instructies -Onder directe begeleiding Context (professionele zorg) • Doelgroepen -gezonde kinderen van 0-12 jaar (basis 3 mnd-3 jaar) -Volwassenen die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben bij ADL • Opdrachten -Opdrachten en handelingen -Eenvoudig -Volgens duidelijke instructies -Op basis van gegeven werkplan -In organisatie/ team

13 2 de en 3 de graad VZ • Mate van verantwoordelijkheid -Leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke -Hij/zij signaleert -Hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen -Hij/zij rapporteert -Hij/zij werkt in complexe situaties onder directe verantwoordelijkheid (= onder directe begeleiding • Eenvoudige tot complexe situaties 13

14 Stage Algemeen: • Minimaal 10 wekelijkse lestijden • Stage is er opdat leerlingen de kans krijgen om, naar het einde van de opleiding toe, de competenties en onderliggende leerplandoelstellingen (kennis, vaardigheden en attitudes) binnen bepaalde settings te bereiken. Enerzijds beantwoorden leerlingen aldus aan het beroepsprofiel van de verzorgende (C1). Anderzijds heeft stage ook een oriënterende functie (C2.1; C2.2). Leerlingen ontdekken welke settings en/of doelgroepen het best passen bij hun mogelijkheden en interesses. Dit helpt hen een keuze te maken voor een bepaald specialisatiejaar. 14

15 Stage • Vijfde jaar: In het eerste jaar van de derde graad lopen leerlingen stage in de woonzorg (beperkt tot woonzorgcentra; minimaal 5 wekelijkse lestijden) en in de kinderopvang van baby’s en peuters (beperkt tot groepsopvang en/of gezinsopvang (gemiddelde van minimum 4 kinderen); bij voorkeur groepsopvang; minimaal 5 wekelijkse lestijden). Het uitvoeren van logistieke taken (zie bijlage LP) is een eerste groeiniveau op stage. Het uitvoeren van logistieke taken is een eerste competentieniveau binnen het profiel van de verzorgende. 15

16 Stage • Zesde jaar: In het tweede jaar van de derde graad krijgen leerlingen kans om verder uit te groeien tot verzorgende (niveau beginnend beroepsbeoefenaar). Hiertoe streeft men ernaar dat leerlingen stage lopen binnen verschillende settings van de woonzorg (woonzorgcentra én gezinszorg) en binnen de setting van de kinderopvang van baby’s en peuters (beperkt tot groepsopvang en/of gezinsopvang (gemiddelde van minimum 4 kinderen); bij voorkeur groepsopvang). • Advies: minimum 2 weken per setting 16

17 Stage • Stage binnen de verschillende settings staat in functie tot het bereiken van de competenties. Hierbij is het belangrijk dat leerlingen de kans krijgen om alle leerplandoelstellingen die corresponderen aan het beroepsprofiel van de verzorgende te bereiken. Een groter deel van de stage kan, volgens de interesse van de leerling en/of de mogelijkheden van de school en/of werkveld besteed worden aan één bepaalde setting. • We adviseren blokstages. 17

18 GIP • Geïntegreerd leerplan, dus: – GIP = les + stage • Voorwaarde: wettelijke voorwaarden voor GIP moeten verwezenlijkt zijn. 18

19 Opdracht rekening houden met visie en context • Wat doe ik goed en wil ik behouden? • Wat moet ik weglaten? • Wat wil ik toevoegen / aanpassen? 19

20 Opdracht rekening houden met visie en context • Wat doen we goed en willen we behouden? • Wat moeten we weglaten? • Wat willen we toevoegen / aanpassen? 20

21 Lessentabel • Totaal aantal uren: 28 • Basisvorming: 8/10 – Godsdienst 2AV Godsdienst – LO 2AV Lichamelijke opvoeding – Mavo 0/2AV Mavo – Nederlands 0/2AV Nederlands – PAV 4/0AV Project algemene vakken – Moderne vreemde talen 0/1/2AV Frans, AV Engels • Specifiek gedeelte: – Verzorging 20-22TV Huishoudkunde/Opvoedkunde/Verzorging + PV Huishoudkunde/Opvoedkunde/Verzorging+ Stage Huishoudkunde/Opvoedkunde/Verzorging 21

22 Lessentabel • Specifiek gedeelte: – Advies: 22u; +2u, kan besteed worden aan les of stage • Stage: – Minimaal 10 wekelijkse lestijden (1u (50’) x 36 weken stage; 2 jaar = 720u (x 50 : 60’ = 600u) – Advies: blokstages – Uitvoeren van logistieke taken is eerste groeiniveau omwille van geleidelijkheid 22

23 Lessentabel en leerplan • Lestijd op school: – Tijd en ruimte voor integratie – Gemiddelde van min. 3u per week wordt besteed aan AD4; – Gemiddelde van min. 3u per week wordt besteed aan AD5 – Gemiddelde van min. 1u per week wordt besteed aan AD6 – Advies werken met blokuren 23

24 Relatie 2 de graad • Leerlingen hebben al heel wat K,V,A verworven m.b.t. verschillende AD’s, belangrijk hen hierop te appelleren (zie LP). • Beginsituatie van leerlingen in kaart brengen – Bij begin implementatieproces: overleg teamleden 2 de en 3 de graad; – Latere fase: overleg tussen teamcoördinatoren 24

25 Relatie 2 de graad • Consequenties voor zij-instromers: – Basispakket (2 de graad) voorzien; – Uitvoeren van logistieke taken als groeiniveau op stage biedt mogelijkheden (relatie leerlijnen) – Uitvoeren van logistieke taken (2 de graad); doch niet toegepast op stage en niet binnen professionele context. Vraagt om herhaling in functie van toepassing op context leerplan op stage. (mogelijkheden voor zij-instromers) 25

26 Opdracht per school Relatie tweede-derde graad Zie document vergelijking algemene doelstellingen AD 1 – 2- 3 - 9/7! Andere AD’s worden gegeven in april! • Bedenkingen? • Consequenties binnen uw school? • Wat zal er anders zijn in de beginsituatie van leerlingen die uit tweede graad VV komen? 26

27 Servicedocument • Zie http://personenzorg.vvkso.behttp://personenzorg.vvkso.be • Didactisch kader - Wenken bij de AD’s en LPD’s - Overzicht van bronnen • Organisatorisch kader • Stage, evaluatie … volgen nog 27

28 Organisatie en visie • Visie van waaruit leerplan werd geschreven, bepaalt visie op: - omgaan met leerlingen - leren en onderwijzen - stage lopen en begeleiden - zorgen en begeleiden van gebruikers - organisatie van les/stage - leerlijnen 28

29 Organisatie: stageplaatsen/settings • Keuze voor stageplaatsen in functie van leerlijnen (lestijd op school) of omgekeerd. • Stageplaats/setting staat in functie van bereiken van competenties en leerplandoelstellingen (consequentie voor evaluatie) – variatie in 6 de jaar • Een aantal leerplandoelstellingen kan op stage worden bereikt. • Bepaalde opdrachten/activiteiten op stage kunnen voorbereiden op onderwerpen/doelen die worden behandeld tijdens de lestijd op school en omgekeerd. (integratie les – stage) 29

30 Organisatie en visie op integratie • Tijd en ruimte voor integratie binnen elk organisatiemodel • 2 vormen van integratie: – Integratie tussen verschillende AD’s – Integratie les - stage • Begeleiden van transfers tussen clusters/AD’s en tussen stage en les • Advies: naar leerlingen toe, lestijd niet opsplitsen in TV en PV. 30

31 Organisatie en team, infrastructuur • De mogelijkheden team, infrastructuur... bepalen mee de keuze voor een bepaald organisatiemodel: – Bij keuze voor thematisch/projectmatig werken is integratie groot (koppeling LPD uit verschillende AD’s aan thema; thema wordt gedragen door team). – Bij de keuze voor het eerder vakgebonden werken, dient integratie opgenomen te worden door individuele leraar. 31

32 Opdracht ivm AD en LPD • Zie excell document -Wat in 5 en in 6 en op stage? -Knelpunten? -Vragen? 32

33 Opdracht • Hoe willen jullie de leerplandoelstellingen verdelen in logische zinvolle gehelen/clusters binnen de visie en context van het leerplan? • Waarop baseren jullie deze indeling en waarom? 33

34 Organisatorisch kader • Zie servicedocument p 115 1.3 en volgende … 34

35 Organisatiemodellen • Vertaling van pedagogische visie en mogelijkheden infrastructuur (voorgaande dia’s) + mandaat/inbreng teamleden? • Inspiratiebronnen • Gebaseerd op uitgewerkte modellen voor 2 de graad • In elk model wordt uitgegaan van bepaald ordeningskader, waarna de verschillende leerplandoelstellingen worden geclusterd (inhoudelijke uitwerking + consequenties voor organisaties) 35

36 Mogelijke organisatiemodellen • Ordeningskader 1 • Ordeningskader 2 • Ordeningskader 3 • Ordeningskader puzzelstukken 2 de graad heeft geen vertaling naar 3 de graad 36

37 Opdracht: organisatorisch kader • Bestudeer de drie mogelijke ordeningen! • Blijven jullie bij jullie eigen keuze (dia 33)? Zo ja, waarom? • Zo neen waarom? Welke bijsturing voorzien jullie? 37

38 Beroepsprofielen en wettelijk kader 38

39 Geïntegreerd werken • Mogelijke les- en stageopdrachten, activiteiten, methodieken …? • Sjabloon en kijkwijzer? 39

40 Verdere afspraken en planning Tips, suggesties? 8 maart 2012: stageplanning, opdrachten en evaluatie voor stagecoördinatoren 15 of 16 maart 2012: geïntegreerd werken, reflecteren en evalueren voor alle leraren beroepsgericht gedeelte 18 april 2012 ( voor- of namiddag): leraren AD 4, 5 en 6 40


Download ppt "Verzorging derde graad 9 februari 2012 1. Waar staan we? • Vorig schooljaar - Visie op leren - Leerplan tweede en derde graad Leraar per component en."

Verwante presentaties


Ads door Google