De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Basiseducatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Basiseducatie"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Basiseducatie
10 september 2009

2 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma Organisatie: financiering - verificatie Personeel: regelgeving - terugvorderingprocedure - aandachtspunten Pauze Gebruik administratieve documenten/zendingen/edison Communicatie NT2 in kader van inburgering 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

3 Financiering schooljaar ‘09-’10 Verificatie
Organisatie Financiering schooljaar ‘09-’10 Verificatie

4 Financiering schooljaar 2009-2010
Aftopping groei Educatieve omkadering Administratieve omkadering Werkingsmiddelen Nascholingsgelden

5 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aftopping groei Decreet V.O. art. 85 en 87 : berekening van VTE’s en punten is gebaseerd op aantal LUC’s van laatste referteperiode Art. 90 : maximale toename BVR art. 11 : berekening bij overschrijding groeipercentage (binnenkort op Edulex) 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

6 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aftopping groei Uitgangspunten : Aftopping volgens aandeel in de totale groei = sterkste stijgers worden meest afgetopt Geen verdere aftopping bij de dalers. Zij krijgen hun omkadering volgens de gewone formules. De daling wordt daarbij wel in rekening gebracht. Wat dalers in omkadering verliezen wordt meegeteld voor de groei van de stijgers (= effectief stijgingspercentage op centrumniveau kan dus hoger liggen dan maximaal stijgingspercentage op sectorniveau) 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

7 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aftopping groei Aftopping gebeurt enkel bij stijgers die meer stijgen dan het maximale groeipercentage, d.w.z. alle centra die tussen 0 en 2,59% in omkadering stijgen krijgen volledige omkadering Aftopping is beperkt tot het maximale groeipercentage, d.w.z. centra met meer dan 2,59% stijging kunnen na aftopping nooit minder dan 2,59% stijging omkadering hebben 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

8 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aftopping groei Verdeling puntenenveloppe : De 480 gekleurde punten voor drie centra worden uit het systeem gehouden. De stijging op deze punten wordt verdeeld over alle centra heen volgens hun aandeel in de stijging. 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

9 Educatieve omkadering
Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) educatieve omkadering : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het aantal VTE’s waarop uw centrum recht had voor het schooljaar Maximaal groeipercentage van 2,59% 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

10 Educatieve omkadering Voordrachtgevers
Regelgeving : BVR 24/07/2009, art. 9 Maximum 5% van het beschikbare aantal VTE’s Definitie voordrachtgever (cfr. Art. 85) Melding vóór 1 oktober Krediet = 19,34€ per 1/36 VTE, te indexeren Betaling : voorschot 25% in november saldo 75% in juni volgend jaar Zie ook omzendbrief Organisatie VWO - CBE 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

11 Administratieve omkadering
Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van de puntenenveloppe voor het aanwerven van personeelsleden in de functies voor de administratieve omkadering : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het aantal punten waarop uw centrum recht had voor het schooljaar Toepassing groeipercentage op totale puntenpot Bijkomende verdeling van groeipercentage op voorafgehouden punten 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

12 Administratieve omkadering
Omrekening van punten naar gesubsidieerde voltijdse betrekkingen volgens salarisschaal Toekenning van 1 voltijds ambt van directeur per centrum Toekenning van 120 / 240 punten extra aan centra na fusie van drie / vier instellingen Zie ook omzendbrief Organisatie VWO - CBE 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

13 Afdeling Volwassenenonderwijs
Werkingsmiddelen Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van de werkingsmiddelen : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het totale volume aan werkingsmiddelen voorzien tijdens het schooljaar : ,40 € (onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering) Uitbetaling : voorschot en saldo 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

14 Afdeling Volwassenenonderwijs
Nascholingsgelden Vanaf begrotingsjaar 2009 Regelgeving : decreet van art. 43 – 44 – 46 – 47 Uitsluitend aan te wenden voor organisatie en nascholing van de CODO’s Verdeling pro rata het aantal VTE’s 1ste schijf (60%) is betaald 2de schijf (40%) : betaling eind oktober 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

15 Correctie dienstbrief
Voorbehoud wat betreft het aantal overgedragen VTE’s en punten : uit zending van laatste versie doc 3B blijkt dat door sommige centra meer VTE’s werden ingezet waardoor overdracht vermindert of volledig wegvalt 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

16 Afsprakenkader Samenstelling verificatiedossier

17 Afdeling Volwassenenonderwijs
Afsprakenkader één verificateur voor CBE’s afsprakenkader is geactualiseerd : website : financiering en verificatie tijdig doorsturen document CBE – 2A en 2D: 10de van de maand na het 1/3de moment 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

18 Samenstelling verificatiedossier
samenstelling dossier : één dossier per module inschrijvingsformulier doorverwijzing van het HvN (NT2) – aanvangsmodule - aanwezigheidslijst PV van toelating (resultaat vorige module of instaptoets) 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

19 Samenstelling verificatiedossier
aanwezigheidslijst : omzendbrief VWO/2007/02 (CBE) afsprakenkader verificatie gebruik van juiste symbolen invullen tijdens eerste lesuur laatkomers worden aangeduid met code LA paraferen door lesgever 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

20 Samenstelling verificatiedossier
PV van toelating : resultaat van de instaptoets resultaat vorige module te raadplegen via alphiwin (binnen de module) wijzigingen doorgeven aan lesplaatsen die definitief zijn opgeheven adres, benaming centrum, directeur 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

21 Regelgeving Terugvorderingprocedure Aandachtspunten
Personeel Regelgeving Terugvorderingprocedure Aandachtspunten

22 Afdeling Volwassenenonderwijs
Regelgeving Bezoldiging Verlof om een andere opdracht uit te oefenen Tijdskrediet Bekwaamheidsbewijzen Vakantie- en prestatieregeling Taalregeling Cumulatie Lio-baan 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

23 Afdeling Volwassenenonderwijs
Bezoldiging In het kader van de afspraken uit CAO I BE mbt het in aanmerking nemen van welbepaalde diensten bij de berekening van geldelijke anciënniteit heeft de Vlaamse Regering op 24 juli 2009 definitief een wijziging goedgekeurd van twee KB’s (KB van 15 april 1958 en KB van 1 december 1970). Deze wijziging is het gevolg van de goedkeuring van het besluit over de geldelijke bepalingen voor de personeelsleden in de cbe’s. Nieuw: vanaf geldt dit besluit om de geldelijke anciënniteit te bepalen voor de personeelsleden in de centra voor basiseducatie en regelt het de bezoldigingsregeling in de sector BE. Daarnaast legt het besluit ook vast welke diensten, gepresteerd in de sector basiseducatie, in aanmerking komen voor de geldelijke anciënniteit in de andere onderwijsniveaus. 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

24 Afdeling Volwassenenonderwijs
Bezoldiging Nieuw: indien een personeelslid gecombineerd in het onderwijs staat, bijvoorbeeld cvo en cbe, dan zal voor zijn prestaties die hij uitoefent in het cvo ook de diensten die hij gepresteerd heeft aan een cbe (of VOCB, of consortium,…) vanaf meetellen voor de anciënniteitberekening Bijvoorbeeld: een personeelslid CBE heeft op jaar geldelijke anciënniteit voor zijn prestaties in BE. Van die 5 jaar heeft hij 2 jaar prestaties uitgeoefend aan een cbe. Wanneer hij op prestaties zou gaan uitoefenen aan een cvo dan start hij hier met 2 jaar geldelijke anciënniteit ipv 0 jaar. 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

25 Verlof om een andere opdracht uit te oefenen
Op 3 juli 2009 heeft de Vlaamse Regering definitief het besluit goedgekeurd dat een verlof toekent aan sommige personeelsleden van de cbe’s voor het uitoefenen van een andere tewerkstelling. Concreet: gesubsidieerde personeelsleden kunnen binnen het eigen cbe een opdracht opnemen die niet gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Onderwijs. Ze kunnen ook een andere betrekking opnemen binnen een ander centrum, of binnen de federatie of de vakbond. Wanneer dit in het belang van de BE is, dan kan dit meetellen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

26 Afdeling Volwassenenonderwijs
Tijdskrediet Op 3 juli 2009 heeft de Vlaamse Regering beslist om het besluit over het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de centra voor basiseducatie definitief goed te keuren (BS 03/09/2009). Concreet: CODO-personeelsleden van de cbe’s hebben geen recht meer op tijdskrediet; In afwachting van een structurele oplossing wordt tijdelijk een eigen verlofstelsel voor de basiseducatie ingevoerd, conform het stelsel tijdskrediet, en met dezelfde premies en toekenningcriteria. 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

27 Bekwaamheidsbewijzen
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen is verschenen in het BS op 17/08/2009 Functies Directeur Stafmedewerker Leraar BE Beleidsondersteunend administratief medewerker Uitvoerend administratief medewerker Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

28 Bekwaamheidsbewijzen
diploma ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : certificaat van de opleiding (122) leraar basiseducatie : (tenminste) PBA (+ BPB*) (301/346*) Beleidsondersteunend administratief medewerker : (tenminste) HSO (106) Uitvoerend administratief medewerker: geen studiebewijs (122) stafmedewerker : (tenminste) PBA (501) directeur : (tenminste) PBA + BPB* (511) in Basiseducatie kan BPB ook attest bijzondere bijscholing /voortgezette lerarenopleiding basiseducatie zijn van 301 naar 346 en van 122 naar 106 op datum van uitreiking attest (en mits voorlegging ervan (Pers 6)) 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

29 Vakantie-en prestatieregeling
Op 3 juli 2009 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan het besluit over de prestatieregeling van de personeelsleden van de cbe’s. Het besluit bevat een aantal bepalingen over de wekelijkse arbeidsduur, jaarlijkse verlofdagen en feestdagen. Belangrijk: naast de 35 dagen verlof, ook nog recht op 10 dagen sociaal verlof waarvan 4 betaald en 6 niet betaald. 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

30 Afdeling Volwassenenonderwijs
Taalregeling Regelgeving Artikel 128ter t/m 128sexies Decreet VWO voor CBE Opheffing hoofdstuk IV Taalkennis van het personeel van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs Omzendbrief ivm taalregeling zal nog volgen. Wanneer deze beschikbaar is zal deze ook te raadplegen zijn op de website 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

31 Afdeling Volwassenenonderwijs
Taalregeling Bewijs kennis van onderwijstaal (Nederlands) Bekwaamheidsbewijs waarop de aanwerving steunt behaald in het Nederlands NIEUW: Vlaams studiebewijs of gelijkwaardig studiebewijs dat de vereiste taalkennis aantoont: Europees referentiekader voor Talen Certificaat NT2 behaald in een CVO Getuigschrift van een examencommissie 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

32 Afdeling Volwassenenonderwijs
Taalregeling Vereiste niveaus ERK taalkennis Nederlands CBE Functie van directeur, stafmedewerker en leraar : C1 (Effectiveness – RG 4) Uitzondering: functie van leraar levende talen : B2 (Vantage – RG 3) Functie van beleidsondersteunend administratief medewerker, uitvoerend administratief medewerker en ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : B 2 (Vantage – RG 3) 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

33 Afdeling Volwassenenonderwijs
Taalregeling Overgangsmaatregel voor personeelsleden die voor 1 september 2009 aan de vroegere taalregeling voldeden Afwijkingen: Geen geschikt kandidaat: aanvraag afwijking mogelijk Afwijking geldt voor drie jaren te rekenen vanaf 1ste aanstelling vanaf 1 september 2009 Afwijking ook mogelijk voor personeelsleden die in het verleden al drie of bijkomende taalafwijkingen kregen Aanvragen tot nader bericht met formulier dat u in de informatiemap kan terugvinden 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

34 Afdeling Volwassenenonderwijs
Cumulatie Binnen sector BE Binnen 1 en hetzelfde cbe: beperkt tot 100% Binnen 2 of meerdere cbe’s: niet beperkt tot 100%, kan dus ook 150% of zelfs 200% Let wel: vakantiegeld en eindejaarstoelage wordt afgetopt op prestaties aan 100% 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

35 Afdeling Volwassenenonderwijs
Cumulatie Gecombineerd: bijvoorbeeld CBE en CVO Cumulatie met activiteiten of inkomsten buiten onderwijs opgeheven Prestaties in CBE worden beschouwd als prestaties buiten onderwijs = zuivere zij-instromer = hoofdambt in onderwijs In afwachting definitieve goedkeuring nieuw BVR PERS/2005/21 - Cumulatieregeling (25/10/2005) 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

36 LIO (=leraar-in-opleiding)-baan
Regelgeving Omzendbrief ‘Het mentorschap in het onderwijs’ 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

37 LIO (=leraar-in-opleiding)-baan
M.i.v. 01 september 2009 kan een lio-opdracht ook in een CBE opgenomen worden. De student/cursist van een specifieke lerarenopleiding kan de praktijkcomponent van de lerarenopleiding als werkende vervullen en kan hiervoor een LIO-baanovereenkomst afsluiten. Als de LIO-baan wordt uitgeoefend in een CBE moet de student minimaal over het vereiste niveau van bekwaamheidsbewijs beschikken dat is vastgelegd voor de functie die hij opneemt. De LIO-baan in een CBE moet op jaarbasis tenminste 0,6 VTE bedragen. 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

38 LIO (=leraar-in-opleiding)-baan
De leraar in opleiding in een CBE wordt aangesteld op contractuele basis. De leraar in opleiding in een CBE wordt bezoldigd indien hij het vereiste niveau van bekwaamheidsbewijs bezit voor de functie waarin hij is aangesteld. Voor een LIO-baan in een CBE wordt de opdracht aan het werkstation met een PERS2 of PERS5 gemeld en moet bij de opmerkingen de verklaring opgenomen worden dat het om een aanstelling als Leraar In Opleiding gaat. 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

39 Terugvorderen van wedde
codes op schoollisting 55/7 : interne regularisatie (afhouding wedde) 65/7 : effectieve afhouding 55/8 : interne regularisatie (via tv-brief) terugvorderingbrief (tv-brief) in vier exemplaren : betrokkene, CBE, werkstation, boekhouding exemplaar betrokkene met bijlage en overschrijving herinneringsprocedure (3 brieven) laatste stap : doorsturen naar registratie der domeinen mogelijkheid tot uitstel en afbetalingsplan : gemotiveerd schrijven naar de coördinator negatieve taksfiche (281.25) 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

40 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aandachtspunten begin schooljaar enkel Pers 2 opsturen als opdracht bij overeenkomst verandert schorsing overeenkomst : van codo naar niet-codo Pers 3 : begindatum – reden : schorsing overeenkomst Pers 3 : einddatum – reden : einde schorsing overeenkomst ev. Pers 2 als codo opdracht gewijzigd is voor niet-codo opdracht geen vervanging maar ‘vervanger’ heeft eigen opdracht Pers 2 voor eigen opdracht en/of vervanging lange duur (verlofstelsel, …) Pers 5 voor vervanging korte duur (ziekte, bevallingsverlof, …) 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

41 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aandachtspunten Pers 4 op geregelde basis opsturen geen ziekteattest meesturen kalenderdagen geen werkdagen 30 dagen gewaarborgd loon tijdig Pers 3 opsturen met als begindatum 31ste dag om uitbetaling loon te stoppen Encare werd Mensura 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

42 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aandachtspunten Vakantiedagen 35 dagen pro rata opdracht en aantal maanden/jaar geen vermindering van aantal dagen bij ziekte/arbeidsongeval en moederschapsverlof overzetten naar volgend jaar en opgenomen worden vóór 1 mei van het volgende jaar (afspraken binnen het lokaal onderhandelingscomité) bij onmogelijkheid om deze voor de gestelde datum op te nemen : overgezette dagen gaan verloren 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

43 Afdeling Volwassenenonderwijs
Aandachtspunten Formulieren mutualiteit (werkwijze) mutualiteit stuurt deze naar DINCO op basis van RSZ-nummer DINCO vult nodige loongegevens in DINCO stuurt formulieren door naar betrokken CBE voor verdere afhandeling 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

44 Administratieve documenten en zendingen
Documenten 3A/3B

45 Afdeling Volwassenenonderwijs
Zendingen Wat ? document 2A wordt planningsdocument document 2D wordt document CBE 2 – 5 Wanneer ? ongewijzigd : de 10de werkdag na het einde van de maand Vragen ? Problemen ? 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

46 Afdeling Volwassenenonderwijs
Document 3B Vaak voorkomende ‘fouten’ opdracht van vervanging ingevuld ipv opdracht titularis ( …./36, # maanden) schorsing overeenkomst : naam vervanger wordt ingevuld en haar/zijn opdracht. bij schorsing : geen vervanging de formule op het eind van het blad wordt overschreven door het resultaat. 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

47 Communicatie met de Afdeling Volwassenenonderwijs
adressen Website Affiche

48 Nieuwe e-mailadressen
Secretariaat van de afdeling: De cel financiering: De cel gegevensbeheer: 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

49 Afdeling Volwassenenonderwijs
Website 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

50 Afdeling Volwassenenonderwijs
Affiche schooljaar Bijlage met contactpersonen per CVO/CBE: uw dossierbehandelaar centrumbeheerteam uw dossierbehandelaar werkstation uw verificateur 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

51 Registratie en opvolging aanwezigheden NT2-cursisten
Doelpubliek: inburgering en wooncode KBI en Regelgeving en werkafspraken Proces registratie & opvolging afwezigheid

52 Doelpubliek: wie opvolgen en waarom
Inburgeraars in Vlaanderen NT2 richtgraad 1 HVN  CVO, CBE, UTC MO: Maatschappelijke oriëntatie  OB LO: Loopbaanoriëntatie  VDAB Wooncode: taalbereidheid  VMSW, (OCMW) Belangrijk: Opvolging enkel voor richtgraad 1 (Breakthrough) Inspanningsverbintenis: cursisten moeten effectief les volgen. Een correcte en tijdige registratie is dus erg belangrijk! 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

53 Databank en software voor uitwisseling
KBI = Kruispuntbank Inburgering = interface met KBI 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

54 Regelgeving en werkafspraken
Decreet HvN: ‘De HvN staan in voor de intake, evt. testing en doorverwijzing van cursisten die zich voor NT2 inschrijven bij de centra’. Afsprakenkader NT2: richtgevende taakverdeling en –afspraken tussen CVO, CBE, UTC, Consortia, HvN, OB, VDAB. Lokale werkafspraken bepalen de concrete samenwerking/ procedures tussen de centra en de HvN! 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

55 Proces: overzicht stappen
Belangrijk: concrete procedure hangt af van softwarepakket en lokale werkafspraken! FASE 1 1. Cursusaanbod registreren 2. Cursusplanning (lesmomenten) doorgeven/ wijzigen 3. Cursisten registreren, plaats reserveren en/ of inschrijven in een cursus FASE 2 4. Opvolgen afwezigheden 5. Evt.: updaten cursistgegevens. Registreren heroriëntering of uitstap 6. Doorgeven eindresultaat 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

56 Proces: applicaties voor gegevensoverdracht
Edison Matrix = uitwisseling van data via FTP, vanuit de eigen toepassing. Webtoepassing = website/ elektronisch invulformulier, los van de eigen toepassing, uitsluitend voor uitwisseling met de KBI. 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

57 Proces: FASE 1: registreren van cursussen en cursisten (1)
1. Cursusaanbod registreren Gegevensuitwisseling via Edison-Matrix (= registratie in Alphiwin en dan data versturen) Belangrijk: - Cursussen zo snel mogelijk doorsturen - Koppeling van de modules met de officiële NT2-opleidingen (admin. groep, ...). Unieke codes! - Ook doorgeven als cursus geschrapt of gewijzigd wordt 2. Cursusplanning (lesmomenten) doorgeven/ wijzigen Gegevens aanvullen via de webtoepassing 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

58 Proces: FASE 1: registreren van cursussen en cursisten (2)
3. Cursisten registreren en plaats reserveren en/ of inschrijven in een cursus. Gegevensuitwisseling via Edison-Matrix (steeds alle inschrijvingen = volledige klas) HvN reserveert plaats op een algemene wachtlijst en centrum CBE schrijft gereserveerde persoon in op cursus OF HvN reserveert plaats op een algemene wachtcursus en centrum CBE schrijft gereserveerde persoon in op die cursus (enkel HvN stad Antwerpen) Regels m.b.t. inschrijvingsgeld en cursistendossier Belangrijk om dubbels te vermijden: - correcte registratie van RR-nummer, geboortedatum, geslacht, resultaat covaar, moeder- en contacttaal, uitstapreden, enz. (correcte notatie, wissen defaults, ...: zie handleiding) - als cursist in centrum gekend is met andere gegevens: contact opnemen met HvN 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

59 Proces: FASE 2: opvolgen aanwezigheid cursisten (1)
4. Opvolgen afwezigheden Belangrijk: - Enkel op te volgen cursisten richtgraad 1 - Registratie binnen de 48u Gegevensuitwisseling via webtoepassing: - Standaard staat de cursist op aanwezig - 5 codes (zie afsprakenkader verificatie) - X: aanwezig - A: afwezig - LA: laattijdig afwezig - VA: verantwoord afwezig - P: stages en werkplekleren - In webtoepassing aanduiden indien les niet is doorgegaan (‘geannuleerd’): dan niet mee verrekend in afwezigheidspercentage! 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

60 Een les annuleren (ziekte leerkracht, ...)
10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

61 Proces: FASE 2: opvolgen aanwezigheid cursisten (2)
5. Eventueel: updaten cursistgegevens. Heroriëntering en uitstap registreren. Gegevensuitwisseling via Edison-Matrix Cursistgegevens up-to-date houden in eigen pakket Belangrijk: uitschrijven indien nodig en uitstapreden en –datum invullen 6. Doorgeven eindresultaat Belangrijk: maximum 30 dagen na de uitstapdatum! 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

62 Huidige problemen Alphiwin
Cursus- & cursistinformatie De interface CBE -> HvN wordt voorlopig  gedeactiveerd = de cursus- & cursistinformatie die door CBE's wordt doorgestuurd wordt niet in de KBI verwerkt. De interface HvN -> CBE blijft actief, de HvN's kunnen reserveren op de algemene CBE wachtlijst. Regelmatige deelname Door de afwezigheid van de cursus- & cursistinformatie kunnen er geen afwezigheden worden uitgewisseld van CBE naar KBI Oplossing: de interface tussen CBE & KBI wordt opnieuw geactiveerd nadat elk centrum de acceptatieprocedure doorlopen heeft 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs

63 Afdeling Volwassenenonderwijs
Informatie Vragen rond NT2: directie, ICT-verantwoordelijke of beheerder, consortium, HvN! Info over HvN, Inburgering, Wooncode, regelgeving, afsprakenkaders: Belangrijk: lokale afsprakenkader! Afsprakenkader verificatie Praktische info webtoepassing: KBI documentatieportaal: - (login aan te vragen) Praktische problemen: helpdesk DM&S - Tel: 050/ - - Bereikbaar elke werkdag van 8u30-12u30 & 13u30-17u15 10 september 2009 Afdeling Volwassenenonderwijs


Download ppt "Infosessie Basiseducatie"

Verwante presentaties


Ads door Google