De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Basiseducatie 10 september 2009. Afdeling Volwassenenonderwijs2 Programma Organisatie: financiering - verificatie Personeel: regelgeving -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Basiseducatie 10 september 2009. Afdeling Volwassenenonderwijs2 Programma Organisatie: financiering - verificatie Personeel: regelgeving -"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Basiseducatie 10 september 2009

2 Afdeling Volwassenenonderwijs2 Programma Organisatie: financiering - verificatie Personeel: regelgeving - terugvorderingprocedure - aandachtspunten Pauze Gebruik administratieve documenten/zendingen/edison Communicatie NT2 in kader van inburgering

3 Organisatie Financiering schooljaar ‘09-’10 Verificatie

4 Financiering schooljaar 2009-2010 Aftopping groei Educatieve omkadering Administratieve omkadering Werkingsmiddelen Nascholingsgelden

5 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs5 Aftopping groei Decreet V.O. art. 85 en 87 : berekening van VTE’s en punten is gebaseerd op aantal LUC’s van laatste referteperiode Decreet V.O. art. 85 en 87 Art. 90 : maximale toename Art. 90 BVR 24-07-2009 art. 11 : berekening bij overschrijding groeipercentage (binnenkort op Edulex)

6 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs6 Aftopping groei Uitgangspunten : Aftopping volgens aandeel in de totale groei = sterkste stijgers worden meest afgetopt Geen verdere aftopping bij de dalers. Zij krijgen hun omkadering volgens de gewone formules. De daling wordt daarbij wel in rekening gebracht. Wat dalers in omkadering verliezen wordt meegeteld voor de groei van de stijgers (= effectief stijgingspercentage op centrumniveau kan dus hoger liggen dan maximaal stijgingspercentage op sectorniveau)

7 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs7 Aftopping groei Aftopping gebeurt enkel bij stijgers die meer stijgen dan het maximale groeipercentage, d.w.z. alle centra die tussen 0 en 2,59% in omkadering stijgen krijgen volledige omkadering Aftopping is beperkt tot het maximale groeipercentage, d.w.z. centra met meer dan 2,59% stijging kunnen na aftopping nooit minder dan 2,59% stijging omkadering hebben

8 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs8 Aftopping groei Verdeling puntenenveloppe : De 480 gekleurde punten voor drie centra worden uit het systeem gehouden. De stijging op deze punten wordt verdeeld over alle centra heen volgens hun aandeel in de stijging.

9 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs9 Educatieve omkadering Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) educatieve omkadering : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het aantal VTE’s waarop uw centrum recht had voor het schooljaar 2008-2009 Maximaal groeipercentage van 2,59%

10 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs10 Educatieve omkadering Voordrachtgevers Regelgeving : BVR 24/07/2009, art. 9 Maximum 5% van het beschikbare aantal VTE’s Definitie voordrachtgever (cfr. Art. 85)Art. 85 Melding vóór 1 oktober Krediet = 19,34€ per 1/36 VTE, te indexeren Betaling : voorschot 25% in november saldo 75% in juni volgend jaar Zie ook omzendbrief Organisatie VWO - CBEomzendbrief Organisatie VWO - CBE

11 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs11 Administratieve omkadering Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van de puntenenveloppe voor het aanwerven van personeelsleden in de functies voor de administratieve omkadering : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het aantal punten waarop uw centrum recht had voor het schooljaar 2008-2009 Toepassing groeipercentage op totale puntenpot Bijkomende verdeling van groeipercentage op voorafgehouden punten

12 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs12 Administratieve omkadering Omrekening van punten naar gesubsidieerde voltijdse betrekkingen volgens salarisschaal Toekenning van 1 voltijds ambt van directeur per centrum Toekenning van 120 / 240 punten extra aan centra na fusie van drie / vier instellingen Zie ook omzendbrief Organisatie VWO - CBEomzendbrief Organisatie VWO - CBE

13 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs13 Werkingsmiddelen Elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening van de werkingsmiddelen : Het aantal geverifieerde LUC’s, gerealiseerd tijdens de voorbije referteperiode Het totale volume aan werkingsmiddelen voorzien tijdens het schooljaar 2009-2010 : 5.361.353,40 € (onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering) Uitbetaling : voorschot en saldo

14 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs14 Nascholingsgelden Vanaf begrotingsjaar 2009 Regelgeving : decreet van 16.04.1996 art. 43 – 44 – 46 – 47decreet van 16.04.1996 art. 43 – 44 – 46 – 47 Uitsluitend aan te wenden voor organisatie en nascholing van de CODO’s Verdeling pro rata het aantal VTE’s 1 ste schijf (60%) is betaald 2 de schijf (40%) : betaling eind oktober

15 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs15 Correctie dienstbrief Voorbehoud wat betreft het aantal overgedragen VTE’s en punten : uit zending van laatste versie doc 3B blijkt dat door sommige centra meer VTE’s werden ingezet waardoor overdracht vermindert of volledig wegvalt

16 Verificatie Afsprakenkader Samenstelling verificatiedossier

17 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs17 Afsprakenkader één verificateur voor CBE’s afsprakenkader is geactualiseerd : website : financiering en verificatiefinanciering en verificatie tijdig doorsturen document CBE – 2A en 2D: 10 de van de maand na het 1/3 de moment centrumbeheer.volwassenenonderwijs@vlaande ren.be

18 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs18 Samenstelling verificatiedossier samenstelling dossier : één dossier per module inschrijvingsformulier doorverwijzing van het HvN (NT2) – aanvangsmodule - aanwezigheidslijst PV van toelating (resultaat vorige module of instaptoets)

19 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs19 Samenstelling verificatiedossier aanwezigheidslijst : omzendbrief VWO/2007/02 (CBE) 5.1.5. afsprakenkader verificatieVWO/2007/02 (CBE) 5.1.5. gebruik van juiste symbolen invullen tijdens eerste lesuur laatkomers worden aangeduid met code LA paraferen door lesgever

20 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs20 Samenstelling verificatiedossier PV van toelating : resultaat van de instaptoets resultaat vorige module te raadplegen via alphiwin (binnen de module) wijzigingen doorgeven aan gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be lesplaatsen die definitief zijn opgeheven adres, benaming centrum, directeur

21 Personeel Regelgeving Terugvorderingprocedure Aandachtspunten

22 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs22 Regelgeving Bezoldiging Verlof om een andere opdracht uit te oefenen Tijdskrediet Bekwaamheidsbewijzen Vakantie- en prestatieregeling Taalregeling Cumulatie Lio-baan

23 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs23 Bezoldiging In het kader van de afspraken uit CAO I BE mbt het in aanmerking nemen van welbepaalde diensten bij de berekening van geldelijke anciënniteit heeft de Vlaamse Regering op 24 juli 2009 definitief een wijziging goedgekeurd van twee KB’s (KB van 15 april 1958 en KB van 1 december 1970). Deze wijziging is het gevolg van de goedkeuring van het besluit over de geldelijke bepalingen voor de personeelsleden in de cbe’s.KB van 15 april 1958 KB van 1 december 1970 Nieuw: vanaf 01.09.08 geldt dit besluit om de geldelijke anciënniteit te bepalen voor de personeelsleden in de centra voor basiseducatie en regelt het de bezoldigingsregeling in de sector BE. Daarnaast legt het besluit ook vast welke diensten, gepresteerd in de sector basiseducatie, in aanmerking komen voor de geldelijke anciënniteit in de andere onderwijsniveaus.

24 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs24 Bezoldiging Nieuw: indien een personeelslid gecombineerd in het onderwijs staat, bijvoorbeeld cvo en cbe, dan zal voor zijn prestaties die hij uitoefent in het cvo ook de diensten die hij gepresteerd heeft aan een cbe (of VOCB, of consortium,…) vanaf 01.09.08 meetellen voor de anciënniteitberekening Bijvoorbeeld: een personeelslid CBE heeft op 01.09.08 5 jaar geldelijke anciënniteit voor zijn prestaties in BE. Van die 5 jaar heeft hij 2 jaar prestaties uitgeoefend aan een cbe. Wanneer hij op 01.09.08 prestaties zou gaan uitoefenen aan een cvo dan start hij hier met 2 jaar geldelijke anciënniteit ipv 0 jaar.

25 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs25 Verlof om een andere opdracht uit te oefenen Op 3 juli 2009 heeft de Vlaamse Regering definitief het besluit goedgekeurd dat een verlof toekent aan sommige personeelsleden van de cbe’s voor het uitoefenen van een andere tewerkstelling. Concreet: gesubsidieerde personeelsleden kunnen binnen het eigen cbe een opdracht opnemen die niet gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Onderwijs. Ze kunnen ook een andere betrekking opnemen binnen een ander centrum, of binnen de federatie of de vakbond. Wanneer dit in het belang van de BE is, dan kan dit meetellen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

26 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs26 Tijdskrediet Op 3 juli 2009 heeft de Vlaamse Regering beslist om het besluit over het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de centra voor basiseducatie definitief goed te keuren (BS 03/09/2009).BS 03/09/2009 Concreet: CODO-personeelsleden van de cbe’s hebben geen recht meer op tijdskrediet; In afwachting van een structurele oplossing wordt tijdelijk een eigen verlofstelsel voor de basiseducatie ingevoerd, conform het stelsel tijdskrediet, en met dezelfde premies en toekenningcriteria.

27 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs27 Bekwaamheidsbewijzen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen is verschenen in het BS op 17/08/2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen BS op 17/08/2009 Functies  Directeur  Stafmedewerker  Leraar BE  Beleidsondersteunend administratief medewerker  Uitvoerend administratief medewerker  Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

28 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs28 Bekwaamheidsbewijzen diploma ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : certificaat van de opleiding (122) leraar basiseducatie : (tenminste) PBA (+ BPB*) (301/346*) Beleidsondersteunend administratief medewerker : (tenminste) HSO (106) Uitvoerend administratief medewerker: geen studiebewijs (122) stafmedewerker : (tenminste) PBA (501) directeur : (tenminste) PBA + BPB* (511) in Basiseducatie kan BPB ook attest bijzondere bijscholing /voortgezette lerarenopleiding basiseducatie zijn van 301 naar 346 en van 122 naar 106 op datum van uitreiking attest (en mits voorlegging ervan (Pers 6))

29 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs29 Vakantie-en prestatieregeling Op 3 juli 2009 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan het besluit over de prestatieregeling van de personeelsleden van de cbe’s. Het besluit bevat een aantal bepalingen over de wekelijkse arbeidsduur, jaarlijkse verlofdagen en feestdagen. Belangrijk: naast de 35 dagen verlof, ook nog recht op 10 dagen sociaal verlof waarvan 4 betaald en 6 niet betaald.

30 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs30 Taalregeling Regelgeving Artikel 128ter t/m 128sexies Decreet VWO voor CBEDecreet VWO voor CBE Opheffing hoofdstuk IV Taalkennis van het personeel van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs Omzendbrief ivm taalregeling zal nog volgen. Wanneer deze beschikbaar is zal deze ook te raadplegen zijn op de website www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs

31 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs31 Taalregeling Bewijs kennis van onderwijstaal (Nederlands)  Bekwaamheidsbewijs waarop de aanwerving steunt behaald in het Nederlands  NIEUW: Vlaams studiebewijs of gelijkwaardig studiebewijs dat de vereiste taalkennis aantoont:  Europees referentiekader voor Talen  Certificaat NT2 behaald in een CVO  Getuigschrift van een examencommissie

32 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs32 Taalregeling Vereiste niveaus ERK taalkennis Nederlands CBE  Functie van directeur, stafmedewerker en leraar : C1 (Effectiveness – RG 4)  Uitzondering: functie van leraar levende talen : B2 (Vantage – RG 3)  Functie van beleidsondersteunend administratief medewerker, uitvoerend administratief medewerker en ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : B 2 (Vantage – RG 3)

33 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs33 Taalregeling Overgangsmaatregel voor personeelsleden die voor 1 september 2009 aan de vroegere taalregeling voldeden Afwijkingen:  Geen geschikt kandidaat: aanvraag afwijking mogelijk  Afwijking geldt voor drie jaren te rekenen vanaf 1 ste aanstelling vanaf 1 september 2009  Afwijking ook mogelijk voor personeelsleden die in het verleden al drie of bijkomende taalafwijkingen kregen  Aanvragen tot nader bericht met formulier dat u in de informatiemap kan terugvindenformulier

34 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs34 Cumulatie Binnen sector BE Binnen 1 en hetzelfde cbe: beperkt tot 100% Binnen 2 of meerdere cbe’s: niet beperkt tot 100%, kan dus ook 150% of zelfs 200% Let wel: vakantiegeld en eindejaarstoelage wordt afgetopt op prestaties aan 100%

35 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs35 Cumulatie Gecombineerd: bijvoorbeeld CBE en CVO Cumulatie met activiteiten of inkomsten buiten onderwijs opgeheven Prestaties in CBE worden beschouwd als prestaties buiten onderwijs = zuivere zij-instromer = hoofdambt in onderwijs In afwachting definitieve goedkeuring nieuw BVR PERS/2005/21 - Cumulatieregeling (25/10/2005)Cumulatieregeling

36 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs36 LIO (=leraar-in-opleiding)-baan Regelgeving  Omzendbrief ‘Het mentorschap in het onderwijs’ http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/doc ument.asp?docid=14083 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/doc ument.asp?docid=14083

37 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs37 LIO (=leraar-in-opleiding)-baan M.i.v. 01 september 2009 kan een lio-opdracht ook in een CBE opgenomen worden. De student/cursist van een specifieke lerarenopleiding kan de praktijkcomponent van de lerarenopleiding als werkende vervullen en kan hiervoor een LIO- baanovereenkomst afsluiten. Als de LIO-baan wordt uitgeoefend in een CBE moet de student minimaal over het vereiste niveau van bekwaamheidsbewijs beschikken dat is vastgelegd voor de functie die hij opneemt. De LIO-baan in een CBE moet op jaarbasis tenminste 0,6 VTE bedragen.

38 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs38 LIO (=leraar-in-opleiding)-baan De leraar in opleiding in een CBE wordt aangesteld op contractuele basis. De leraar in opleiding in een CBE wordt bezoldigd indien hij het vereiste niveau van bekwaamheidsbewijs bezit voor de functie waarin hij is aangesteld. Voor een LIO-baan in een CBE wordt de opdracht aan het werkstation met een PERS2 of PERS5 gemeld en moet bij de opmerkingen de verklaring opgenomen worden dat het om een aanstelling als Leraar In Opleiding gaat.

39 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs39 Terugvorderen van wedde codes op schoollisting 55/7 : interne regularisatie (afhouding wedde) 65/7 : effectieve afhouding 55/8 : interne regularisatie (via tv-brief) terugvorderingbrief (tv-brief) in vier exemplaren : betrokkene, CBE, werkstation, boekhouding exemplaar betrokkene met bijlage en overschrijving herinneringsprocedure (3 brieven) laatste stap : doorsturen naar registratie der domeinen mogelijkheid tot uitstel en afbetalingsplan : gemotiveerd schrijven naar de coördinator negatieve taksfiche (281.25)

40 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs40 Aandachtspunten begin schooljaar enkel Pers 2 opsturen als opdracht bij overeenkomst verandert schorsing overeenkomst : van codo naar niet-codo Pers 3 : begindatum – reden : schorsing overeenkomst Pers 3 : einddatum – reden : einde schorsing overeenkomst ev. Pers 2 als codo opdracht gewijzigd is voor niet-codo opdracht geen vervanging maar ‘vervanger’ heeft eigen opdracht Pers 2 voor eigen opdracht en/of vervanging lange duur (verlofstelsel, …) Pers 5 voor vervanging korte duur (ziekte, bevallingsverlof, …)

41 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs41 Aandachtspunten Pers 4 op geregelde basis opsturen geen ziekteattest meesturen kalenderdagen geen werkdagen 30 dagen gewaarborgd loon tijdig Pers 3 opsturen met als begindatum 31 ste dag om uitbetaling loon te stoppen Encare werd Mensura

42 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs42 Aandachtspunten Vakantiedagen 35 dagen pro rata opdracht en aantal maanden/jaar geen vermindering van aantal dagen bij ziekte/arbeidsongeval en moederschapsverlof overzetten naar volgend jaar en opgenomen worden vóór 1 mei van het volgende jaar (afspraken binnen het lokaal onderhandelingscomité) bij onmogelijkheid om deze voor de gestelde datum op te nemen : overgezette dagen gaan verloren

43 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs43 Aandachtspunten Formulieren mutualiteit (werkwijze) mutualiteit stuurt deze naar DINCO op basis van RSZ- nummer DINCO vult nodige loongegevens in DINCO stuurt formulieren door naar betrokken CBE voor verdere afhandeling

44 Administratieve documenten en zendingen Zendingen Documenten 3A/3B

45 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs45 Zendingen Wat ? document 2A wordt planningsdocument document 2D wordt document CBE 2 – 5 Wanneer ? ongewijzigd : de 10 de werkdag na het einde van de maand Vragen ? Problemen ? gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

46 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs46 Document 3B Vaak voorkomende ‘fouten’ opdracht van vervanging ingevuld ipv opdracht titularis ( …./36, # maanden) schorsing overeenkomst : naam vervanger wordt ingevuld en haar/zijn opdracht. bij schorsing : geen vervanging de formule op het eind van het blad wordt overschreven door het resultaat.

47 Communicatie met de Afdeling Volwassenenonderwijs E-mailadressen Website Affiche

48 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs48 Nieuwe e-mailadressen Secretariaat van de afdeling: levenslangleren@vlaanderen.be  volwassenenonderwijs @vlaanderen.bevolwassenenonderwijs @vlaanderen.be De cel financiering: schoolbeheer.levenslangleren@vlaanderen.be  centrumbeheer.volwassenenonderwijs @vlaanderen.be centrumbeheer.volwassenenonderwijs @vlaanderen.be De cel gegevensbeheer: gegevensbeheer.levenslangleren@vlaanderen.be  gegevensbeheer.volwassenenonderwijs @vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs @vlaanderen.be

49 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs49 Website www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs

50 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs50 Affiche schooljaar 2009-2010 Bijlage met contactpersonen per CVO/CBE: uw dossierbehandelaar centrumbeheerteam uw dossierbehandelaar werkstation uw verificateur

51 Registratie en opvolging aanwezigheden NT2-cursisten Doelpubliek: inburgering en wooncode KBI en M@trix Regelgeving en werkafspraken Proces registratie & opvolging afwezigheid

52 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs52 Doelpubliek: wie opvolgen en waarom Inburgeraars in Vlaanderen - NT2 richtgraad 1  HVN  CVO, CBE, UTC - MO: Maatschappelijke oriëntatie  OB - LO: Loopbaanoriëntatie  VDAB Wooncode: taalbereidheid  VMSW, (OCMW) Belangrijk: - Opvolging enkel voor richtgraad 1 (Breakthrough) - Inspanningsverbintenis: cursisten moeten effectief les volgen. Een correcte en tijdige registratie is dus erg belangrijk!

53 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs53 Databank en software voor uitwisseling KBI = Kruispuntbank Inburgering M@trix = interface met KBI

54 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs54 Regelgeving en werkafspraken Decreet HvN: ‘De HvN staan in voor de intake, evt. testing en doorverwijzing van cursisten die zich voor NT2 inschrijven bij de centra’. Afsprakenkader NT2: richtgevende taakverdeling en –afspraken tussen CVO, CBE, UTC, Consortia, HvN, OB, VDAB. Lokale werkafspraken bepalen de concrete samenwerking/ procedures tussen de centra en de HvN!

55 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs55 Proces: overzicht stappen Belangrijk: concrete procedure hangt af van softwarepakket en lokale werkafspraken! FASE 1 1. Cursusaanbod registreren 2. Cursusplanning (lesmomenten) doorgeven/ wijzigen 3. Cursisten registreren, plaats reserveren en/ of inschrijven in een cursus FASE 2 4. Opvolgen afwezigheden 5. Evt.: updaten cursistgegevens. Registreren heroriëntering of uitstap 6. Doorgeven eindresultaat

56 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs56 Proces: applicaties voor gegevensoverdracht Edison Matrix = uitwisseling van data via FTP, vanuit de eigen toepassing. Webtoepassing = website/ elektronisch invulformulier, los van de eigen toepassing, uitsluitend voor uitwisseling met de KBI.

57 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs57 Proces: FASE 1: registreren van cursussen en cursisten (1) 1. Cursusaanbod registreren - Gegevensuitwisseling via Edison-Matrix (= registratie in Alphiwin en dan data versturen) - Belangrijk: - Cursussen zo snel mogelijk doorsturen - Koppeling van de modules met de officiële NT2-opleidingen (admin. groep,...). Unieke codes! - Ook doorgeven als cursus geschrapt of gewijzigd wordt 2. Cursusplanning (lesmomenten) doorgeven/ wijzigen - Gegevens aanvullen via de webtoepassing

58 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs58 Proces: FASE 1: registreren van cursussen en cursisten (2) 3. Cursisten registreren en plaats reserveren en/ of inschrijven in een cursus. - Gegevensuitwisseling via Edison-Matrix (steeds alle inschrijvingen = volledige klas) - HvN reserveert plaats op een algemene wachtlijst en centrum CBE schrijft gereserveerde persoon in op cursus OF HvN reserveert plaats op een algemene wachtcursus en centrum CBE schrijft gereserveerde persoon in op die cursus (enkel HvN stad Antwerpen) - Regels m.b.t. inschrijvingsgeld en cursistendossier - Belangrijk om dubbels te vermijden: - correcte registratie van RR-nummer, geboortedatum, geslacht, resultaat covaar, moeder- en contacttaal, uitstapreden, enz. (correcte notatie, wissen defaults,...: zie handleiding) - als cursist in centrum gekend is met andere gegevens: contact opnemen met HvN

59 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs59 Proces: FASE 2: opvolgen aanwezigheid cursisten (1) 4. Opvolgen afwezigheden - Belangrijk: - Enkel op te volgen cursisten richtgraad 1 - Registratie binnen de 48u - Gegevensuitwisseling via webtoepassing: - Standaard staat de cursist op aanwezig - 5 codes (zie afsprakenkader verificatie) - X: aanwezig - A: afwezig - LA: laattijdig afwezig - VA: verantwoord afwezig - P: stages en werkplekleren - In webtoepassing aanduiden indien les niet is doorgegaan (‘geannuleerd’): dan niet mee verrekend in afwezigheidspercentage!

60 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs60 Een les annuleren (ziekte leerkracht,...)

61 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs61 Proces: FASE 2: opvolgen aanwezigheid cursisten (2) 5. Eventueel: updaten cursistgegevens. Heroriëntering en uitstap registreren. - Gegevensuitwisseling via Edison-Matrix - Cursistgegevens up-to-date houden in eigen pakket - Belangrijk: uitschrijven indien nodig en uitstapreden en – datum invullen 6. Doorgeven eindresultaat - Gegevensuitwisseling via Edison-Matrix - Belangrijk: maximum 30 dagen na de uitstapdatum!

62 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs62 Huidige problemen Alphiwin Cursus- & cursistinformatie - De interface CBE -> HvN wordt voorlopig gedeactiveerd = de cursus- & cursistinformatie die door CBE's wordt doorgestuurd wordt niet in de KBI verwerkt. - De interface HvN -> CBE blijft actief, de HvN's kunnen reserveren op de algemene CBE wachtlijst. Regelmatige deelname - Door de afwezigheid van de cursus- & cursistinformatie kunnen er geen afwezigheden worden uitgewisseld van CBE naar KBI Oplossing: de interface tussen CBE & KBI wordt opnieuw geactiveerd nadat elk centrum de acceptatieprocedure doorlopen heeft

63 10 september 2009Afdeling Volwassenenonderwijs63 Informatie Vragen rond NT2: directie, ICT-verantwoordelijke of beheerder, consortium, HvN! Info over HvN, Inburgering, Wooncode, regelgeving, afsprakenkaders: http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies/huizen_van_ het_nederlands.htm http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies/huizen_van_ het_nederlands.htm Belangrijk: lokale afsprakenkader! Afsprakenkader verificatie Praktische info webtoepassing: KBI documentatieportaal: - http://kbi.inburgering.be/ (login aan te vragen)http://kbi.inburgering.be/ Praktische problemen: helpdesk DM&S - Tel: 050/40.20.65 - E-mail: kbi@dmsgroup.eukbi@dmsgroup.eu - Bereikbaar elke werkdag van 8u30-12u30 & 13u30-17u15


Download ppt "Infosessie Basiseducatie 10 september 2009. Afdeling Volwassenenonderwijs2 Programma Organisatie: financiering - verificatie Personeel: regelgeving -"

Verwante presentaties


Ads door Google