De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het milieueffectrapportageproces bij stadsontwikkelings- & recreatieprojecten Aanbevelingen Veerle Timmermans Dienst Mer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het milieueffectrapportageproces bij stadsontwikkelings- & recreatieprojecten Aanbevelingen Veerle Timmermans Dienst Mer."— Transcript van de presentatie:

1 Het milieueffectrapportageproces bij stadsontwikkelings- & recreatieprojecten Aanbevelingen Veerle Timmermans Dienst Mer

2 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer Het m.e.r.-proces 1.Knelpunten  Keuze procedure -Project-MER of ontheffing?  M.e.r.-plicht 2.Procesmatig werken  Aandachtspunten  Taken en verantwoordelijkheid -Initiatiefnemer -Coördinator -Erkende m.e.r.-deskundigen -Dienst Mer  Conclusie 3.Enkele aandachtspunten  Mobiliteitsstudie: integratie en afstemming met m.e.r.  CAR Vlaanderen v2.0  IFDM-Traffic

3 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 1. Knelpunten  Keuze procedure -Project-MER of ontheffing? Alle stadsontwikkelings- en recreatieprojecten vallen onder bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 In theorie: altijd ontheffingsprocedure mogelijk MAAR ontheffing enkel verleend als aangetoond geen aanzienlijke effecten op mens en milieu

4 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 1. Knelpunten Project-MER Duur: ± 9 maanden – 1 jaar Inspraak van burgers Gericht op grootschalige(re) projecten Onderzoek milieueffecten Gebruik van modellen Ontheffing Duur: ± 70 dagen Geen inspraak van burgers Gericht op eenvoudige, kleinschalige projecten Aantonen geen aanzienlijke milieueffecten Geen of zeer beperkt gebruik modellen

5 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 1. Knelpunten In praktijk: vaak ontheffing gevraagd uit ervaring blijkt:  ontheffing niet altijd beste keuze: Bv. voor projecten met veel verkeersgeneratie Bv. voor projecten met knelpunten in de omgeving m.b.t. omgevingskwaliteit, verkeer, …  vaak aanpassingen aan ontheffing gevraagd vermits onvoldoende aangetoond geen aanzienlijke effecten

6 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 1. Knelpunten BELANGRIJK:  goede overweging keuze project-MER of ontheffing  vooroverleg met dienst Mer kan ondersteuning bieden bij deze keuze

7 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 1. Knelpunten  M.e.r.-plicht -Hernieuwing milieuvergunning bv. van pretparken, kampeerterreinen, … ook dan is m.e.r.-regelgeving van toepassing! ondersteuning dienst Mer mogelijk bij: twijfel inzake m.e.r.-plicht keuze procedure (project-MER of ontheffing) -In relatie tot omzendbrief

8 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer Het m.e.r.-proces 1.Knelpunten 2.Procesmatig werken  Aandachtspunten  Taken en verantwoordelijkheid -Initiatiefnemer -Coördinator -Erkende m.e.r.-deskundigen -Dienst Mer  Conclusie 3.Enkele aandachtspunten

9 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 2. Procesmatig werken  Aandachtspunten -(voor)overleg gedurende het hele proces Initiatiefnemer Dienst Mer Erkende m.e.r.-deskundigen Adviesverlenende instanties (incl. partijen die verantwoordelijk zijn voor waarschijnlijk te nemen maatregelen, bv. De Lijn) Buurtbewoners -terreinbezoek

10 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 2. Procesmatig werken STAPPENPLAN 1. Duidelijk stellen van nagestreefde doelstellingen vanuit het perspectief van de verschillende invalshoeken: juridisch-beleidsmatige eisen, operationele- en klanteneisen, maatschappelijke eisen. 2. Parallelle verkenning op hoofdlijnen van de gebiedsgerichte randvoorwaarden vanuit milieukundig en ruimtelijk-stedenbouwkundig oogpunt 3. Afleiden van ontwerpprincipes waarmee alternatieven worden gedefinieerd die binnen het m.e.r.-proces aan een milieubeoordeling worden onderworpen die passen binnen ruimtelijk/stedenbouwkundige aspecten. 4. De milieubeoordeling leidt tot de uitwerking van een ‘meest-milieuvriendelijk alternatief’ (of meerdere geoptimaliseerde MMA’s) -Ontwerpend onderzoek

11 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 2. Procesmatig werken  Taken en verantwoordelijkheid -Initiatiefnemer M.e.r.-plicht vooraf aftoetsen bij dienst Mer Aanleveren essentiële gegevens plan / project Regelmatig overleg met coördinator en dienst Mer Regelmatig terugkoppelen gegevens uit m.e.r. met ontwerpers, stedenbouwkundigen en architecten Afspreken tijdspad met dienst Mer -Coördinator Organiseren van gegevensoverdracht tussen initiatiefnemer, erkende m.e.r.-deskundigen, ontwerpers, stedenbouwkundigen en architecten Organiseren van interdisciplinair overleg

12 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 2. Procesmatig werken -Erkende m.e.r.-deskundigen Verantwoordelijk voor de kwalitatieve uitwerking van de discipline -Dienst Mer Constructief meewerken aan vlot procesverloop (procesbegeleiding) Kwaliteitsbeoordeling

13 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 2. Procesmatig werken  Conclusie: Voordelen: mogelijk vlotter procesverloop optimalere integratie van milieuaspecten en ruimtelijk - stedenbouwkundige aspecten mogelijkheden om reeds in een vroeg stadium bij te sturen; vermijden van knelpunten in de latere fasen

14 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer Het m.e.r.-proces 1.Knelpunten 2.Procesmatig werken 3.Enkele aandachtspunten  Mobiliteitsstudie: integratie en afstemming met m.e.r.  CAR Vlaanderen v2.0  IFDM-Traffic

15 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 3. Enkele aandachtspunten  Mobiliteitsstudie: integratie en afstemming met m.e.r. Mobiliteitsstudie: Mobiliteitstoets (bij eerder beperkte mobiliteitsimpact) Mobiliteitseffectenrapport of MOBER (bij belangrijke mobiliteitsimpact) Project-MOBER Plan-MOBER Vorm en inhoud mobiliteitsstudie vastgelegd in: Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies (Departement MOW, november 2009)

16 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 3. Enkele aandachtspunten Integratie mobiliteitsstudie in discipline mens- mobiliteit juridisch vastgelegd voor projecten (zowel voor project-MER als ontheffing): Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (B.S. 10/08/2009) niet juridisch vastgelegd voor plannen

17 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 3. Enkele aandachtspunten Wanneer mobiliteitsstudie / m.e.r. nodig? Functie Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudiesMobiliteitsstudiem.e.r. Aanbeveling richtlijnenboekBesluit 28 mei 2004Besluit 10 dec 2004 woonfunctie100 woningen250 woningen1.000 woongel. kantoren zonder loketfunctie3000 m² bvo7500 m² bvo 1.000 pae/2u kantoren met loketfuncctie2000 m² bvo7500 m² bvo 5.000m² bvo 1.000 pae/2u handel in dagelijkse sector750 m²7500 m² bvo5.000m² bvo handel in niet-dagelijkse sector1.250 m² bvo7500 m² bvo 5.000m² bvo 1.000 pae/2u mortuariumwachtruimte 50 zitplaatsen7500 m² bvo 1.000 pae/2u andere activiteiten met parking50 parkeerplaatsen (ppn)200 ppn1.000 pae/2u Onderwijsvoorzieningen (uitbreiding / verplaatsing) altijd 1.000 pae/2u ziekenhuis (uitbreiding / verplaatsing)altijd 1.000 pae/2u (uitbreiding /functiewijziging) bioscoop, feestzaal, theater, concertzaal, evenementenhal, congrescentrum altijd 5.000m² bvo of 1.000 pae/2u (uitbreiding) voetbalstadion, sporthalaltijd 5.000m² bvo 16 of 1.000 pae/2u (uitbreiding / verplaatsing) culturele centra, tentoonstellingsruimtes altijd 5.000m² bvo 16 of 1.000 pae/2u Overkoepelende thema’s Stadsontwikkelings-projecten Cf samenstellende functies 1.000 woongel. 5.000m² bvo 1.000 pae/2u Vakantiedorpen, kamperen, themaparken,…5 ha Golfterrein ≥ 9 holes 1.000 pae/2u

18 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 3. Enkele aandachtspunten Beslissingsproces integratie in m.e.r.

19 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 3. Aandachtspunten Inhoudelijke overeenstemming MER - MOBER

20 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 3. Enkele aandachtspunten  CAR Vlaanderen v2.0 -Algemeen: model om luchtverontreiniging op straatniveau t.g.v. verkeer in een stedelijke omgeving te beoordelen eenvoudig en gratis model beschikbaar via LNE, dienst Lucht en Klimaat

21 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 3. Enkele aandachtspunten -Beoordeling m.b.v. significantiekader: gespecifieerd in RLB lucht (2006, in actualisatie) bij v1.0 afwijking mogelijk gezien beperkingen model (minimumbijdrage berekend van 2,5%) X = berekende immissiewaarde MKN = milieukwaliteitsnorm RW= richtwaarde X > 2,5% van MKN of RW: beperkte bijdrage X > 5,0% van MKN of RW: relevante bijdrage X > 7,5% van MKN of RW: belangrijke bijdrage

22 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 3. Enkele aandachtspunten bij v2.0 geen afwijking mogelijk gezien wel kleinere bijdragen berekend kunnen worden X > 1% van MKN of RW: beperkte bijdrage X > 3% van MKN of RW: relevante bijdrage X > 5% van MKN of RW: belangrijke bijdrage

23 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 3. Enkele aandachtspunten  IFDM-Traffic -Algemeen: model om luchtverontreiniging t.g.v. verkeer op autosnelwegen, gewestwegen en buitenstedelijke wegen te beoordelen gratis webapplicatie voor milieudeskundigen meer info op www.lne.be/themas/milieu-en- mobiliteitwww.lne.be/themas/milieu-en- mobiliteit

24 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer 3. Enkele aandachtspunten -Recente wijzigingen: invoergegevens ‘vlootsamenstelling’ en ‘emissiefactoren en andere’ werden gewijzigd: o.a. gegevens over jaren 2008 en 2009 opgenomen Beide versies nog beschikbaar tot 31 december 2011 recentste versie in m.e.r. te gebruiken sinds 1 november 2011

25 Het m.e.r.-procesVeerle Timmermans - Dienst Mer Bedankt voor jullie aandacht! Vragen?


Download ppt "Het milieueffectrapportageproces bij stadsontwikkelings- & recreatieprojecten Aanbevelingen Veerle Timmermans Dienst Mer."

Verwante presentaties


Ads door Google