De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbevelingen Veerle Timmermans Dienst Mer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbevelingen Veerle Timmermans Dienst Mer"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbevelingen Veerle Timmermans Dienst Mer
Het milieueffectrapportageproces bij stadsontwikkelings- & recreatieprojecten Aanbevelingen Veerle Timmermans Dienst Mer

2 Het m.e.r.-proces Knelpunten Keuze procedure
Project-MER of ontheffing? M.e.r.-plicht Procesmatig werken Aandachtspunten Taken en verantwoordelijkheid Initiatiefnemer Coördinator Erkende m.e.r.-deskundigen Dienst Mer Conclusie Enkele aandachtspunten Mobiliteitsstudie: integratie en afstemming met m.e.r. CAR Vlaanderen v2.0 IFDM-Traffic

3 1. Knelpunten Keuze procedure Project-MER of ontheffing?
Alle stadsontwikkelings- en recreatieprojecten vallen onder bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 In theorie: altijd ontheffingsprocedure mogelijk MAAR ontheffing enkel verleend als aangetoond geen aanzienlijke effecten op mens en milieu

4 1. Knelpunten Project-MER Ontheffing Duur: ± 9 maanden – 1 jaar
Inspraak van burgers Gericht op grootschalige(re) projecten Onderzoek milieueffecten Gebruik van modellen Ontheffing Duur: ± 70 dagen Geen inspraak van burgers Gericht op eenvoudige, kleinschalige projecten Aantonen geen aanzienlijke milieueffecten Geen of zeer beperkt gebruik modellen

5 1. Knelpunten In praktijk: vaak ontheffing gevraagd
uit ervaring blijkt: ontheffing niet altijd beste keuze: Bv. voor projecten met veel verkeersgeneratie Bv. voor projecten met knelpunten in de omgeving m.b.t. omgevingskwaliteit, verkeer, … vaak aanpassingen aan ontheffing gevraagd vermits onvoldoende aangetoond geen aanzienlijke effecten

6 1. Knelpunten BELANGRIJK:
goede overweging keuze project-MER of ontheffing vooroverleg met dienst Mer kan ondersteuning bieden bij deze keuze

7 1. Knelpunten M.e.r.-plicht Hernieuwing milieuvergunning
bv. van pretparken, kampeerterreinen, … ook dan is m.e.r.-regelgeving van toepassing! ondersteuning dienst Mer mogelijk bij: twijfel inzake m.e.r.-plicht keuze procedure (project-MER of ontheffing) In relatie tot omzendbrief

8 Het m.e.r.-proces Procesmatig werken Aandachtspunten
Knelpunten Procesmatig werken Aandachtspunten Taken en verantwoordelijkheid Initiatiefnemer Coördinator Erkende m.e.r.-deskundigen Dienst Mer Conclusie Enkele aandachtspunten

9 2. Procesmatig werken Aandachtspunten
(voor)overleg gedurende het hele proces Initiatiefnemer Dienst Mer Erkende m.e.r.-deskundigen Adviesverlenende instanties (incl. partijen die verantwoordelijk zijn voor waarschijnlijk te nemen maatregelen, bv. De Lijn) Buurtbewoners terreinbezoek

10 2. Procesmatig werken Ontwerpend onderzoek
STAPPENPLAN 1. Duidelijk stellen van nagestreefde doelstellingen vanuit het perspectief van de verschillende invalshoeken: juridisch-beleidsmatige eisen, operationele- en klanteneisen, maatschappelijke eisen. 2. Parallelle verkenning op hoofdlijnen van de gebiedsgerichte randvoorwaarden vanuit milieukundig en ruimtelijk-stedenbouwkundig oogpunt 3. Afleiden van ontwerpprincipes waarmee alternatieven worden gedefinieerd die binnen het m.e.r.-proces aan een milieubeoordeling worden onderworpen die passen binnen ruimtelijk/stedenbouwkundige aspecten. 4. De milieubeoordeling leidt tot de uitwerking van een ‘meest-milieuvriendelijk alternatief’ (of meerdere geoptimaliseerde MMA’s)

11 2. Procesmatig werken Taken en verantwoordelijkheid Initiatiefnemer
M.e.r.-plicht vooraf aftoetsen bij dienst Mer Aanleveren essentiële gegevens plan / project Regelmatig overleg met coördinator en dienst Mer Regelmatig terugkoppelen gegevens uit m.e.r. met ontwerpers, stedenbouwkundigen en architecten Afspreken tijdspad met dienst Mer Coördinator Organiseren van gegevensoverdracht tussen initiatiefnemer, erkende m.e.r.-deskundigen, ontwerpers, stedenbouwkundigen en architecten Organiseren van interdisciplinair overleg

12 2. Procesmatig werken Erkende m.e.r.-deskundigen Dienst Mer
Verantwoordelijk voor de kwalitatieve uitwerking van de discipline Dienst Mer Constructief meewerken aan vlot procesverloop (procesbegeleiding) Kwaliteitsbeoordeling

13 2. Procesmatig werken Conclusie: Voordelen:
mogelijk vlotter procesverloop optimalere integratie van milieuaspecten en ruimtelijk - stedenbouwkundige aspecten mogelijkheden om reeds in een vroeg stadium bij te sturen; vermijden van knelpunten in de latere fasen

14 Het m.e.r.-proces Enkele aandachtspunten
Knelpunten Procesmatig werken Enkele aandachtspunten Mobiliteitsstudie: integratie en afstemming met m.e.r. CAR Vlaanderen v2.0 IFDM-Traffic

15 3. Enkele aandachtspunten
Mobiliteitsstudie: integratie en afstemming met m.e.r. Mobiliteitsstudie: Mobiliteitstoets (bij eerder beperkte mobiliteitsimpact) Mobiliteitseffectenrapport of MOBER (bij belangrijke mobiliteitsimpact) Project-MOBER Plan-MOBER Vorm en inhoud mobiliteitsstudie vastgelegd in: Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies (Departement MOW, november 2009)

16 3. Enkele aandachtspunten
Integratie mobiliteitsstudie in discipline mens-mobiliteit juridisch vastgelegd voor projecten (zowel voor project-MER als ontheffing): Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (B.S. 10/08/2009) niet juridisch vastgelegd voor plannen

17 3. Enkele aandachtspunten
Wanneer mobiliteitsstudie / m.e.r. nodig? Functie Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudies Mobiliteitsstudie m.e.r. Aanbeveling richtlijnenboek Besluit 28 mei 2004 Besluit 10 dec 2004 woonfunctie 100 woningen 250 woningen 1.000 woongel. kantoren zonder loketfunctie 3000 m² bvo 7500 m² bvo 1.000 pae/2u kantoren met loketfuncctie 2000 m² bvo 5.000m² bvo handel in dagelijkse sector 750 m² handel in niet-dagelijkse sector 1.250 m² bvo mortuarium wachtruimte 50 zitplaatsen andere activiteiten met parking 50 parkeerplaatsen (ppn) 200 ppn Onderwijsvoorzieningen (uitbreiding / verplaatsing) altijd ziekenhuis (uitbreiding / verplaatsing) (uitbreiding /functiewijziging) bioscoop, feestzaal, theater, concertzaal, evenementenhal, congrescentrum 5.000m² bvo of (uitbreiding) voetbalstadion, sporthal 5.000m² bvo16 of (uitbreiding / verplaatsing) culturele centra, tentoonstellingsruimtes Overkoepelende thema’s Stadsontwikkelings-projecten Cf samenstellende functies Vakantiedorpen, kamperen, themaparken,… 5 ha Golfterrein ≥ 9 holes

18 3. Enkele aandachtspunten
Beslissingsproces integratie in m.e.r.

19 3. Aandachtspunten Inhoudelijke overeenstemming MER - MOBER

20 3. Enkele aandachtspunten
CAR Vlaanderen v2.0 Algemeen: model om luchtverontreiniging op straatniveau t.g.v. verkeer in een stedelijke omgeving te beoordelen eenvoudig en gratis model beschikbaar via LNE, dienst Lucht en Klimaat

21 3. Enkele aandachtspunten
Beoordeling m.b.v. significantiekader: gespecifieerd in RLB lucht (2006, in actualisatie) bij v1.0 afwijking mogelijk gezien beperkingen model (minimumbijdrage berekend van 2,5%) X = berekende immissiewaarde MKN = milieukwaliteitsnorm RW= richtwaarde X > 2,5% van MKN of RW: beperkte bijdrage X > 5,0% van MKN of RW: relevante bijdrage X > 7,5% van MKN of RW: belangrijke bijdrage

22 3. Enkele aandachtspunten
bij v2.0 geen afwijking mogelijk gezien wel kleinere bijdragen berekend kunnen worden X > 1% van MKN of RW: beperkte bijdrage X > 3% van MKN of RW: relevante bijdrage X > 5% van MKN of RW: belangrijke bijdrage

23 3. Enkele aandachtspunten
IFDM-Traffic Algemeen: model om luchtverontreiniging t.g.v. verkeer op autosnelwegen, gewestwegen en buitenstedelijke wegen te beoordelen gratis webapplicatie voor milieudeskundigen meer info op

24 3. Enkele aandachtspunten
Recente wijzigingen: invoergegevens ‘vlootsamenstelling’ en ‘emissiefactoren en andere’ werden gewijzigd: o.a. gegevens over jaren 2008 en 2009 opgenomen Beide versies nog beschikbaar tot 31 december 2011 recentste versie in m.e.r. te gebruiken sinds 1 november 2011

25 Bedankt voor jullie aandacht! Vragen?


Download ppt "Aanbevelingen Veerle Timmermans Dienst Mer"

Verwante presentaties


Ads door Google