De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WG ortho's 23 mei 2007 SWOT-analyse samenwerking therapeuten-leerkrachten 2007  Sterktes  Zwaktes  Kansen  Bedreigingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WG ortho's 23 mei 2007 SWOT-analyse samenwerking therapeuten-leerkrachten 2007  Sterktes  Zwaktes  Kansen  Bedreigingen."— Transcript van de presentatie:

1 WG ortho's 23 mei 2007 SWOT-analyse samenwerking therapeuten-leerkrachten 2007  Sterktes  Zwaktes  Kansen  Bedreigingen

2 WG ortho's 23 mei 2007 Meerdere vormen van samenwerken  In overleg HP opstellen  In overleg aan aparte doelen werken  Samen eenzelfde doel uitwerken –Apart lokaal –Zelfde lokaal  …

3 WG ortho's 23 mei 2007 Sterktes  Leerling wordt beter gekend in zijn totaliteit (verschillende leersituaties); in groep zijn ze anders dan individueel…  Meer kinderen aan bod: ze leren van elkaar  Overleg: sneller en meer, informeel, direct inspelen op problemen in de klas  Transfer: materiaal uit de klas, werken met zelfde thema, diverse contexten, je ziet effect van indiv therapie,er is meer herhaling, resultaten kunnen sneller bereikt worden…

4 WG ortho's 23 mei 2007 Sterktes  Rijke- gevarieerde job: je draagt elkaar- maakt elkaar sterker, leert van elkaars manier van kijken naar, vult elkaar aan (methodes, hulpmiddelen, materiaal),bent model zijn voor elkaar, kunt bijsturen- samen problemen oplossen  Duidelijke vertaling van eenzelfde visie- visie wordt ruimer en rijker; ook eenzelfde visie rond aanpak problemen

5 WG ortho's 23 mei 2007 Kansen ‘totaliteit’  Beter begrip van het probleem omdat het vanuit verschillende standpunten bekeken wordt. Werken aan goedvoelen kind door goed overleg- Kind wordt meer in zijn geheel gezien en behandeld.  Kind in andere context zien geeft goede ideeën, inzichten

6 WG ortho's 23 mei 2007 Kansen ‘inspelen op vraagstelling’  Aangepast leesmateriaal maken bv tekstjes nav activiteiten (meer motivatie)

7 WG ortho's 23 mei 2007 Kansen ‘meer’  Zelfde aanpak, samen oplossingen vinden, thema’s afstemmen/uitbouwen, meer automatisatie en transfer, ieder leert bij  Optimale en meer kansen voor groep kinderen; meer en uitgebreidere doe- momenten  kinderen die anders geen ind therapie krijgen: ook gebaat met kleine tips, aandachtspunten

8 WG ortho's 23 mei 2007 Kansen ‘gevarieerd-rijkere job’  Therapeut ervaart hoe opvoedkundig/didactisch omgegaan (belonen, straffen)wordt met groep; leerkracht kan bijleren ivm tips rond spreken, luisteren, lezen (vw: het moet klikken- open minded zijn!); wederzijdse inbreng is groter.

9 WG ortho's 23 mei 2007 Kansen ‘transfer’  Meer generalisatie, sneller resultaat.

10 WG ortho's 23 mei 2007 Kansen ‘visie’  samen uitwerken schoolwerkplan.  Leerlijn voor spelling kan ontstaan via ondersteunende schema’s; alg: lijnen en doorstroming

11 WG ortho's 23 mei 2007 Zwaktes eigenheid disciplines  Logo niet opgeleid voor groepstherapie  Logo niet vaardig genoeg om bep. projecten te realiseren (schoolopdracht)  Eigenheid van paramedicus dreigt verloren te gaan? Mag geen hulpje worden…onbegrip  Logo heeft de opleiding gekozen owv de ind benadering van het kind; niet elke logo zal renderen voor een klasgroep…

12 WG ortho's 23 mei 2007 Zwaktes eigenheid discipline  Rol van differentiatieleerkracht is niet duidelijk  Andere accenten bv veel tijd voor lezen en schrijven en weinig voor spraak en communicatie  Logopedische doelen soms moeilijk te koppelen aan een thema; moeilijk om werkplan te koppelen aan thema van de klas.

13 WG ortho's 23 mei 2007 Zwaktes samenwerkingsvaardigheden  Samenwerking kan niet opgedrongen worden- begrip!!! Mensen moeten zich nog goed blijven voelen…  Karakter leerkracht speelt een rol

14 WG ortho's 23 mei 2007 Zwaktes eigenheid kind  Afleiding- geluid/andere lln, zwakke concentratie  Sommige zaken moeten individueel aangepakt worden (inhoudelijk en emotioneel- vertrouwenspersoon).  Klassikale therapie niet zinvol in type 3 (veel tussenschotten in de klas)

15 WG ortho's 23 mei 2007 Zwaktes organisatie/beleid  Tijdsintensief; voorbereiding en tijd ontbreekt soms: vanuit beleid tijd vrijmaken daarvoor  Minder tijd voor ind therapieën die ndz zijn  Onvoldoende openheid na beslissingen vanuit het kader  Systeem vaste benoeming: sommige bollen uit…  Onvoldoende vlotte doorstroming documenten (andere scholen…)  Is visie die achter samenwerking steekt leefbaar in de hele school?

16 WG ortho's 23 mei 2007 Zwaktes organisatie/beleid  Problemen met uurroosters

17 WG ortho's 23 mei 2007 Bedreigingen ‘eigenheid discipline’  Logo wordt meer onderwijzer maar onderwijzer kan logopedisch werk niet overnemen  Denken dat individueel beter is dan werken in groep en omgekeerd: beiden kunnen nuttig zijn!  Teveel verwacht: logo in klas- bedreiging ind therapie!

18 WG ortho's 23 mei 2007 Bedreiging ‘eigenheid discipline’  Respect, eigenheid van het beroep verliezen? Specifieke kennis en vaardigheden moeten renderen.  Onderscheid logo- differentiatieleerkracht: stoornis en probleem…  Individuele mag niet naar achtergrond  Niet enkel werken met RONDOM

19 WG ortho's 23 mei 2007 Bedreigingen ‘samenwerkingsvaardigheden’  Gevaar: verschillende personen in klas= drukker, verschillende regels en normen  Eenrichtingsverkeer:paramedicus tvv klas en minder omgekeerd.  Het moet klikken  Doordrukken van ideeën door 1 van beide partijen  Geen eenrichtingsverkeer  uitgezogen worden door de leerkracht”  Onbegrip, moeien, beter weten, onvoldoende inspraak, op zelfde lijn…

20 WG ortho's 23 mei 2007 Bedreigingen ‘eigenheid kind’  Specifieke noden niet kunnen beantwoorden  Evenwichtige verhouding individueel- in klas?  Articulatie, lezen, spelling in 1-1 maar ook stem, stotteren, taalontwikkelingsstoornis, afwijkende mondgewoonten, rekenstoornissen, lees- en rekenvoorwaarden : ind aanpak noodzakelijk naast integratie!  Minder goed evalueren van het kind  Afbakening functie- discipline in belang van het kind

21 WG ortho's 23 mei 2007 Bedreigingen ‘organisatie/beleid’  Samenwerking mag niet vanuit een tekort of als hulpje zonder meerwaarde (ook gelijk wie kan het doen…)  Scholen die met verschillende systemen werken: RC- MPI-therapeuten vanuit school…  Teveel moeten inspringen bij afwezigheid van leerkracht/opvoeder (type 6 en 7)  Zomaar inschakelen zonder veel overleg  Teveel randactiviteiten- spec taak verloren  Overvolle uurroosters  Binding met enkele klassen- geen contact meer met andere klassen, lln, lkrn…  Evenveel plichten(toezicht, groepen,…) als leerkracht maar minder permanentie-uren???  Soms teveel papierwerk

22 WG ortho's 23 mei 2007 Taak ortho  Begeleiden en coachen –Geen expertmodel (ortho als specialist) –Wel: samenwerkingsmodel Inzicht geven in het handelen van begeleiders en effecten op problematische onderwijssituatie. Mee reflecteren, helpen afstand nemen van concrete situatie, kritische bril Samen op weg : vakdeskundigheid van verschillende disciplines in overeenstemming brengen met IHP en pedagogisch project van de school

23 WG ortho's 23 mei 2007 Verwachtingen tav ortho  Ortho= persoon die kijkt naar interactie; verstoorde dialoog, omgevingsfactoren  Competentie: de juiste vragen stellen om proces in gang te zetten  Participatief denken ifv interactie ll- begeleider –Klasbezoeken met observaties –Speeltijden, sportdagen, maaltijdbegeleiding

24 WG ortho's 23 mei 2007 Verwachtingen ortho  De ‘lift’ van de school- staffunctie

25 WG ortho's 23 mei 2007 Spec verwachtingen tav multidisciplinair werken  Beluisteren  Overleg organiseren  Verwachtingen verduidelijken tav elkaar –evaluatie 3 e trim : specifieke bevraging samenwerking en organisatie therapieën –Groepswerkplanbespreking  Opvolgen afspraken –Klassenraden; tussentijds, LB –Verslaggeving tav alle betrokkenen

26 WG ortho's 23 mei 2007 Samenwerkingsvoorwaarden  Goede taakverdeling –individueel-integratief: waarvoor en voor wie? –Integratief: wie doet wat? –Ondersteuning versus gespecialiseerde hulp –Ideaal-haalbaarheid  Overlegmomenten –Frequentie; wanneer? –Overleg aanleren

27 WG ortho's 23 mei 2007 Samenwerkingsvaardigheden  Mentaliteit: respect-waardering voor eigenheid-inspraak verschillende partijen; flexibliteit –Elkaars werk leren kennen bv conferentie –Bevragen wat men verwacht van elkaar bv evaluatie 3e trim  Vorming?  Tijd gunnen! Geen bedreiging maar meerwaarde

28 WG ortho's 23 mei 2007 Praktijkverhaal De kindervriend

29 WG ortho's 23 mei 2007 Bevraging bij ambulante leerkracht ZH wereldoriëntatie  Wereldoriëntatie: Samenwerking met leerkracht –Om 14 dagen overleg vrijNM (vrijwillig); –Taakverdeling: projecten,WO organisatie, praktijk, milieu: ambul. Taal rekenen: vaste lkr Op elkaar kunnen rekenen Materiaal gebruiken

30 WG ortho's 23 mei 2007 Bevraging ambulante lkr crea  Begin juli: programma vastleggen  Met 2 lkr lukt dit, met 2 niet

31 WG ortho's 23 mei 2007 Bevraging kine  Graag nog meer tussentijds overleg met leerkrachten bv copie eigen observaties regelmatig doorgeven: opvolging door ortho…  Vast overlegmoment om de 2 maand met ortho  KR nog te weinig vragen naar kine toe

32 WG ortho's 23 mei 2007 Bevraging kine  Geintegreerd: LO, zwemmen, danslabo, ruimtelijke oriëntatie  Schrijfmotoriek: lkr organiseert- kine ondersteunt


Download ppt "WG ortho's 23 mei 2007 SWOT-analyse samenwerking therapeuten-leerkrachten 2007  Sterktes  Zwaktes  Kansen  Bedreigingen."

Verwante presentaties


Ads door Google