De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWOT-analyse samenwerking therapeuten-leerkrachten 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWOT-analyse samenwerking therapeuten-leerkrachten 2007"— Transcript van de presentatie:

1 SWOT-analyse samenwerking therapeuten-leerkrachten 2007
Sterktes Zwaktes Kansen Bedreigingen WG ortho's 23 mei 2007

2 Meerdere vormen van samenwerken
In overleg HP opstellen In overleg aan aparte doelen werken Samen eenzelfde doel uitwerken Apart lokaal Zelfde lokaal WG ortho's 23 mei 2007

3 Sterktes Leerling wordt beter gekend in zijn totaliteit (verschillende leersituaties); in groep zijn ze anders dan individueel… Meer kinderen aan bod: ze leren van elkaar Overleg: sneller en meer, informeel, direct inspelen op problemen in de klas Transfer: materiaal uit de klas, werken met zelfde thema, diverse contexten, je ziet effect van indiv therapie,er is meer herhaling, resultaten kunnen sneller bereikt worden… WG ortho's 23 mei 2007

4 Sterktes Rijke- gevarieerde job: je draagt elkaar- maakt elkaar sterker, leert van elkaars manier van kijken naar, vult elkaar aan (methodes, hulpmiddelen, materiaal),bent model zijn voor elkaar, kunt bijsturen- samen problemen oplossen Duidelijke vertaling van eenzelfde visie- visie wordt ruimer en rijker; ook eenzelfde visie rond aanpak problemen WG ortho's 23 mei 2007

5 Kansen ‘totaliteit’ Beter begrip van het probleem omdat het vanuit verschillende standpunten bekeken wordt. Werken aan goedvoelen kind door goed overleg- Kind wordt meer in zijn geheel gezien en behandeld. Kind in andere context zien geeft goede ideeën, inzichten Interessante projecten bv peer-tutoring WG ortho's 23 mei 2007

6 Kansen ‘inspelen op vraagstelling’
Aangepast leesmateriaal maken bv tekstjes nav activiteiten (meer motivatie) WG ortho's 23 mei 2007

7 Kansen ‘meer’ Zelfde aanpak, samen oplossingen vinden, thema’s afstemmen/uitbouwen, meer automatisatie en transfer, ieder leert bij Optimale en meer kansen voor groep kinderen; meer en uitgebreidere doe-momenten kinderen die anders geen ind therapie krijgen: ook gebaat met kleine tips, aandachtspunten WG ortho's 23 mei 2007

8 Kansen ‘gevarieerd-rijkere job’
Therapeut ervaart hoe opvoedkundig/didactisch omgegaan (belonen, straffen)wordt met groep; leerkracht kan bijleren ivm tips rond spreken, luisteren, lezen (vw: het moet klikken- open minded zijn!); wederzijdse inbreng is groter. WG ortho's 23 mei 2007

9 Kansen ‘transfer’ Meer generalisatie, sneller resultaat.
WG ortho's 23 mei 2007

10 Kansen ‘visie’ samen uitwerken schoolwerkplan.
Leerlijn voor spelling kan ontstaan via ondersteunende schema’s; alg: lijnen en doorstroming WG ortho's 23 mei 2007

11 Zwaktes eigenheid disciplines
Logo niet opgeleid voor groepstherapie Logo niet vaardig genoeg om bep. projecten te realiseren (schoolopdracht) Eigenheid van paramedicus dreigt verloren te gaan? Mag geen hulpje worden…onbegrip Logo heeft de opleiding gekozen owv de ind benadering van het kind; niet elke logo zal renderen voor een klasgroep… WG ortho's 23 mei 2007

12 Zwaktes eigenheid discipline
Rol van differentiatieleerkracht is niet duidelijk Andere accenten bv veel tijd voor lezen en schrijven en weinig voor spraak en communicatie Logopedische doelen soms moeilijk te koppelen aan een thema; moeilijk om werkplan te koppelen aan thema van de klas. WG ortho's 23 mei 2007

13 Zwaktes samenwerkingsvaardigheden
Samenwerking kan niet opgedrongen worden- begrip!!! Mensen moeten zich nog goed blijven voelen… Karakter leerkracht speelt een rol WG ortho's 23 mei 2007

14 Zwaktes eigenheid kind
Afleiding- geluid/andere lln, zwakke concentratie Sommige zaken moeten individueel aangepakt worden (inhoudelijk en emotioneel- vertrouwenspersoon). Klassikale therapie niet zinvol in type 3 (veel tussenschotten in de klas) WG ortho's 23 mei 2007

15 Zwaktes organisatie/beleid
Tijdsintensief; voorbereiding en tijd ontbreekt soms: vanuit beleid tijd vrijmaken daarvoor Minder tijd voor ind therapieën die ndz zijn Onvoldoende openheid na beslissingen vanuit het kader Systeem vaste benoeming: sommige bollen uit… Onvoldoende vlotte doorstroming documenten (andere scholen…) Is visie die achter samenwerking steekt leefbaar in de hele school? WG ortho's 23 mei 2007

16 Zwaktes organisatie/beleid
Problemen met uurroosters WG ortho's 23 mei 2007

17 Bedreigingen ‘eigenheid discipline’
Logo wordt meer onderwijzer maar onderwijzer kan logopedisch werk niet overnemen Denken dat individueel beter is dan werken in groep en omgekeerd: beiden kunnen nuttig zijn! Teveel verwacht: logo in klas- bedreiging ind therapie! WG ortho's 23 mei 2007

18 Bedreiging ‘eigenheid discipline’
Respect, eigenheid van het beroep verliezen? Specifieke kennis en vaardigheden moeten renderen. Onderscheid logo- differentiatieleerkracht: stoornis en probleem… Individuele mag niet naar achtergrond Niet enkel werken met RONDOM WG ortho's 23 mei 2007

19 Bedreigingen ‘samenwerkingsvaardigheden’
Gevaar: verschillende personen in klas= drukker, verschillende regels en normen Eenrichtingsverkeer:paramedicus tvv klas en minder omgekeerd. Het moet klikken Doordrukken van ideeën door 1 van beide partijen Geen eenrichtingsverkeer uitgezogen worden door de leerkracht” Onbegrip, moeien, beter weten, onvoldoende inspraak, op zelfde lijn… WG ortho's 23 mei 2007

20 Bedreigingen ‘eigenheid kind’
Specifieke noden niet kunnen beantwoorden Evenwichtige verhouding individueel- in klas? Articulatie, lezen, spelling in 1-1 maar ook stem, stotteren, taalontwikkelingsstoornis, afwijkende mondgewoonten, rekenstoornissen, lees- en rekenvoorwaarden : ind aanpak noodzakelijk naast integratie! Minder goed evalueren van het kind Afbakening functie- discipline in belang van het kind WG ortho's 23 mei 2007

21 Bedreigingen ‘organisatie/beleid’
Samenwerking mag niet vanuit een tekort of als hulpje zonder meerwaarde (ook gelijk wie kan het doen…) Scholen die met verschillende systemen werken: RC- MPI-therapeuten vanuit school… Teveel moeten inspringen bij afwezigheid van leerkracht/opvoeder (type 6 en 7) Zomaar inschakelen zonder veel overleg Teveel randactiviteiten- spec taak verloren Overvolle uurroosters Binding met enkele klassen- geen contact meer met andere klassen, lln, lkrn… Evenveel plichten(toezicht, groepen,…) als leerkracht maar minder permanentie-uren??? Soms teveel papierwerk WG ortho's 23 mei 2007

22 Taak ortho Begeleiden en coachen
Geen expertmodel (ortho als specialist) Wel: samenwerkingsmodel Inzicht geven in het handelen van begeleiders en effecten op problematische onderwijssituatie. Mee reflecteren, helpen afstand nemen van concrete situatie, kritische bril Samen op weg : vakdeskundigheid van verschillende disciplines in overeenstemming brengen met IHP en pedagogisch project van de school WG ortho's 23 mei 2007

23 Verwachtingen tav ortho
Ortho= persoon die kijkt naar interactie; verstoorde dialoog, omgevingsfactoren Competentie: de juiste vragen stellen om proces in gang te zetten Participatief denken ifv interactie ll-begeleider Klasbezoeken met observaties Speeltijden, sportdagen, maaltijdbegeleiding WG ortho's 23 mei 2007

24 Verwachtingen ortho De ‘lift’ van de school- staffunctie
WG ortho's 23 mei 2007

25 Spec verwachtingen tav multidisciplinair werken
Beluisteren Overleg organiseren Verwachtingen verduidelijken tav elkaar evaluatie 3e trim : specifieke bevraging samenwerking en organisatie therapieën Groepswerkplanbespreking Opvolgen afspraken Klassenraden; tussentijds, LB Verslaggeving tav alle betrokkenen WG ortho's 23 mei 2007

26 Samenwerkingsvoorwaarden
Goede taakverdeling individueel-integratief: waarvoor en voor wie? Integratief: wie doet wat? Ondersteuning versus gespecialiseerde hulp Ideaal-haalbaarheid Overlegmomenten Frequentie; wanneer? Overleg aanleren Wat individueel- wat integratief? Bekijken binnen de cyclus beginsituatie- doelen- aanpak- evaluatie (verslaggeving) Te maken met inhoud van de discipline? Verschil tussen jonge kinderen (individueel) -oudere kinderen (meer integratief)? Kinderen die kunnen leren in groep) kinderen enkel baat individueel? Voordeel van combinatie deels individueel deels integratief? Wat kan via overleg- wat beter via concreet samenwerken? Voorbeeld vanuit logo: beslissing voor elke behandeling wordt in logoteam genomen en voorgebracht in de klassenraden. Die beslissing kan aangepast of aangevuld worden. Belang: meer tijd maken voor overleg; klassenraden opentrekken: kind primeert en niet de tijd per kind. Testfase- transfer… Flexibliteit uurroosters: haalbaar??? Kans ??? Vlaskamp: samen aan 1 doel werken- wel elk eigen specifieke werkdoelen WG ortho's 23 mei 2007

27 Samenwerkingsvaardigheden
Mentaliteit: respect-waardering voor eigenheid-inspraak verschillende partijen; flexibliteit Elkaars werk leren kennen bv conferentie Bevragen wat men verwacht van elkaar bv evaluatie 3e trim Vorming? Tijd gunnen! Geen bedreiging maar meerwaarde Bij evaluatie: concreet samenwerking bevragen- gedetailleerde vragenlijst? Wie heeft ervaring??? Voorwaarden: Stimulerende houding tgo elkaar Positieve samenwerking Open minded Goede afspraken maken; verkeerder interpretaties leiden tot misverstanden of misbruik van therapeut/leerkracht WG ortho's 23 mei 2007

28 Praktijkverhaal De kindervriend
WG ortho's 23 mei 2007

29 Bevraging bij ambulante leerkracht ZH wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie: Samenwerking met leerkracht Om 14 dagen overleg vrijNM (vrijwillig); Taakverdeling: projecten,WO organisatie, praktijk, milieu: ambul. Taal rekenen: vaste lkr Op elkaar kunnen rekenen Materiaal gebruiken WG ortho's 23 mei 2007

30 Bevraging ambulante lkr crea
Begin juli: programma vastleggen Met 2 lkr lukt dit, met 2 niet WG ortho's 23 mei 2007

31 Bevraging kine Graag nog meer tussentijds overleg met leerkrachten bv copie eigen observaties regelmatig doorgeven: opvolging door ortho… Vast overlegmoment om de 2 maand met ortho KR nog te weinig vragen naar kine toe WG ortho's 23 mei 2007

32 Bevraging kine Geintegreerd: LO, zwemmen, danslabo, ruimtelijke oriëntatie Schrijfmotoriek: lkr organiseert- kine ondersteunt WG ortho's 23 mei 2007


Download ppt "SWOT-analyse samenwerking therapeuten-leerkrachten 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google