De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009 - 2011 Overheidsopdrachten: actueler dan ooit De Schelp - 13 oktober 2009 Frederik Claerbout DAR - Algemene.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009 - 2011 Overheidsopdrachten: actueler dan ooit De Schelp - 13 oktober 2009 Frederik Claerbout DAR - Algemene."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009 - 2011 Overheidsopdrachten: actueler dan ooit De Schelp - 13 oktober 2009 Frederik Claerbout DAR - Algemene coördinatie Duurzame Ontwikkeling

2 Inhoudstafel I.Algemene context II.Doelstelling III.Instrumenten IV.Samenvatting aanpak V.Productgroepen VI.Draagvlak

3 I. Algemene context Duurzame overheidsopdrachten: actueler dan ooit! 1.Europese Commissie –Overheidsdiensten in EU: belangrijke economische actoren en grote inkopers (uitgave van 16 % van EU-BBP, 2 biljoen €). –Vaststelling juni 2008: 12 lidstaten werken aan en 14 lidstaten beschikken over een goedgekeurd nationaal actieplan. –Mededeling “Overheidsopdrachten voor een beter milieu”: In 2010 moeten 50% van de overheidsopdrachten groen zijn. –Guidelines ‘sociaal verantwoorde overheidsopdrachten’ (in opmaak)

4 I. Algemene context 2.Vlaamse overheid –Voorbeeldfunctie (Regeerakkoord) –Duurzame overheidsopdrachten als beleidsinstrument om  duurzaamheid, sociale inclusie te promoten (Pact 2020)  MVO te promoten (Regeerakkoord)  milieudoelstellingen te bereiken  innovatie – competitiviteit Vlaamse industrie te stimuleren  hefboom voor duurzame producten en diensten (Regeerakkoord)  meer waarde voor haar geld te verkrijgen: kosteneffectief duurzaam aanbesteden is mogelijk

5 I. Algemene context Definitie t.a.v. alle entiteiten van de Vlaamse overheid Duurzame overheidsopdrachten is de benadering waarbij publieke overheden milieu-, sociale- en economische criteria integreren in alle fases van hun aankoopproces van leveringen, werken en diensten, en dus de verspreiding van milieubesparende technologieën, sociale innovatie en de ontwikkeling van milieu-, socio- en ethisch verantwoorde producten en diensten bevorderen, door het zoeken naar oplossingen die de minste impact op het milieu hebben gedurende hun volledige levenscyclus en sociaal en ethisch verantwoord zijn.

6 I. Algemene context Beslissing VR 05/06/2009: –Goedkeuring Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009–2011; –De MP te gelasten met de algemene coördinatie van de uitvoering van dit actieplan; –Elke Vlaamse minister te gelasten om binnen zijn/haar beleidsdomeinen medewerking te verlenen aan de uitwerking van het actieplan.

7 II. Doelstelling –samenwerking tussen alle betrokken partijen binnen de VO. –actieplan 2009 – 2011  nieuwe dynamiek proces duurzame overheidsopdrachten  meer gecoördineerd  noodzakelijke acties om het vooropgestelde groeipad naar de beoogde verduurzaming van overheidsopdrachten te realiseren  Tegen 2020: 100% duurzame overheidsopdrachten

8 III. Instrumenten I.Task force duurzame overheidsopdrachten Samenstelling: –Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid –Bestuurszaken –Leefmilieu, Natuur en Energie –Werk en Sociale Economie –internationaal Vlaanderen –Mobiliteit en Openbare Werken –Economie, Wetenschap en Innovatie –Welzijn, Volksgezondheid en Gezin –Landbouw en Visserij  Alle beleidsdomeinen: via WGDO  Start task force: 13/10/2008

9 III. Instrumenten I.Task force duurzame overheidsopdrachten Taakstelling: –Opmaak, uitvoering en opvolging actieplan 2009-2011 –Afbakenen van prioritaire productgroepen en hiervoor criteria (en doelstellingen) met een implementatietraject vastleggen. –Rapportering svz en tussentijdse resultaten (VR & CAG) –Europese/federale ontwikkelingen monitoren en beïnvloeden. –Beleidsvragen beantwoorden –Volgende actieplannen voorbereiden & aan VR voorleggen

10 III. Instrumenten II.Rapporteringsapparaat duurzame overheidsopdrachten –Nood: overzicht aangekochte producten, diensten en werken!  contractmanagementsysteem (in opbouw) ikv het e-procurementprogramma Vlaamse overheid  Het verwerven van informatie over en het opvolgen van duurzame overheidsopdrachten zal opgevolgd worden via het rapporteringsapparaat (in opbouw).

11 III. Instrumenten III.Helpdesk duurzame overheidsopdrachten Grote nood aankopers: –meer communicatie en sensibilisatie –gecentraliseerd aanspreekpunt waar vragen en/of knelpunten kunnen worden voorgelegd helpdesk opgestart! Bestaande juridische en aankooptechnische dienstverlening m.b.t. overheidsopdrachten aangevuld met:  milieutechnische aspecten: beleidsdomein LNE  sociale aspecten (beleidsdomein WSE, DAR-Gelijke kansen)  aspecten duurzame/eerlijke handel: beleidsdomein iV

12 III. Instrumenten III.Helpdesk duurzame overheidsopdrachten –Dienstverlening  ter beschikking stellen van de noodzakelijke know how binnen de Vlaamse overheid  instaan voor informatieverspreiding  centraal aanspreekpunt  de nodige initiatieven opstarten met het oog op een effectieve omscholing van het betrokken personeel binnen de eerste en tweedelijnszorg –voor 2009: 1 VTE vrijgesteld

13 III. Instrumenten III.Helpdesk duurzame overheidsopdrachten Contact: Philippe Herbosch Afdeling Overheidsopdrachten, departement BZ philippe.herbosch@bz.vlaanderen.be Telnr: 02/553.52.35 Bart Zoete Afdeling Overheidsopdrachten, departement BZ bart.zoete@bz.vlaanderen.be Telnr: 02/553.76.53

14 IV. Samenvatting aanpak 1.Task force: –Per productgroep: criteria (+ doelstellingen) en implementatietraject –Opmaak productfiches –Stakeholderoverleg –Afwerking productfiches & juridisch nazicht 2.Helpdesk: –Verspreiding productfiches & werksessies per productgroep –Opleidingen en voorbeeldmateriaal aanbieden –Individuele begeleiding voor aankopers aanbieden 3.Rapportering: –WGDO: tweemaandelijks –CAG: halfjaarlijks –VR: jaarlijks

15 V. Productgroepen Prioritaire productgroepen: –Dienstvoertuigen –Drukwerk –Elektriciteit –Kantoorgebouwen –Kantoormateriaal en -meubilair –Hardware –Hout –Voeding en catering –Schoonmaakdiensten en -producten –Werk- en beschermkledij –Onderhoudsdiensten

16 V. Productgroepen 10 nieuwe productgroepen Europese Commissie: (Draftcriteria: april 2009, finalisering begin 2010) –mobiele telefonie, –CHP (Combined Heat and Power), –verwarmingssystemen, –thermische isolatie, –klimaatregeling (warmtepompen en airco), –straatverlichting en verkeerslichten, –ramen, –interne muur materialen, –harde vloerbedekking, –wegenwerken.

17 VI. Draagvlak Betrokkenheid stakeholders: –cruciaal om een draagvlak en betrokkenheid te creëren bij het ontwikkelen van een overheidsbeleid inzake duurzame overheidopdrachten. –het middenveld en stakeholders (bedrijven, verenigingen, NGO’s, vakbonden, lokale besturen,..) zullen uitgenodigd worden in de fase van criteriaontwikkeling en daaraan gekoppelde doelstellingen per productgroep.

18 VI. Draagvlak Draagvlak bij aankopers: Motivering door: –goede communicatie –een sterk signaal –aanpak top-down Duidelijk engagement & signaal door het politieke niveau en het management: dit moet nu gebeuren!

19 Contact Meer informatie: Frederik Claerbout Team Duurzame Ontwikkeling Stafdienst van de Vlaamse Regering - DAR frederik.claerbout@dar.vlaanderen.be Tel. 02/553.60.12

20 Bijlage 1: Samenstelling Task Force –Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (Frederik Claerbout) –Bestuurszaken (Bart Zoete, Stefan De Fraine) –Leefmilieu, Natuur en Energie (Els Verwimp) –Werk en Sociale Economie (Els De Leeuw) –internationaal Vlaanderen (Hugo Hoogwijs) –Mobiliteit en Openbare Werken (Kris Jansen - Bart Gheysens) –Economie, Wetenschap en Innovatie (Tom Rieder, Christophe Veyst, Peter Thevissen) –Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Ivan De Boom) –Landbouw en Visserij (Maya Callewaert) –Onderwijs en Vorming (Paul Van Vossel)


Download ppt "Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009 - 2011 Overheidsopdrachten: actueler dan ooit De Schelp - 13 oktober 2009 Frederik Claerbout DAR - Algemene."

Verwante presentaties


Ads door Google