De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene vergadering afdeling OCMW’s VVSG Dendermonde, 17 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene vergadering afdeling OCMW’s VVSG Dendermonde, 17 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene vergadering afdeling OCMW’s VVSG Dendermonde, 17 juni 2010

2 VVSG - Agenda 9.45 uur - deel 1: Statutaire vergadering afdeling OCMW’s Verwelkoming door Theo Janssens, voorzitter OCMW Dendermonde en voorzitter van de afdeling OCMW’s Toelichting en goedkeuring van het jaarverslag 2009 Goedkeuring wissel in het directiecomité 10.30 uur : koffiepauze 10.45 uur - deel 2: Toekomst van de openbare zorgvoorzieningen 12.15 uur – deel 3: het federaal memorandum 2010 van de OCMW’s Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst2 -27-7-2014

3 VVSG - Jaarverslag 2009 afdeling OCMW’s Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst3 -27-7-2014

4 VVSG - Nieuwe rechtspositieregeling personeel Vanaf 1.1.2008 voor de gemeenten (1 jaar); ook effect voor OCMW’s VVSG : doe het samen met het OCMW ! Eind 2009 : eerste gesprekken over besluit voor specifiek OCMW-personeel Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst4 -27-7-2014

5 VVSG - Tweede pensioenpijler contractuelen Afgesproken in sectoraal akkoord 2008-2013 VVSG stelde pensioenreglement op, RSZPPO stelt in 2010 verzekeraar aan Besturen beslissen over ingangsdatum (vanaf 1.1.2010), hoogte van de premie en eventuele verrekening van eerder gepresteerde jaren Ruime infocampagne Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst5 -27-7-2014

6 VVSG - Vlaamse GSD Afgesproken in sectoraal akkoord 2008-2013 Opgericht door VVSG en vakbonden Op 1.1.2010 reeds 524 besturen (gemeente en OCMW) aangesloten Sociale voordelen personeel afstemmen op loon- en arbeidsvoorwaarden Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst6 -27-7-2014

7 VVSG - Functieweging decretale graden VVSG betrokken in stuurgroep Gewicht van de topfuncties (secretaris, financieel beheerder gemeente en OCMW) herbekijken na nieuwe taakstelling in gemeente- en OCMW-decreet Moet tot resultaten leiden in 2010 Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst7 -27-7-2014

8 VVSG - OCMW-decreet in werking Meeste bepalingen van kracht sinds 1.7.2009 Zeer ruime info-campagne van VVSG i.s.m. de provinciale bestuursscholen (7 studiedagen, meer dan 2.500 dlns.) Pocket “OCMW-decreet ontleed”, reeds 2 edities OCMW-codex en OCMW-gids Nieuwe edities van bestaande pockets “Wegwijs in het OCMW” en “Hoe werk ik als OCMW-raadslid” Checklist met stappenplan bij invoering Nieuw model van huishoudelijk reglement Nota : wat verandert er voor gemeenten ? Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst8 -27-7-2014

9 VVSG - Opvang asielzoekers : overbezet ! 2008 : kortere asielprocedure (max. 1 jaar) en materiële opvang (collectief + individueel) OCMW’s realiseren 40 % van opvang via de LOI’s Overbezetting opvangnetwerk in 2009 Federale regering : oude asieldossiers eruit om plaats te maken voor nieuwkomers terug invoeren financiële steun VVSG: méér opvangplaatsen nodig, vooral LOI’s, zorgt voor effectieve spreiding en ontlasting van de grote steden Regularisatie : effect op de OCMW’s ! Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst9 -27-7-2014

10 VVSG - SOS Huisvesting Ruim drie kwart van alle OCMW’s biedt een vorm van tijdelijke huisvesting aan (doorgangswoning, noodopvang, etc.) Speelt in op acute woonproblemen, aanleiding tot armoede en marginaliteit Project : Publicatie en studiedag met verschillende modellen en concepten Gebaseerd op goede praktijken en inzichten uit de sector Verder kijken : naar een globale strategie tegen thuisloosheid, samen met CAW’s en Vlaamse overheid Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst10 -27-7-2014

11 VVSG - Energiearmoede Goede en betaalbare energievoorzieningen : meer en meer een thema in het kader van armoedebeleid VVSG-standpunten over federale energiefondsen : OCMW’s zijn geen loutere mister cash belang van begeleiding en preventie alle energiebronnen op dezelfde wijze behandelen bundeling van de energiefondsen LAC’s : Vlaanderen moet eindelijk verantwoordelijkheid opnemen Kwaliteitsvol werk vergt middelen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst11 -27-7-2014

12 VVSG - Aanvullende steun : een instrument Leefloon ontoereikend om menswaardig bestaan te garanderen Veel OCMW’s passen bij met allerlei vormen van aanvullende steun : huurtoelage, huurwaarborg, tussenkomst in ziektekosten, schoolkosten, etc. Vraag naar evenwichtig systeem en visie VVSG-instrument in 2009 verspreid in nieuw “Handboek Sociale Dienst”, ook in pocketvorm Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst12 -27-7-2014

13 VVSG - OCMW-barometer Zicht krijgen op verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening (aanvullende steun) kwantitatief : aantal dossiers, aantal cliënten, budgetten kwalitatief : aard van de dienstverlening, profiel van de cliënten Belang : belangenbehartiging + benchmarking OCMW’s Boodschap : OCMW’s rijden de armoedekloof in grote mate toe met eigen middelen, terwijl dit een opdracht voor de federale overheid is Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst13 -27-7-2014

14 VVSG - Financiering diensten schuldbemiddeling Vlaams parlement 2 juli 2008 : principe van financiering diensten schuldbemiddeling aanvaard (wijziging erkenningsdecreet) Voorstel vanuit VVSG en CAW’s voor financiering diensten schuldbemiddeling, op basis van volgende principes : Kwaliteit staat voorop Financiering moet gebaseerd zijn op behoefte aan schuldhulpverlening Samenwerking bevorderen zonder 1 model te promoten Voldoende dicht bij de cliënten en goed bereikbaar, geen schuldhulpverlening op afstand Opening in Vlaams regeerakkoord 2009-2014 Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst14 -27-7-2014

15 VVSG - Woonzorgdecreet : zorgtoegankelijkheid VVSG-klemtoon : ! Gebruiker moet centraal staan : zorggarantie en zorgcontinuïteit Samenwerking thuiszorg-ouderenzorg : lokaal sociaal beleid, netwerken Quid haal –en betaalbaarheid? Uitvoeringbesluiten! Reeds in 2009 : VVSG-infosessies Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst15 -27-7-2014

16 VVSG - Verzelfstandiging van woonzorgcentra Veel vragen ! Financieel geïnspireerd : besparen Hoe kunnen we zo goed mogelijke kwaliteit aanbieden binnen financiële grenzen Opdracht openbare voorzieningen : ook voor kansarme doelgroepen Goed beheer : dagprijs opnamebeleid personeelsstatuut Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst16 -27-7-2014

17 VVSG - Kinderopvang : maatschappelijke prioriteit Uitbreiding dagopvang (kinderdagverblijven en onthaalouders), ook lokale besturen doen mee Vlaams regeerakkoord : kinderopvang is prioriteit : extra middelen ! coördinatierol lokale besturen Ondersteuning onthaalouders via VVSG- samenwerkingsverband wervingscampange : www.ikwordonthaalouder.bewww.ikwordonthaalouder.be online tevredenheidsmeting bij cliënten van diensten voor onthaalouders Regionale ondersteuningspunten Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst17 -27-7-2014

18 VVSG - Proeftuinen OCMW-VDAB VDAB, VVSG en 17 OCMW’s Samenwerken aan activering Aandacht voor elkaars sterktes OCMW : activering is onderdeel van globaal hulpverleningstraject concrete afspraken en taakverdeling Werkwinkel als overlegmodel Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst18 -27-7-2014

19 VVSG - Etnisch-culturele diversiteit Versterken van politiek draagvlak bij lokale besturen 2009 : verlenging van eerste project 3 accenten : Inzetten op creatie van politiek draagvlak en inbedding in de organisatie Toegankelijkheid van dienstverlening Publieke ruimte als ontmoetingsplaats voor alle bewoners ECD mag geen aparte sector worden maar moet leven doorheen alle sectoren Ervaringsuitwisseling van goede praktijken Visieontwikkeling Artikelenreeks in Lokaal Studiedagen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst19 -27-7-2014

20 VVSG - Europa, een sterk verhaal Steeds belangrijker voor lokale besturen ! Europese dienstenrichtlijn : VVSG-infosessies VLEVA : VVSG lid Subsidiewijzer en calls voor allerlei Europese projecten (samenwerking met lokale besturen in Europa) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst20 -27-7-2014

21 VVSG - Steunpunt landelijke gemeenten Nieuw VVSG-initiatief naast kenniscentrum Vlaamse steden en VVSG-werkgroepen centrumsteden en – OCMW’s Hoe bestuurskracht van de landelijke gemeenten versterken ? Veel open ruimte die bescherming verdient, beperkte financiële draagkracht Op alle terreinen : bestuurlijk, RO, leefmilieu, sociaal beleid, economische ontwikkeling (toerisme),… Vlaams regeerakkoord : plattelandsfonds naast stedenfonds Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst21 -27-7-2014

22 VVSG - Vorming en opleiding Politieke academie: vorming voor mandatarissen Studiedagen Vormingen in open aanbod en ter plaatse Regionale ondersteuningspunten Consultancy Ronde van Vlaanderen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst22 -27-7-2014

23 VVSG - Vorming & opleiding : enkele topics Sociaal Huis : een toegankelijkheidsconcept Opleiding politiek leiderschap voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters OCMW-hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden OCMW-hulpverlening aan vreemdelingen Seminarie duurzaam activeren Managementteams in ontwikkeling Interculturele competenties ROP kinderopvang en woonzorg Opleiding (beginnende) rusthuisdirecteurs en MW-ers in de ouderenzorg Basisvorming en vervolgopleiding MW-ers Opleiding zorgkundigen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst23 -27-7-2014

24 VVSG - VVSG in werking 30.200 adviesvragen van de leden 40 eigen VVSG-werkgroepen 310 externe commissies waaraan de VVSG deelneemt 4.632 lokale bestuurders die deelnamen aan de Politieke Academie 4.195 deelnemers Vormingcentrum voor OCMW's 10.840 abonnees op Lokaal 27.000 lezers van VVSG-week 10 e-zines met 1.000 tot 8.000 abonnees 99 publicaties in het VVSG-Politeiafonds 1.230 bezoekjes per werkdag aan www.vvsg.be Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst24 -27-7-2014

25 VVSG - VVSG in cijfers 123 medewerkers (57% v – 43% m) 9 inhoudelijke teams ong. 16 miljoen € opbrengsten : 36% lidgelden 41% uit eigen activiteiten (vorming, publicaties,…) 23% subsidies Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst25 -27-7-2014

26 VVSG - Onze leden 308 gemeenten 308 OCMW’s 107 politiezones 26 afvalintercommunales 11 intercommunales streekontwikkeling 22 andere interlokale verbanden 10.627 lokale mandatarissen 193.638 personeelsleden (incl. onderwijs en lokale politie), waaronder 67.849 in de OCMW’s Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst26 -27-7-2014

27 VVSG - Wissels in het directiecomité Guido De Padt (voorzitter OCMW Geraardsbergen) door Paul Deprez (raadslid OCMW Geraardsbergen) voor de duur van zijn mandaat als federale regeringscommissaris Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst27 -27-7-2014


Download ppt "Algemene vergadering afdeling OCMW’s VVSG Dendermonde, 17 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google