De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PARTICIPATIE WORDT GE(S)MAAKT! Studiedag VVSG - Kortenberg 27 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PARTICIPATIE WORDT GE(S)MAAKT! Studiedag VVSG - Kortenberg 27 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 PARTICIPATIE WORDT GE(S)MAAKT! Studiedag VVSG - Kortenberg 27 november 2012

2 Verloop atelier Met welke vragen naar hier gekomen? Samenlevingsopbouw Concrete voorbeelden Wijkontwikkelingsplan Emelgem Interactief bestuur en bewonersparticipatie in dorpencontext Traject ‘Participatie wordt ge(s)maakt!’ Wat hebben we geleerd? 10 vooroordelen Aanbevelingen Vragen

3 Samenlevingsopbouw Armoede en sociale uitsluiting Grondrechten: maatschappelijke dienstverlening, wonen, arbeid … Werken aan leefbaarheid in aandachtsgebieden www.samenlevingsopbouw.be

4 Wijkontwikkelingsplan Emelgem

5 Wat vooraf ging: WOP I en WOP II in aandachtsbuurten Concept WOP langzaam verfijnd: methodiek, inhoudelijke doelen, proces) Plangroep Secretaris is trekker Interne diensten van verschillende beleidsdomeinen Bevoegde schepen(en) Bewoners aanwezig naargelang de agenda

6 Wijkontwikkelingsplan Emelgem Doel WOP: Integraal wijkontwikkelingsplan rond leefbaarheidsthema’s Huisvesting Mobiliteit/verkeer Woonomgeving Dienstverlening Sociaal leven … 1 FT opbouwwerker, duurtijd 2 jaar

7 Wijkontwikkelingsplan Emelgem Aanpak: 1. Objectieve analyse (i.s.m. Steunpunt Sociale Planning) 2. Oplijsten van lopende initiatieven en levende thematieken vanuit beleid en diensten 3. Bewonersonderzoek DORP inZICHT – brede bevraging over verschillende thema’s Opstart bewonersgroep Opmaak vragenlijst, uitdelen, ophalen, invoeren, interpreteren + presenteren voor hele wijk en gemeentebestuur (luisteren)

8 Wijkontwikkelingsplan Emelgem 4. Themagroepen Bewoners, diensten en schepenen Formuleren van constructieve voorstellen op gestelde noden 5. Wijkontwikkelingsplan Korte en lange termijndoelstellingen Wordt opgevolgd!

9 Wijkontwikkelingsplan Emelgem Resultaten: Onderbenut oud gemeentehuis (eigendom stad) omgebouwd tot dorpshuis (uitbating OCMW) Cijfers + bevraging = evolutie in kijk van beleidsmensen én bewoners OCMW en stadsbestuur weten niet van elkaars plannen Woonzorgdossier met diverse sociale partners voor uitbouw dorpshuis “Voor goede ideeën vinden we altijd middelen”

10 Interactief bestuur en bewonersparticipatie in dorpencontext

11 Interactief bestuur en bewonersparticipatie Waar? In gemeenten met kerngemeente en veel dorpen Wat? Interactief bestuur en bewonersparticipatie bevorderen structureel inbedden in reguliere werking lokaal bestuur Aanpak Bewonersplatform per dorp – dorpsagenda Wat zijn de kwesties voor bewoners? Wat zijn reeds onderwerpen van beleidsagenda? Wat zou voorwerp van interactie kunnen zijn? (screening van alle beleidsplannen)

12 Interactief bestuur en bewonersparticipatie Coördinatorenoverleg Bewoners betrekken in uitwerken van informatie-, communicatie- en participatiebeleid Ervaringen en inspiratie delen, vorming, afspraken en voorstellen voor betere samenwerking, toelichting procedures,… Stuurgroep Gemengde stuurgroep met diverse mandatarissen en ambtenaren Breed draagvlak vanuit verschillende politieke strekkingen

13 Interactief bestuur en bewonersparticipatie Enkele resultaten Herbestemming oud schooltje Oostkerke Participatie van A tot Z i.s.m. dienst ruimtelijke ordening, gebouwen en archiefdienst Bewoners onderzoeken schooltje met architecten Wat nodig in dorp? Als basis voor verschillende ontwerpen Afwegingskader voor verschillende ontwerpen Advies formuleren en presenteren aan schepencollege Schepencollege heeft advies gevolgd

14 Interactief bestuur en bewonersparticipatie Gemeenschapsbevorderende initiatieven (cultuur) Dorpsfeesten vanuit historiek Cultuur tot in de dorpszaal, kerk … Projecten Dorp met toekomst, Koning Boudewijnstichting Gemeenschapsruimtes Zwerfvuilactie i.s.m. kunstenaar (milieu) Aanpassingen verkeersinfrastructuur (mobiliteit) Speelinfrastructuur (jeugd) Dorpsidentiteit versterken (communicatie, toerisme) Woonomgeving: groenonderhoud, trage wegen … (technische dienst)

15 Participatie wordt ge(s)maakt!

16 = participatief ervaringstraject Interviews met bewoners, ambtenaren en mandatarissen (believers en non-believers) Verdiepingstafels: mix van ambtenaren en mandatarissen uit verschillende gemeenten Wat is er nodig voor jou als bestuurder/ambtenaar om goede participatieve processen in gang te zetten, te ondersteunen, te verduurzamen in beleidsvisie en cultuur? Realistisch en herkenbaar verhaal met successen én drempels! Ism Provincie West-Vlaanderen en Hoge School Gent voor Bestuurskunde

17 Participatie wordt ge(s)maakt! Resultaat: Duo-publicatie: ‘Beslist meebeslissen’ voor bewoners ‘Beslist anders beslissen’ voor lokale bestuurders Trefmoment voor lokale besturen: 120 deelnemers Trefmoment voor bewoners: 90 deelnemers Website www.participatiewordtgesmaakt.bewww.participatiewordtgesmaakt.be

18 Wat hebben we geleerd? PARTICIPATIE RAAKT MENSEN, STRUCTUREN en SYSTEMEN

19 Participatie raakt MENSEN Bewoners Gemeenteraadslid Ambtenaren Secretaris Diensthoofd Burgemeester Schepen OCMW- raadslid Bewonersgroepen

20 Participatie raakt STRUCTUREN Gemeenteraad Procedures OCMW-raad schepencollege managementteam adviesraden reglementen gemeentedecreet toezicht hogere overheden

21 Participatie raakt SYSTEMEN Rollen en posities van bestuurders ambtenaren bewoners bewonersgroepen externe diensten

22 10 vooroordelen bij lokale besturen 1. Participatie kost geld “Elkaar goed proberen te verstaan kost absoluut geen geld en lost ook veel op.” “Een nee heb je, een ja kan je krijgen. Voor een goed idee vinden we altijd geld.”

23 2. Participatie kost tijd “Als je bewoners al in de beginfase zaken meegeeft, dan word je achteraf niet teruggefloten en moet je niet terug totaal herbeginnen of veranderen.” 10 vooroordelen bij lokale besturen

24 3. Je hebt niet alles in de hand “Bewonersparticipatie betekent niet dat je de macht van de politiek afneemt. Je moet openheid creëren en bewoners de kans bieden om ideeën in te brengen.” 10 vooroordelen bij lokale besturen

25 4. Je geeft criticasters een forum “Als bestuurder mag je vragen niet altijd als kritiek bekijken maar eerder als uitdaging. Dan kijk je daar op een andere manier tegenaan.” 10 vooroordelen bij lokale besturen

26 5. De groep is niet representatief voor de ganse bevolking “Niet iedereen wil participeren dus je hoeft er niet op te wachten, maar je moet wel moeite doen om veel mensen te bereiken en je communicatie zo open mogelijk te houden.” 10 vooroordelen bij lokale besturen

27 6. Je kan niet voor iedereen goed doen “Je mag niet verwachten dat ze voor alles en nog wat applaudisseren. Ze mogen kritisch zijn, ze mogen dromen, maar liefst realistisch.” 10 vooroordelen bij lokale besturen

28 7. Dossiers zijn te complex voor leken “Positief is dat bij bewoners, door mee te kunnen discussiëren, hun blik verruimt.” 10 vooroordelen bij lokale besturen

29 8. Eigen buurt eerst. Bewoners zoeken altijd hun eigen belang. “Waarom komen mensen? Omdat ze zich betrokken voelen bij thema’s uit hun directe leefomgeving. Vaak gaat het om persoonlijke ergernissen, maar dit is niet erg, deze thema’s vormen een belangrijke instap om het ruimer verhaal van beleidsvorming te leren kennen.” 10 vooroordelen bij lokale besturen

30 9. Bewonersgroepen installeren is oppositie creëren. “Bewoners mee op de boot nemen en het roer in handen geven, betekent ook verantwoordelijkheid nemen en dan worden mensen kritisch op zichzelf en weten ze dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is.” 10 vooroordelen bij lokale besturen

31 10. Je creëert te hoge verwachtingen. “We moeten proberen zo vroeg en goed mogelijk informatie te geven aan de bewoners, zodat we geen verkeerde verwachtingen creëren.” 10 vooroordelen bij lokale besturen

32 Enkele aanbevelingen Alles begint met informatie op maat (beknopt, duidelijk) en elkaar leren kennen (rechtstreekse dialoog). = Participatie als inhoudelijke meerwaarde én maatschappelijke opdracht! Procesmanager even belangrijk als inhoudelijke experten! = Stapsgewijs uitwerken van proces en aanpak, mix van methodieken, opvolging en bijsturing. = juiste mens op de juiste plaats (kennis én vaardigheden). = ondersteuning voor lokaal bestuur én bewoners. Externe experten die open staan voor inbreng van bewoners (opnemen in omschrijving opdracht)

33 Bezin… Handelingskader VVSG www.participatiewordtgesmaakt.be maar vooral begin !

34 Vragen? Ervaringen? Bedenkingen?

35


Download ppt "PARTICIPATIE WORDT GE(S)MAAKT! Studiedag VVSG - Kortenberg 27 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google