De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming “Van studietoelagen tot spijbelen” Vernieuwingen in onderwijsland met impact op het lokaal sociaal en flankerend onderwijsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming “Van studietoelagen tot spijbelen” Vernieuwingen in onderwijsland met impact op het lokaal sociaal en flankerend onderwijsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming “Van studietoelagen tot spijbelen” Vernieuwingen in onderwijsland met impact op het lokaal sociaal en flankerend onderwijsbeleid Layout Edwin Kindermans

2 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Van studietoelagen tot spijbelen Welkomstwoord Layout Edwin Kindermans

3 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Maximumfacturen basisonderwijs Layout Edwin Kindermans Van studietoelagen tot spijbelen

4 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming □ Decreet kostenbeheersing □ Waarom? oGrondwet, internationale verdragen oGelijke kansen Layout Edwin Kindermans Maximumfacturen

5 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Twee fasen: □ Kosteloosheid ODET (1-9-2007) □ Maximumfacturen (1-9-2008) Layout Edwin Kindermans Maximumfacturen

6 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kosteloosheid ODET: -verduidelijkende lijst -extra werkingsmiddelen (45 euro / lln) Layout Edwin Kindermans Maximumfacturen

7 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming □ Scherpe maximumfactuur voor verlevendiging □ Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen Layout Edwin Kindermans Maximumfacturen

8 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Scherpe maximumfactuur: verlevendiging □ Activiteiten / verplichte materialen nièt ODET □ Ouders bepalen de kostprijs niet □ Kleuteronderwijs: 20 euro per leerjaar □ Lager onderwijs: 60 euro per leerjaar Layout Edwin Kindermans Maximumfacturen

9 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Maximumfactuur meerdaagse: □ Kleuteronderwijs: 0 euro □ Lager onderwijs: 360 euro / 6 leerjaren Layout Edwin Kindermans Maximumfacturen

10 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming □ Verschraling? Neen! □ Minder kosten voor de ouders meer middelen vanuit de overheid = nieuwe financiering (+ gemiddeld 130 euro per lln) Layout Edwin Kindermans Maximumfacturen

11 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Pro memorie: □ ‘Diensten’ (opvang, drankjes,..) = redelijke prijs (bijdrageregeling) □ Kosten voor schooluitrusting □ Link met schooltoelagen Layout Edwin Kindermans Maximumfacturen

12 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Een kansenpas voor het onderwijs Praktijkvoorbeeld maximumfactuur Layout Edwin Kindermans Van studietoelagen tot spijbelen

13 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 1.De kansenpas 2.OK-pas (Oudenaardse Kansenpas) 3.Schoolkosten en cultuurparticipatie 4.De OK-pas in het onderwijs Layout Edwin Kindermans Een kansenpas voor het onderwijs

14 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 1.Kansenpas oPrijsreductie op socio-culturele activiteiten oPreventief en systematisch oToeleiding: niet alleen financiële drempel oKeuzevrijheid 2. Werking oFonds(en) cultuurparticipatie oVerdeelsleutel: gebruikers – aanbieders – OCMW Layout Edwin Kindermans De kansenpas

15 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming OK-pas (Oudenaardse Kansenpas) □ Werkgroep Kansen voor Cultuur □ Werking oAanbieders oGebruikers oVerdeelsleutel oToeleiding & informatie

16 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Schoolkosten en cultuurparticipatie □ Schoolkosten en cultuurparticipatie oNiet-participatie oOnbetaalde schoolrekeningen □ Preventieve maatregelen oVlaamse overheid oLokale overheid □ Stimulans in plaats van vangnet

17 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De OK-pas in het onderwijs □ Uitbreiding OK-pas naar onderwijs oConvenant oEngagementsverklaring □ Concrete werking oPartners & verdeelsleutel oToeleiding & informatie oAdministratie □ Het LOP als forum voor overleg en evaluatie

18 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Van studietoelagen tot spijbelen Praktijkvoorbeeld schooltoelagen

19 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Schooltoelagen LOP Gent □ Pilootproject voor LOP Gent (basis en secundair) □ LOP-werkgroep Schooltoelagen □ Actiepunten: oUitbouwen van netwerk oVorming oS-team oSensibilisering

20 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Schooltoelagen LOP Gent □ Netwerk schooltoelagen o Oproep naar onderwijs en welzijn o grote respons ● 60 verenigingen (OCMW, zelfhulporganisaties, vakbond, …) o basis- en secundaire scholen

21 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Schooltoelagen LOP Gent □ vorming o 4 sessies met gemiddeld 25 deelnemers o ism dienst schooltoelagen in Oost-Vlaanderen o regelgeving – online invullen

22 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Schooltoelagen LOP Gent □ S-team o Vrijwilligers vanuit netwerk o Ondersteunen van scholen/organisaties o Invullen van schooltoelagen.

23 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Schooltoelagen LOP Gent □ Sensibiliseren o uitdeeldag materiaal o blijvend onder de aandacht brengen ● brugfiguren in Basisonderwijs ● scholen informeren ouders ● aandacht vanuit organisaties ● …

24 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Van studietoelagen tot spijbelen Een sluitende aanpak voor spijbelen en schoolverzuim

25 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Inhoud □ Waarom aandacht voor spijbelen? □ Probleem werd opgepikt door het beleid □ Spijbelactieplan □ Lokale aanpak van spijbelen

26 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Waarom aandacht voor spijbelen? □ Spijbelen = belangrijk probleem binnen onderwijs: leerplicht betekent nog niet dat iedereen ook naar school gaat oAbsoluut verzuim oRelatief verzuim □ Leerrecht en gelijke kansen: vooral bij sociaal achtergestelde leerlingen of leerlingen met moeilijkheden op school

27 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Probleem werd dan ook opgepikt door het beleid □ Huidige regeerakkoord Vlaamse Regering: aandacht voor spijbelproblematiek □ Beleidsnota Vandenbroucke: verdere uitwerking – vraag om globale aanpak □ Evaluatie van de bestaande situatie □ Van daaruit: plan van aanpak = spijbelactieplan

28 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Spijbelactieplan Rekening houden met volledige context om symptoombestrijdingen te vermijden: oIntegraal beleid nodig: ► Sensibilisering ► Preventie ► Begeleiding ► Sanctionering oSamenwerking met verschillende actoren/sectoren Daarom: 12 acties

29 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 12 actiepunten 1.Gerichte informatiecampagnes 2.Betere registratie afwezigheden 3.Ondersteunen positief schoolklimaat 4.Duidelijke afspraken school - CLB 5.Leerlingen en ouders betrekken 6.Beleid op maat van doelgroepen 7.Afspraken medische attesten 8.Sterkere samenwerking met welzijn 9.Projecten voor ernstige problemen 10.Streng als het moet 11.Controle door lokale besturen 12.Efficiëntere procedures departement

30 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Actie 1: Gerichte informatiecampagnes □ Probleem: oGevolgen spijbelen onderschat oBetrokkenen onderschatten hun verantwoordelijkheid □ Actie: gerichte campagnes voor huisartsen, hulpverleners, migrantenorganisaties, ouders van kleuters, … □ Reeds gerealiseerd: oRonde van Vlaanderen voor secretariaten (7/2008) oWebsite omtrent leerplicht (online 11/2007) oBrochure over spijbelen (11/2007) oProefproject Mechelen oPersconferentie Turkse en Marokkaanse media oStudiedagen ism VVSG

31 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Actie 5: Leerlingen en ouders betrekken □ Probleem: gebrekkig contact met kwetsbare groepen verhoogt spijbelkans Betrokkenheid : het creëren en onderhouden van een band met leerlingen en ouders is essentieel om schooluitval te vermijden. □ Actie: oLOP’s zoeken structurele samenwerking met organisaties allochtonen en kansarmen o200 extra Jo-Jo’s (= meer dan maal 2) oOuderkoepels stimuleren grotere betrokkenheid ouders bij spijbelproblemen □ Reeds gerealiseerd: oIn kaart gebracht welke LOP’s nu reeds samenwerken met organisaties allochtonen en kansarmen. Nagaan hoe deze samenwerking nog kan worden uitgebreid oWijzigingen aan regelgeving schooltoelagen

32 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Actie 11: Controle door lokale besturen □ Probleem: niet alle overheden nemen probleem ernstig □ Actie: oafspraken met steden met grote problemen (incl. Brussel), ook over rol politie en OCMW ogezamenlijke visie met VVSG oprojecten in kader stedelijk onderwijsbeleid ogegevensuitwisseling versterken □ Reeds gerealiseerd: oProjecten lokaal flankerend onderwijsbeleid rond spijbelen oOverleg met Centraal Meldpunt A’pen en ‘t Steunpunt Gent oSamenwerking met VVSG voor informeren lokale besturen en diensten (gemeente, OCMW, lokale politie,…) oSamenwerking met Franse Gemeenschap voor leerplichtcontrole in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

33 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Pleidooi voor een lokale spijbelaanpak □ Heeft een aantal voordelen t.o.v. een centrale aanpak: oMen kent de situatie en de achtergrond van de leerling en kan dus beter inspelen op de concrete toestand met een aanpak op maat; oMen kan sneller reageren en dus korter op de bal spelen; oHeel wat steden en gemeenten nemen een steeds grotere rol op in het onderwijsbeleid in hun stad/gemeente (cf. flankerend lokaal onderwijsbeleid). Dit kunnen we enkel aanmoedigen en stimuleren. Het voeren van een spijbelbeleid is hier een onderdeel van.

34 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Samenwerking op lokaal vlak □ Er zijn heel wat actoren waarmee een lokaal bestuur best kan samenwerken, zoals politie, onderwijsdiensten en de OCMW’s. □ De steden en gemeenten spelen bovendien ook een rol in de leerplichtcontrole. Hierbij kan ook samengewerkt worden met de lokale politie.

35 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Rol van een OCMW in de spijbelaanpak □ Voornamelijk preventieve rol oAlert zijn voor spijbelen oCliënten wijzen op het belang van naar school gaan oMee stappen in lokale samenwerkingsverbanden rond spijbelen

36 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Contactgegevens □ Het spijbelteam: Evi Verduyckt, Katrien Bonneux en Evi Neven o02/5538678 ospijbelen@vlaanderen.bespijbelen@vlaanderen.be □ www.ond.vlaanderen.be/leerplicht

37 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Van studietoelagen tot spijbelen Samenwerken rond spijbelproblematiek Een praktijkverhaal

38 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ontstaan van samenwerking □ Ministeriële omzendbrief PLP41: aanpak jeugdcriminaliteit met specifieke aandacht voor scholen □ Vast aanspreekpunt voor scholen bij lokale politie

39 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Samenwerkingsprotocol □ 3 actoren: onderwijs – Parket – politie □ Samenwerken= communicatie tussen de actoren □ Communicatie= het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen actoren □ Vertrouwen= vroegdetectie

40 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Samenwerkingsprotocol □ Doel: aanpak aanhoudend spijbelgedrag en agressie/delinquent gedrag in en om de scholen □ 01/01/2007 – 31/12/2009, met jaarlijks evaluatiemoment □ Wie?: cel onderwijs van Stad Turnhout, coördinators van CLB’s, directies van scholen, Procureur, Politie, Time-Out, huisartsenkring, LOP

41 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Samenwerkingsprotocol □ Wat? oSchool vult meldingsformulier in en stuurt dit naar politie en parket oPolitie onderneemt actie oSchool wordt op de hoogte gehouden

42 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Aanpak door politie □ Nazicht in politionele bestanden □ Contactname met MJ en ouders □ Gesprek indien mogelijk – laatste kans dmv afspraken □ Terugkoppeling aan school □ Volgende spijbelbeurt: proces-verbaal □ >30 halve dagen afw: proces-verbaal □ POS/MOF: proces-verbaal

43 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Gevolg van pv □ POS: CBJ □ MOF: JRB

44 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Hiaten in samenwerking □ Decreet rechtspositie van de minderjarige:goedkeuring van de MJ □ Weinig mogelijkheden naar aanpak van spijbelen □ Slechte communicatie tussen scholen en CLB’s □ Geen uniforme werking tussen verschillende PZ en parketten

45 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Van studietoelagen tot spijbelen Toespraak minister Vandenbroucke “De tienkamp voor gelijke kansen, ook op lokaal niveau” www.vandenbroucke.com


Download ppt "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming “Van studietoelagen tot spijbelen” Vernieuwingen in onderwijsland met impact op het lokaal sociaal en flankerend onderwijsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google