De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels."— Transcript van de presentatie:

1 Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Ellen Vercaigne Eric Sempels

2 Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Ellen Vercaigne Juriste Afdeling Juridische Dienstverlening Eric Sempels Adjunct van de directeur Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

3 Programma Wetgeving: Bestaande wetgeving: aandachtspunten
Decreetswijziging 2. Tarieven, taxameters, randapparatuur, … 3. Toekomstige wijzigingen taxibesluit 4. Centaurus: communicatieplatform Demonstratie taxameters en randapparatuur

4 Aantal taxi’s en verhuurvoertuigen met bestuurder
2149 taxi's (VVB's die als taxi ingezet mogen worden) VVB’s: (taxi's die als VVB ingezet mogen worden) Totaal: 5829

5 Regels: bescherming Beschermen klant, exploitant en taxibestuurder
Bestrijden oneerlijke mededinging Sociale en fiscale controle toelaten Moderniseren van de regelgeving Transparantie nastreven

6 Wetgeving Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder -> vindplaats geconsolideerde teksten: of -> Belgische wetgeving (niet BS)

7 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Wat is een taxidienst? BEZOLDIGDE VERVOERSDIENSTEN VAN PERSONEN DOOR MIDDEL VAN VOERTUIGEN die aan volgende eisen voldoen: -> voertuig ten hoogste 9 personen, inclusief bestuurder -> de terbeschikkingstelling gebeurt vanop een standplaats op de openbare weg of plaats die niet opengesteld is voor het verkeer -> cliënt bepaalt de bestemming -> ter beschikking stellen van volledig voertuig OF per plaats als collectieve taxidienst

8 Wat is een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder?
->BEZOLDIGDE VERVOERSDIENSTEN VAN PERSONEN DOOR MIDDEL VAN VOERTUIGEN die aan volgende eisen voldoen: -> -> ter beschikkingstelling min 3 u: ofwel 1 rit of combinatie van ritten + voorafgaandelijke registratie ritten op de zetel + opstellen schriftelijke overeenkomst -> overeenkomst aan boord van het voertuig tijdens de dienst: kan wel getekend worden net voor het instappen -> VVB-voertuig wordt als geheel verhuurd – niet per zitplaats !

9 Soms subtiel onderscheid: voorbeeld luchthavenvervoer
Reisbureau stuurt klant door naar vervoerder. De kant betaalt aan de luchthaven = taxidienst Reisbureau groepeert de klanten en betaalt zelf de vervoerder. De ritten worden verzameld in 1 dienstverlening van ten minste 3 u. Bijvoorbeeld 2x2 personen worden vervoerd: geen probleem, want de klant is het reisbureau = VVB

10 Europa: technische eisen meetinstrumenten De federale staat:
Wie is bevoegd voor wat? Europa: technische eisen meetinstrumenten De federale staat: Federale overheidsdienst Economie: installatie taxameters + controle hierop Lokale en federale politie: controle op taxidiensten en VVB-diensten Vlaamse gewest: beleid inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Provincies: Voogdij van de gemeenten: gemeenteraadsbeslissingen schorsen of annuleren Beroepen Specifieke taken toegewezen door het decreet (oneigenlijk gebruik)

11 De gemeente Afleveren van de vergunningen + controle op afgeleverde vergunningen Inrichten taxistandplaatsen Types beslissing: Gemeenteraad: Belastingen taxidiensten (Niet: belastingen VVB) Taxitarieven, inclusief wijzigingen Norm voor het aantal taxi’s in de gemeente College van Burgemeester en Schepenen: Indien geen gemeenteraadsbeslissing de taxitarieven, inclusief wijzigingen (op voorstel van de exploitant) Indien gedelegeerd: inrichting taxistandplaats

12 Decreetswijziging Goedgekeurd op de plenaire zitting van het Vlaams Parlement op 30 april 2009 Bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 8 mei 2009 Nog te publiceren in het Belgisch Staatsblad

13 Welke wijzigingen? Onwettig ronselen
Belastingen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: per wagen en per jaar 250 euro (indexering) reeds te innen na publicatie van de wijziging ongeacht eerst als taxi of als VVB Taken van de Bestendige deputatie gaan over naar de provinciegouverneur (beroepen tegen weigeringsbeslissingen – schorsing en intrekking van de vergunning)

14 Wijzigingen: Bijkomende strafmaatregelen o.a. zonder vergunning onwettig ronselen, oneigenlijk gebruik van de vergunning, overtreden van de meest essentiële taxi- of VVB-bepalingen In plaats van de correctionele rechtbanken worden de politierechtbanken bevoegd

15 Vlaamse administratieve boetes voor geseponeerde PV’s
(treedt pas later in werking): als de Procureur des Konings beslist om geen strafvervolging in te stellen voor om het even welke strafbepaling van artikel 63 van het decreet, dan kan een Vlaamse ambtenaar een administratieve geldboete opleggen. (geldt ook voor bussen)

16 Uitgesloten van het decreet:
Diensten voor niet-dringend zittend ziekenvervoer -> ambulances, vervoer door mutualiteiten Niet-commercieel vervoer -> DAV’s, MMC’s, OCMW’s.... Opgelet: treedt pas in werking na beslissing van de Vlaamse regering

17 Ongunstig advies door Raad van State:
Vlaams kader inzake beroepsbekwaamheid voor de exploitanten en bestuurders (= federale bevoegdheid) Inbeslagneming: Geen Vlaamse bevoegdheid + is al federaal geregeld: Namelijk op basis van het wetboek van strafvordering en het Strafwetboek: inbeslagneming en verbeurdverklaring van taxivoertuigen, VVB-voertuigen en bussen is dus mogelijk zonder dat er een aparte regeling hierover in het decreet moet zijn opgenomen

18 Vergunning, kaarten, …: praktische aspecten
Tweetrapsysteem: 1. Vergunning: College verleent vergunning voor een aantal voertuigen (taxi en/of VVB) Toewijzing identificatienummer (TAXI 0001) Toewijziging herkenningsteken (VVB 0001) 2. Taxikaarten: 2 kaarten per taxi concrete invulling van het voertuig VVB-kaart + herkenningsteken

19 Tarieven: Duidelijke omschrijving van het tarief zoals bijvoorbeeld
Tarief A = rit met terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,15/km + wachtgeld € 25/u Tarief B = rit zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,30/km + wachtgeld € 25/u NIET Tarief A = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,15/km + wachtgeld € 25/u Tarief B = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,30/km + wachtgeld € 25/u

20 Taxikaart: opgelet Kaarten moeten leesbaar blijven Niet kleiner maken
Kaarten verbleken in de zon Bij verduisterde ruiten is de kaart niet meer leesbaar Droogstempelen! De gemachtigde ambtenaar tekent!

21 Tarieven taxidiensten
De gemeenteraad stelt de toepasselijke tarieven vast. Als er geen gemeentelijke reglement gestemd werd in de gemeenteraad, dan stelt het bevoegde college de tarieven vast op voorstel van de exploitant. De tarieven moeten in elk voertuig zichtbaar uitgehangen worden.

22 Tarieven in de vergunning/taxikaart: algemene principes
Eerder voor de grotere steden: eenzelfde tarief voor alle voertuigen van alle exploitanten binnen de gemeente Ook mogelijk: een verschillend tarief per categorie van voertuig voor alle exploitanten binnen de gemeente eenzelfde tarief voor de taxivoertuigen die gemachtigd zijn om op de openbare weg te stationeren en een verschillende tarief voor de taxivoertuigen die niet gemachtigd zijn om op de openbare weg te stationeren één tarief voor alle verplaatsingen waarvan het begin- en het eindpunt gelegen is binnen de grenzen van de vergunningverlenende gemeente

23 Eerder in de kleinere gemeenten:
een verschillend tarief per categorie van voertuig voor alle exploitanten binnen de gemeente elk voertuig zijn tarief

24 Algemene opbouw De taxameter bevat enkel de tarieven die in de vergunning zijn vermeld. Nu nog : naast het normale tarief, ook tarief A genoemd, dat het laagste is, zijn er hogere tarieven of forfaitaire tarieven van B tot Z mogelijk, onder andere voor bepaalde af te leggen afstanden, voor bepaalde categorieën van klanten, voor bepaalde evenementen of voor bepaalde periodes. In de toekomst : Er zijn tarieven van A tot en met Z Te berekenen tarieven, forfaits of gecombineerd, onder andere voor bepaalde af te leggen afstanden, voor bepaalde categorieën van klanten, voor bepaalde evenementen of voor bepaalde periodesl

25 Voorbeelden tarieven: Te berekenen tarieven
Tarief A = rit met terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,15/km + wachtgeld € 25/u Tarief B = rit zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,30/km + wachtgeld € 25/u Tarief C = rit vanaf 20 km zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,00/km + wachtgeld € 25/u Tarief D = voor vaste klanten, rit zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,80/km + wachtgeld € 25/u Nachttarief = voor een rit die begint tussen 22u en 6 u in tarief A, B, C of D = + € 2,00

26 Voorbeelden tarieven: Forfaitaire tarieven
Tarief E = forfait voor rit binnen de ring = opnemingsbedrag 8 euro Tarief F = forfait voor rit tussen 22u en 6u op het grondgebied van de gemeente = € 12 Tarief G = forfait gemeente naar Brussels Airport = € 75 Tarief H = forfait bestelde rit Brussels Airport naar de gemeente = € 75 Tarief I = forfait gemeente tot luchthaven Luik = € 102 Tarief J = forfait bestelde rit luchthaven Luik naar de gemeente = € 102 Opmerking: gezien het om een forfait handelt, geen nachttarief!

27 Speciale tarieven: Tarief K = forfaitair maandabonnement stadsritten voor 65+ = € 75 Altijd samen met een tweede tarief L = ritten vallend onder het maandabonnement = opnemingsbedrag, kilometerbedrag, wachtgeld & nachttarief = € 0 Tarief N = standaardrit van de gemeente naar Brussels Airport inbegrepen 55 km en 30 minuten = € 69 + verhoogd met extra km en extra wachtgeld aan tarief A

28 Collectieve taxirit Alleen als de taxameter dit kan uitvoeren!
Tarief O = forfait voor collectieve taxirit van de gemeente naar de luchthaven per klant = € 30

29 Wat is er nu eigenlijk nieuw?
1. De digitalisering van het rittenblad. Geen manueel in te vullen rittenblad, wel automatisch. Juridisch mogelijk sinds 1 juni 2004 (technisch pas vanaf dit jaar) Manueel rittenblad: overgangsperiode nog tot 31/12/2009 2. Vervoerbewijs: vanaf 1 januari 2005 verplicht Tijdens overgangsperiode (tot 31/12/2009): manueel toevoegen naam bestuurder en in- en uitstapplaatsen Dubbel vasthechten aan het rittenblad

30 Digitalisering van het rittenblad
Vanaf 1/1/2010: digitalisering rittenblad Dienststaat Vervoerbewijs Controlerapport Vervoerbewijs: geen handgeschreven vermeldingen meer

31 Dienststaten De taxameter met zijn randapparatuur moet de volgende gegevens kunnen verstrekken : bij de aanvang van de dienst :  - naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer  - datum dienst  - identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi  - de naam en de voornaam van de bestuurder  - totalisatoren - het uur waarop de dienst van de bestuurder begint (voorstel om dit te schrappen: voor de bezoldigde bestuurders (het voorziene uur) van het einde van de dienst  tijdens de dienst : - de uren van de effectief genomen rustpauze en de dienstonderbrekingen   aan het einde van de dienst :    - de totalisatoren - de datum en het uur van de effectieve beëindiging van de dienst  

32 - Vervoerbewijs. De randapparatuur drukt de vervoerbewijzen automatisch af. Hierop staan ten minste de volgende vermeldingen in onuitwisbare inkt :    - vermelding " vervoerbewijs "; - naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer; - identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi; - naam van de bestuurder; - het volgnummer van de rit dat een oplopend getal is dat bestaat uit vijf cijfers, te beginnen met 00001 - datum en het uur van het in- en uitstappen; - instap- en uitstapplaatsen (voorstel van wijziging in het najaar met precisering in geval er geen signaal is of geen namen); - aantal afgelegde kilometer; - toegepaste tarief; - totale prijs van de rit, voorafgegaan door de vermelding " te betalen bedrag " of de prijs per persoon in geval van een collectieve rit; - vermelding " klachten " en het telefoonnummer van de politiepost van de vergunningverlenende gemeente.

33 Controlerapport. De randapparatuur moet een controlerapport kunnen afdrukken. Hierop staan tenminste de volgende vermeldingen in onuitwisbare inkt : - de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer;   - het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi;   - de naam of de benaming van de installateur van de taxameter en de randapparatuur;   - de naam van de bestuurder;   - de datum en het uur waarop de dienst van de bestuurder begonnen is;   - alle gegevens betreffende de uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst;   - alle tarieven die de taxameter kan uitvoeren;   - de totalisatoren, bedoeld in artikel 22 van het ministerieel besluit van 21 maart betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters (in het najaar 2009: voorstel om ook totalisatoren voor de forfaitaire tarieven te vermelden) .

34 Algemeen  In geval van een collectieve taxi worden de vermeldingen per klant afgedrukt.    In geen geval mag een handgeschreven vervoerbewijs worden gegeven.    Alle in § 1 genoemde gegevens worden opgeslagen in de randapparatuur. Deze gegevens worden gedurende vijf jaar bewaard , minstens gedurende één week in de randapparatuur, daarna hetzij in de randapparatuur, hetzij op de maatschappelijke zetel. Ze worden verstrekt op elk verzoek van de bevoegde ambtenaren en agenten. Extra kosten die verbonden zijn aan het taxivervoer, zoals parkeerkosten of wegentol, kunnen aan de klant worden doorgerekend mits het ontvangstbewijs aan de klant wordt gegeven.

35 Wanneer tarief inschakelen?
Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter wordt ingeschakeld op het ogenblik dat de klant plaatsneemt in het voertuig.    Als de klant wordt afgehaald op het afgesproken tijdstip, dan mag het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter worden ingeschakeld op het ogenblik dat de taxi stopt op de plaats van afhaling en nadat de bestuurder de klant verwittigd heeft dat hij aangekomen is.    Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter blijft ingeschakeld zolang de klant het voertuig gebruikt.

36 Collectieve ritten Als het gaat om een collectieve rit, wordt de prijs berekend op basis van de op- en afstapplaatsen van elke klant, tenzij er een forfaitair tarief wordt toegepast (De exploitant moet wel eerst nagaan of de taxameter/randapparatuur dit kan uitvoeren)

37 Vervoerbewijs Aan het einde van de rit wordt het vervoerbewijs van de desbetreffende rit aan de klant overhandigd, zelfs zonder dat die erom verzoekt. In afwijking van artikel 28, § 1, derde lid, geeft de bestuurder een handgeschreven vervoerbewijs met al de gegevens, genoemd in artikel 28, § 1, eerste lid, als het vervoerbewijs niet kan worden geprint. Hij mag daarna geen klanten meer vervoeren met dit voertuig zolang het toestel niet is hersteld.

38 Het is de bestuurder verboden om :
aan de klant een ander tarief of een andere prijs te vragen dan het tarief of de prijs, vermeld in de vergunning, in de geafficheerde tarieven, door de taxameter of de randapparatuur;    in geval van een collectieve taxi, aan de klant een andere prijs te vragen dan die welke berekend wordt op basis van de op- en afstapplaatsen van elke klant, tenzij er een forfaitair tarief wordt toegepast;

39 Taxameters en randapparatuur
Volgende taxameters/randapparatuur hebben reeds de dienststaten, vervoerbewijzen en controlerapporten kunnen produceren: Rauwers/ Taxitronic (GOBOX BCT) Varoco/ Digitax (F1 + Combus) Varoco/ Digitax (Spiegeltaxameter + Combus) Metrotax/ ATA (Primus + DAP10streetlocator) Nog op de markt: Euphoria software/CABMAN CS Zullen producten introduceren: Krautli/Hale (Microtax 06 + randapparatuur) Krautli/Hale (mirror taximeter SPT-02 + randapparatuur) Metrotax/ATA (Primus + een tweede model randapparatuur) Quipment

40 Planning gemeente Juni 2009:
Nagaan welke met de VVB-vergunning uitgevoerd ritten wel degelijk diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn (dienstverlening moet ten minste drie uur duren). Bespreking met de taxi-exploitanten: welke tarieven? (September 2009: de taxi-exploitanten informeren dat de overgangstermijn afloopt op 31/12/2009 en dat vanaf 1/1/2010 de taxameter/randapparatuur de vereiste functionaliteiten moet kunnen uitvoeren. ) De brief (best gewone +aangetekende zending) dient te vermelden dat de vergunning geschorst of ingetrokken kan worden. September 2009: wijziging van de vergunning September tot december 2009: exploitanten laten de nieuwe tarievenset installeren Januari 2010: elk voertuig controleren. Nagaan of dienststaat, vervoerbewijs en controlerapport kunnen afgeleverd worden. Indien niet, de schorsings/intrekkingsprocedure opstarten.

41 Toekomstige wijzigingen taxibesluit
Installatie randapparatuur en tarieven door een Belgisch gehomologeerde taxameterinstallateur Instap- en uitstapplaatsen: indien geen namen dan de GPS-coördinaten Tunnels of garages: laatste signaal voor aankomst, eerste signaal na vertrek Totalisatoren: ook voor de forfaitaire tarieven Nachttarief: telt niet mee in aantal tarieven Laagste tarief en andere hogere: te schrappen

42 Centaurus Wat? Communicatieplatform voor de Vlaamse taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Voor de gemeenten Voor de controle: Politie Belastingen, Sociale Inspectie, Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor motorvoertuigen De Lijn In te vullen door de gemachtigde gemeentelijke ambtenaren Gemeentesecretaris geeft toegangsrechten Nakijken of een kandidaat-exploitant reeds exploiteerde en de vergunning geschorst of ingetrokken werd.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Vlaamse helpdesk Taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Eric Sempels


Download ppt "Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels."

Verwante presentaties


Ads door Google