De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur van het volwassenenonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur van het volwassenenonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Structuur van het volwassenenonderwijs

2 Structuur van het volwassenenonderwijs
Twee instellingen De Centra voor Basiseducatie De Centra voor Volwassenenonderwijs Overlegplatform De consortia volwassenenonderwijs

3 De Centra voor Basiseducatie – de Centra voor Volwassenenonderwijs

4 De centra Erkenning van de centra
Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats Uitbreiding programmatie CVO

5 Erkenning van de Centra
(CVO: vanaf 1 september 2007) (CBE: vanaf 1 september 2008)

6 Erkenning van de centra
Algemene erkenningsvoorwaarden schoolpactwet Specifieke erkenningsvoorwaarden CBE en CVO Procedure voor erkenning nieuwe centra Procedure voor opheffing erkenning

7 Algemene erkenningsvoorwaarden (1)
Overname schoolpactwet CVO EN CBE 1. Rechten van de mens 2. Verantwoordelijkheid centrumbestuur 3. Bewoonbaarheid en hygiëne lokalen 4. Controle onderwijsinspectie 5. Didactisch materiaal en centrumuitrusting 6. Onderwijstaal 7. Structuur cfr decreet

8 Algemene erkenningsvoorwaarden (2)
8. Bepalingen ET, SET, BC, opleidingsprofielen en leerplannen 9. Bepalingen personeelsleden 10. Zonder onderscheid cursisten inschrijven: a. Toelatingsvoorwaarden b. Inschrijvingsgeld c. Akkoord centrumreglement d. Akkoord pedagogisch project

9 Aanvulling: overname andere bepalingen schoolpactwet
Derdebetalersysteem Beroep middelen AGION Centrumbesturen: bevoegdheid uitreiken erkende studiebewijzen Overleg fundamentele onderwijshervormingen (aangepast!)

10 Specifieke erkenningsvoorwaarden
CBE Behoud erkenning tot 31 augustus 2008 (zie later) Vrije centra Uitsluitend organisatie BE Bescherming naam Procedure erkenning nieuwe CBE CVO Behoud erkenning Vrije en officiële centra Uitsluitend Sec VWO en HBO Bescherming naam Procedure erkenning nieuwe CVO

11 Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats
(Vanaf 1 september 2007)

12 Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats (1)
Elk centrum: 1 hoofdvestigingsplaats → bepaalt welk consortium Ev. 1 of meerdere vestigingsplaatsen (= gemeente) Per vestigingsplaats 1 of meerdere lesplaatsen (= adres binnen vestigingsplaats)

13 Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats (2)
Regionale inbedding CBE Vrije oprichting binnen werkingsgebied CVO Behoud vestigings- en lesplaatsen (uitz.!) Geen nieuwe vestigingsplaatsen buiten consortium

14 Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats (3)
CVO: Vestigingsplaatsen buiten consortium Regel: sluiten of overdragen Uitzonderingsmaatregel: Aangrenzend consortium + opgericht voor 14 februari 2003 OF resultaat fusie t.e.m. 1 september 2006 OF LUC Deelname aan ander consortium Automatische toekenning Vanaf 1 september 2008

15 Hoofdvestigingsplaats/ vestigingsplaats/lesplaats (4)
Aan te duiden door centrum Melden aan afdeling Volwassenenonderwijs Vestigingsplaats zie later uitbreiding programmatie Lesplaatsen Nieuwe lesplaatsen of afschaffing lesplaatsten: melden aan afdeling Volwassenenonderwijs

16 Uitbreiding programmatie
(Vanaf 1 september 2008)

17 Uitbreiding programmatie CVO
Enkel van toepassing CVO Procedure uitbreiding Onderwijsbevoegdheid vestigingsplaatsen Overgangsmaatregel programmatie

18 Procedure uitbreiding programmatie CVO (1)
Regel: CVO aanvraag via consortium Positief advies bij consensus: CVO verkrijgt programmatie (melding Vlaamse Regering) Positief advies bij meerderheid: CVO aanvraag Vlaamse Regering Positief advies = advies Vlaamse Regering Negatief advies: Negatief advies = advies Vlaamse Regering Advies VLOR

19 Procedure uitbreiding programmatie CVO (2)
Uitzondering Onderwijsbevoegdheid: bepaalde studiegebieden enkel via Vlaamse Regering CVO niet aangesloten bij consortium Aanvraag Vlaamse Regering Toetsing opleidingsplan consortium Advies VLOR

20 Procedure uitbreiding programmatie CVO (3)
Nieuwe onderwijsbevoegdheid: enkel in vestigingsplaats binnen consortium cfr hoofdvestigingsplaats Verlies van onderwijsbevoegdheid: Niet ingericht gedurende 5 opeenvolgende schooljaren

21 Overgangsbepaling programmatie CVO
Overgangsmaatregel Onderwijsbevoegdheid EN vestigingsplaatsen Aanvraag via Vlaamse Regering Dossier in te dienen bij afdeling Volwassenenonderwijs Voor 31 januari 2008 Advies VLOR Beslissing Vlaamse Regering

22 De consortia volwassenenonderwijs
(Vanaf 1 september 2008)

23 De consortia volwassenenonderwijs
Regionale indeling Doelstelling Opdrachten Subsidiëring Overgangsmaatregel Evaluatie

24 Regionale indeling 13 werkingsgebieden
Indeling: basis is RESOC-indeling, maar aanpassingen West-Vlaanderen – Brugge Limburg Antwerpen Brussel Vlaamse Regering: wijziging indeling

25 Doelstelling Optimaliseren en afstemmen aanbod
Afstemmen andere publieke verstrekkers Signaalfunctie naar overheid Intermediair aanspreekpunt derden Optimaliseren dienstverlening cursisten Stimuleren samenwerking tussen centra

26 Opdrachten (1) Doelstelling geconcretiseerd:
Vijfjaarlijks opleidingsplan Omgevingsanalyse Aansluiting CBE – CVO Voldoende aanbod NT2 en Algemene Vorming Afsprakenkader andere publieke verstrekkers Organisatie ombudsdienst Samenwerkingsprotocol HvN Adviesverlening programmatie

27 Opdrachten (2) NOOIT ONDERWIJSBEVOEGDHEID!
Coördinatie duale trajecten en geïntegreerd leren Coördinatie onderwijs aan gedetineerden Opdrachten van centra NOOIT ONDERWIJSBEVOEGDHEID!

28 Subsidiëring consortia (1)
Voorwaarden: 1 consortium per werkingsgebied VZW-statuut Alle centra kunnen deelnemen Deelname CBE Bevoegdheden toegekend AV Afgevaardigd bestuurder Jaarlijkse rapportage

29 Subsidiëring consortia (2)
Enveloppefinanciering: € per jaar ( € gekleurd voor onderwijs aan gedetineerden) Toegekend voor 5 jaar Berekening: lesurencursist centra (gekleurde middelen: aantal gedetineerden) Vijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst Uitvoering opdrachten Aanwending middelen Uitbetaling: 2 schijven (45%) en saldo (10%)

30 Overgangsbepaling consortia 2007-2008 (1)
Twee instapmomenten September 2007: aanvraagdossier voor 1 oktober 2007 Januari 2008: aanvraagdossier voor 1 februari 2008 Voldoen aan de voorwaarden Uitz: vzw of vzw in oprichting

31 Overgangsbepaling consortia 2007-2008 (2)
Subsidiëring Twee periodes: 1 september – 31 december 2007 ( euro) 1 januari – 31 augustus 2008 ( euro) Aantal LUC deelnemende centra referteperiode 01/02/2006 – 31/01/2007 Na afloop: financiële rapportage en activiteitenverslag Verder te bepalen in BVR

32 Overgangsbepaling consortia 2007-2008 (3)
Procedure indienen aanvraagdossier (omzendbrief): Bij de afdeling Volwassenenonderwijs Aantal documenten: Goedgekeurde statuten Samenstelling Algemene Vergadering Goedkeuring door minister – toekenning subsidiëring

33 Evaluatie consortia 2009: Financiële en kwalitatieve audit (aanwending middelen) 2012: Globale evaluatie werking consortia

34 Financiering/subsidiëring van de centra

35 Financiering/subsidiëring centra
Algemene uitgangspunten Subsidiëring Centra voor Basiseducatie Financiering/subsidiëring Centra voor Volwassenenonderwijs Financierbare/subsidieerbare cursist Aanwending van de middelen Evaluatie Zorgvuldig bestuur

36 Algemene uitgangspunten

37 Algemene uitgangspunten
Afstemming CBE en CVO Transparant Eerlijk – gelijk voor alle centra Beheersbaar Groei, maar beperking Vlaamse Regering (2% voor 2007 t.e.m. 2009) Duidelijke opdeling onderwijzend personeel, omkadering en werkingsmiddelen/toelagen Mogelijkheid bijkomende middelen via consortia Oplossing voor bestaande knelpunten

38 Subsidiëring Centra voor Basiseducatie
(Vanaf 1 september 2008)

39 Subsidiëringsvoorwaarden CBE
1 CBE per consortium (= fusie) Voldoen aan erkenningsvoorwaarden Rationalisatienormen LUC deelname consortium LUC geen deelname consortium Aanbod in volledig werkingsgebied (decentrale werking) Pluralistisch karakter VZW-structuur Bestuurssamenstelling

40 Onderwijzend personeel CBE
Toekenning in voltijdse equivalenten (VTE) per schooljaar Schooljaar n/n+1 Referteperiode 01/02/n-1 – 31/01/n Registratiemoment is bepalende factor Formule: LUC d.N N = 667 d = deler of groepsgrootte per leergebied 10% extra VTE voor LTB – A&K – OLC Mogelijkheid voordrachthouders max. 5% (mits akkoord LOC – cfr. DBSO)

41 Omkadering CBE 1 voltijds directeur per CBE
Verplichte aanstelling Puntenenveloppe ondersteunend personeel schooljaar n/n+1 LUC referteperiode 01/02/n-1 – 31/01/n Aantal LUC per punt Aantal punten per ambt en salarisschaal Verder te bepalen in BVR

42 Werkingstoelage CBE Geen inschrijvingsgelden Voor schooljaar n/n+1
(wel vergoeding cursusmateriaal) Voor schooljaar n/n+1 Bedrag x LUC referteperiode 01/02/n-1 – 31/01/n Bedrag te bepalen in BVR

43 Overgangsbepalingen CBE (1)
Berekening subsidiëring CBE : Enveloppefinanciering – deelnemersuren Fusie: samenvoeging enveloppe : overgangsmaatregel VTE en werkingsmiddelen cfr prestaties BE in 2007 Vanaf 1 september 2009: nieuwe financieringssysteem

44 Overgangsbepalingen CBE (2)
Behoud subsidiëring tot 31 augustus 2008 Erkenning en subsidiëring 1 aanvraagdossier uiterlijk 1 maart 2008 Voldoen aan erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden (uitz. rationalisatienorm) Vzw of vzw in oprichting Erkenning en subsidiëring voor 1 schooljaar Meerdere centra erkend: subsidiëring → centrum meeste prestaties BE : doorlichting inspectie (erkenningsvoorw) Vanaf 1 september 2009: definitief

45 Overgangsbepalingen CBE (3)
Procedure verder bepaald in BVR Indienen aanvraagdossier: Bij de afdeling Volwassenenonderwijs Aantal documenten: Goedgekeurde statuten Samenstelling Algemene Vergadering Samenstelling personeelsformatie Overzicht vestigings- en lesplaatsen Overzicht prestaties BE Timing behandeling aanvraagdossier Beroepsprocedure

46 Financiering/subsidiëring Centra voor Volwassenenonderwijs
(Vanaf 1 september 2007 – met overgangsperiode)

47 Financiering/subsidiëring CVO
Voorwaarden: Voldoen aan erkenningsvoorwaarden Rationalisatienormen VANAF 01/09/2008 LUC deelname consortium Brussel: LUC deelname consortium LUC geen deelname consortium Nieuwe centra: LUC deelname consortium

48 Onderwijzend personeel CVO (1)
Toekenning in leraarsuren per schooljaar Schooljaar n/n+1 Referteperiode 01/02/n-1 – 31/01/n Formule: LUC d d = deler of groepsgrootte per studiegebied (uitz. BEN) d = vastgestelde groepsgrootte, aantal afwijkingen

49 Onderwijzend personeel CVO (2)
10% extra leraarsuren NT2 en AV voor LTB – A&K – OLC – regionale examencommissie (gekleurd) Mogelijkheid voordrachthouders max. 5% bepaalde taalopleidingen (mits goedkeuring LOC – cfr DBSO)

50 Onderwijzend personeel CVO (3)
Toewijzing LUC aan referteperiode Nu: startmoment is bepalende factor Vanaf 1/9/07: registratiemoment is bepalende factor Begeleidende maatregelen

51 Omkadering CVO (1) 1 voltijds directeur per CVO vanaf 120.000 LUC
Brussel: 1/10de per volle schijf LUC Puntenenveloppe voor bestuurs- en ondersteunend personeel n/n+1 LUC referteperiode 01/02n-1 – 31/01/n Aantal LUC per punt (opm. nijverheidstechnische opleidingen) Aantal punten per ambt en salarisschaal

52 Omkadering CVO (2) Verhoging ondersteunend personeel CAO VIII
Vlaamse Regering: kleuring aandeel Vrije aanwending punten – voorrang vastbenoemde personeelsleden Behoud waarborg oud ‘art. 76’ voor fusies voor 1 september 2007 Verder te bepalen in BVR

53 Werkingsmiddelen CVO Inschrijvingsgelden
Gelden evaluatie afstandsonderwijs en regionale examencommissie Middelen toegekend uit Fonds Andere inkomsten

54 Inschrijvingsgelden (1)
Verhoging inschrijvingsgeld Aantal lestijden per module X 1 euro Gecombineerd onderwijs = contactonderwijs Sociale correcties 4 categorieën Volledig betalende cursisten Volledig vrijgestelde cursisten Gedeeltelijk vrijgestelde cursisten: 0,50 euro (NT2) Gedeeltelijk vrijgestelde cursisten: 0,25 euro Verder verduidelijkingen in omzendbrief

55 Inschrijvingsgelden (2)
Plafond Per schooljaar: 400 euro per opleiding (niet overdraagbaar) Per opleiding: euro per opleiding (geldig gedurende vier schooljaren – overdraagbaar) Premies (zie FONDS)

56 Inschrijvingsgelden (3)
Vrijstellingen inschrijvingsgeld = vademecum van geldige attesten Toepassing plafond: Startdatum cursus is bepalende factor Begrenzing strikt afgerekend op 400/1.200 euro (cfr. gedeeltelijke vrijstelling) Meeneembaarheid uit andere centra: bewijslast bij cursist

57 Fonds inschrijvingsgelden CVO (1)
Doelstelling Tijdige toekenning gederfde inschrijvingsgelden Garantie 0,75 euro per LUC Inkomsten: Toelage begroting 6,3 miljoen euro 0,25 euro per 1 euro inschrijvingsgeld centra

58 Fonds inschrijvingsgelden CVO (2)
Uitgaven (in volgorde): Gederfde inschrijvingsgelden Geheel / gedeeltelijke vrijstelling Plafond Premie Verder te bepalen in BVR Werkingstoelage nijverheidstechnische opleidingen: 0,30 euro per LUC (vanaf 1 september 2008)

59 Fonds inschrijvingsgelden CVO (3)
Verrekening stortingen – toekenningen: 1 maal per jaar Na afsluiten referteperiode

60 Speciale onderwijsleermiddelen
vanaf 1 januari 2008: uitbreiding SOL-middelen naar VWO budget: EUR aanwending: prioriteit voor bepaalde opleidingen tolkuren braillering cursusmateriaal omzetting cursusmateriaal naar grootletterschrift tussenkomst per individuele cursist  aanvraagprocedure vanaf 1 september 2007 (omzendbrief)

61 Overgangsbepalingen financiering/subsidiëring CVO (1)
Onderwijzend personeel Gedurende 6 schooljaren Geleidelijke afbouw oude financiering Aandeel nieuwe financiering: Nieuwe delers 10 % extra leraarsuren NT2 en AV : 1) 70% oude – 30% nieuwe 2) maximumverlies 5% tov Toegekende omkadering = basis andere overgangsjaren

62 Overgangsbepalingen financiering/subsidiëring CVO (2)
Eénmalig maatregel schooljaar 10% bijkomende leraarsuren opstart specifieke lerarenopleiding

63 Overgangsbepalingen financiering/subsidiëring CVO (3)
Omkadering Gedurende drie schooljaren Berekening op basis van LUC, maar 08-09: minimum 95% van 07-08 09-10: minimum 95% van 08-09 10-11: minimum 95% van 09-10

64 Overgangsbepalingen financiering/subsidiëring CVO (4)
Inschrijvingsgelden Schooljaar Vork 0,80 – 1 euro (vrije keuze centra) Gewaarborgde werkingsmiddelen per LUC: 0,55 euro Vordering Fonds: 0,05 euro voor ontvangen inschrijvingsgelden (onafhankelijk van aangerekend inschrijvingsgeld)

65 Financierbare/subsidieerbare cursist
(CVO: vanaf 1 september 2007) (CBE: vanaf 1 september 2008)

66 Financierbare/subsidieerbare cursist (1)
Ingeschreven zijn voor 1/3-moment Voldaan aan inschrijvingsvoorwaarden 70% aanwezigheid inschrijving – 1/3 moment Deelname erkend of gesubsidieerd onderwijs

67 Financierbare/subsidieerbare cursist (2)
Gecombineerd onderwijs Ingeschreven zijn voor 1/3-moment Voldaan aan inschrijvingsvoorwaarden Aantoonbaar participeren aan opleiding LUC cfr opleidingsprofiel x factor 1,2

68 Aanwending van de middelen

69 Aanwending middelen centra (1)
Berekening per leergebied/studiegebied, maar vrije aanwending (uitz. 10% extra) Overdracht niet-aangewende VTE/leraarsuren en punten max. 2% Naar volgend schooljaar (1 februari) Naar ander centrum Na onderhandeling LOC

70 Aanwending middelen centra (2)
5% werkingstoelage/middelen → kwaliteitszorg en ontwikkeling leermiddelen Max. 3% VTE of leraarsuren voor andere opdrachten dan onderwijsopdrachten cfr CAO VIII > 3% enkel na akkoord LOC Definiëren van opdrachten → LOC Andere opdracht dan lesopdracht: hoofdambt

71 Evaluatie financiering/ subsidiëring centra

72 Evaluatie financiering/ subsidiëring centra
2009: Tussentijdse evaluatie Resultaten meegedeeld Vlaamse Regering 2012: Globale evaluatie ism de consortia (en niet aangesloten centra) Resultaten meegedeeld aan Vlaams Parlement

73 Zorgvuldig bestuur

74 Zorgvuldig bestuur (1) Centrumreglement
Makkelijk te raadplegen Bijdrageregeling Reglement van orde Evaluatie reglement Werking ombudsdienst Buiten inschrijvingsgeld, geen andere kosten dan cursusmateriaal Geen oneerlijke concurrentie Correctie informatie

75 Zorgvuldig bestuur (2) Geen politieke propaganda
Beperkte handelsactiviteiten Beperkte sponsoring of mededelingen Controle Commissie Zorgvuldig Bestuur


Download ppt "Structuur van het volwassenenonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google