De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair onderwijs
Opleiding voor schoolsecretariaten - Schooljaar Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 Inleiding Stappen in de schoolloopbaan en hun administratieve gevolgen
Toepassingsgebied van deze cursus = voltijds SO + OV4 BuSO (grotendeels) Edulex opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

3 Opleiding voor schoolsecretariaten - Schooljaar 2012-2013
Doelstellingen Informeren & samenwerken = vlottere administratie Aandacht voor knelpunten en onduidelijkheden Nieuwigheden toelichten opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

4 Opleiding voor schoolsecretariaten - Schooljaar 2012-2013
Inhoud Structuur en organisatie van het SO Inschrijvingsrecht Inschrijvingsregister Toelatingsvoorwaarden Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten De leerplicht Afwezigheden Tijdelijk onderwijs aan huis Tucht Studiebewijzen GON ION opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten 4

5 Structuur en organisatie: huidige structuur
1e graad 1e leerjaar A 1e leerjaar B 2e leerjaar van de 1e graad Beroepsvoorbereidend leerjaar 2e graad 1e LJ ASO 1e LJ KSO 1e LJ TSO 1e LJ BSO 2e LJ ASO 2e LJ KSO 2e LJ TSO 2e LJ BSO 3e graad Voorbereidend jaar 3e LJ BSO Se-n-se KSO Se-n-se TSO HBO verpleegkunde opleiding schoolsecretariaten

6 Hervorming secundair onderwijs
Masterplan (4 juni 2013) Enkele krachtlijnen van het masterplan: De kwaliteit gaat omhoog, voor iedereen Vlotte overstap van lager naar secundair onderwijs Verbrede eerste graad voor betere oriëntatie Matrixstructuur in tweede en derde graad opleiding schoolsecretariaten

7 Hervorming secundair onderwijs: verbrede eerste graad
opleiding schoolsecretariaten

8 Hervorming secundair onderwijs: matrixstructuur 2de + 3de graad
opleiding schoolsecretariaten

9 Structuur en organisatie
Organisatie van het schooljaar 1 september tot en met 31 augustus 4 aaneensluitende weken vakantie in juli - augustus 9 halve lesdagen per week minstens 28 wekelijkse lesuren opleiding schoolsecretariaten

10 Structuur en organisatie
Stages = begeleide confrontatie met en/of participatie aan de activiteiten van een reële arbeidspost >< extramuros vanaf 2e graad voor leerlingen die 15 jaar + niet meer voltijds leerplichtig zijn alternerend / in blok afwijkingen op nachtwerk, werk op zon- en feestdagen Mogelijk tijdens zomer opleiding schoolsecretariaten

11 Structuur en organisatie
Evaluatie behoort tot de pedagogische autonomie beperkt tot 60 halve dagen bijv. een lesdag waarop in de voormiddag een proef wordt afgenomen en in de namiddag gewoon les wordt gegeven, telt voor 1 halve dag; een lesdag waarop in de voormiddag een proef wordt afgenomen en de leerlingen zich in de namiddag thuis of op school op de volgende proef voorbereiden, telt voor 1 volledige dag; opvangverplichting Wel op examendagen Niet op evaluatiedagen waarop klassenraden beraadslagen of het didactisch beleid evalueren opleiding schoolsecretariaten

12 Structuur en organisatie
De klassenraad Drie functies toelatingsklassenraad begeleidende klassenraad delibererende klassenraad Toelatingsklassenraad Begeleidende klassenraad vorderingen van leerlingen adviserende functie bij tuchtbeslissingen opleiding schoolsecretariaten

13 Structuur en organisatie
Delibererende klassenraad Beslissen over al dan niet slagen van de leerling Enkel beoordeling over studies (niet disciplinair) Proces-verbaal en notulen Geeft ook adviezen Beslissing in principe tegen 30 juni, in uitzonderlijke gevallen later Motiveringsplicht Beroep tegen controversiële beslissingen mogelijk opleiding schoolsecretariaten

14 Structuur en organisatie
Vakantie Vastgelegde vakantieperiodes, zie 1 halve dag per schooljaar om bij het begin van dat schooljaar administratieve en onthaalformaliteiten voor te bereiden 1 dag per schooljaar voor een pedagogische studiedag voor leraars; 1 halve dag, onmiddellijk na verkiezingen, in die scholen waar stem- en/of stemopnemingsbureaus waren gevestigd opleiding schoolsecretariaten

15 Structuur en organisatie
Schoolreglement Instemming als voorwaarde voor inschrijving Ook bij wijziging instemming vereist Bevat: Studie-, orde- en tuchtreglement Engagementsverklaring Oudercontact Aanwezigheid en spijbelbeleid Individuele leerlingenbegeleiding Positief engagement t.a.v. onderwijstaal !! Geen sancties t.a.v. leerlingen !! Rookverbod Wetgeving TOAH (sanctie) Bijdrageregeling opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

16 Opleiding voor schoolsecretariaten - Schooljaar 2012-2013
Inhoud Structuur en organisatie van het SO Inschrijvingsrecht Inschrijvingsregister Toelatingsvoorwaarden Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten De leerplicht Afwezigheden Tijdelijk onderwijs aan huis Tucht Studiebewijzen GON ION opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten 16

17 Inschrijvingsrecht: beginselen
Iedere leerling principieel recht op inschrijving Akkoord met pedagogisch project en schoolreglement, ook bij wijzigingen Vier uitgangspunten Voldoen aan toelatingsvoorwaarden op dag instap (of bij beslissing TKR) Inschrijvingsregister per bepaalde capaciteit Vraag tot inschrijving: drie mogelijke antwoorden Gerealiseerde inschrijving Niet-gerealiseerde inschrijving Uitgestelde inschrijving opleiding schoolsecretariaten

18 Inschrijvingsrecht: beginselen
Start inschrijvingen Eerste jaar: vanaf eerste schooldag van maart Afwijking: vanaf eerste schooldag na kerstvakantie Andere jaren: vanaf eerste schooldag na paasvakantie Schoolloopbaan in principe gegarandeerd Uitschrijving in bepaalde gevallen mogelijk Leerling mag vrij overstappen Kan worden geweigerd als capaciteit is bereikt Nooit weigeren als overstap noodzakelijk is voor voortgang leerproces opleiding schoolsecretariaten

19 Inschrijvingsrecht: beginselen
Iedere school kan/moet capaciteit bepalen Verplicht in eerste jaar Overige jaren mogelijk Kan op verschillende niveaus Is totaal aantal leerlingen mogelijk volgens schoolbestuur Bepalen voor begin inschrijvingen Verhogen steeds mogelijk, verlagen niet opleiding schoolsecretariaten

20 Inschrijvingsrecht: voorrang
Sommige groepen leerlingen kunnen of moeten voorrang krijgen Enkel in het eerste jaar in Vlaanderen In principe verplicht Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Leerlingen van dezelfde leefentiteit als reeds ingeschreven leerlingen Voorrang voor kinderen van personeelsleden opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

21 Inschrijvingsrecht: voorrang
Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Voorrang voor leerlingen van basisschool op dezelfde campus Optioneel Enkel binnen LOP na goedkeuring Positief advies LOP basisonderwijs Voorrang voor leerlingen met ten minste één ouder die het Nederlands voldoende machtig is In BHG Aantonen Ook in hogere jaren Door LOP bepaald percentage (minstens 55%) opleiding schoolsecretariaten

22 Inschrijvingsrecht: voorrang
Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Voorrang voor leerlingen die al dan niet indicatorleerling zijn Op basis van vier indicatoren (opleidingsniveau, schooltoelage, thuisloos, trekkende bevolking) Verplicht binnen LOP Gelijktijdig inschrijven Dubbele contingentering Streven naar gemiddelde omgeving opleiding schoolsecretariaten

23 Inschrijvingsrecht: voorrang
IND NIND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IND NIND 1 2 3 4 5 6 7 8 11 NIND 9 12 NIND 10 11 12 13 14 opleiding schoolsecretariaten

24 Inschrijvingsrecht: weigeringen
Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden Alternerend schoollopen (verplicht om te weigeren) Capaciteit wordt overschreden (verplicht om te weigeren) Consequent toepassen School kan hier soms van afwijken Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of CBJ (semi-) interne in een (semi-)internaat verbonden aan de school Leerlingen in een voorziening van residentiële opvang GON-leerlingen die terugkeren hun BuSO-school waar ze in het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven waren kinderen van dezelfde leefeenheid in hetzelfde capaciteitsniveau in het eerste jaar opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

25 Inschrijvingsrecht: weigeringen
Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd Leerling is tijdens het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten Leerling is elders definitief uitgesloten (mits afspraken binnen het LOP) Leerling met inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs: inschrijving onder ontbindende voorwaarde van voldoende draagkracht opleiding schoolsecretariaten

26 Inschrijvingsrecht: procedure
Inschrijvingsregister met gerealiseerde, niet-gerealiseerde en uitgestelde inschrijvingen (Ouders van) leerlingen die werden geweigerd: binnen vier dagen aangetekend of tegen afgiftebewijs een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving Chronologie inschrijvingsregister tot vijfde schooldag oktober respecteren In sommige gevallen automatisch bemiddeling LOP, kan altijd op vraag van ouders Klacht tegen weigering mogelijk bij Commissie inzake Leerlingenrechten opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

27 Inschrijvingsrecht: aanmelden
Is kenbaar maken van intentie tot inschrijven Enkel in 1ste jaar + BuSO Vooraf voorleggen aan CLR Ten vroegste vanaf eerste schooldag na kerstvakantie Ordening volgens ordeningscriteria Voorrangsgroepen + dubbele contingentering respecteren Hierbinnen: ordenen volgens criteria Chronologie Toeval (+ een van twee andere) Schoolkeuze (+ een van twee andere) opleiding schoolsecretariaten

28 Commissie inzake leerlingenrechten
Behandelt klachten over weigeringen Beoordeling aanmeldingsprocedures Bestaat uit zes leden en een voorzitter Termijn van 30 dagen na vaststelling van betwiste feiten om klacht in te dienen Bij klacht mogen ouders en school hun versie van de feiten (komen) toelichten CLR soms automatisch ingeschakeld na bemiddeling LOP (weigering elders uitgesloten leerlingen en weigering na draagkrachtafweging) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

29 Lokale overlegplatforms
Werken aan uitvoering GOK-decreet en inschrijvingsrecht Deelname is financierings- of subsidiëringsvoorwaarde Bestaat uit onderwijs- en niet-onderwijspartners Elk LOP ondersteund door deskundige en voorgezeten door voorzitter Diverse bevoegdheden waaronder bemiddelen en afspraken maken rond inschrijvingen opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

30 Inschrijvingsregister
Toekomst: integratie in schoolsoftware Omzendbrief SO 2012/03 Vijf verschillende modellen Modellen bevatten minimaal vereiste gegevens Elektronisch of op papier Drie delen: Capaciteitenblad Leerlingenfiche Registerblad Leeswijzer opleiding schoolsecretariaten

31 Inschrijvingsregister: capaciteitenblad
Datum opmaak capaciteitenblad + schooljaar Gegevens school/VPL Alle vastgelegde capaciteiten Per niveau Wijzigingen bijhouden opleiding schoolsecretariaten

32 Inschrijvingsregister: leerlingenfiche
Voor iedere leerling die zich komt inschrijven Ondertekend door ouder Meegeven mogelijk Bij niet-gerealiseerde inschrijving: steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving Gegevens school en leerling Gegevens inschrijving Voorrangskenmerken Datum en uur van inschrijving (idem als op registerblad) Status inschrijving Ondertekening PP/SR opleiding schoolsecretariaten

33 Inschrijvingsregister: registerblad
Overzicht van alle inschrijvingen Per capaciteitsniveau Gegevens leerling Voorrangskenmerken Volgnummer (N-)IND-leerling (bij dubbele contingentering) Status inschrijving Opmerkingen Bij gerealiseerde inschrijving: wegens overcapaciteit (indien van toepassing) Bij niet-gerealiseerde inschrijving: motivering Bij wijziging status inschrijving: datum, tijdstip en nieuwe status opleiding schoolsecretariaten

34 Opleiding voor schoolsecretariaten - Schooljaar 2012-2013
Inhoud Structuur en organisatie van het SO Inschrijvingsrecht Inschrijvingsregister Toelatingsvoorwaarden Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten De leerplicht Afwezigheden Tijdelijk onderwijs aan huis Tucht Studiebewijzen GON ION opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten 34

35 Toelatingsvoorwaarden: algemeen
Met welk attest houden we rekening Oriënteringsattest van onmiddellijk lager leerjaar Uitzondering: oriënteringsattest van hetzelfde leerjaar BSO naar ASO, TSO, KSO BVLJ naar 2de leerjaar 1ste graad Steeds meest gunstige opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

36 Toelatingsvoorwaarden: algemeen
Toelatingsklassenraad Beslissen over al dan niet toelaten van de leerling Motiveringsplicht Beslissing uiterlijk op 10 september (of binnen de 5 lesdagen indien lesbijwoning na 10 september) Verandering van school: beslissing wordt meegenomen Recht op overzitten primeert Deliberatie op het einde van een graad Beslissing uitstellen tot einde van graad Leerling gaat over op basis van attest van regelmatige lesbijwoning van eerste jaar opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

37 Toelatingsvoorwaarden: algemeen
Overgaan met tekorten in het 1ste leerjaar van een graad Enkel mogelijk mits: Gunstige beslissing klassenraad Overleg met de delibererende klassenraad Einde 2de leerjaar Leerling geslaagd in 2de leerjaar: A-attest tweede leerjaar Leerling niet geslaagd in 2de leerjaar + tekorten weggewerkt: A-attest 1ste leerjaar Leerling niet geslaagd in 2de leerjaar + tekorten niet weggewerkt: recht op overzitten Oriënteringsattest 1ste leerjaar uitreiken als leerling systeem voortijdig verlaat opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

38 Toelatingsvoorwaarden: algemeen
Examencommissie Slagen in een structuuronderdeel = oriënteringsattest A voor dat structuuronderdeel Vanaf oktober 2012: organisatie gewijzigd Via deelname aan examencommissie regularisatie zonder jaarverlies mogelijk Overstap vanuit niet-Vlaamse onderwijsinstelling Beslissing van de toelatingsklassenraad over de regelmatigheid van de leerling Binnen de 25 lesdagen na start effectieve lesbijwoning opleiding schoolsecretariaten

39 Toelatingsvoorwaarden: algemeen
Huisonderwijs Niet in aanmerking genomen bij de toepassing van de toelatings- en overgangsvoorwaarden Leeftijd Vanaf maximumleeftijd: 25 jaar Uitzonderingen in bepaalde structuuronderdelen en als overgangsmaatregel opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

40 Toelatingsvoorwaarden
Bijkomende toelatingsvoorwaarden Medische geschiktheid Voeding Specifieke richtingen Topsportstatuut Geschiktheidsproeven Ballet, modern ballet, dans, muziek, woordkunst-drama Uittreksel uit het strafregister Integrale veiligheid en veiligheidsberoepen opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

41 Toelatingsvoorwaarden
Overgangsvoorwaarden Bij overgang naar andere studierichting, niet naar andere school Toelatingsvoorwaarden blijven gelden Per jaar en per onderwijsvorm: tot welke datum + evt. bijkomende voorwaarden Latere datum: kan op basis van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen Uitzondering: 3de leerjaar, 3de graad BSO opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

42 Toelatingsvoorwaarden
ONTHAALKLAS Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn. Een nieuwkomer zijn, dwz maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben. De onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen. Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

43 Opleiding voor schoolsecretariaten - Schooljaar 2012-2013
Inhoud Structuur en organisatie van het SO Inschrijvingsrecht Inschrijvingsregister Toelatingsvoorwaarden Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten De leerplicht Afwezigheden Tijdelijk onderwijs aan huis Tucht Studiebewijzen GON ION opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten 43

44 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingendossier Opbouw : welk document + doel model richtlijnen bewaartermijn link zendingen opleiding schoolsecretariaten

45 Leerlingendossier Administratieve documenten Stamboekregister
Inschrijvingsregister Individuele steekkaart Aanwezigheidsregister Registratiefiche van de leerling Bewijsstukken van afwezigheden Leerlingendossier Leerlingenkenmerken opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

46 Leerlingendossier Leerlingendocumenten Notulen Processen verbaal
Evaluatiedocumenten Stagedocumenten Schriften en taken Klasagenda opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

47 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingendossier Stamboekregister – in/uitschrijvingen tijdens het schooljaar: Datum van inschrijving = datum ondertekening PP/SR Begindatum inschrijving = eerste dag van effectieve aanwezigheid datum van uitschrijving = kalenderdag die de eerstvolgende lesdag voorafgaat Bijv. Jef schrijft uit op vrijdag 25 maart = registratie uitschrijving zondag 27 maart Bijv. Lara schrijft uit op vrijdag 8 april (start paasvakantie) = registratie uitschrijving op maandag 25 april opleiding schoolsecretariaten

48 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingendossier Afwezigheden Cfr. hoofdstuk afwezigheden Inschrijvingsregister Verplicht model vanaf schooljaar Model binnenkort beschikbaar opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingendossier Leerlingenkenmerken Opleidingsniveau moeder Thuistaal Schooltoelage Buurt + thuislozen en trekkende bevolking opleiding schoolsecretariaten

50 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingendossier Leerlingenkenmerken opleiding en taal: via verklaring op eer slechts één keer opvragen ( ) onderdeel van leerlingendossier (SO >< BO) school beschikt niet over gegevens: zending door AgODi wijzigingen = nieuwe zending door de school + attest om te staven Soms wel aparte opvraging nodig voor inschrijving (dubbele contingentering) opleiding schoolsecretariaten

51 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingendossier Leerlingenkenmerken thuislozen en trekkende bevolking Elk jaar attest opvragen – geldig op teldatum Thuislozen Kopie van beslissing tot plaatsing (JRB/CBJ) Attest verantwoordelijke van de instelling Attest pleeggezinnendienst opleiding schoolsecretariaten

52 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingendossier trekkende bevolking binnenschippers attest van gezinssamenstelling (beide ouders moeten binnenschipper zijn) kopie van het aanvraagformulier tot vermindering van het kostgeld voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben kermis- en circusexploitanten attest van gezinssamenstelling kopie uit het handelsregister lidkaart van foorreiziger/kermisexploitant Rom/ manoesj/voyageurs en andere personen met een nomadische cultuur verklaring van de burgemeester dat het bedoelde adres een terrein is dat specifiek bedoeld is voor trekkende bevolking attest van woonwagenbewoner ingevuld en ondertekend door een vzw die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is, of door een specifieke dienst/cel binnen een stad of gemeente opleiding schoolsecretariaten

53 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingendossier Roma document opgesteld door een officiële instantie van het land van herkomst waaruit blijkt dat voornoemde persoon behoort tot de groep van de woonwagenbewoners document bij de asielaanvraag waarin verklaard wordt dat de aanvrager Roma is verklaring van een asielcentrum dat voornoemde persoon bekend stond als Roma attest van woonwagenbewoner ingevuld en ondertekend door een vzw die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is, of door een specifieke dienst/cel binnen een stad of gemeente opleiding schoolsecretariaten

54 Opleiding voor schoolsecretariaten - Schooljaar 2012-2013
Inhoud Structuur en organisatie van het SO Inschrijvingsrecht Inschrijvingsregister Toelatingsvoorwaarden Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten De leerplicht Afwezigheden Tijdelijk onderwijs aan huis Tucht Studiebewijzen GON ION opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten 54

55 De leerplicht Duur start: 1 september van het kalenderjaar waarin de leerling 6 jaar wordt einde: ofwel datum van de 18e verjaardag van de leerling bijv. Mehmet werd geboren op 15 maart 1996, voor hem eindigt de leerplicht op 15 maart 2014 ofwel 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 wordt bijv. Lien werd geboren op 14 november 1996, de leerplicht eindigt voor haar op 30 juni 2014 opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

56 De leerplicht Duur Leerplicht is geen schoolplicht
deeltijdse leerplicht vanaf ofwel 16 jaar ofwel 15 jaar mits de leerling reeds de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs - al dan niet met vrucht - heeft beëindigd Leerplicht is geen schoolplicht (huisonderwijs) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

57 De leerplicht Vrijstelling
diploma secundair onderwijs / studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO / (kwalificatie)getuigschrift van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs ernstige lichamelijke of psychische handicap – tijdelijke / definitieve vrijstelling door CABO vrijstelling van de leerplicht om andere redenen, zoals ontvoogding, huwelijk, ouderschap ..., is in geen geval mogelijk! opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

58 De leerplicht Kinderen zonder wettig verblijfsstatuut
alle kinderen die op het Belgisch grondgebied verblijven hebben recht op onderwijs leerplicht gaat in op 60e dag na inschrijving in het vreemdelingenregister, in het wachtregister of in het bevolkingsregister opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

59 De leerplicht Controle op de leerplicht
uittreksel uit het RR van alle leerplichtige leerlingen in het Vlaams Gewest wordt vergeleken met info in onze databanken Brussels Hoofdstedelijk Gewest: controle door cel met ambtenaren van zowel Franse als Vlaamse gemeenschap onderscheid Franstaliggevoelige gemeenten en niet-Franstaliggevoelige gemeenten opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

60 De leerplicht Controle op de leerplicht aanschrijven ouders
hulp van de gemeenten interne opvolging ontoereikende antwoorden overmaken aan parket bijkomende acties sensibiliserende brief voor wie niet ingeschreven was bij de start van het schooljaar opvolging leerlingen die wel ingeschreven waren de derde schooldag maar niet op 1 oktober opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

61 De leerplicht Opvolging van in- en uitschrijvingen
verantwoordelijkheid van de school die een leerling inschrijft om onmiddellijk het leerlingendossier op te vragen aan de uitschrijvende school geen nieuwe inschrijving 15 kalenderdagen na uitschrijving = brieven naar school / ouders / CLB koppeling aan schooltoelagen correct gebruik RRN! opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

62 De leerplicht Wat als de leerplicht niet gerespecteerd wordt
rol parketcriminoloog feedback naar AgODi Politierechtbank Jeugdrechtbank opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

63 De leerplicht Resultaten leerplichtcontrole AgODi
Rapport “Wie is er NIET als de schoolbel rinkelt?” Overzicht procedurestappen 12- tot 18-jarigen: opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

64 Huisonderwijs Nieuwe regelgeving sinds 1/9/2013 Definitie
Verklaring en uiterste instapdatum Examencommissie Controle door inspectie opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

65 Huisonderwijs Definitie Verklaring & uiterste instapdatum
onderwijs verstrekt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben om hun kinderen niet in te schrijven in een door de Vlaamse/Franse/Duitstalige Gemeenschap, erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school Verklaring & uiterste instapdatum Uiterlijk op de derde schooldag! Enkele uitzonderingen (CLB) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

66 Huisonderwijs Verplichte deelname examencommissie Inspectie
Leerling 13 jaar -> getuigschrift basisond. Leerling 15 jaar -> getuigschrift 1ste graad Maximaal 2 pogingen Enkele uitzonderingen (CLB) Inspectie 2 minimumeisen Criteria vastleggen in BVR opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

67 Opleiding voor schoolsecretariaten - Schooljaar 2012-2013
Inhoud Structuur en organisatie van het SO Inschrijvingsrecht Inschrijvingsregister Toelatingsvoorwaarden Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten De leerplicht Afwezigheden Tijdelijk onderwijs aan huis Tucht Studiebewijzen GON ION opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten 67

68 Afwezigheden Leerlingen moeten aanwezig zijn op school, behalve in geval van wettige afwezigheid (leerplicht) Tegenover gewettigde afwezigheden moeten altijd verantwoordingsstukken staan Systeem van codes om afwezigheden te registreren Drie soorten afwezigheden Van rechtswege gewettigd Door de school gewettigd Problematische afwezigheden opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

69 Van rechtswege gewettigde afwezigheden
Afwezigheid om medische redenen Schriftelijke verklaring van ouders (code Z) Maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen Maximaal vier keer per schooljaar Medisch attest (code D) Langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen Al minstens vier maal verklaring van ouders Altijd nodig in examenperiodes Tijdens andere evaluatiemomenten dan examenperiodes (beslissing van de school) Sommige medische attesten zijn twijfelachtig (zie verder) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

70 Van rechtswege gewettigde afwezigheden
Luxeverzuim – nieuw vanaf Als de ziekte valt in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie dient een medisch attest afgeleverd te worden. Er is dus voor elke vorm van afwezigheid in die weken voor of na een vakantie een doktersattest nodig, ook als de leerling maar enkele dagen ziek is of als de dagen niet aansluitend op de vakantie zijn. opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

71 Van rechtswege gewettigde afwezigheden
Afwezigheden ten gevolge van topsportconvenant (code C) Afwezigheden ten gevolge van topcultuurstatuut (code C) Afwezigheid als gevolg van uitsluiting als tuchtmaatregel (code T) Afwezigheid in studiegebied ballet (code C) Overige van rechtswege gewettigde afwezigheden (code R) Bijwonen begrafenis of huwelijk van bloedverwant Bijwonen familieraad Dagvaarding rechtbank Onbereikbaarheid school door overmacht Maatregelen bijzondere jeugdzorg of jeugdbescherming Religieuze feestdagen Proeven examencommissie Activiteiten studenten- en leerlingenkoepelverenigingen opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

72 Door de school gewettigde afwezigheden
Beslissing ligt bij de school Geen beroep mogelijk Geen appreciatierecht voor inspectie en verificatie Wel controle op correct gebruik codes Afwezigheden door het niet ingeschreven zijn in een school (late inschrijvingen) Afwezigheden door het niet volgen van het lesprogramma tijdens een bepaalde periode Overlijden bloedverwant (code Q) Sportieve of culturele manifestatie (code P) Time-out programma (code O) Buitenlandse reis ouders o.w.v. professionele reden (code P) Tijdelijk volgen hoger onderwijs (code P) Buitenlandse gestructureerde leerlingenmobiliteit (code P) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

73 Door de school gewettigde afwezigheden
Leerling volgt deel vorming in andere school Vrijstellen om een bijkomende kwalificatie te behalen (code P) Vrijstellen van volgen bepaalde onderdelen Se-n-Se (code P) Vrijstellen onderdelen waarvoor leerling al geslaagd is met verplichte vervanging door alternatief programma (geen code) Vrijstellen onderdelen wegens specifieke onderwijsbehoeften met verplichte vervanging door alternatief programma (geen code) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

74 Door de school gewettigde afwezigheden
Vrijstellen onderdelen wegens uitzonderlijke artistieke of sportieve talenten (code P) Spreiding opleiding Se-n-Se of HBO verpleegkunde over dubbele van studieduur (code G) Spreiding opleiding over dubbele van studieduur voor zieke kinderen (code G) Afwezigheden door revalidatie tijdens de lesuren (code H) Stages: vanaf schooljaar : code W Niet aanwezig op stage -> afwezigheidscode opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

75 Problematische afwezigheden
Geregistreerd met code B Afwezigheden die niet kunnen worden verantwoord Twijfelachtige medische attesten ‘Dixit-attest’ Attest geantedateerd of datum vervalst Reden los van medische toestand leerling opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

76 Problematische afwezigheden
School verantwoordelijk voor begeleiding leerling Van bij de eerste registratie in contact treden met ouders Vanaf 10 B-codes CLB inschakelen en begeleidingsdossier opmaken 30 B-codes Begeleiding tijdens hele schooljaar Mogelijk om externen te betrekken (bijv. aanspreekpunten lokale politie, Als begeleiding voldoende is, is leerling regelmatig Verificatie controleert aan de hand van begeleidingsfiche en registratiefiche afwezigheden opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

77 Problematische afwezigheden
Afwezigheid op school gekoppeld aan schooltoelage, leerling verliest recht als Hij op 30/06 nergens is ingeschreven Twee opeenvolgende schooljaren minstens 30 halve dagen problematisch afwezig Na uitschrijving geen nieuwe inschrijving binnen 15 dagen Zorgwekkende dossiers Brief aan ouders Dossier naar parket Dossiers van leerlingen die in Nederland wonen, doorgegeven opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

78 Opleiding voor schoolsecretariaten - Schooljaar 2012-2013
Inhoud Structuur en organisatie van het SO Inschrijvingsrecht Inschrijvingsregister Toelatingsvoorwaarden Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten De leerplicht Afwezigheden Tijdelijk onderwijs aan huis Tucht Studiebewijzen GON ION opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten 78

79 Tijdelijk onderwijs aan huis
Opnemen in schoolreglement Voor jongeren die wegens ziekte of ongeval de lessen niet op school kunnen volgen Verplicht informeren Voorwaarden Leerlingenrecht binnen de 10 km van de school Enkel voor regelmatige leerlingen Bepaalde leerjaren uitgesloten Niet-chronisch zieke jongeren Chronisch zieke jongeren Zending Begindatum: opgelet! opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

80 Tucht Als gedrag van de leerling het verstrekken van onderwijs in het gedrang brengt Voorbeeld: tijdelijke en definitieve uitsluiting Rechten van verdediging respecteren Mogelijk om uitsluiting pas op 31/08 te laten ingaan Leerling neemt deel aan examens Leerling volgt lessen opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

81 Tucht Leerling blijft in het lopende schooljaar ingeschreven tot inschrijving in nieuwe school Uitzondering: meerderjarige leerlingen kunnen na 30 dagen worden uitgeschreven School staat leerling actief bij in zoektocht nieuwe school Uitgesloten leerlingen melden via elektronische zending Leerrecht geschonden als leerlingen lang zonder nieuwe school blijven Problematiek in kaart Maatregelen bij onwil opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

82 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen Op basis beslissing delibererende klassenraad Verplichte modellen, ingevuld in overeenstemming met proces verbaal Studiebewijzen van rechtswege geldend, niet gecontroleerd Fout in nadeel leerling: moet hersteld worden Fout in voordeel leerling: herstellen binnen 30 dagen, kan niet als leerling al rechten heeft geput (bijv. arbeidscontract) Moeten onmiddellijk aan leerling overhandigd worden Zending: Ook mogelijk op andere data dan 30/06 (HBO, Se-n-Se, modulair) LED: zending krijgt even veel waarde als papieren studiebewijzen opleiding schoolsecretariaten

83 Studiebewijzen Eerste graad Tweede graad Derde graad Vierde graad
Getuigschrift (gelijkwaardig met) basisonderwijs kan worden uitgereikt Geen B-attest in 1B Tweede graad Derde graad B-attest enkel in 5 TSO Na 6 BSO studiegetuigschrift derde graad Na Se-n-Se certificaat Vierde graad Geen B-attest Studiebewijs soms afhankelijk van voorgeschiedenis leerling (ook in 7de leerjaar derde graad) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

84 Studiebewijzen Spreiding lesprogramma Modulair BSO HBO verpleegkunde
Attest van regelmatige lesbijwoning Tussentijdse evaluatie Modulair BSO Deelcertificaten en certificaten naast gebruikelijke studiebewijzen HBO verpleegkunde Diploma van gegradueerde Diplomasupplement Veiligheidsberoepen Ook attesten voetbalsteward, bewakingsagent Vrijstellingen proef politie mogelijk opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

85 Opleiding voor schoolsecretariaten - Schooljaar 2012-2013
Inhoud Structuur en organisatie van het SO Inschrijvingsrecht Inschrijvingsregister Toelatingsvoorwaarden Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten De leerplicht Afwezigheden Tijdelijk onderwijs aan huis Tucht Studiebewijzen GON ION opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten 85

86 GON Geïntegreerd onderwijs
jongere met attest BuO volgt les in het gewoon onderwijs met hulp vanuit het BuO integratieteam integratieplan zelfde studiebekrachtiging (volledig en permanent geïntegreerde leerlingen) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

87 ION Inclusief onderwijs
jongeren met matig/ernstige mentale handicap (type 2) volledig en permanent geïntegreerd in het gewoon onderwijs integratieplan attest van verworven bekwaamheden opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

88 IV. Tot slot Vragen? Meer informatie bij uw schoolbeheerteam!
opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google