De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2013-2014

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Stappen in de schoolloopbaan en hun administratieve gevolgen Toepassingsgebied van deze cursus = voltijds SO + OV4 BuSO (grotendeels) Edulex http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/ http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/em ail/ opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Inleiding

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Informeren & samenwerken = vlottere administratie Aandacht voor knelpunten en onduidelijkheden Nieuwigheden toelichten opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Doelstellingen

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Inhoud I.Structuur en organisatie van het SO II.Inschrijvingsrecht III.Inschrijvingsregister IV.Toelatingsvoorwaarden V.Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten VI.De leerplicht VII.Afwezigheden VIII.Tijdelijk onderwijs aan huis IX.Tucht X.Studiebewijzen XI.GON XII.ION

5 www.agodi.be AgODi Structuur en organisatie: huidige structuur opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1 e graad 1 e leerjaar A1 e leerjaar B 2 e leerjaar van de 1 e graadBeroepsvoorbereidend leerjaar 2 e graad 1 e LJ ASO1 e LJ KSO1 e LJ TSO1 e LJ BSO 2 e LJ ASO2 e LJ KSO2 e LJ TSO2 e LJ BSO 3 e graad 1 e LJ ASO1 e LJ KSO1 e LJ TSO1 e LJ BSO 2 e LJ ASO2 e LJ KSO2 e LJ TSO2 e LJ BSO Voorbereidend jaar 3e LJ BSO Se-n-se KSOSe-n-se TSO HBO verpleegkunde

6 www.agodi.be AgODi Hervorming secundair onderwijs opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Masterplan (4 juni 2013) Enkele krachtlijnen van het masterplan: De kwaliteit gaat omhoog, voor iedereen Vlotte overstap van lager naar secundair onderwijs Verbrede eerste graad voor betere oriëntatie Matrixstructuur in tweede en derde graad www.hervormingsecundair.be

7 www.agodi.be AgODi Hervorming secundair onderwijs: verbrede eerste graad opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

8 www.agodi.be AgODi Hervorming secundair onderwijs: matrixstructuur 2 de + 3 de graad opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

9 www.agodi.be AgODi Structuur en organisatie Organisatie van het schooljaar 1 september tot en met 31 augustus  4 aaneensluitende weken vakantie in juli - augustus 9 halve lesdagen per week minstens 28 wekelijkse lesuren opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

10 www.agodi.be AgODi Structuur en organisatie Stages = begeleide confrontatie met en/of participatie aan de activiteiten van een reële arbeidspost >< extramuros vanaf 2e graad voor leerlingen die 15 jaar + niet meer voltijds leerplichtig zijn alternerend / in blok afwijkingen op nachtwerk, werk op zon- en feestdagen Mogelijk tijdens zomer opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

11 www.agodi.be AgODi Structuur en organisatie Evaluatie behoort tot de pedagogische autonomie beperkt tot 60 halve dagen bijv. een lesdag waarop in de voormiddag een proef wordt afgenomen en in de namiddag gewoon les wordt gegeven, telt voor 1 halve dag; een lesdag waarop in de voormiddag een proef wordt afgenomen en de leerlingen zich in de namiddag thuis of op school op de volgende proef voorbereiden, telt voor 1 volledige dag; opvangverplichting  Wel op examendagen  Niet op evaluatiedagen waarop klassenraden beraadslagen of het didactisch beleid evalueren opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

12 www.agodi.be AgODi Structuur en organisatie De klassenraad Drie functies  toelatingsklassenraad  begeleidende klassenraad  delibererende klassenraad Toelatingsklassenraad Begeleidende klassenraad vorderingen van leerlingen adviserende functie bij tuchtbeslissingen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

13 www.agodi.be AgODi Structuur en organisatie Delibererende klassenraad Beslissen over al dan niet slagen van de leerling Enkel beoordeling over studies (niet disciplinair) Proces-verbaal en notulen Geeft ook adviezen Beslissing in principe tegen 30 juni, in uitzonderlijke gevallen later Motiveringsplicht Beroep tegen controversiële beslissingen mogelijk opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

14 www.agodi.be AgODi Structuur en organisatie Vakantie Vastgelegde vakantieperiodes, zie http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvak anties/ http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvak anties/ 1 halve dag per schooljaar om bij het begin van dat schooljaar administratieve en onthaalformaliteiten voor te bereiden 1 dag per schooljaar voor een pedagogische studiedag voor leraars; 1 halve dag, onmiddellijk na verkiezingen, in die scholen waar stem- en/of stemopnemingsbureaus waren gevestigd opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

15 www.agodi.be AgODi Structuur en organisatie Schoolreglement Instemming als voorwaarde voor inschrijving Ook bij wijziging instemming vereist Bevat:  Studie-, orde- en tuchtreglement  Engagementsverklaring  Oudercontact  Aanwezigheid en spijbelbeleid  Individuele leerlingenbegeleiding  Positief engagement t.a.v. onderwijstaal  !! Geen sancties t.a.v. leerlingen !!  Rookverbod  Wetgeving TOAH (sanctie)  Bijdrageregeling opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Inhoud I.Structuur en organisatie van het SO II.Inschrijvingsrecht III.Inschrijvingsregister IV.Toelatingsvoorwaarden V.Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten VI.De leerplicht VII.Afwezigheden VIII.Tijdelijk onderwijs aan huis IX.Tucht X.Studiebewijzen XI.GON XII.ION

17 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: beginselen Iedere leerling principieel recht op inschrijving Akkoord met pedagogisch project en schoolreglement, ook bij wijzigingen Vier uitgangspunten Voldoen aan toelatingsvoorwaarden op dag instap (of bij beslissing TKR) Inschrijvingsregister per bepaalde capaciteit Vraag tot inschrijving: drie mogelijke antwoorden Gerealiseerde inschrijving Niet-gerealiseerde inschrijving Uitgestelde inschrijving opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

18 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: beginselen Start inschrijvingen Eerste jaar: vanaf eerste schooldag van maart Afwijking: vanaf eerste schooldag na kerstvakantie Andere jaren: vanaf eerste schooldag na paasvakantie Schoolloopbaan in principe gegarandeerd Uitschrijving in bepaalde gevallen mogelijk Leerling mag vrij overstappen Kan worden geweigerd als capaciteit is bereikt Nooit weigeren als overstap noodzakelijk is voor voortgang leerproces opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

19 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: beginselen Iedere school kan/moet capaciteit bepalen Verplicht in eerste jaar Overige jaren mogelijk Kan op verschillende niveaus Is totaal aantal leerlingen mogelijk volgens schoolbestuur Bepalen voor begin inschrijvingen Verhogen steeds mogelijk, verlagen niet opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

20 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: voorrang Sommige groepen leerlingen kunnen of moeten voorrang krijgen Enkel in het eerste jaar in Vlaanderen In principe verplicht Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Leerlingen van dezelfde leefentiteit als reeds ingeschreven leerlingen Voorrang voor kinderen van personeelsleden opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

21 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: voorrang Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Voorrang voor leerlingen van basisschool op dezelfde campus Optioneel Enkel binnen LOP na goedkeuring Positief advies LOP basisonderwijs Voorrang voor leerlingen met ten minste één ouder die het Nederlands voldoende machtig is In BHG Aantonen Ook in hogere jaren Door LOP bepaald percentage (minstens 55%) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

22 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: voorrang Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Voorrang voor leerlingen die al dan niet indicatorleerling zijn Op basis van vier indicatoren (opleidingsniveau, schooltoelage, thuisloos, trekkende bevolking) Verplicht binnen LOP Gelijktijdig inschrijven Dubbele contingentering Streven naar gemiddelde omgeving opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

23 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: voorrang INDNIND 11 22 33 44 55 66 77 88 9 10 11 12 13 14 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 INDNIND 11 22 33 44 55 66 77 88 11 NIND9 12 NIND10 11 12 13 14

24 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: weigeringen Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden Alternerend schoollopen (verplicht om te weigeren) Capaciteit wordt overschreden (verplicht om te weigeren) Consequent toepassen School kan hier soms van afwijken – Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of CBJ – (semi-) interne in een (semi-)internaat verbonden aan de school – Leerlingen in een voorziening van residentiële opvang – GON-leerlingen die terugkeren hun BuSO-school waar ze in het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven waren – kinderen van dezelfde leefeenheid in hetzelfde capaciteitsniveau in het eerste jaar opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

25 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: weigeringen Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd Leerling is tijdens het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten Leerling is elders definitief uitgesloten (mits afspraken binnen het LOP) Leerling met inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs: inschrijving onder ontbindende voorwaarde van voldoende draagkracht opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

26 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: procedure Inschrijvingsregister met gerealiseerde, niet- gerealiseerde en uitgestelde inschrijvingen (Ouders van) leerlingen die werden geweigerd: binnen vier dagen aangetekend of tegen afgiftebewijs een mededeling van niet- gerealiseerde inschrijving Chronologie inschrijvingsregister tot vijfde schooldag oktober respecteren In sommige gevallen automatisch bemiddeling LOP, kan altijd op vraag van ouders Klacht tegen weigering mogelijk bij Commissie inzake Leerlingenrechten opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

27 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: aanmelden Is kenbaar maken van intentie tot inschrijven Enkel in 1 ste jaar + BuSO Vooraf voorleggen aan CLR Ten vroegste vanaf eerste schooldag na kerstvakantie Ordening volgens ordeningscriteria Voorrangsgroepen + dubbele contingentering respecteren Hierbinnen: ordenen volgens criteria Chronologie Toeval (+ een van twee andere) Schoolkeuze (+ een van twee andere) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

28 www.agodi.be AgODi Commissie inzake leerlingenrechten Behandelt klachten over weigeringen Beoordeling aanmeldingsprocedures Bestaat uit zes leden en een voorzitter Termijn van 30 dagen na vaststelling van betwiste feiten om klacht in te dienen Bij klacht mogen ouders en school hun versie van de feiten (komen) toelichten CLR soms automatisch ingeschakeld na bemiddeling LOP (weigering elders uitgesloten leerlingen en weigering na draagkrachtafweging) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

29 www.agodi.be AgODi Lokale overlegplatforms Werken aan uitvoering GOK-decreet en inschrijvingsrecht Deelname is financierings- of subsidiëringsvoorwaarde Bestaat uit onderwijs- en niet- onderwijspartners Elk LOP ondersteund door deskundige en voorgezeten door voorzitter Diverse bevoegdheden waaronder bemiddelen en afspraken maken rond inschrijvingen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

30 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister Toekomst: integratie in schoolsoftware Omzendbrief SO 2012/03SO 2012/03 Vijf verschillende modellen Modellen bevatten minimaal vereiste gegevens Elektronisch of op papier Drie delen: Capaciteitenblad Leerlingenfiche Registerblad Leeswijzer opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

31 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister: capaciteitenblad Datum opmaak capaciteitenblad + schooljaar Gegevens school/VPL Alle vastgelegde capaciteiten Per niveau Wijzigingen bijhouden opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

32 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister: leerlingenfiche Voor iedere leerling die zich komt inschrijven Ondertekend door ouder Meegeven mogelijk Bij niet-gerealiseerde inschrijving: steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving Gegevens school en leerling Gegevens inschrijving Voorrangskenmerken Datum en uur van inschrijving (idem als op registerblad) Status inschrijving Ondertekening PP/SR opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

33 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister: registerblad Overzicht van alle inschrijvingen Per capaciteitsniveau Gegevens leerling Voorrangskenmerken Volgnummer (N-)IND-leerling (bij dubbele contingentering) Status inschrijving Opmerkingen Bij gerealiseerde inschrijving: wegens overcapaciteit (indien van toepassing) Bij niet-gerealiseerde inschrijving: motivering Bij wijziging status inschrijving: datum, tijdstip en nieuwe status opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Inhoud I.Structuur en organisatie van het SO II.Inschrijvingsrecht III.Inschrijvingsregister IV.Toelatingsvoorwaarden V.Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten VI.De leerplicht VII.Afwezigheden VIII.Tijdelijk onderwijs aan huis IX.Tucht X.Studiebewijzen XI.GON XII.ION

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden: algemeen Met welk attest houden we rekening Oriënteringsattest van onmiddellijk lager leerjaar Uitzondering: oriënteringsattest van hetzelfde leerjaar BSO naar ASO, TSO, KSO BVLJ naar 2 de leerjaar 1 ste graad Steeds meest gunstige

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden: algemeen Toelatingsklassenraad Beslissen over al dan niet toelaten van de leerling Motiveringsplicht Beslissing uiterlijk op 10 september (of binnen de 5 lesdagen indien lesbijwoning na 10 september) Verandering van school: beslissing wordt meegenomen Recht op overzitten primeert Deliberatie op het einde van een graad Beslissing uitstellen tot einde van graad Leerling gaat over op basis van attest van regelmatige lesbijwoning van eerste jaar

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden: algemeen Overgaan met tekorten in het 1ste leerjaar van een graad Enkel mogelijk mits: Gunstige beslissing klassenraad Overleg met de delibererende klassenraad Einde 2 de leerjaar Leerling geslaagd in 2 de leerjaar: A-attest tweede leerjaar Leerling niet geslaagd in 2 de leerjaar + tekorten weggewerkt: A-attest 1 ste leerjaar Leerling niet geslaagd in 2 de leerjaar + tekorten niet weggewerkt: recht op overzitten Oriënteringsattest 1 ste leerjaar uitreiken als leerling systeem voortijdig verlaat

38 www.agodi.be AgODi Toelatingsvoorwaarden: algemeen Examencommissie Slagen in een structuuronderdeel = oriënteringsattest A voor dat structuuronderdeel Vanaf oktober 2012: organisatie gewijzigd Via deelname aan examencommissie regularisatie zonder jaarverlies mogelijk Overstap vanuit niet-Vlaamse onderwijsinstelling Beslissing van de toelatingsklassenraad over de regelmatigheid van de leerling Binnen de 25 lesdagen na start effectieve lesbijwoning opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden: algemeen Huisonderwijs Niet in aanmerking genomen bij de toepassing van de toelatings- en overgangsvoorwaarden Leeftijd Vanaf 2014-2015 maximumleeftijd: 25 jaar Uitzonderingen in bepaalde structuuronderdelen en als overgangsmaatregel

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden Bijkomende toelatingsvoorwaarden Medische geschiktheid Voeding Specifieke richtingen Topsportstatuut Geschiktheidsproeven Ballet, modern ballet, dans, muziek, woordkunst- drama Uittreksel uit het strafregister Integrale veiligheid en veiligheidsberoepen

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden Overgangsvoorwaarden Bij overgang naar andere studierichting, niet naar andere school Toelatingsvoorwaarden blijven gelden Per jaar en per onderwijsvorm: tot welke datum + evt. bijkomende voorwaarden Latere datum: kan op basis van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen Uitzondering: 3 de leerjaar, 3 de graad BSO

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden ONTHAALKLAS 1.Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn. 2.Een nieuwkomer zijn, dwz maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. 3.Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben. 4.De onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen. 5.Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Inhoud I.Structuur en organisatie van het SO II.Inschrijvingsrecht III.Inschrijvingsregister IV.Toelatingsvoorwaarden V.Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten VI.De leerplicht VII.Afwezigheden VIII.Tijdelijk onderwijs aan huis IX.Tucht X.Studiebewijzen XI.GON XII.ION

44 www.agodi.be AgODi Leerlingendossier Opbouw : welk document + doel model richtlijnen bewaartermijn link zendingen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Administratieve documenten Stamboekregister Inschrijvingsregister Individuele steekkaart Aanwezigheidsregister Registratiefiche van de leerling Bewijsstukken van afwezigheden Leerlingendossier Leerlingenkenmerken Leerlingendossier

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerlingendocumenten Notulen Processen verbaal Evaluatiedocumenten Stagedocumenten Schriften en taken Klasagenda Leerlingendossier

47 www.agodi.be AgODi Leerlingendossier Stamboekregister – in/uitschrijvingen tijdens het schooljaar: Datum van inschrijving = datum ondertekening PP/SR Begindatum inschrijving = eerste dag van effectieve aanwezigheid datum van uitschrijving = kalenderdag die de eerstvolgende lesdag voorafgaat  Bijv. Jef schrijft uit op vrijdag 25 maart = registratie uitschrijving zondag 27 maart  Bijv. Lara schrijft uit op vrijdag 8 april (start paasvakantie) = registratie uitschrijving op maandag 25 april opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

48 www.agodi.be AgODi Leerlingendossier Afwezigheden Cfr. hoofdstuk afwezigheden Inschrijvingsregister Verplicht model vanaf schooljaar 2013-2014 Model binnenkort beschikbaar opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

49 www.agodi.be AgODi Leerlingendossier Leerlingenkenmerken Opleidingsniveau moeder Thuistaal Schooltoelage Buurt  + thuislozen en trekkende bevolking opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

50 www.agodi.be AgODi Leerlingendossier Leerlingenkenmerken opleiding en taal: via verklaring op eer  slechts één keer opvragen (2007-2008)  onderdeel van leerlingendossier (SO >< BO)  school beschikt niet over gegevens: zending door AgODi  wijzigingen = nieuwe zending door de school + attest om te staven  Soms wel aparte opvraging nodig voor inschrijving (dubbele contingentering) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

51 www.agodi.be AgODi Leerlingendossier Leerlingenkenmerken thuislozen en trekkende bevolking Elk jaar attest opvragen – geldig op teldatum Thuislozen Kopie van beslissing tot plaatsing (JRB/CBJ) Attest verantwoordelijke van de instelling Attest pleeggezinnendienst opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

52 www.agodi.be AgODi Leerlingendossier trekkende bevolking  binnenschippers  attest van gezinssamenstelling (beide ouders moeten binnenschipper zijn)  kopie van het aanvraagformulier tot vermindering van het kostgeld voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben  kermis- en circusexploitanten  attest van gezinssamenstelling  kopie uit het handelsregister  lidkaart van foorreiziger/kermisexploitant  kopie van het aanvraagformulier tot vermindering van het kostgeld voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben  Rom/ manoesj/voyageurs en andere personen met een nomadische cultuur  verklaring van de burgemeester dat het bedoelde adres een terrein is dat specifiek bedoeld is voor trekkende bevolking  attest van woonwagenbewoner ingevuld en ondertekend door een vzw die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is, of door een specifieke dienst/cel binnen een stad of gemeente opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

53 www.agodi.be AgODi Leerlingendossier  Roma  document opgesteld door een officiële instantie van het land van herkomst waaruit blijkt dat voornoemde persoon behoort tot de groep van de woonwagenbewoners  document bij de asielaanvraag waarin verklaard wordt dat de aanvrager Roma is  verklaring van een asielcentrum dat voornoemde persoon bekend stond als Roma  attest van woonwagenbewoner ingevuld en ondertekend door een vzw die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is, of door een specifieke dienst/cel binnen een stad of gemeente opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Inhoud I.Structuur en organisatie van het SO II.Inschrijvingsrecht III.Inschrijvingsregister IV.Toelatingsvoorwaarden V.Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten VI.De leerplicht VII.Afwezigheden VIII.Tijdelijk onderwijs aan huis IX.Tucht X.Studiebewijzen XI.GON XII.ION

55 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Duur start: 1 september van het kalenderjaar waarin de leerling 6 jaar wordt einde:  ofwel datum van de 18 e verjaardag van de leerling bijv. Mehmet werd geboren op 15 maart 1996, voor hem eindigt de leerplicht op 15 maart 2014  ofwel 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 wordt bijv. Lien werd geboren op 14 november 1996, de leerplicht eindigt voor haar op 30 juni 2014 De leerplicht

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Duur deeltijdse leerplicht vanaf  ofwel 16 jaar  ofwel 15 jaar mits de leerling reeds de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs - al dan niet met vrucht - heeft beëindigd Leerplicht is geen schoolplicht (huisonderwijs) De leerplicht

57 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Vrijstelling diploma secundair onderwijs / studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO / (kwalificatie)getuigschrift van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs ernstige lichamelijke of psychische handicap – tijdelijke / definitieve vrijstelling door CABO vrijstelling van de leerplicht om andere redenen, zoals ontvoogding, huwelijk, ouderschap..., is in geen geval mogelijk! De leerplicht

58 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Kinderen zonder wettig verblijfsstatuut alle kinderen die op het Belgisch grondgebied verblijven hebben recht op onderwijs leerplicht gaat in op 60 e dag na inschrijving in het vreemdelingenregister, in het wachtregister of in het bevolkingsregister De leerplicht

59 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Controle op de leerplicht uittreksel uit het RR van alle leerplichtige leerlingen in het Vlaams Gewest wordt vergeleken met info in onze databanken Brussels Hoofdstedelijk Gewest: controle door cel met ambtenaren van zowel Franse als Vlaamse gemeenschap onderscheid Franstaliggevoelige gemeenten en niet-Franstaliggevoelige gemeenten De leerplicht

60 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Controle op de leerplicht aanschrijven ouders hulp van de gemeenten interne opvolging ontoereikende antwoorden overmaken aan parket bijkomende acties  sensibiliserende brief voor wie niet ingeschreven was bij de start van het schooljaar  opvolging leerlingen die wel ingeschreven waren de derde schooldag maar niet op 1 oktober De leerplicht

61 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Opvolging van in- en uitschrijvingen verantwoordelijkheid van de school die een leerling inschrijft om onmiddellijk het leerlingendossier op te vragen aan de uitschrijvende school geen nieuwe inschrijving 15 kalenderdagen na uitschrijving = brieven naar school / ouders / CLB koppeling aan schooltoelagen correct gebruik RRN! De leerplicht

62 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Wat als de leerplicht niet gerespecteerd wordt rol parketcriminoloog feedback naar AgODi Politierechtbank Jeugdrechtbank De leerplicht

63 www.agodi.be AgODi De leerplicht Resultaten leerplichtcontrole AgODi  Rapport “Wie is er NIET als de schoolbel rinkelt?” Overzicht procedurestappen 12- tot 18-jarigen: opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

64 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Nieuwe regelgeving sinds 1/9/2013 Definitie Verklaring en uiterste instapdatum Examencommissie Controle door inspectie Huisonderwijs

65 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Definitie onderwijs verstrekt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben om hun kinderen niet in te schrijven in een door de Vlaamse/Franse/Duitstalige Gemeenschap, erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school Verklaring & uiterste instapdatum Uiterlijk op de derde schooldag! Enkele uitzonderingen (CLB) Huisonderwijs

66 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Verplichte deelname examencommissie Leerling 13 jaar -> getuigschrift basisond. Leerling 15 jaar -> getuigschrift 1 ste graad Maximaal 2 pogingen Enkele uitzonderingen (CLB) Inspectie 2 minimumeisen Criteria vastleggen in BVR Huisonderwijs

67 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Inhoud I.Structuur en organisatie van het SO II.Inschrijvingsrecht III.Inschrijvingsregister IV.Toelatingsvoorwaarden V.Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten VI.De leerplicht VII.Afwezigheden VIII.Tijdelijk onderwijs aan huis IX.Tucht X.Studiebewijzen XI.GON XII.ION

68 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerlingen moeten aanwezig zijn op school, behalve in geval van wettige afwezigheid (leerplicht) Tegenover gewettigde afwezigheden moeten altijd verantwoordingsstukken staan Systeem van codes om afwezigheden te registreren Drie soorten afwezigheden Van rechtswege gewettigd Door de school gewettigd Problematische afwezigheden Afwezigheden

69 www.agodi.be AgODi Van rechtswege gewettigde afwezigheden Afwezigheid om medische redenen Schriftelijke verklaring van ouders (code Z) Maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen Maximaal vier keer per schooljaar Medisch attest (code D) Langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen Al minstens vier maal verklaring van ouders Altijd nodig in examenperiodes Tijdens andere evaluatiemomenten dan examenperiodes (beslissing van de school) Sommige medische attesten zijn twijfelachtig (zie verder) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

70 www.agodi.be AgODi Van rechtswege gewettigde afwezigheden Luxeverzuim – nieuw vanaf 2013-2014 Als de ziekte valt in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie dient een medisch attest afgeleverd te worden. Er is dus voor elke vorm van afwezigheid in die weken voor of na een vakantie een doktersattest nodig, ook als de leerling maar enkele dagen ziek is of als de dagen niet aansluitend op de vakantie zijn. opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

71 www.agodi.be AgODi Van rechtswege gewettigde afwezigheden Afwezigheden ten gevolge van topsportconvenant (code C) Afwezigheden ten gevolge van topcultuurstatuut (code C) Afwezigheid als gevolg van uitsluiting als tuchtmaatregel (code T) Afwezigheid in studiegebied ballet (code C) Overige van rechtswege gewettigde afwezigheden (code R) Bijwonen begrafenis of huwelijk van bloedverwant Bijwonen familieraad Dagvaarding rechtbank Onbereikbaarheid school door overmacht Maatregelen bijzondere jeugdzorg of jeugdbescherming Religieuze feestdagen Proeven examencommissie Activiteiten studenten- en leerlingenkoepelverenigingen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

72 www.agodi.be AgODi Door de school gewettigde afwezigheden Beslissing ligt bij de school Geen beroep mogelijk Geen appreciatierecht voor inspectie en verificatie Wel controle op correct gebruik codes Afwezigheden door het niet ingeschreven zijn in een school (late inschrijvingen) Afwezigheden door het niet volgen van het lesprogramma tijdens een bepaalde periode Overlijden bloedverwant (code Q) Sportieve of culturele manifestatie (code P) Time-out programma (code O) Buitenlandse reis ouders o.w.v. professionele reden (code P) Tijdelijk volgen hoger onderwijs (code P) Buitenlandse gestructureerde leerlingenmobiliteit (code P) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

73 www.agodi.be AgODi Door de school gewettigde afwezigheden Leerling volgt deel vorming in andere school Vrijstellen om een bijkomende kwalificatie te behalen (code P) Vrijstellen van volgen bepaalde onderdelen Se-n-Se (code P) Vrijstellen onderdelen waarvoor leerling al geslaagd is met verplichte vervanging door alternatief programma (geen code) Vrijstellen onderdelen wegens specifieke onderwijsbehoeften met verplichte vervanging door alternatief programma (geen code) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

74 www.agodi.be AgODi Door de school gewettigde afwezigheden Vrijstellen onderdelen wegens uitzonderlijke artistieke of sportieve talenten (code P) Spreiding opleiding Se-n-Se of HBO verpleegkunde over dubbele van studieduur (code G) Spreiding opleiding over dubbele van studieduur voor zieke kinderen (code G) Afwezigheden door revalidatie tijdens de lesuren (code H) Stages: vanaf schooljaar 2012-2013: code W Niet aanwezig op stage -> afwezigheidscode opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

75 www.agodi.be AgODi Problematische afwezigheden Geregistreerd met code B Afwezigheden die niet kunnen worden verantwoord Twijfelachtige medische attesten ‘Dixit-attest’ Attest geantedateerd of datum vervalst Reden los van medische toestand leerling opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

76 www.agodi.be AgODi Problematische afwezigheden School verantwoordelijk voor begeleiding leerling Van bij de eerste registratie in contact treden met ouders Vanaf 10 B-codes CLB inschakelen en begeleidingsdossier opmaken 30 B-codes Begeleiding tijdens hele schooljaar Mogelijk om externen te betrekken (bijv. aanspreekpunten lokale politie, http://www.infozone.be/home.htm) http://www.infozone.be/home.htm Als begeleiding voldoende is, is leerling regelmatig Verificatie controleert aan de hand van begeleidingsfiche en registratiefiche afwezigheden opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

77 www.agodi.be AgODi Problematische afwezigheden Afwezigheid op school gekoppeld aan schooltoelage, leerling verliest recht als Hij op 30/06 nergens is ingeschreven Twee opeenvolgende schooljaren minstens 30 halve dagen problematisch afwezig Na uitschrijving geen nieuwe inschrijving binnen 15 dagen Zorgwekkende dossiers Brief aan ouders Dossier naar parket Dossiers van leerlingen die in Nederland wonen, doorgegeven opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

78 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Inhoud I.Structuur en organisatie van het SO II.Inschrijvingsrecht III.Inschrijvingsregister IV.Toelatingsvoorwaarden V.Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten VI.De leerplicht VII.Afwezigheden VIII.Tijdelijk onderwijs aan huis IX.Tucht X.Studiebewijzen XI.GON XII.ION

79 www.agodi.be AgODi Tijdelijk onderwijs aan huis Opnemen in schoolreglement Voor jongeren die wegens ziekte of ongeval de lessen niet op school kunnen volgen Verplicht informeren Voorwaarden Leerlingenrecht binnen de 10 km van de school Enkel voor regelmatige leerlingen Bepaalde leerjaren uitgesloten Niet-chronisch zieke jongeren Chronisch zieke jongeren Zending Begindatum: opgelet! opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

80 www.agodi.be AgODi Tucht Als gedrag van de leerling het verstrekken van onderwijs in het gedrang brengt Voorbeeld: tijdelijke en definitieve uitsluiting Rechten van verdediging respecteren Mogelijk om uitsluiting pas op 31/08 te laten ingaan Leerling neemt deel aan examens Leerling volgt lessen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

81 www.agodi.be AgODi Tucht Leerling blijft in het lopende schooljaar ingeschreven tot inschrijving in nieuwe school Uitzondering: meerderjarige leerlingen kunnen na 30 dagen worden uitgeschreven School staat leerling actief bij in zoektocht nieuwe school Uitgesloten leerlingen melden via elektronische zending Leerrecht geschonden als leerlingen lang zonder nieuwe school blijven Problematiek in kaart Maatregelen bij onwil opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

82 www.agodi.be AgODi Studiebewijzen Op basis beslissing delibererende klassenraad Verplichte modellen, ingevuld in overeenstemming met proces verbaal Studiebewijzen van rechtswege geldend, niet gecontroleerd Fout in nadeel leerling: moet hersteld worden Fout in voordeel leerling: herstellen binnen 30 dagen, kan niet als leerling al rechten heeft geput (bijv. arbeidscontract) Moeten onmiddellijk aan leerling overhandigd worden Zending: Ook mogelijk op andere data dan 30/06 (HBO, Se-n-Se, modulair) LED: zending krijgt even veel waarde als papieren studiebewijzen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

83 www.agodi.be AgODi Studiebewijzen Eerste graad Getuigschrift (gelijkwaardig met) basisonderwijs kan worden uitgereikt Geen B-attest in 1B Tweede graad Derde graad B-attest enkel in 5 TSO Na 6 BSO studiegetuigschrift derde graad Na Se-n-Se certificaat Vierde graad Geen B-attest Studiebewijs soms afhankelijk van voorgeschiedenis leerling (ook in 7 de leerjaar derde graad) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

84 www.agodi.be AgODi Studiebewijzen Spreiding lesprogramma Attest van regelmatige lesbijwoning Tussentijdse evaluatie Modulair BSO Deelcertificaten en certificaten naast gebruikelijke studiebewijzen HBO verpleegkunde Diploma van gegradueerde Diplomasupplement Veiligheidsberoepen Ook attesten voetbalsteward, bewakingsagent Vrijstellingen proef politie mogelijk opleiding schoolsecretariaten 2012-2013opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

85 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Inhoud I.Structuur en organisatie van het SO II.Inschrijvingsrecht III.Inschrijvingsregister IV.Toelatingsvoorwaarden V.Leerlingendossier/leerling-gebonden documenten VI.De leerplicht VII.Afwezigheden VIII.Tijdelijk onderwijs aan huis IX.Tucht X.Studiebewijzen XI.GON XII.ION

86 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON Geïntegreerd onderwijs jongere met attest BuO volgt les in het gewoon onderwijs met hulp vanuit het BuO integratieteam integratieplan zelfde studiebekrachtiging (volledig en permanent geïntegreerde leerlingen) opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

87 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ION Inclusief onderwijs jongeren met matig/ernstige mentale handicap (type 2) volledig en permanent geïntegreerd in het gewoon onderwijs integratieplan attest van verworven bekwaamheden opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

88 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Vragen? Meer informatie bij uw schoolbeheerteam! IV. Tot slot


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het voltijds secundair."

Verwante presentaties


Ads door Google