De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO"— Transcript van de presentatie:

1 Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Doelstellingen Een overzicht van belangrijke stappen in de schoolloopbaan van een leerling (regelgeving) Aandacht voor bijhorende administratie (praktijk SBT en verificatie) cursus schoolsecretariaten

3 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Inhoud Structuur van het BuSO/M-decreet Inschrijvingsrecht Toelatingsvoorwaarden Leerlinggebonden documenten Discimus Leerplicht Afwezigheden Tucht Studiebewijzen GON/ION cursus schoolsecretariaten

4 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Regelgeving De Regelgeving over de structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs is gebundeld en grotendeels terug te vinden in de Codex Secundair Onderwijs en in de Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011 cursus schoolsecretariaten

5 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Structuur BuSO 7 Types: type 1: kinderen met een licht mentale handicap; type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap; type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen; type 4: kinderen met een fysieke handicap; type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium; type 6: kinderen met een visuele handicap; type 7: kinderen met een auditieve handicap. cursus schoolsecretariaten

6 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Leerlingenpopulatie cursus schoolsecretariaten

7 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Leerlingenpopulatie cursus schoolsecretariaten

8 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Structuur BuSO 4 Opleidingsvormen: OV1 Sociale aanpassing Integratie in een beschermd leefmilieu Stages of sociaal-maatschappelijke trainig OV2 Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking Integratie in beschermd leef- en arbeidsmilieu Stages cursus schoolsecretariaten

9 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Structuur BuSO OV3 Algemene, sociale en beroepsvorming Integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu 3 fasen: Observatiefase: in principe 1 schooljaar Opleidingsfase: 2 schooljaren Kwalificatiefase: 2 schooljaren Facultatieve integratiefase (alternerende beroepsopleiding): 1 schooljaar Experiment modulaire structuur Stages cursus schoolsecretariaten

10 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Structuur BuSO OV4 Voorbereiding op voortzetting studies Inschakeling in het actieve leven ASO, TSO, KSO, BSO SO 64 cursus schoolsecretariaten

11 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Leerlingenpopulatie cursus schoolsecretariaten

12 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Structuur BuSO cursus schoolsecretariaten

13 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Structuur BuSO Type 5: ook leerlingen van OV1, OV2, OV3 kunnen ingeschreven worden in type 5 cursus schoolsecretariaten

14 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Structuur BuSO Verouderd: indeling in bestaande types strookt niet meer met huidige leerlingenpopulatie (bvb. type 7) cursus schoolsecretariaten

15 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
M-decreet Goedgekeurd door Vlaamse regering Ligt voor in Vlaams Parlement Nieuwe maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften cursus schoolsecretariaten

16 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Filmpje type 1/8 Klasse tv cursus schoolsecretariaten

17 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Wat denken jullie? Zijn er mensen van scholen waar de vermenging van types voor problemen zorgt? Welke? Vinden jullie het creëren van type 9 een goede oplossing hiervoor? Wat zijn de voor- en eventuele nadelen? cursus schoolsecretariaten

18 Gelijke onderwijskansenbeleid
Inschrijvingsrecht rechtsbescherming

19 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Inschrijvingsrecht Akkoord met pedagogisch project en schoolreglement, ook bij wijzigingen Voldoen aan toelatingsvoorwaarden op dag instap Inschrijvingsregister per bepaalde capaciteit Vraag tot inschrijving: drie mogelijke antwoorden Gerealiseerde inschrijving Niet-gerealiseerde inschrijving (Uitgestelde inschrijving) cursus schoolsecretariaten

20 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Inschrijvingsrecht Ten vroegste eerste schooldag van maart Uitz.: Wanneer men geen leerlingen weigert, kan men met voorrangsgroepen starten op 1ste schooldag na kerstvakantie (niet in LOP) cursus schoolsecretariaten

21 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Inschrijvingsrecht Iedere school kan/moet capaciteit bepalen Kan op verschillende niveaus Bepalen voor begin inschrijvingen Verhogen steeds mogelijk, verlagen niet cursus schoolsecretariaten

22 Inschrijvingsrecht: voorrang
Sommige groepen leerlingen kunnen of moeten voorrang krijgen In principe verplicht Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Leerlingen van dezelfde leefeenheid als reeds ingeschreven leerlingen Voorrang voor kinderen van personeelsleden Voorrang voor leerlingen van basisschool op dezelfde campus Optioneel Enkel binnen LOP na goedkeuring cursus schoolsecretariaten

23 Inschrijvingsrecht: voorrang
Voorrang voor leerlingen met ten minste één ouder die het Nederlands voldoende machtig is BHG Voorrang voor leerlingen die al dan niet indicatorleerling zijn LOP Dubbele contingentering Streven naar sociale mix cursus schoolsecretariaten

24 Inschrijvingsrecht: weigeringen
Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden Alternerend schoollopen (verplicht om te weigeren) Capaciteit wordt overschreden (verplicht om te weigeren) Consequent toepassen School kan hier soms van afwijken Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of CBJ (semi-) interne in een (semi-)internaat verbonden aan de school Leerlingen in een voorziening van residentiële opvang GON-leerlingen die terugkeren hun BuSO-school waar ze in het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven waren kinderen van dezelfde leefeenheid in hetzelfde capaciteitsniveau in het eerste jaar cursus schoolsecretariaten

25 Inschrijvingsrecht: weigeringen
Leerling is tijdens het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten Leerling met specifieke onderwijsbehoefte op basis van draagkracht (niet in buso) M-decreet: onredelijke aanpassingen cursus schoolsecretariaten

26 Inschrijvingsrecht: procedure
Inschrijvingsregister met gerealiseerde, niet-gerealiseerde (en uitgestelde inschrijvingen) Bij weigering: binnen vier dagen aangetekend meedelen Chronologie inschrijvingsregister tot vijfde schooldag oktober respecteren In sommige gevallen automatisch bemiddeling LOP, kan altijd op vraag van ouders Klacht tegen weigering mogelijk bij Commissie inzake Leerlingenrechten cursus schoolsecretariaten

27 Inschrijvingsrecht: aanmelden
Is kenbaar maken van intentie tot inschrijven Vooraf voorleggen aan CLR Ten vroegste vanaf eerste schooldag na kerstvakantie Ordening volgens ordeningscriteria Voorrangsgroepen respecteren cursus schoolsecretariaten

28 Commissie inzake leerlingenrechten
Behandelt klachten over weigeringen Beoordeling aanmeldingsprocedures Bestaat uit zes leden en een voorzitter Termijn van 30 dagen na vaststelling van betwiste feiten om klacht in te dienen Bij klacht mogen ouders en school hun versie van de feiten (komen) toelichten CLR soms automatisch ingeschakeld na bemiddeling LOP cursus schoolsecretariaten

29 Lokale overlegplatforms
Werken aan uitvoering GOK-decreet en inschrijvingsrecht Deelname is financierings- of subsidiëringsvoorwaarde Bestaat uit onderwijs- en niet-onderwijspartners Elk LOP ondersteund door deskundige en voorgezeten door voorzitter Diverse bevoegdheden waaronder bemiddelen en afspraken maken rond inschrijvingen cursus schoolsecretariaten

30 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Jullie ervaringen cursus schoolsecretariaten

31 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Pauze cursus schoolsecretariaten

32 Toelatingsvoorwaarden

33 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Regelmatige leerling Leerlingen die beantwoorden aan Toelatingsvoorwaarden Behoudsvoorwaarden Aanwezigheidsvoorwaarden cursus schoolsecretariaten

34 Toelatingsvoorwaarden
Leeftijdsvoorwaarden Jaar waarin leerling 13 wordt: van rechtswege Jaar waarin leerling 12 wordt: mits CLB-advies < 12jaar: getuigschrift BaO  1ste leerjaar A (OV4) cursus schoolsecretariaten

35 Toelatingsvoorwaarden
Inschrijvingsverslag Attest + protocol Opgesteld door CLB of andere bevoegde dienst: Omzendbrief CLB/2013/01 Toekomst: Enkel CLB Type 1,2,3,4: multidisciplinair onderzoek Types 3, 5, 6, 7: geneesheer-specialist (!) Type 3: Diagnose psychiater of kinderarts cursus schoolsecretariaten

36 Toelatingsvoorwaarden BO
Attest Nieuwe model sinds 1 september 2012: Wijzigingen van type, niveau, opleidingsvorm Toelating GON Toekomst: Nieuw document = gemotiveerd verslag GON cursus schoolsecretariaten

37 Toelatingsvoorwaarden BO
Protocol Verantwoording voor doorverwijzing naar BO Resultaten van multidisciplinair onderzoek Medisch Psychologisch Pedagogisch Sociaal Voor ziekenhuisscholen: geen protocol vereist cursus schoolsecretariaten

38 Leerlingen uit niet-Vlaams onderwijssysteem
Gunstige beslissing klassenraad 25 lesdagen nadat leerling de lessen start Klassenraad bepaalt zelf de basis voor gunstige beslissing, tenzij document gelijkwaardigheid gunstiger is Meer info: NARIC-Vlaanderen, tel. 02/ cursus schoolsecretariaten

39 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Behoudsvoorwaarden +21-jarigen Tot : CABO Toekomst: klassenraad Na schriftelijke aanvraag betrokken personen Aanvraag vóór 1 september Accepteren of weigeren vóór 15 september 1 schooljaar cursus schoolsecretariaten

40 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Behoudsvoorwaarden Alle opleidingsvormen: (Bijkomende) handicap door ziekte of ongeval opgelopen in de loop van het SO Eerste inschrijving BuSO als persoon door handicap of ziekte in aanmerking komt voor een beroepsopleiding of training in compenserende vaardigheden cursus schoolsecretariaten

41 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Behoudsvoorwaarden OV1+2: In functie van het behalen van een attest Geen plaats in een voorziening van het VAPH Geen plaats in postschoolse opvangmogelijkheden op gebied van tewerkstelling OV3+4: In functie van het behalen van een diploma of getuigschrift Max 2 schooljaren cursus schoolsecretariaten

42 Toelatingsvoorwaarden OV1/OV2
Individueel traject Handelingsplan opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders Klassenraad beslist over overgangen cursus schoolsecretariaten

43 Toelatingsvoorwaarden OV3
Observatiefase klassenraad kan duur aanpassen Opleidingsfase Klassenraad en CLB beslissen over toelating tot leerjaar van opleiding overgang naar ander leerjaar of opleiding in loop van schooljaar cursus schoolsecretariaten

44 Toelatingsvoorwaarden OV3
Kwalificatiefase Ten minste 2 schooljaren zelfde opleiding Veranderen van opleiding in de loop van kwalificatiefase kan niet, tenzij verlenging studieduur Afwijking klassenraad mogelijk Geen opleidingsfase gevolgd? Voorwaarde = minimum 16 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar cursus schoolsecretariaten

45 Toelatingsvoorwaarden OV3
Integratiefase Enkel attest beroepsonderwijs: niet toegelaten Klassenraad beslist bij getuigschrift verworven competenties en attest verworven bekwaamheden Getuigschrift: van rechtswege toegelaten In geval van ziekte of gewettigde afwezigheid: verlenging ABO mogelijk cursus schoolsecretariaten

46 Toelatingsvoorwaarden OV3
Voor opleidingen grootkeukenmedewerker, bakkersgast, slagersgast geschiktheidsverklaring van arts Voor 1/10 Blijft gelden cursus schoolsecretariaten

47 Toelatingsvoorwaarden OV4
Idem als gewoon onderwijs (omzendbrief SO 64) cursus schoolsecretariaten

48 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Tlvw OV 4 Algemene principes Toelatingsvoorwaarden Met welk attest houden we rekening Toelatingsklassenraad Overgangen gedurende het schooljaar Altijd beroepen op meest gunstige toelatingsvoorwaarde cursus schoolsecretariaten

49 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Regelgeving Omzendbrief SO/2011/03/BuSO Omzendbrief SO64 cursus schoolsecretariaten

50 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Oefeningen cursus schoolsecretariaten

51 Leerlinggebonden documenten

52 Leerlinggebonden documenten
Handelingsplan: selecteren van ontwikkelingsdoelen op maat van leerling of leerlingengroep wordt opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders Leerlingendocumenten zoals taken, huiswerk,… enkel in relatie tot handelingsplanning, dus actueel. cursus schoolsecretariaten

53 Leerlinggebonden documenten
Einddoelstellingen OV 2 OV 3 Documenten 2e jaar kwalificatiefase: per opleiding 1 agenda van voorbije schooljaar Stages: documenten ter inzage van inspectie Kwalificatieproeven: dossier per kwalificatieproef van voorbije schooljaar OV 4 Idem als in gewoon onderwijs (SO/2003/02) cursus schoolsecretariaten

54 Leerlinggebonden documenten
Bewaartermijnen Leerlingendossier: 5 jaar nadat leerling school heeft verlaten Processen-verbaal en notulen klassenraad: 30 jaar cursus schoolsecretariaten

55 Administratieve documenten
Stamboekregister Individuele steekkaart Aanwezigheidsregister cursus schoolsecretariaten

56 Administratieve documenten
Registratiefiche van de leerling Inschrijvingsregister cursus schoolsecretariaten

57 Inschrijvingsregister
Toekomst: integratie in schoolsoftware Omzendbrief SO 2012/03 Vijf verschillende modellen Modellen bevatten minimaal vereiste gegevens Elektronisch of op papier Drie delen: Capaciteitenblad Leerlingenfiche Registerblad Leeswijzer cursus schoolsecretariaten

58 Inschrijvingsregister: capaciteitenblad
Datum opmaak capaciteitenblad + schooljaar Gegevens school/VPL Alle vastgelegde capaciteiten Per niveau Wijzigingen bijhouden cursus schoolsecretariaten

59 Inschrijvingsregister: leerlingenfiche
Voor iedere leerling die zich komt inschrijven Ondertekend door ouder Meegeven mogelijk Bij niet-gerealiseerde inschrijving: steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving Gegevens school en leerling Gegevens inschrijving Voorrangskenmerken Datum en uur van inschrijving (idem als op registerblad) Status inschrijving Ondertekening PP/SR cursus schoolsecretariaten

60 Inschrijvingsregister: registerblad
Overzicht van alle inschrijvingen Per capaciteitsniveau Gegevens leerling Voorrangskenmerken Volgnummer (N-)IND-leerling (bij dubbele contingentering) Status inschrijving Opmerkingen Bij gerealiseerde inschrijving: wegens overcapaciteit (indien van toepassing) Bij niet-gerealiseerde inschrijving: motivering Bij wijziging status inschrijving: datum, tijdstip en nieuwe status cursus schoolsecretariaten

61 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Discimus Nieuwe werkwijze Continue uitwisseling van gegevens Gestart in april 2012 voor inschrijvingen voor schooljaar Juiste rijksregisternummers Inschrijvingen onmiddellijk invoeren cursus schoolsecretariaten

62 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Discimus Stamnummers Niet meer alfabetisch In volgorde van inschrijving Hiaten mogelijk Vorm blijft hetzelfde Edison-zendingen: Stages Studiebewijzen Tucht TOAH cursus schoolsecretariaten

63 Administratieve documenten
Leerlingenkenmerken Nieuwe cyclus 1/2/2014 Type 1,3 Externe, semi-interne leerlingen Let op: MFC’s Thuistaal, opleidingsniveau moeder Schriftelijke verklaring op eer: cursus schoolsecretariaten

64 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Vragen/ervaringen cursus schoolsecretariaten

65 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Middagpauze cursus schoolsecretariaten

66 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Leerplicht Duur Van 6 tot 18 jaar: datum tussen 1/1 en 30/6  tot 18e verjaardag datum tussen 1/7 en 31/12  tot 30/6 van kalenderjaar waarin men 18 wordt Voltijdse leerplicht tot 16 Of tot 15 indien eerste 2 leerjaren van voltijds SO beëindigd Als leerling voor 18 eindstudiebewijs haalt (bvb getuigschrift in OV 3) stopt de leerplicht cursus schoolsecretariaten

67 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
De leerplicht Vrijstelling diploma secundair onderwijs / studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO / (kwalificatie)getuigschrift van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs ernstige lichamelijke of psychische handicap – tijdelijke / definitieve vrijstelling door CABO vrijstelling van de leerplicht om andere redenen, zoals ontvoogding, huwelijk, ouderschap ..., is in geen geval mogelijk! cursus schoolsecretariaten

68 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
De leerplicht Kinderen zonder wettig verblijfsstatuut alle kinderen die op het Belgisch grondgebied verblijven hebben recht op onderwijs leerplicht gaat in op 60e dag na inschrijving in het vreemdelingenregister, in het wachtregister of in het bevolkingsregister cursus schoolsecretariaten

69 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
De leerplicht Controle op de leerplicht uittreksel uit het RR van alle leerplichtige leerlingen in het Vlaams Gewest wordt vergeleken met info in onze databanken Brussels Hoofdstedelijk Gewest: controle door cel met ambtenaren van zowel Franse als Vlaamse gemeenschap onderscheid Franstaliggevoelige gemeenten en niet-Franstaliggevoelige gemeenten cursus schoolsecretariaten

70 De leerplicht Controle op de leerplicht aanschrijven ouders
hulp van de gemeenten interne opvolging ontoereikende antwoorden overmaken aan parket bijkomende acties Samenwerking grensgebieden opleiding schoolsecretariaten cursus schoolsecretariaten

71 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
De leerplicht Opvolging van in- en uitschrijvingen verantwoordelijkheid van de school die een leerling inschrijft om onmiddellijk het leerlingendossier op te vragen aan de uitschrijvende school geen nieuwe inschrijving 15 kalenderdagen na uitschrijving = brieven naar school / ouders / CLB koppeling aan schooltoelagen correct gebruik RRN! cursus schoolsecretariaten

72 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
De leerplicht Wat als de leerplicht niet gerespecteerd wordt rol parketcriminoloog feedback naar AgODi Politierechtbank Jeugdrechtbank cursus schoolsecretariaten

73 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
De leerplicht Resultaten leerplichtcontrole AgODi Rapport “Wie is er NIET als de schoolbel rinkelt?” Overzicht procedurestappen 12- tot 18-jarigen: cursus schoolsecretariaten

74 Huisonderwijs Nieuwe regelgeving sinds 1/9/2013 Definitie
Verklaring en uiterste instapdatum Examencommissie Controle door inspectie opleiding schoolsecretariaten cursus schoolsecretariaten

75 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Huisonderwijs Definitie onderwijs verstrekt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben om hun kinderen niet in te schrijven in een door de Vlaamse/Franse/Duitstalige Gemeenschap, erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school Verklaring & uiterste instapdatum Uiterlijk op de derde schooldag! Enkele uitzonderingen (CLB) cursus schoolsecretariaten

76 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Huisonderwijs Verplichte deelname examencommissie Leerling 13 jaar -> getuigschrift basisond. Leerling 15 jaar -> getuigschrift 1ste graad Maximaal 2 pogingen Enkele uitzonderingen (CLB) Inspectie 2 minimumeisen Criteria vastleggen in BVR cursus schoolsecretariaten

77 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Leerlingen moeten aanwezig zijn op school, behalve in geval van wettige afwezigheid (leerplicht) Tegenover gewettigde afwezigheden moeten altijd verantwoordingsstukken staan Systeem van codes om afwezigheden te registreren Drie soorten afwezigheden Van rechtswege gewettigd Door de school gewettigd Problematische afwezigheden cursus schoolsecretariaten

78 Van rechtswege gewettigde afwezigheden
Afwezigheid om medische redenen Schriftelijke verklaring van ouders (code Z) Maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen Maximaal vier keer per schooljaar Medisch attest (code D) Langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen Al minstens vier maal verklaring van ouders Altijd nodig in examenperiodes Tijdens andere evaluatiemomenten dan examenperiodes (beslissing van de school) Sommige medische attesten zijn twijfelachtig (zie verder) cursus schoolsecretariaten

79 Van rechtswege gewettigde afwezigheden
Luxeverzuim – nieuw vanaf Als de ziekte valt in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie dient een medisch attest afgeleverd te worden. Er is dus voor elke vorm van afwezigheid om medische redenen in die weken voor of na een vakantie een doktersattest nodig, ook als de leerling maar enkele dagen ziek is of als de dagen niet aansluitend op de vakantie zijn. cursus schoolsecretariaten

80 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Tucht (code T) Elektronische zending bij definitieve uitsluiting Overige (Code R) Begrafenis of huwelijk van bloed- of aanverwant Familieraad Rechtbank Overmacht Bijzondere jeugdzorg Religieuze feestdagen Afleggen van proeven voor examencommissie Leerlingenkoepel cursus schoolsecretariaten

81 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Afwezigheden gewettigd door de school Bepaalde periode niet ingeschreven zijn Bepaalde periode niet volgen lesprogramma Overlijden bloed- of aanverwant t/m 2e graad (code Q) Persoonlijke redenen (code P) Vooraf aanvragen Topsportstatuut Time-out (code O) cursus schoolsecretariaten

82 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Bepaalde onderdelen van lesprogramma niet volgen of spreiding van lesprogramma in OV 4 (code P) Bijkomende kwalificatie Vrijstelling onderdeel Se-n-Se Vrijstelling lesprogramma-vervanging alternatief programma Spreiding opleidng Se-n-Se Spreiding module HBO verpleegkunde cursus schoolsecretariaten

83 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Spreiding lesprogramma bij ziekte of ongeval (code G) Spreiding over 2 schooljaren Beslissing klassenraad Revalidatie tijdens de lesuren (code H) Schoolexterne hulpverleners cursus schoolsecretariaten

84 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Ziekte of ongeval Max 150 min. per week, verplaatsing inbegrepen Dossier Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren Medisch attest: noodzakelijkheid, frequentie, duur Advies van CLB na overleg met ouders en klassenraad Toestemming van de directeur Uitzonderlijk meer mits advies CLB-arts na overleg met ouders en klassenraad cursus schoolsecretariaten

85 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Behandeling van een stoornis 250 min per week verplaatsing inbegrepen Dossier Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren Inschrijvingsverslag voor BuSO CLB-advies na overleg met ouders en klassenraad Samenwerkingsovereenkomst tussen school en revalidatieverstrekker Toestemming van de directeur Verschillend van samenwerking buso-scholen en MPi’s (=protocolakkoord Coens-Steyaert) cursus schoolsecretariaten

86 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Stages (code W) Omzendbrief SO/2002/11 (BuSO) van 16/09/2002 Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011 Buitengewoon secundair onderwijs Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007 Enkel bij stages cursus schoolsecretariaten

87 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden OV1, OV 2 Stage is mogelijk: OV1: facultatief OV2: pedagogisch project Productief karakter ≠ sociaal maatschappelijke training (is niet bedoeld als beroepservaring, dus geen W) Vanaf 16 jaar Extramurale BGV cursus schoolsecretariaten

88 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden OV 3 Stages kwalificatiefase=code W Extramurale BGV, praktijk op verplaatsing: als het gelijkgesteld is met stage=code W Extramurosactiviteiten zijn geen stages Kan wel werkplekleren zijn, maar dus geen code W Werkervaringsluik ABO: gelijkgesteld met stage = code W cursus schoolsecretariaten

89 Afwezigheden Leeftijd: minimum 16
Onduidelijke categorieën: valt leerling onder statuut stagiair? cursus schoolsecretariaten

90 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
OV 4 Omzendbrief SO/2002/09 van 16/09/2002 Zelfde regeling als gewoon SO cursus schoolsecretariaten

91 Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces?
JA NEEN GEEN WERKPLEKLEREN WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? Ofwel praktijk in de schoolomgeving (=PV) Ofwel praktijk in een andere opleidingsinstelling (andere school, VDAB, gebruik maken van opleidingsfaciliteiten van een bedrijf zonder interferenties werknemers …) JA NEEN STAGE OBSERVATIEACTIVITEIT =extramuros

92 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Problematische afwezigheden (code B) Afwezigheden die niet verantwoord kunnen worden door andere codes Twijfelachtige medische attesten Dixit-attest Geantedateerd, vervalste datum Niet-medische reden Signaleren aan CLB-arts cursus schoolsecretariaten

93 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Begeleiding Gedeelde verantwoordelijkheid school-CLB Complexe problemen: CLB=draaischijf naar welzijnssector Kort op de bal spelen Preventie 10 B’s  CLB 30 B’s  Elektronische melding Aantal B-codes is schooloverschrijdend Contact politie: cursus schoolsecretariaten

94 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Verificatiecontrole Is er voldoende begeleiding? Ja: regelmatige leerling Neen: vrije leerling (geen financiering, geen studiebekrachtiging) Koppeling aan schooltoelagen Belang van tijdige en correcte meldingen 2 opeenvolgende schooljaren 30 of meer B’s  schooltoelage 2e schooljaar terugbetalen Ook geen schooltoelage: niet ingeschreven op 30/6 15 aansluitende kalenderdagen niet ingeschreven zijn cursus schoolsecretariaten

95 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Zorgwekkende dossiers Als school en/of CLB zinvol achten Dossier (stappenplan en registratiefiche) bezorgen aan AgODi Brieven schrijven Doorsturen naar procureur cursus schoolsecretariaten

96 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Onderwijs aan huis voor zieke jongeren Informatie is verplicht onderdeel schoolreglement Tijdelijk onderwijs aan huis Onder bepaalde voorwaarden Afstand (20km) Regelmatige leerling (niet voor ABO-leerlingen) Niet chronisch ziek: 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezig Bij hervatten lessen, maar herval binnen 3 maandengeen wachttijd cursus schoolsecretariaten

97 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Chronisch ziek: Schriftelijke aanvraag ouders Attest van geneesheer-specialist (1 x per schooljaar) Aanvraagformulier: cursus schoolsecretariaten

98 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Type 5 of K-dienst: thuisschool “tijdelijk ontslagen van verplichting oah” Elektronische zending: Bij de eerste melding Bij een verlenging Bij herval binnen 3 maanden na vorige periode cursus schoolsecretariaten

99 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Permanent onderwijs aan huis Ernst van de handicap Voldoen aan toelatingsvoorwaarden BuSO Gunstig advies CABO CABO duidt binnen 15 werkdagen na verzoek dichtstbijzijnde school aan Niet mogelijk in type 5 of K-dienst M-decreet: rol CABO wordt overgenomen door inspectie cursus schoolsecretariaten

100 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Tucht Tuchtmaatregel: bvb. tijdelijke of definitieve uitsluiting Door schoolbestuur of directeur Voorafgaand advies van klassenraad Procedure: Ouders en leerling voorafgaand gehoord Beslissingen schriftelijk motiveren Schriftelijk aan ouders meedelen Niet collectief In overeenstemming met de ernst van de feiten cursus schoolsecretariaten

101 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Tucht Ouders hebben inzage in dossier Niet overdraagbaar naar andere school Definitieve uitsluiting Beroep is mogelijk Uitsluiting tijdens schooljaar of 31/8 Leerling blijft ingeschreven tot inschrijving in nieuwe school CLB en school helpen zoeken Vraag van ouders tot opvang door de school Meerderjarige leerlingen kan men uitschrijven 30 lesdagen na uitsluiting cursus schoolsecretariaten

102 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Oefeningen Voorwerp van discussie: hoelang verlengingen voor leerlingen OV1, OV2 toelaten? Rol van de CABO is puur administratief? Alternatief? Voorstel in OD 22 cursus schoolsecretariaten

103 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Pauze cursus schoolsecretariaten

104 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen OV 1 Attest buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing OV 2 Attest buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking cursus schoolsecretariaten

105 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen OV 3 Observatiefase Opleidingsfase Kwalificatiefase Attest beroepsonderwijs Niet geslaagd cursus schoolsecretariaten

106 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen Attest van verworven bekwaamheden Vermeldt alle verworven bekwaamheden uit het opleidingsprofiel Getuigschrift van verworven competenties Afgerond geheel binnen een opleiding Inzetbaarheid op arbeidsmarkt Niet voor alle opleidingen: cursus schoolsecretariaten

107 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen Getuigschrift van de opleiding Dagelijks werk en kwalificatieproef Handelingsplanning: eventueel aanpassen van doelstelling 4e en 5e leerjaar in dezelfde opleiding (vrijstellingen mogelijk) cursus schoolsecretariaten

108 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen Integratiefase Attest alternerende beroepsopleiding Niet geslaagd Getuigschrift alternerende beroepsopleiding Getuigschrift van de opleiding Getuigschrift verworven competenties Attest verworven bekwaamheden cursus schoolsecretariaten

109 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen Kwalificatiecommissie Directeur, leerkrachten, deskundigen Werking bepalen in huishoudelijk reglement Voorheen beslissende, nu adviserende rol Geeft advies over de kwalificatieproef aan de klassenraad cursus schoolsecretariaten

110 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Rol van de klassenraad Beslist of leerling geslaagd is obv Advies kwalificatiecommissie OD en competenties in opleidingsprofielen Stages Attitude van de leerling Beslissingen in proces-verbaal cursus schoolsecretariaten

111 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Rol van de klassenraad Beroepsprocedure Ouders of meerderjarige leerling kunnen beslissing betwisten 3 werkdagen na bekendmaking Beroepscommissie Definitieve beslissing uiterlijk 15/9 cursus schoolsecretariaten

112 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen Modulair OV 3 Naast studiebekrachtiging OV 3: Deelcertificaat Module met vrucht gevolgd Certificaat Opleiding met vrucht gevolgd Geen kwalificatieproeven cursus schoolsecretariaten

113 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen OV 4 Studiebekrachtiging gewoon SO (SO 64) Oriënteringsattesten A, B, C Getuigschrift basisonderwijs Getuigschrift eerste graad Getuigschrift tweede graad Studiegetuigschrift van tweede leerjaar derde graad (BSO) Diploma SO Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer Certificaat Se-n-Se cursus schoolsecretariaten

114 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen Elektronische zending Niet voor ziekenhuisscholen Tussen 1/7 en 15/7 LED (leer- en ervaringsbewijzendatabank) cursus schoolsecretariaten

115 Geïntegreerd Onderwijs
Bron: cursus schoolsecretariaten

116 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON Samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs Jongeren met handicap, leer- en/of opvoedingsmogelijkheden Tijdelijk of permanent, volledig of gedeeltelijk lessen volgen in gewoon onderwijs Hulp buitengewoon onderwijs GON-pakket + Integratietoelage Integratietoelage: bv. Verplaatsingen personeelsleden buso  school gewoon onderwijs GON-pakket: aanstellen GON-begeleiders cursus schoolsecretariaten

117 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON Niveaus Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs + HBO In principe GEEN universitair onderwijs: Overgangsmaatregel voor studierichtingen die oorspronkelijk behoorden tot het hoger onderwijs cursus schoolsecretariaten

118 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON Toelatingsvoorwaarden Voldoen aan toelatings- en overgangsvoorwaarden gewoon onderwijs (SO64 – BaO/2001/10) Vereiste documenten Inschrijvingsverslag Toekomst: gemotiveerd verslag ≠ inschrijvingsverslag Integratieplan Type 1,3,8 voorafgaand schooljaar minstens 9 maanden BO gevolgd cursus schoolsecretariaten

119 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsverslag = attest + protocol OV op attest Attesten mogen uitgereikt worden door instanties in omzendbrief CLB/2013/01 Nog geen BO gevolgd: OV 4 Ernstige handicap Motivering in protocol Toekomst: gemotiveerd verslag ≠ inschrijvingsverslag cursus schoolsecretariaten

120 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON Integratieplan Financieringsvoorwaarde Kan ook voor leerlingen die geen GON-pakket genereren Nieuw plan bij Wijziging aard van integratie Wijziging in aard of ernst handicap Wijziging onderwijsniveau Wijziging integratieteam Bijlage 2 GD/2003/05 cursus schoolsecretariaten

121 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON Integratieplan Algemene gegevens van de leerling Aard van de integratie Volledig of gedeeltelijk Permanent of tijdelijk Aard en ernst van de handicap Ernstige fysieke handicap Ernstige visuele handicap Ernstige auditieve handicap Matige handicap cursus schoolsecretariaten

122 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON Integratieplan Integratieteam Leerling en/of ouders Directeur school gewoon onderwijs Directeur CLB school gewoon onderwijs Directeur BuSO-school Directeur CLB BO-school Indien leerling vorig schooljaar naar BO ging cursus schoolsecretariaten

123 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON ASS Diagnose door (kinder)psychiater, COS, referentiecentrum autisme Lijst: bijlage 6 - GD/2003/05 Enkel voor nieuwe GON-lln Instap na Type 4,6,7 enkel “matig” Leerling met ernstig in mogen diagnose behouden Bij diagnose ASS: oogspecialist en NKO-arts ondertekenen attest niet cursus schoolsecretariaten

124 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON Studiebekrachtiging Volledig permanent Zelfde bepalingen als voor leerlingen gewoon onderwijs Gelijkwaardig verklaard programma Volledig tijdelijk Indien op 30/6 in school gewoon onderwijs, zelfde studiebekrachtiging als leerlingen gewoon onderwijs cursus schoolsecretariaten

125 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON Verificatie In school BuO Op basis van GON-zending Tussen 1 en 8 oktober Technische brochure Inhoud zending ID-gegevens Gegevens school gewoon + buitengewoon onderwijs Integratieplan: O of N Type + Aard handicap (mogelijke combinaties in TB) Aard integratie 1 (V of G) en 2 (P of T) ASS-code: Diagnose – Andere – Geen cursus schoolsecretariaten

126 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
GON Verificatie Gegevens zending ~ inschrijvingsverslag + Integratieplan Koppeling schoolloopbaan Ontbrekende ID-nummers  HS of instellingsnummer gewoon onderwijs cursus schoolsecretariaten

127 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
ION Matige of ernstige verstandelijke handicap Permanente en volledige integratie in gewoon lager of secundair onderwijs Integratietoelage Begeleiding vanuit BuO Aanvullende lestijden cursus schoolsecretariaten

128 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
ION Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsverslag type 2 Toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs 1ste leerjaar 1ste graad Individueel leerprogramma werkelijk en regelmatig volgen Integratieplan cursus schoolsecretariaten

129 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Aanvraag BuSO-school kopie van Type 2-attest Aangetekend versturen NO/2008/05 – bijlage 1 cursus schoolsecretariaten

130 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebekrachtiging Attest van verworven bekwaamheden voor ION-leerlingen SO64 – bijlage 17 Afwijking mogelijk Nu: minister Toekomst: inspectie cursus schoolsecretariaten

131 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
ION Verificatie School voor gewoon onderwijs Bewijs toekenning Voldoet leerling aan toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar 1ste graad? Werd leerling effectief als ion-leerling doorgegeven in zending 1 oktober? cursus schoolsecretariaten

132 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Toekomst Wetenschappelijk onderzoek: Knelpunten: Verplaatsingen Doelgroep Statuut GON-begeleider Nog geen aanpassingen in M-decreet Werkgroep met sociale partners om mogelijke pistes te onderzoeken cursus schoolsecretariaten

133 cursus schoolsecretariaten 2013-2014
Wat denken jullie? Voorwerp van discussie: hoelang verlengingen voor leerlingen OV1, OV2 toelaten? Rol van de CABO is puur administratief? Alternatief? Voorstel in OD 22 cursus schoolsecretariaten

134 Vragen Met vragen kunt u steeds terecht bij SBT BuSO:
(coördinator) 02/ (groepschef) 02/ (dossierbeheerder) 02/ (dossierbeheerder) 02/ Of uw verificateur cursus schoolsecretariaten


Download ppt "Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO"

Verwante presentaties


Ads door Google