De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 AgODi cursus schoolsecretariaten Doelstellingen  Een overzicht van belangrijke stappen in de schoolloopbaan van een leerling (regelgeving)  Aandacht voor bijhorende administratie (praktijk SBT en verificatie)

3 AgODi cursus schoolsecretariaten Inhoud  Structuur van het BuSO/M-decreet  Inschrijvingsrecht  Toelatingsvoorwaarden  Leerlinggebonden documenten  Discimus  Leerplicht  Afwezigheden  Tucht  Studiebewijzen  GON/ION

4 AgODi cursus schoolsecretariaten Regelgeving De Regelgeving over de structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs is gebundeld en grotendeels terug te vinden in de Codex Secundair Onderwijs en in de Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011

5 AgODi cursus schoolsecretariaten Structuur BuSO 7 Types:  type 1: kinderen met een licht mentale handicap;  type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap;  type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen;  type 4: kinderen met een fysieke handicap;  type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium;  type 6: kinderen met een visuele handicap;  type 7: kinderen met een auditieve handicap.

6 AgODi cursus schoolsecretariaten Leerlingenpopulatie

7 AgODi cursus schoolsecretariaten Leerlingenpopulatie

8 AgODi cursus schoolsecretariaten Structuur BuSO 4 Opleidingsvormen:  OV1  Sociale aanpassing  Integratie in een beschermd leefmilieu  Stages of sociaal-maatschappelijke trainig  OV2  Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking  Integratie in beschermd leef- en arbeidsmilieu  Stages

9 AgODi cursus schoolsecretariaten Structuur BuSO  OV3  Algemene, sociale en beroepsvorming  Integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu  3 fasen: Observatiefase: in principe 1 schooljaar Opleidingsfase: 2 schooljaren Kwalificatiefase: 2 schooljaren  Facultatieve integratiefase (alternerende beroepsopleiding): 1 schooljaar  Experiment modulaire structuur  Stages

10 AgODi cursus schoolsecretariaten Structuur BuSO  OV4  Voorbereiding op voortzetting studies  Inschakeling in het actieve leven  ASO, TSO, KSO, BSO  SO 64

11 AgODi cursus schoolsecretariaten Leerlingenpopulatie

12 AgODi cursus schoolsecretariaten Structuur BuSO

13 AgODi cursus schoolsecretariaten Structuur BuSO  Type 5: ook leerlingen van OV1, OV2, OV3 kunnen ingeschreven worden in type 5

14 AgODi cursus schoolsecretariaten Structuur BuSO  Verouderd: indeling in bestaande types strookt niet meer met huidige leerlingenpopulatie (bvb. type 7)

15 AgODi cursus schoolsecretariaten M-decreet  Goedgekeurd door Vlaamse regering  Ligt voor in Vlaams Parlement Nieuwe maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

16 AgODi Filmpje type 1/8 cursus schoolsecretariaten Klasse tv

17 AgODi cursus schoolsecretariaten Wat denken jullie?

18 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Gelijke onderwijskansenbeleid  Inschrijvingsrecht  rechtsbescherming

19 AgODi Inschrijvingsrecht  Akkoord met pedagogisch project en schoolreglement, ook bij wijzigingen  Voldoen aan toelatingsvoorwaarden op dag instap  Inschrijvingsregister per bepaalde capaciteit  Vraag tot inschrijving: drie mogelijke antwoorden  Gerealiseerde inschrijving  Niet-gerealiseerde inschrijving  (Uitgestelde inschrijving) cursus schoolsecretariaten

20 AgODi Inschrijvingsrecht  Ten vroegste eerste schooldag van maart Uitz.: Wanneer men geen leerlingen weigert, kan men met voorrangsgroepen starten op 1 ste schooldag na kerstvakantie (niet in LOP) cursus schoolsecretariaten

21 AgODi Inschrijvingsrecht  Iedere school kan/moet capaciteit bepalen  Kan op verschillende niveaus  Bepalen voor begin inschrijvingen  Verhogen steeds mogelijk, verlagen niet cursus schoolsecretariaten

22 AgODi Inschrijvingsrecht: voorrang  Sommige groepen leerlingen kunnen of moeten voorrang krijgen  In principe verplicht  Verschillende voorrangsgroepen in volgorde  Leerlingen van dezelfde leefeenheid als reeds ingeschreven leerlingen  Voorrang voor kinderen van personeelsleden  Voorrang voor leerlingen van basisschool op dezelfde campus Optioneel Enkel binnen LOP na goedkeuring cursus schoolsecretariaten

23 AgODi Inschrijvingsrecht: voorrang  Voorrang voor leerlingen met ten minste één ouder die het Nederlands voldoende machtig is BHG  Voorrang voor leerlingen die al dan niet indicatorleerling zijn LOP Dubbele contingentering Streven naar sociale mix cursus schoolsecretariaten

24 AgODi Inschrijvingsrecht: weigeringen  Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd  Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden  Alternerend schoollopen (verplicht om te weigeren)  Capaciteit wordt overschreden (verplicht om te weigeren) Consequent toepassen School kan hier soms van afwijken – Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of CBJ – (semi-) interne in een (semi-)internaat verbonden aan de school – Leerlingen in een voorziening van residentiële opvang – GON-leerlingen die terugkeren hun BuSO-school waar ze in het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven waren – kinderen van dezelfde leefeenheid in hetzelfde capaciteitsniveau in het eerste jaar cursus schoolsecretariaten

25 AgODi Inschrijvingsrecht: weigeringen  Leerling is tijdens het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten  Leerling met specifieke onderwijsbehoefte op basis van draagkracht (niet in buso)  M-decreet: onredelijke aanpassingen cursus schoolsecretariaten

26 AgODi Inschrijvingsrecht: procedure  Inschrijvingsregister met gerealiseerde, niet- gerealiseerde (en uitgestelde inschrijvingen)  Bij weigering: binnen vier dagen aangetekend meedelen  Chronologie inschrijvingsregister tot vijfde schooldag oktober respecteren  In sommige gevallen automatisch bemiddeling LOP, kan altijd op vraag van ouders  Klacht tegen weigering mogelijk bij Commissie inzake Leerlingenrechten cursus schoolsecretariaten

27 AgODi Inschrijvingsrecht: aanmelden  Is kenbaar maken van intentie tot inschrijven  Vooraf voorleggen aan CLR  Ten vroegste vanaf eerste schooldag na kerstvakantie  Ordening volgens ordeningscriteria  Voorrangsgroepen respecteren cursus schoolsecretariaten

28 AgODi Commissie inzake leerlingenrechten  Behandelt klachten over weigeringen  Beoordeling aanmeldingsprocedures  Bestaat uit zes leden en een voorzitter  Termijn van 30 dagen na vaststelling van betwiste feiten om klacht in te dienen  Bij klacht mogen ouders en school hun versie van de feiten (komen) toelichten  CLR soms automatisch ingeschakeld na bemiddeling LOP cursus schoolsecretariaten

29 AgODi Lokale overlegplatforms  Werken aan uitvoering GOK-decreet en inschrijvingsrecht  Deelname is financierings- of subsidiëringsvoorwaarde  Bestaat uit onderwijs- en niet-onderwijspartners  Elk LOP ondersteund door deskundige en voorgezeten door voorzitter  Diverse bevoegdheden waaronder bemiddelen en afspraken maken rond inschrijvingen cursus schoolsecretariaten

30 AgODi cursus schoolsecretariaten Jullie ervaringen

31 AgODi cursus schoolsecretariaten Pauze

32 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Toelatingsvoorwaarden

33 AgODi cursus schoolsecretariaten Regelmatige leerling  Leerlingen die beantwoorden aan  Toelatingsvoorwaarden  Behoudsvoorwaarden  Aanwezigheidsvoorwaarden

34 AgODi cursus schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden  Leeftijdsvoorwaarden  Jaar waarin leerling 13 wordt: van rechtswege  Jaar waarin leerling 12 wordt: mits CLB-advies  < 12jaar: getuigschrift BaO  1 ste leerjaar A (OV4)

35 AgODi Toelatingsvoorwaarden  Inschrijvingsverslag  Attest + protocol  Opgesteld door CLB of andere bevoegde dienst: Omzendbrief CLB/2013/01 Omzendbrief CLB/2013/01  Toekomst: Enkel CLB  Type 1,2,3,4: multidisciplinair onderzoek  Types 3, 5, 6, 7: geneesheer-specialist (!)  Type 3: Diagnose psychiater of kinderarts cursus schoolsecretariaten

36 AgODi Toelatingsvoorwaarden BO cursus schoolsecretariaten  Attest  Nieuwe model sinds 1 september 2012: r=686 r=686  Wijzigingen van type, niveau, opleidingsvorm  Toelating GON  Toekomst: Nieuw document = gemotiveerd verslag GON

37 AgODi cursus schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden BO  Protocol  Verantwoording voor doorverwijzing naar BO  Resultaten van multidisciplinair onderzoek Medisch Psychologisch Pedagogisch Sociaal  Voor ziekenhuisscholen: geen protocol vereist

38 AgODi cursus schoolsecretariaten Leerlingen uit niet-Vlaams onderwijssysteem  Gunstige beslissing klassenraad  25 lesdagen nadat leerling de lessen start  Klassenraad bepaalt zelf de basis voor gunstige beslissing, tenzij document gelijkwaardigheid gunstiger is  Meer info: NARIC-Vlaanderen, tel. 02/

39 AgODi cursus schoolsecretariaten  +21-jarigen  Tot : CABO  Toekomst: klassenraad  Na schriftelijke aanvraag betrokken personen  Aanvraag vóór 1 september  Accepteren of weigeren vóór 15 september  1 schooljaar Behoudsvoorwaarden

40 AgODi Behoudsvoorwaarden  Alle opleidingsvormen:  (Bijkomende) handicap door ziekte of ongeval opgelopen in de loop van het SO  Eerste inschrijving BuSO als persoon door handicap of ziekte in aanmerking komt voor een beroepsopleiding of training in compenserende vaardigheden cursus schoolsecretariaten

41 AgODi cursus schoolsecretariaten Behoudsvoorwaarden  OV1+2:  In functie van het behalen van een attest  Geen plaats in een voorziening van het VAPH  Geen plaats in postschoolse opvangmogelijkheden op gebied van tewerkstelling  OV3+4:  In functie van het behalen van een diploma of getuigschrift  Max 2 schooljaren

42 AgODi cursus schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden OV1/OV2  Individueel traject  Handelingsplan opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders  Klassenraad beslist over overgangen

43 AgODi cursus schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden OV3 Observatiefase  klassenraad kan duur aanpassen Opleidingsfase  Klassenraad en CLB beslissen over  toelating tot leerjaar van opleiding  overgang naar ander leerjaar of opleiding in loop van schooljaar

44 AgODi cursus schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden OV3 Kwalificatiefase  Ten minste 2 schooljaren zelfde opleiding  Veranderen van opleiding in de loop van kwalificatiefase kan niet, tenzij verlenging studieduur  Afwijking klassenraad mogelijk  Geen opleidingsfase gevolgd? Voorwaarde = minimum 16 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar

45 AgODi cursus schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden OV3 Integratiefase  Enkel attest beroepsonderwijs: niet toegelaten  Klassenraad beslist bij getuigschrift verworven competenties en attest verworven bekwaamheden  Getuigschrift: van rechtswege toegelaten  In geval van ziekte of gewettigde afwezigheid: verlenging ABO mogelijk

46 AgODi cursus schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden OV3  Voor opleidingen grootkeukenmedewerker, bakkersgast, slagersgast geschiktheidsverklaring van arts  Voor 1/10  Blijft gelden

47 AgODi cursus schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden OV4  Idem als gewoon onderwijs (omzendbrief SO 64)

48 AgODi cursus schoolsecretariaten Tlvw OV 4  Algemene principes  Toelatingsvoorwaarden  Met welk attest houden we rekening  Toelatingsklassenraad  Overgangen gedurende het schooljaar  Altijd beroepen op meest gunstige toelatingsvoorwaarde

49 AgODi Regelgeving Omzendbrief SO/2011/03/BuSO Omzendbrief SO64 cursus schoolsecretariaten

50 AgODi cursus schoolsecretariaten Oefeningen

51 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Leerlinggebonden documenten

52 AgODi cursus schoolsecretariaten Leerlinggebonden documenten  Handelingsplan:  selecteren van ontwikkelingsdoelen op maat van leerling of leerlingengroep  wordt opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders  Leerlingendocumenten zoals taken, huiswerk,… enkel in relatie tot handelingsplanning, dus actueel.

53 AgODi cursus schoolsecretariaten Leerlinggebonden documenten  Einddoelstellingen  OV 2  OV 3 Documenten 2e jaar kwalificatiefase: per opleiding 1 agenda van voorbije schooljaar Stages: documenten ter inzage van inspectie Kwalificatieproeven: dossier per kwalificatieproef van voorbije schooljaar  OV 4 Idem als in gewoon onderwijs (SO/2003/02)

54 AgODi cursus schoolsecretariaten Leerlinggebonden documenten  Bewaartermijnen  Leerlingendossier: 5 jaar nadat leerling school heeft verlaten  Processen-verbaal en notulen klassenraad: 30 jaar

55 AgODi cursus schoolsecretariaten Administratieve documenten  Stamboekregister  Individuele steekkaart  Aanwezigheidsregister

56 AgODi cursus schoolsecretariaten Administratieve documenten  Registratiefiche van de leerling  Inschrijvingsregister

57 AgODi Inschrijvingsregister  Toekomst: integratie in schoolsoftware  Omzendbrief SO 2012/03SO 2012/03  Vijf verschillende modellen  Modellen bevatten minimaal vereiste gegevens  Elektronisch of op papier  Drie delen:  Capaciteitenblad  Leerlingenfiche  Registerblad  Leeswijzer cursus schoolsecretariaten

58 AgODi Inschrijvingsregister: capaciteitenblad  Datum opmaak capaciteitenblad + schooljaar  Gegevens school/VPL  Alle vastgelegde capaciteiten  Per niveau  Wijzigingen bijhouden cursus schoolsecretariaten

59 AgODi Inschrijvingsregister: leerlingenfiche  Voor iedere leerling die zich komt inschrijven  Ondertekend door ouder  Meegeven mogelijk  Bij niet-gerealiseerde inschrijving: steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving  Gegevens school en leerling  Gegevens inschrijving  Voorrangskenmerken  Datum en uur van inschrijving (idem als op registerblad)  Status inschrijving  Ondertekening PP/SR cursus schoolsecretariaten

60 AgODi Inschrijvingsregister: registerblad  Overzicht van alle inschrijvingen  Per capaciteitsniveau  Gegevens leerling  Voorrangskenmerken  Volgnummer (N-)IND-leerling (bij dubbele contingentering)  Status inschrijving  Opmerkingen  Bij gerealiseerde inschrijving: wegens overcapaciteit (indien van toepassing)  Bij niet-gerealiseerde inschrijving: motivering  Bij wijziging status inschrijving: datum, tijdstip en nieuwe status cursus schoolsecretariaten

61 AgODi Discimus  Nieuwe werkwijze  Continue uitwisseling van gegevens  Gestart in april 2012 voor inschrijvingen voor schooljaar  Juiste rijksregisternummers  Inschrijvingen onmiddellijk invoeren cursus schoolsecretariaten

62 AgODi Discimus  Stamnummers  Niet meer alfabetisch  In volgorde van inschrijving  Hiaten mogelijk  Vorm blijft hetzelfde  Edison-zendingen:  Stages  Studiebewijzen  Tucht  TOAH cursus schoolsecretariaten

63 AgODi cursus schoolsecretariaten Administratieve documenten  Leerlingenkenmerken  Nieuwe cyclus 1/2/2014  Type 1,3  Externe, semi-interne leerlingen  Let op: MFC’s  Thuistaal, opleidingsniveau moeder  Schriftelijke verklaring op eer:

64 AgODi cursus schoolsecretariaten Vragen/ervaringen

65 AgODi cursus schoolsecretariaten Middagpauze

66 AgODi cursus schoolsecretariaten Leerplicht  Duur  Van 6 tot 18 jaar: datum tussen 1/1 en 30/6  tot 18 e verjaardag datum tussen 1/7 en 31/12  tot 30/6 van kalenderjaar waarin men 18 wordt  Voltijdse leerplicht tot 16  Of tot 15 indien eerste 2 leerjaren van voltijds SO beëindigd  Als leerling voor 18 eindstudiebewijs haalt (bvb getuigschrift in OV 3) stopt de leerplicht

67 AgODi  Vrijstelling  diploma secundair onderwijs / studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO / (kwalificatie)getuigschrift van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs  ernstige lichamelijke of psychische handicap – tijdelijke / definitieve vrijstelling door CABO  vrijstelling van de leerplicht om andere redenen, zoals ontvoogding, huwelijk, ouderschap..., is in geen geval mogelijk! De leerplicht cursus schoolsecretariaten

68 AgODi cursus schoolsecretariaten  Kinderen zonder wettig verblijfsstatuut  alle kinderen die op het Belgisch grondgebied verblijven hebben recht op onderwijs  leerplicht gaat in op 60 e dag na inschrijving in het vreemdelingenregister, in het wachtregister of in het bevolkingsregister De leerplicht

69 AgODi cursus schoolsecretariaten  Controle op de leerplicht  uittreksel uit het RR van alle leerplichtige leerlingen in het Vlaams Gewest wordt vergeleken met info in onze databanken  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: controle door cel met ambtenaren van zowel Franse als Vlaamse gemeenschap  onderscheid Franstaliggevoelige gemeenten en niet-Franstaliggevoelige gemeenten De leerplicht

70 AgODi opleiding schoolsecretariaten cursus schoolsecretariaten  Controle op de leerplicht  aanschrijven ouders  hulp van de gemeenten  interne opvolging  ontoereikende antwoorden overmaken aan parket  bijkomende acties  Samenwerking grensgebieden De leerplicht

71 AgODi  Opvolging van in- en uitschrijvingen  verantwoordelijkheid van de school die een leerling inschrijft om onmiddellijk het leerlingendossier op te vragen aan de uitschrijvende school  geen nieuwe inschrijving 15 kalenderdagen na uitschrijving = brieven naar school / ouders / CLB  koppeling aan schooltoelagen  correct gebruik RRN! De leerplicht cursus schoolsecretariaten

72 AgODi cursus schoolsecretariaten  Wat als de leerplicht niet gerespecteerd wordt  rol parketcriminoloog  feedback naar AgODi  Politierechtbank  Jeugdrechtbank De leerplicht

73 AgODi De leerplicht  Resultaten leerplichtcontrole AgODi  Rapport “Wie is er NIET als de schoolbel rinkelt?” Overzicht procedurestappen 12- tot 18-jarigen: cursus schoolsecretariaten

74 AgODi opleiding schoolsecretariaten cursus schoolsecretariaten  Nieuwe regelgeving sinds 1/9/2013  Definitie  Verklaring en uiterste instapdatum  Examencommissie  Controle door inspectie Huisonderwijs

75 AgODi cursus schoolsecretariaten  Definitie  onderwijs verstrekt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben om hun kinderen niet in te schrijven in een door de Vlaamse/Franse/Duitstalige Gemeenschap, erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school  Verklaring & uiterste instapdatum  Uiterlijk op de derde schooldag!  Enkele uitzonderingen (CLB) Huisonderwijs

76 AgODi cursus schoolsecretariaten  Verplichte deelname examencommissie  Leerling 13 jaar -> getuigschrift basisond.  Leerling 15 jaar -> getuigschrift 1 ste graad  Maximaal 2 pogingen  Enkele uitzonderingen (CLB)  Inspectie  2 minimumeisen  Criteria vastleggen in BVR Huisonderwijs

77 AgODi cursus schoolsecretariaten  Leerlingen moeten aanwezig zijn op school, behalve in geval van wettige afwezigheid (leerplicht)  Tegenover gewettigde afwezigheden moeten altijd verantwoordingsstukken staan  Systeem van codes om afwezigheden te registreren  Drie soorten afwezigheden  Van rechtswege gewettigd  Door de school gewettigd  Problematische afwezigheden Afwezigheden

78 AgODi Van rechtswege gewettigde afwezigheden  Afwezigheid om medische redenen  Schriftelijke verklaring van ouders (code Z) Maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen Maximaal vier keer per schooljaar Medisch attest (code D) Langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen Al minstens vier maal verklaring van ouders Altijd nodig in examenperiodes Tijdens andere evaluatiemomenten dan examenperiodes (beslissing van de school) Sommige medische attesten zijn twijfelachtig (zie verder) cursus schoolsecretariaten

79 AgODi Van rechtswege gewettigde afwezigheden  Luxeverzuim – nieuw vanaf  Als de ziekte valt in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie dient een medisch attest afgeleverd te worden.  Er is dus voor elke vorm van afwezigheid om medische redenen in die weken voor of na een vakantie een doktersattest nodig, ook als de leerling maar enkele dagen ziek is of als de dagen niet aansluitend op de vakantie zijn. cursus schoolsecretariaten

80 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden  Tucht (code T)  Elektronische zending bij definitieve uitsluiting  Overige (Code R)  Begrafenis of huwelijk van bloed- of aanverwant  Familieraad  Rechtbank  Overmacht  Bijzondere jeugdzorg  Religieuze feestdagen  Afleggen van proeven voor examencommissie  Leerlingenkoepel

81 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden Afwezigheden gewettigd door de school  Bepaalde periode niet ingeschreven zijn  Bepaalde periode niet volgen lesprogramma  Overlijden bloed- of aanverwant t/m 2 e graad (code Q)  Persoonlijke redenen (code P) Vooraf aanvragen Topsportstatuut  Time-out (code O)

82 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden  Bepaalde onderdelen van lesprogramma niet volgen of spreiding van lesprogramma in OV 4 (code P)  Bijkomende kwalificatie  Vrijstelling onderdeel Se-n-Se  Vrijstelling lesprogramma-vervanging alternatief programma  Spreiding opleidng Se-n-Se  Spreiding module HBO verpleegkunde

83 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden  Spreiding lesprogramma bij ziekte of ongeval (code G)  Spreiding over 2 schooljaren  Beslissing klassenraad  Revalidatie tijdens de lesuren (code H)  Schoolexterne hulpverleners

84 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden  Ziekte of ongeval Max 150 min. per week, verplaatsing inbegrepen Dossier – Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren – Medisch attest: noodzakelijkheid, frequentie, duur – Advies van CLB na overleg met ouders en klassenraad – Toestemming van de directeur Uitzonderlijk meer mits advies CLB-arts na overleg met ouders en klassenraad

85 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden  Behandeling van een stoornis 250 min per week verplaatsing inbegrepen Dossier  Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren  Inschrijvingsverslag voor BuSO  CLB-advies na overleg met ouders en klassenraad  Samenwerkingsovereenkomst tussen school en revalidatieverstrekker  Toestemming van de directeur Verschillend van samenwerking buso-scholen en MPi’s (=protocolakkoord Coens-Steyaert)

86 AgODi Afwezigheden Stages (code W)  Omzendbrief SO/2002/11 (BuSO) van 16/09/2002 Omzendbrief SO/2002/11 (BuSO) van 16/09/2002  Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011 Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011  Buitengewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs  Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007 Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007  Enkel bij stages cursus schoolsecretariaten

87 AgODi Afwezigheden OV1, OV 2  Stage is mogelijk:  OV1: facultatief  OV2: pedagogisch project  Productief karakter  ≠ sociaal maatschappelijke training (is niet bedoeld als beroepservaring, dus geen W)  Vanaf 16 jaar  Extramurale BGV cursus schoolsecretariaten

88 AgODi Afwezigheden OV 3  Stages kwalificatiefase=code W  Extramurale BGV, praktijk op verplaatsing: als het gelijkgesteld is met stage=code W  Extramurosactiviteiten zijn geen stages  Kan wel werkplekleren zijn, maar dus geen code W  Werkervaringsluik ABO: gelijkgesteld met stage = code W cursus schoolsecretariaten

89 AgODi Afwezigheden  Leeftijd: minimum 16  Onduidelijke categorieën: valt leerling onder statuut stagiair? cursus schoolsecretariaten

90 AgODi OV 4  Omzendbrief SO/2002/09 van 16/09/2002 Omzendbrief SO/2002/09 van 16/09/2002  Zelfde regeling als gewoon SO cursus schoolsecretariaten

91 AgODi JA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? JA NEEN OBSERVATIEACTIVITEIT =extramuros NEEN GEEN WERKPLEKLEREN - Ofwel praktijk in de schoolomgeving (=PV) - Ofwel praktijk in een andere opleidingsinstelling (andere school, VDAB, gebruik maken van opleidingsfaciliteiten van een bedrijf zonder interferenties werknemers …) STAGE

92 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden Problematische afwezigheden (code B)  Afwezigheden die niet verantwoord kunnen worden door andere codes  Twijfelachtige medische attesten  Dixit-attest  Geantedateerd, vervalste datum  Niet-medische reden  Signaleren aan CLB-arts

93 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden  Begeleiding  Gedeelde verantwoordelijkheid school-CLB  Complexe problemen: CLB=draaischijf naar welzijnssector  Kort op de bal spelen  Preventie  10 B’s  CLB  30 B’s  Elektronische melding Aantal B-codes is schooloverschrijdend  Contact politie:

94 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden  Verificatiecontrole Is er voldoende begeleiding? – Ja: regelmatige leerling – Neen: vrije leerling (geen financiering, geen studiebekrachtiging)  Koppeling aan schooltoelagen  Belang van tijdige en correcte meldingen  2 opeenvolgende schooljaren 30 of meer B’s  schooltoelage 2 e schooljaar terugbetalen  Ook geen schooltoelage: niet ingeschreven op 30/6 15 aansluitende kalenderdagen niet ingeschreven zijn

95 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden Zorgwekkende dossiers  Als school en/of CLB zinvol achten  Dossier (stappenplan en registratiefiche) bezorgen aan AgODi Brieven schrijven Doorsturen naar procureur

96 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden Onderwijs aan huis voor zieke jongeren  Informatie is verplicht onderdeel schoolreglement  Tijdelijk onderwijs aan huis  Onder bepaalde voorwaarden Afstand (20km) Regelmatige leerling (niet voor ABO-leerlingen) Niet chronisch ziek: – 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezig – Bij hervatten lessen, maar herval binnen 3 maanden  geen wachttijd

97 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden Chronisch ziek: – Schriftelijke aanvraag ouders – Attest van geneesheer-specialist (1 x per schooljaar)  Aanvraagformulier:

98 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden  Type 5 of K-dienst: thuisschool “tijdelijk ontslagen van verplichting oah”  Elektronische zending:  Bij de eerste melding  Bij een verlenging  Bij herval binnen 3 maanden na vorige periode

99 AgODi cursus schoolsecretariaten Afwezigheden  Permanent onderwijs aan huis  Ernst van de handicap  Voldoen aan toelatingsvoorwaarden BuSO  Gunstig advies CABO  CABO duidt binnen 15 werkdagen na verzoek dichtstbijzijnde school aan  Niet mogelijk in type 5 of K-dienst  M-decreet: rol CABO wordt overgenomen door inspectie

100 AgODi cursus schoolsecretariaten Tucht Tuchtmaatregel: bvb. tijdelijke of definitieve uitsluiting  Door schoolbestuur of directeur  Voorafgaand advies van klassenraad  Procedure:  Ouders en leerling voorafgaand gehoord  Beslissingen schriftelijk motiveren  Schriftelijk aan ouders meedelen  Niet collectief  In overeenstemming met de ernst van de feiten

101 AgODi cursus schoolsecretariaten Tucht  Ouders hebben inzage in dossier  Niet overdraagbaar naar andere school  Definitieve uitsluiting  Beroep is mogelijk  Uitsluiting tijdens schooljaar of 31/8  Leerling blijft ingeschreven tot inschrijving in nieuwe school  CLB en school helpen zoeken  Vraag van ouders tot opvang door de school  Meerderjarige leerlingen kan men uitschrijven 30 lesdagen na uitsluiting

102 AgODi cursus schoolsecretariaten Oefeningen

103 AgODi cursus schoolsecretariaten Pauze

104 AgODi cursus schoolsecretariaten Studiebewijzen OV 1  Attest buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing oc OV 2  Attest buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking oc

105 AgODi cursus schoolsecretariaten Studiebewijzen OV 3  Observatiefase  Opleidingsfase  Kwalificatiefase  Attest beroepsonderwijs Niet geslaagd

106 AgODi cursus schoolsecretariaten Studiebewijzen  Attest van verworven bekwaamheden Vermeldt alle verworven bekwaamheden uit het opleidingsprofiel  Getuigschrift van verworven competenties Afgerond geheel binnen een opleiding – Inzetbaarheid op arbeidsmarkt Niet voor alle opleidingen:

107 AgODi cursus schoolsecretariaten Studiebewijzen  Getuigschrift van de opleiding Dagelijks werk en kwalificatieproef Handelingsplanning: eventueel aanpassen van doelstelling 4 e en 5 e leerjaar in dezelfde opleiding (vrijstellingen mogelijk)

108 AgODi cursus schoolsecretariaten Studiebewijzen  Integratiefase  Attest alternerende beroepsopleiding Niet geslaagd  Getuigschrift alternerende beroepsopleiding  Getuigschrift van de opleiding  Getuigschrift verworven competenties  Attest verworven bekwaamheden

109 AgODi cursus schoolsecretariaten Studiebewijzen  Kwalificatiecommissie  Directeur, leerkrachten, deskundigen  Werking bepalen in huishoudelijk reglement  Voorheen beslissende, nu adviserende rol  Geeft advies over de kwalificatieproef aan de klassenraad

110 AgODi cursus schoolsecretariaten Rol van de klassenraad  Beslist of leerling geslaagd is obv Advies kwalificatiecommissie OD en competenties in opleidingsprofielen Stages Attitude van de leerling  Beslissingen in proces-verbaal

111 AgODi cursus schoolsecretariaten Rol van de klassenraad  Beroepsprocedure Ouders of meerderjarige leerling kunnen beslissing betwisten 3 werkdagen na bekendmaking Beroepscommissie Definitieve beslissing uiterlijk 15/9

112 AgODi cursus schoolsecretariaten Studiebewijzen Modulair OV 3  Naast studiebekrachtiging OV 3:  Deelcertificaat Module met vrucht gevolgd  Certificaat Opleiding met vrucht gevolgd  Geen kwalificatieproeven

113 AgODi cursus schoolsecretariaten Studiebewijzen OV 4  Studiebekrachtiging gewoon SO (SO 64)  Oriënteringsattesten A, B, C  Getuigschrift basisonderwijs  Getuigschrift eerste graad  Getuigschrift tweede graad  Studiegetuigschrift van tweede leerjaar derde graad (BSO)  Diploma SO  Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer  Certificaat Se-n-Se  Getuigschrift basisonderwijs

114 AgODi cursus schoolsecretariaten Studiebewijzen Elektronische zending  Niet voor ziekenhuisscholen  Tussen 1/7 en 15/7  LED (leer- en ervaringsbewijzendatabank)

115 AgODi cursus schoolsecretariaten Geïntegreerd Onderwijs Bron:

116 AgODi cursus schoolsecretariaten GON  Samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs  Jongeren met handicap, leer- en/of opvoedingsmogelijkheden  Tijdelijk of permanent, volledig of gedeeltelijk lessen volgen in gewoon onderwijs  Hulp buitengewoon onderwijs  GON-pakket + Integratietoelage

117 AgODi cursus schoolsecretariaten GON  Niveaus  Kleuteronderwijs  Lager onderwijs  Secundair onderwijs  Hoger onderwijs + HBO  In principe GEEN universitair onderwijs:  Overgangsmaatregel voor studierichtingen die oorspronkelijk behoorden tot het hoger onderwijs

118 AgODi cursus schoolsecretariaten GON Toelatingsvoorwaarden  Voldoen aan toelatings- en overgangsvoorwaarden gewoon onderwijs (SO64 – BaO/2001/10)  Vereiste documenten  Inschrijvingsverslag  Toekomst: gemotiveerd verslag ≠ inschrijvingsverslag  Integratieplan  Type 1,3,8 voorafgaand schooljaar minstens 9 maanden BO gevolgd

119 AgODi cursus schoolsecretariaten GON Toelatingsvoorwaarden  Inschrijvingsverslag = attest + protocol  OV op attest  Attesten mogen uitgereikt worden door instanties in omzendbrief CLB/2013/01CLB/2013/01  Nog geen BO gevolgd: OV 4  Ernstige handicap  Motivering in protocol  Toekomst: gemotiveerd verslag ≠ inschrijvingsverslag

120 AgODi cursus schoolsecretariaten GON  Integratieplan  Financieringsvoorwaarde  Kan ook voor leerlingen die geen GON- pakket genereren  Nieuw plan bij Wijziging aard van integratie Wijziging in aard of ernst handicap Wijziging onderwijsniveau Wijziging integratieteam  Bijlage 2 GD/2003/05

121 AgODi cursus schoolsecretariaten GON  Integratieplan  Algemene gegevens van de leerling  Aard van de integratie Volledig of gedeeltelijk Permanent of tijdelijk  Aard en ernst van de handicap Ernstige fysieke handicap Ernstige visuele handicap Ernstige auditieve handicap Matige handicap

122 AgODi cursus schoolsecretariaten GON  Integratieplan  Integratieteam Leerling en/of ouders Directeur school gewoon onderwijs Directeur CLB school gewoon onderwijs Directeur BuSO-school Directeur CLB BO-school – Indien leerling vorig schooljaar naar BO ging

123 AgODi cursus schoolsecretariaten GON  ASS  Diagnose door (kinder)psychiater, COS, referentiecentrum autisme Lijst: bijlage 6 - GD/2003/05bijlage 6 - GD/2003/05 Enkel voor nieuwe GON-lln – Instap na  Type 4,6,7 enkel “matig” Leerling met ernstig in mogen diagnose behouden  Bij diagnose ASS: oogspecialist en NKO-arts ondertekenen attest niet

124 AgODi cursus schoolsecretariaten GON Studiebekrachtiging  Volledig permanent  Zelfde bepalingen als voor leerlingen gewoon onderwijs  Gelijkwaardig verklaard programma  Volledig tijdelijk  Indien op 30/6 in school gewoon onderwijs, zelfde studiebekrachtiging als leerlingen gewoon onderwijs

125 AgODi cursus schoolsecretariaten GON Verificatie  In school BuO  Op basis van GON-zending  Tussen 1 en 8 oktober  Technische brochure  Inhoud zending – ID-gegevens – Gegevens school gewoon + buitengewoon onderwijs – Integratieplan: O of N – Type + Aard handicap (mogelijke combinaties in TB) – Aard integratie 1 (V of G) en 2 (P of T) – ASS-code: Diagnose – Andere – Geen

126 AgODi cursus schoolsecretariaten GON Verificatie  Gegevens zending ~ inschrijvingsverslag + Integratieplan  Koppeling schoolloopbaan  Ontbrekende ID-nummers   HS of instellingsnummer gewoon onderwijs

127 AgODi cursus schoolsecretariaten ION  Matige of ernstige verstandelijke handicap  Permanente en volledige integratie in gewoon lager of secundair onderwijs  Integratietoelage  Begeleiding vanuit BuO  Aanvullende lestijden

128 AgODi cursus schoolsecretariaten ION Toelatingsvoorwaarden  Inschrijvingsverslag type 2  Toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs  1 ste leerjaar 1 ste graad  Individueel leerprogramma werkelijk en regelmatig volgen  Integratieplan

129 AgODi cursus schoolsecretariaten Aanvraag  BuSO-school  kopie van Type 2-attest  Aangetekend versturen  NO/2008/05 – bijlage 1 NO/2008/05 – bijlage 1

130 AgODi cursus schoolsecretariaten Studiebekrachtiging  Attest van verworven bekwaamheden voor ION-leerlingen  SO64 – bijlage 17  Afwijking mogelijk  Nu: minister  Toekomst: inspectie

131 AgODi cursus schoolsecretariaten ION Verificatie  School voor gewoon onderwijs  Bewijs toekenning  Voldoet leerling aan toelatingsvoorwaarden 1 ste leerjaar 1 ste graad?  Werd leerling effectief als ion-leerling doorgegeven in zending 1 oktober?

132 AgODi Toekomst  Wetenschappelijk onderzoek:  Knelpunten: Verplaatsingen Doelgroep Statuut GON-begeleider …  Nog geen aanpassingen in M-decreet  Werkgroep met sociale partners om mogelijke pistes te onderzoeken cursus schoolsecretariaten

133 AgODi cursus schoolsecretariaten Wat denken jullie?

134 AgODi cursus schoolsecretariaten Vragen Met vragen kunt u steeds terecht bij SBT BuSO: (coördinator) 02/ (groepschef) 02/ (dossierbeheerder) 02/ (dossierbeheerder) 02/ Of uw verificateur


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google