De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO"— Transcript van de presentatie:

1 Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Doelstellingen Een overzicht van belangrijke stappen in de schoolloopbaan van een leerling (regelgeving) Aandacht voor bijhorende administratie (praktijk SBT en verificatie) opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inhoud Structuur van het BuSO Inschrijvingsrecht Toelatingsvoorwaarden Leerlinggebonden documenten Discimus Leerplicht Afwezigheden Tucht Studiebewijzen GON/ION opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Regelgeving De Regelgeving over de structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs is gebundeld en grotendeels terug te vinden in de Codex Secundair Onderwijs en in de Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011 opleiding schoolsecretariaten

5 Structuur

6 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Structuur BuSO 7 Types: type 1: kinderen met een licht mentale handicap; type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap; type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen; type 4: kinderen met een fysieke handicap; type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium; type 6: kinderen met een visuele handicap; type 7: kinderen met een auditieve handicap. opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingenpopulatie opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingenpopulatie opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Structuur BuSO 4 Opleidingsvormen: OV1 Sociale aanpassing Integratie in een beschermd leefmilieu Stages of sociaal-maatschappelijke trainig OV2 Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking Integratie in beschermd leef- en arbeidsmilieu Stages opleiding schoolsecretariaten

10 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Structuur BuSO OV3 Algemene, sociale en beroepsvorming Integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu 3 fasen: Observatiefase: in principe 1 schooljaar Opleidingsfase: 2 schooljaren Kwalificatiefase: 2 schooljaren Facultatieve integratiefase (alternerende beroepsopleiding): 1 schooljaar Experiment modulaire structuur Stages opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Structuur BuSO OV4 Voorbereiding op voortzetting studies Inschakeling in het actieve leven ASO, TSO, KSO, BSO SO 64 opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingenpopulatie opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Structuur BuSO opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Structuur BuSO Type 5: ook leerlingen van OV1, OV2, OV3 kunnen ingeschreven worden in type 5 opleiding schoolsecretariaten

15 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Structuur BuSO Verouderd: types zoals beschreven in wet op Buitengewoon Onderwijs strookt niet meer met huidige leerlingenpopulatie (bvb. type 7) Geen draagvlak voor leerzorgkader opleiding schoolsecretariaten

16 Dringende maatregelen
Voorlopige voorstellen Nog voorwerp van onderhandelingen voorstel voor type 9 voor leerlingen met autisme VN-verdrag: verstrenging types, implicaties voor gewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Filmpje autisme Eén - Koppen - Autisme overgediagnosticeerd | Eén opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Wat denken jullie? Zijn er mensen van scholen waar de vermenging van types voor problemen zorgt? Welke? Vinden jullie het creëren van type 9 een goede oplossing hiervoor? Wat zijn de voor- en eventuele nadelen? opleiding schoolsecretariaten

19 Gelijke onderwijskansenbeleid
Inschrijvingsrecht rechtsbescherming

20 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inschrijvingsrecht Inschrijvingsrecht voor schooljaar Akkoord met pedagogisch project en schoolreglement, ook bij wijzigingen Voldoen aan toelatingsvoorwaarden op dag instap Inschrijvingsregister per bepaalde capaciteit Vraag tot inschrijving: drie mogelijke antwoorden Gerealiseerde inschrijving Niet-gerealiseerde inschrijving (Uitgestelde inschrijving) opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inschrijvingsrecht Ten vroegste eerste schooldag van maart Uitz.: Wanneer men geen leerlingen weigert, kan men met voorrangsgroepen starten op 1ste schooldag kerstvakantie (niet in LOP) opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inschrijvingsrecht Iedere school kan/moet capaciteit bepalen Kan op verschillende niveaus Bepalen voor begin inschrijvingen Verhogen steeds mogelijk, verlagen niet opleiding schoolsecretariaten

23 Inschrijvingsrecht: voorrang
Sommige groepen leerlingen kunnen of moeten voorrang krijgen In principe verplicht Verschillende voorrangsgroepen in volgorde Leerlingen van dezelfde leefeenheid als reeds ingeschreven leerlingen Voorrang voor kinderen van personeelsleden Voorrang voor leerlingen van basisschool op dezelfde campus Optioneel Enkel binnen LOP na goedkeuring opleiding schoolsecretariaten

24 Inschrijvingsrecht: voorrang
Voorrang voor leerlingen met ten minste één ouder die het Nederlands voldoende machtig is BHG Voorrang voor leerlingen die al dan niet indicatorleerling zijn LOP Dubbele contingentering Streven naar sociale mix opleiding schoolsecretariaten

25 Inschrijvingsrecht: weigeringen
Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden Alternerend schoollopen (verplicht om te weigeren) Capaciteit wordt overschreden (verplicht om te weigeren) Consequent toepassen School kan hier soms van afwijken Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of CBJ (semi-) interne in een (semi-)internaat verbonden aan de school Leerlingen in een voorziening van residentiële opvang GON-leerlingen die terugkeren hun BuSO-school waar ze in het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven waren kinderen van dezelfde leefeenheid in hetzelfde capaciteitsniveau in het eerste jaar opleiding schoolsecretariaten

26 Inschrijvingsrecht: weigeringen
Leerling is tijdens het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten Leerling met specifieke onderwijsbehoefte op basis van draagkracht (niet in buso) opleiding schoolsecretariaten

27 Inschrijvingsrecht: procedure
Inschrijvingsregister met gerealiseerde, niet-gerealiseerde (en uitgestelde inschrijvingen) Bij weigering: binnen vier dagen aangetekend meedelen Chronologie inschrijvingsregister tot vijfde schooldag oktober respecteren In sommige gevallen automatisch bemiddeling LOP, kan altijd op vraag van ouders Klacht tegen weigering mogelijk bij Commissie inzake Leerlingenrechten opleiding schoolsecretariaten

28 Inschrijvingsrecht: aanmelden
Is kenbaar maken van intentie tot inschrijven Vooraf voorleggen aan CLR Ten vroegste vanaf eerste schooldag na kerstvakantie Ordening volgens ordeningscriteria Voorrangsgroepen respecteren Voorlopig 1 school in buso opleiding schoolsecretariaten

29 Commissie inzake leerlingenrechten
Behandelt klachten over weigeringen Beoordeling aanmeldingsprocedures Bestaat uit zes leden en een voorzitter Termijn van 30 dagen na vaststelling van betwiste feiten om klacht in te dienen Bij klacht mogen ouders en school hun versie van de feiten (komen) toelichten CLR soms automatisch ingeschakeld na bemiddeling LOP opleiding schoolsecretariaten

30 Lokale overlegplatforms
Werken aan uitvoering GOK-decreet en inschrijvingsrecht Deelname is financierings- of subsidiëringsvoorwaarde Bestaat uit onderwijs- en niet-onderwijspartners Elk LOP ondersteund door deskundige en voorgezeten door voorzitter Diverse bevoegdheden waaronder bemiddelen en afspraken maken rond inschrijvingen opleiding schoolsecretariaten

31 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Jullie ervaringen opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Pauze opleiding schoolsecretariaten

33 Toelatingsvoorwaarden

34 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Regelmatige leerling Leerlingen die beantwoorden aan Toelatingsvoorwaarden Behoudsvoorwaarden Activiteiten regelmatig volgen in functie van opvoedingsbehoeften Type en OV zoals vermeld op inschrijvingsverslag opleiding schoolsecretariaten

35 Toelatingsvoorwaarden BO
Leeftijd 1/9 van jaar waarin ze 13 worden Mits CLB-advies 1/9 van het jaar waarin ze 12 worden Inschrijvingsverslag Attest + protocol Opgesteld door CLB of andere bevoegde dienst: Omzendbrief CLB/2012/01 van 07/08/2012 Type 1,2,3,4: multidisciplinair onderzoek Types 3, 5, 6, 7: geneesheer-specialist (!) opleiding schoolsecretariaten

36 Toelatingsvoorwaarden BO
Attest Wordt overgemaakt aan ouders Nodig bij inschrijving Wijzigingen van type, niveau, opleidingsvorm Toelating GON Model: Attest Wordt overgemaakt aan ouders Nodig bij inschrijving Wijzigingen van type, niveau, opleidingsvorm opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Attest Vanaf 1 december 2012 nieuw model Handtekening op het attest opleiding schoolsecretariaten

38 Toelatingsvoorwaarden BO
Protocol Verantwoording voor doorverwijzing naar BO Resultaten van multidisciplinair onderzoek Medisch Psychologisch Pedagogisch Sociaal Voor ziekenhuisscholen: geen protocol vereist opleiding schoolsecretariaten

39 Leerlingen uit niet-Vlaams onderwijssysteem
Gunstige beslissing klassenraad 25 lesdagen nadat leerling de lessen start Klassenraad bepaalt zelf de basis voor gunstige beslissing, tenzij document gelijkwaardigheid gunstiger is Meer info: NARIC-Vlaanderen, tel. 02/ opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Behoudsvoorwaarden +21-jarigen CABO kan verlenging toestaan: Behalen diploma SO (OV4), getuigschrift OV3 of ABO Bijkomende ziekte of handicap (regressie) Beroepsopleiding of training in compenserende vaardigheden OV1, OV2: postschoolse opvangmogelijkheden zijn ontoereikend Voor GON niet langer nodig (!) opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Behoudsvoorwaarden Afwijkingsaanvraag: Leerlingen die vóór of op 1/9 van het betrokken schooljaar de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt Voor 1/2 van het voorafgaand schooljaar indienen bij CABO (type b,c mogen op elk ogenblik) CABO bezorgt advies voor 1/6 aan AgODi. AgODi bezorgt beslissing aan de school. Beslissing is beperkt tot 1 schooljaar opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Behoudsvoorwaarden Bijkomende motivering voor afwijking type d (geen postschoolse opvangmogelijkheden) VAPH (dagcentra, tehuis voor (niet)-werknemenden) CRZ-fiche Max 3 maanden oud Een “actieve“ vraag (niet toekomstgericht) of knelpuntdossier CLB kan fiche aanvragen of school via opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Behoudsvoorwaarden VDAB (beschutte werkplaats) Fiches van minstens 2 beschutte werkplaatsen die niet kunnen ingaan op verzoek tewerkstelling Verzoek tewerkstelling tijdens periode van 6 maanden die voorafgaat aan aanvraag opleiding schoolsecretariaten

44 Toelatingsvoorwaarden OV1/OV2
Individueel traject Handelingsplan opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders Klassenraad beslist over overgangen opleiding schoolsecretariaten

45 Toelatingsvoorwaarden OV3
Observatiefase klassenraad kan duur aanpassen Opleidingsfase Klassenraad en CLB beslissen over toelating tot leerjaar van opleiding overgang naar ander leerjaar of opleiding in loop van schooljaar afwijking van de duur, maar vrijstellingen of afwijkingen mogen niet leiden tot vervroegde uitstroom opleiding schoolsecretariaten

46 Toelatingsvoorwaarden OV3
Voor opleidingen grootkeukenmedewerker, bakkersgast, slagersgast geschiktheidsverklaring van arts Voor 1/10 Blijft gelden opleiding schoolsecretariaten

47 Toelatingsvoorwaarden OV3
Kwalificatiefase Ten minste 2 schooljaren zelfde opleiding Veranderen van opleiding in de loop van kwalificatiefase kan niet, tenzij verlenging studieduur Klassenraad beslist over: Vrijstelling van het eerste of deel van het eerste jaar bvb. via gelijkwaardig verklaren van vorige opleiding. Gemotiveerde beslissing in overleg met CLB opleiding schoolsecretariaten

48 Toelatingsvoorwaarden OV3
Integratiefase Enkel attest beroepsonderwijs: niet toegelaten Klassenraad beslist bij getuigschrift verworven competenties en attest verworven bekwaamheden Getuigschrift: van rechtswege toegelaten In geval van ziekte of gewettigde afwezigheid: verlenging ABO mogelijk opleiding schoolsecretariaten

49 Toelatingsvoorwaarden OV4
Idem als gewoon onderwijs (omzendbrief SO 64) opleiding schoolsecretariaten

50 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Tlvw OV 4 Algemene principes Toelatingsvoorwaarden Met welk attest houden we rekening Toelatingsklassenraad Deliberatie op het einde van de graad Tekorten in het eerste leerjaar van een graad Examencommissie Overstap vanuit een niet-Vlaamse school Huisonderwijs Overgangen gedurende het schooljaar opleiding schoolsecretariaten

51 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Vragen/ervaringen opleiding schoolsecretariaten

52 Leerlinggebonden documenten

53 Leerlinggebonden documenten
Handelingsplan: selecteren van ontwikkelingsdoelen op maat van leerling of leerlingengroep wordt opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders Leerlingendocumenten zoals taken, huiswerk,… enkel in relatie tot handelingsplanning, dus actueel. opleiding schoolsecretariaten

54 Leerlinggebonden documenten
Einddoelstellingen OV 2 OV 3 Documenten 2e jaar kwalificatiefase: per opleiding 1 agenda van voorbije schooljaar Stages: documenten ter inzage van inspectie Kwalificatieproeven: dossier per kwalificatieproef van voorbije schooljaar OV 4 Idem als in gewoon onderwijs (SO/2003/02) opleiding schoolsecretariaten

55 Leerlinggebonden documenten
Bewaartermijnen Leerlingendossier: 5 jaar nadat leerling school heeft verlaten Processen-verbaal en notulen klassenraad: 30 jaar opleiding schoolsecretariaten

56 Administratieve documenten
Stamboekregister Individuele steekkaart Aanwezigheidsregister opleiding schoolsecretariaten

57 Administratieve documenten
Registratiefiche van de leerling Inschrijvingsregister opleiding schoolsecretariaten

58 Inschrijvingsregister
Toekomst: integratie in schoolsoftware Omzendbrief SO 2012/03 Vijf verschillende modellen Modellen bevatten minimaal vereiste gegevens Elektronisch of op papier Drie delen: Capaciteitenblad Leerlingenfiche Registerblad Leeswijzer opleiding schoolsecretariaten

59 Inschrijvingsregister: capaciteitenblad
Datum opmaak capaciteitenblad + schooljaar Gegevens school/VPL Alle vastgelegde capaciteiten Per niveau Wijzigingen bijhouden opleiding schoolsecretariaten

60 Inschrijvingsregister: leerlingenfiche
Voor iedere leerling die zich komt inschrijven Ondertekend door ouder Meegeven mogelijk Bij niet-gerealiseerde inschrijving: steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving Gegevens school en leerling Gegevens inschrijving Voorrangskenmerken Datum en uur van inschrijving (idem als op registerblad) Status inschrijving Ondertekening PP/SR opleiding schoolsecretariaten

61 Inschrijvingsregister: registerblad
Overzicht van alle inschrijvingen Per capaciteitsniveau Gegevens leerling Voorrangskenmerken Volgnummer (N-)IND-leerling (bij dubbele contingentering) Status inschrijving Opmerkingen Bij gerealiseerde inschrijving: wegens overcapaciteit (indien van toepassing) Bij niet-gerealiseerde inschrijving: motivering Bij wijziging status inschrijving: datum, tijdstip en nieuwe status opleiding schoolsecretariaten

62 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Discimus Nieuwe werkwijze Continue uitwisseling van gegevens Gestart in april 2012 voor inschrijvingen voor schooljaar Vanaf mei 2012 opvraging dubbele inschrijvingen mogelijk Juiste rijksregisternummers Inschrijvingen onmiddellijk invoeren : Edisonzendingen blijven opleiding schoolsecretariaten

63 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Discimus Stamnummers Niet meer alfabetisch In volgorde van inschrijving Hiaten mogelijk Vorm blijft hetzelfde Afwezigheden Registratie in Discimus al mogelijk Vanaf schooljaar : alle gegevens uitwisselen Gegevens naar scholen Problematische afwezigheden lopend en vorig schooljaar Begrensde afwezigheden lopend schooljaar opleiding schoolsecretariaten

64 Administratieve documenten
Leerlingenkenmerken Type 1,3 Externe, semi-interne leerlingen Thuistaal, opleidingsniveau moeder Schriftelijke verklaring op eer: 1 formulier per kind Slechts eenmaal invullen elektronische zending bij wijzigingen Element van het leerlingendossier, volgt de leerling bij schoolverandering opleiding schoolsecretariaten

65 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Vragen/ervaringen opleiding schoolsecretariaten

66 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Middagpauze opleiding schoolsecretariaten

67 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerplicht Duur Van 6 tot 18 jaar: datum tussen 1/1 en 30/6  tot 18e verjaardag datum tussen 1/7 en 31/12  tot 30/6 van kalenderjaar waarin men 18 wordt Voltijdse leerplicht tot 16 Of tot 15 indien eerste 2 leerjaren van voltijds SO beëindigd Als leerling voor 18 eindstudiebewijs haalt (bvb getuigschrift in OV 3) stopt de leerplicht opleiding schoolsecretariaten

68 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerplicht Kinderen met een vreemde nationaliteit Vanaf 60ste dag na inschrijving in vreemdelingenregister, wachtregister of bevolkingsregister verplicht om naar school te gaan. Ook daarvoor recht op onderwijs Kinderen zonder wettig verblijfsstatuut Recht op onderwijs opleiding schoolsecretariaten

69 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerplicht Hoe voldoen aan de leerplicht? Door in te schrijven in een school Collectief (privéscholen) of individueel huisonderwijs Ouders organiseren of bekostigen zelf Ouders moeten een verklaring ondertekenen Onderwijsinspectie controleert of aan voorwaarden wordt voldaan 2 negatieve controles verplicht inschrijven in een school Geen erkende studiebewijzen Examencommissie opleiding schoolsecretariaten

70 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerplicht Vrijstelling van de leerplicht Ernstige lichamelijke of psychische handicap Tijdelijk of definitief CABO beslist binnen 15 werkdagen na schriftelijk verzoek van ouders Gemotiveerde beslissing over tijdelijk, permanente vrijstelling of opheffing van vrijstelling Beroep tegen beslissing is mogelijk opleiding schoolsecretariaten

71 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerplicht Leerplichtcontrole Jaarlijkse controle van alle leerplichtige leerlingen Via rijksregisternummer (!) Opvragen bij inschrijving Geen RRnr  contact opnemen met AgODi Privacywetgeving Bestand van rijksregister wordt vergeleken met zending van eerste 3 schooldagen Leerlingen die voldoen (vb. huisonderwijs, vrijstelling, Syntra…) halen we uit bestand opleiding schoolsecretariaten

72 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerplicht Controle met verschillende bestanden: Vergelijken zending eerste drie schooldagen en 1/10 Geen informatie van schoolouders aanschrijven Vergelijking met bestand Franse Gemeenschap Leerlingen niet terug te vindenouders aanschrijven Antwoord ouders ontoereikenddossier naar parket Geen antwoord van oudersdossier naar gemeenten (wijkagent) Antwoord gemeente ontoereikenddossier naar parket Feedback van parketcriminologen Aparte controle BHG opleiding schoolsecretariaten

73 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Van rechtswege gewettigd Medische redenen 4 x 3 kalenderdagen: verklaring ouders  code Z Anders medisch attest  code D Rechtsgeldig Ziekte=meer dan 10 lesdagenonmiddellijk indienen 1 attest bij chronische ziekte Geen medisch attest in Nederland Medisch attest lessen LO opleiding schoolsecretariaten

74 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Tucht (code T) Elektronische zending bij definitieve uitsluiting Overige (Code R) Begrafenis of huwelijk van bloed- of aanverwant Familieraad Rechtbank Overmacht Bijzondere jeugdzorg Religieuze feestdagen Afleggen van proeven voor examencommissie Leerlingenkoepel opleiding schoolsecretariaten

75 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Afwezigheden gewettigd door de school Bepaalde periode niet ingeschreven zijn Bepaalde periode niet volgen lesprogramma Overlijden bloed- of aanverwant t/m 2e graad (code Q) Persoonlijke redenen (code P) Vooraf aanvragen Topsportstatuut Time-out (code O) opleiding schoolsecretariaten

76 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Bepaalde onderdelen van lesprogramma niet volgen of spreiding van lesprogramma in OV 4 (code P) Bijkomende kwalificatie Vrijstelling onderdeel Se-n-Se Vrijstelling lesprogramma-vervanging alternatief programma Spreiding opleidng Se-n-Se Spreiding module HBO verpleegkunde opleiding schoolsecretariaten

77 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Spreiding lesprogramma bij ziekte of ongeval (code G) Spreiding over 2 schooljaren Beslissing klassenraad Revalidatie tijdens de lesuren (code H) Schoolexterne hulpverleners opleiding schoolsecretariaten

78 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Ziekte of ongeval Max 150 min. per week, verplaatsing inbegrepen Dossier Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren Medisch attest: noodzakelijkheid, frequentie, duur Advies van CLB na overleg met ouders en klassenraad Toestemming van de directeur Uitzonderlijk meer mits advies CLB-arts na overleg met ouders en klassenraad opleiding schoolsecretariaten

79 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Behandeling van een stoornis 250 min per week verplaatsing inbegrepen Dossier Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren Inschrijvingsverslag voor BuSO CLB-advies na overleg met ouders en klassenraad Samenwerkingsovereenkomst tussen school en revalidatieverstrekker Toestemming van de directeur Verschillend van samenwerking buso-scholen en MPi’s (=protocolakkoord Coens-Steyaert) opleiding schoolsecretariaten

80 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Stages (code W) Omzendbrief SO/2002/11 (BuSO) van 16/09/2002 Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011 Buitengewoon secundair onderwijs Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007 Enkel bij stages opleiding schoolsecretariaten

81 Afwezigheden OV1, OV 2 Stage is mogelijk: Productief karakter
OV1: facultatief OV2: pedagogisch project Productief karakter ≠ sociaal maatschappelijke training (is niet bedoeld als beroepservaring, dus geen W) Vanaf 16 jaar Extramurale BGV

82 Afwezigheden OV 3 Stages kwalificatiefase=code W
Extramurale BGV, praktijk op verplaatsing: als het gelijkgesteld is met stage=code W Extramurosactiviteiten zijn geen stages Kan wel werkplekleren zijn, maar dus geen code W Werkervaringsluik ABO: gelijkgesteld met stage = code W

83 preventie.onderwijs@vlaanderen.be.
Afwezigheden Leeftijd: minimum 16 Onduidelijke categorieën: valt leerling onder statuut stagiair?

84 OV 4 Omzendbrief SO/2002/09 van 16/09/2002
Zelfde regeling als gewoon SO

85 Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces?
JA NEEN GEEN WERKPLEKLEREN WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? Ofwel praktijk in de schoolomgeving (=PV) Ofwel praktijk in een andere opleidingsinstelling (andere school, VDAB, gebruik maken van opleidingsfaciliteiten van een bedrijf zonder interferenties werknemers …) JA NEEN STAGE OBSERVATIEACTIVITEIT =extramuros

86 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Problematische afwezigheden (code B) Afwezigheden die niet verantwoord kunnen worden door andere codes Twijfelachtige medische attesten Dixit-attest Geantedateerd, vervalste datum Niet-medische reden Signaleren aan CLB-arts opleiding schoolsecretariaten

87 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Begeleiding Gedeelde verantwoordelijkheid school-CLB Complexe problemen: CLB=draaischijf naar welzijnssector Kort op de bal spelen Preventie 10 B’s  CLB 30 B’s  Elektronische melding Aantal B-codes is schooloverschrijdend Contact politie: opleiding schoolsecretariaten

88 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Verificatiecontrole Is er voldoende begeleiding? Ja: regelmatige leerling Neen: vrije leerling (geen financiering, geen studiebekrachtiging) Koppeling aan schooltoelagen Belang van tijdige en correcte meldingen 2 opeenvolgende schooljaren 30 of meer B’s  schooltoelage 2e schooljaar terugbetalen Ook geen schooltoelage: niet ingeschreven op 30/6 15 aansluitende kalenderdagen niet ingeschreven zijn opleiding schoolsecretariaten

89 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Zorgwekkende dossiers Als school en/of CLB zinvol achten Dossier (stappenplan en registratiefiche) bezorgen aan AgODi Brieven schrijven Doorsturen naar procureur Rapport leerplicht opleiding schoolsecretariaten

90 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Onderwijs aan huis voor zieke jongeren Informatie is verplicht onderdeel schoolreglement Tijdelijk onderwijs aan huis Onder bepaalde voorwaarden Afstand (20km) Regelmatige leerling (niet voor ABO-leerlingen) Niet chronisch ziek: 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezig Bij hervatten lessen, maar herval binnen 3 maandengeen wachttijd opleiding schoolsecretariaten

91 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Chronisch ziek: Schriftelijke aanvraag ouders Attest van geneesheer-specialist (1 x per schooljaar) Aanvraagformulier: opleiding schoolsecretariaten

92 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Type 5 of K-dienst: thuisschool “tijdelijk ontslagen van verplichting oah” Elektronische zending: Bij de eerste melding Bij een verlenging Bij herval binnen 3 maanden na vorige periode opleiding schoolsecretariaten

93 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Afwezigheden Permanent onderwijs aan huis Ernst van de handicap Voldoen aan toelatingsvoorwaarden BuSO Gunstig advies CABO CABO duidt binnen 15 werkdagen na verzoek dichtstbijzijnde school aan Niet mogelijk in type 5 of K-dienst opleiding schoolsecretariaten

94 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Tucht Tuchtmaatregel: bvb. tijdelijke of definitieve uitsluiting Door schoolbestuur of directeur Voorafgaand advies van klassenraad Procedure: Ouders en leerling voorafgaand gehoord Beslissingen schriftelijk motiveren Schriftelijk aan ouders meedelen Niet collectief In overeenstemming met de ernst van de feiten opleiding schoolsecretariaten

95 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Tucht Ouders hebben inzage in dossier Niet overdraagbaar naar andere school Definitieve uitsluiting Beroep is mogelijk Uitsluiting tijdens schooljaar of 31/8 Leerling blijft ingeschreven tot inschrijving in nieuwe school CLB en school helpen zoeken Vraag van ouders tot opvang door de school Meerderjarige leerlingen kan men uitschrijven 30 lesdagen na uitsluiting opleiding schoolsecretariaten

96 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Vragen/ervaringen Voorwerp van discussie: hoelang verlengingen voor leerlingen OV1, OV2 toelaten? Rol van de CABO is puur administratief? Alternatief? Voorstel in OD 22 opleiding schoolsecretariaten

97 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Pauze opleiding schoolsecretariaten

98 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen OV 1 Attest buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing OV 2 Attest buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking opleiding schoolsecretariaten

99 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen OV 3 Observatiefase Opleidingsfase Kwalificatiefase Attest beroepsonderwijs Geen getuigschrift of attest verworven bekwaamheden opleiding schoolsecretariaten

100 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen Attest van verworven bekwaamheden Vermeldt alle verworven bekwaamheden uit het opleidingsprofiel Getuigschrift van verworven competenties Afgerond geheel binnen een opleiding Inzetbaarheid op arbeidsmarkt Niet voor alle opleidingen: opleiding schoolsecretariaten

101 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen Getuigschrift van de opleiding Dagelijks werk en kwalificatieproef Handelingsplanning: eventueel aanpassen van doelstelling 4e en 5e leerjaar in dezelfde opleiding (vrijstellingen mogelijk) opleiding schoolsecretariaten

102 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Stap 1 (klassenraad)  Stap 2 (kwalificatiecommissie)  Stap 3 (certificering kwalificatiefase door klassenraad)  Leerling wordt toegelaten door de klassenraad tot de kwalificatieproef  Kwalificatiecommissie geeft advies aan de klassenraad na de kwalificatieproef   Leerling krijgt van de klassenraad ofwel:  - Een getuigschrift van de opleiding - Een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding. De enige opleidingen waarvoor een getuigschrift van verworven competenties kan worden uitgereikt, vindt u terug in bijlage nr. 9 van de omzendbrief SO/2011/03.  - Een attest van verworven bekwaamheden: het attest vermeldt alle bekwaamheden uit het opleidingsprofiel die verworven zijn.  - Een attest beroepsonderwijs. Het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.  Leerling wordt niet toegelaten door klassenraad tot kwalificatieproef  Leerling krijgt van de klassenraad een attest beroepsonderwijs. Het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.  opleiding schoolsecretariaten

103 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen Integratiefase Attest alternerende beroepsopleiding Niet geslaagd Getuigschrift van de opleiding Getuigschrift verworven competenties Attest verworven bekwaamheden Getuigschrift alternerende beroepsopleiding Klassenraad, advies begeleidingsteam opleiding schoolsecretariaten

104 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Stap 3 (certificering kwalificatiefase klassenraad)   Stap 4 (toelating ABO/integratiefase of verlenging kwalificatiefase)  Stap 5 (certificering ABO/integratiefase of verlengde kwalificatiefase)  Leerling krijgt van de klassenraad ofwel:  - Een getuigschrift van de opleiding Leerling is van rechtswege toegelaten tot ABO/integratiefase  Halen van een getuigschrift van de opleiding is niet meer aan de orde. Leerling krijgt van klassenraad ofwel:  - Een getuigschrift van alternerende beroepsopleiding (indien deze met vrucht is beëindigd)   - Een attest van alternerende beroepsopleiding - Een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding Leerling is op basis van de gemotiveerde beslissing van de klassenraad toegelaten tot ABO/integratiefase  Idem supra (ivm getuigschrift ABO of attest ABO).  Daarnaast kan de leerling, indien zij wordt toegelaten door de klassenraad tot de kwalificatieproef op het einde van ABO/integratiefase opnieuw een kwalificatieproef afleggen en een getuigschrift van de opleiding halen als de werkervaring voldoende nauw aansluit bij de opleiding.  Leerling is op basis van de gemotiveerde beslissing van de klassenraad toegelaten tot het laatste jaar van de kwalificatiefase bvb. op basis van handelingsplanning  Leerling blijft in het laatste jaar van de kwalificatiefase en kan dan op het einde van het schooljaar weer toegelaten worden tot de kwalificatieproef (terug naar stap 1 en verder).  opleiding schoolsecretariaten

105 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
- Een attest van verworven bekwaamheden: het attest vermeldt alle bekwaamheden uit het opleidingsprofiel die verworven zijn.  Leerling is op basis van de gemotiveerde beslissing van de klassenraad toegelaten tot ABO/integratiefase  Idem supra (ivm getuigschrift ABO of attest ABO).  Daarnaast kan de leerling, indien zij wordt toegelaten door de klassenraad tot de kwalificatieproef op het einde van ABO opnieuw een kwalificatieproef afleggen en een getuigschrift van de opleiding of een getuigschrift van het afgerond geheel of een attest met meer bekwaamheden halen als de werkervaring voldoende nauw aansluit bij de opleiding.  Leerling is op basis van de gemotiveerde beslissing van de klassenraad toegelaten tot het laatste jaar van de kwalificatiefase bvb. op basis van handelingsplanning  Leerling blijft in het laatste jaar van de kwalificatiefase en kan dan op het einde van het schooljaar weer toegelaten worden tot de kwalificatieproef (terug naar stap 1 en verder).  - Een attest beroepsonderwijs: het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.  Leerling kan van rechtswege niet toegelaten worden tot integratiefase/ABO  Leerling krijgt van de klassenraad een attest beroepsonderwijs: het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.  opleiding schoolsecretariaten

106 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen Kwalificatiecommissie Directeur, leerkrachten, deskundigen Werking bepalen in huishoudelijk reglement Voorheen beslissende, nu adviserende rol Geeft advies over de kwalificatieproef aan de klassenraad opleiding schoolsecretariaten

107 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Rol van de klassenraad Beslist of leerling geslaagd is obv Advies kwalificatiecommissie OD en competenties in opleidingsprofielen Stages Attitude van de leerling Beslissingen in proces-verbaal opleiding schoolsecretariaten

108 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Rol van de klassenraad Beroepsprocedure Ouders of meerderjarige leerling kunnen beslissing betwisten 3 werkdagen na bekendmaking Beroepscommissie Definitieve beslissing uiterlijk 15/9 opleiding schoolsecretariaten

109 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen Modulair OV 3 Naast studiebekrachtiging OV 3: Deelcertificaat Module met vrucht gevolgd Certificaat Opleiding met vrucht gevolgd Geen kwalificatieproeven opleiding schoolsecretariaten

110 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen OV 4 Studiebekrachtiging gewoon SO (SO 64) Oriënteringsattesten A, B, C Getuigschrift basisonderwijs Getuigschrift eerste graad Getuigschrift tweede graad Studiegetuigschrift van tweede leerjaar derde graad (BSO) Diploma SO Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer Certificaat Se-n-Se opleiding schoolsecretariaten

111 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen Elektronische zending Niet voor ziekenhuisscholen Tussen 1/7 en 15/7 LED (leer- en ervaringsbewijzendatabank) opleiding schoolsecretariaten

112 Geïntegreerd Onderwijs
Bron: opleiding schoolsecretariaten

113 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON Samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs Jongeren met handicap, leer- en/of opvoedingsmogelijkheden Tijdelijk of permanent, volledig of gedeeltelijk lessen volgen in gewoon onderwijs Hulp buitengewoon onderwijs GON-pakket + Integratietoelage Integratietoelage: bv. Verplaatsingen personeelsleden buso  school gewoon onderwijs GON-pakket: aanstellen GON-begeleiders opleiding schoolsecretariaten

114 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON Niveaus Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs (uitgez.universiteit) HBO wordt gelijkgesteld met niveau HO (terug recht op 2 jaar) Wie heeft recht op wat? Bijlage 3 – GD/2003/05 opleiding schoolsecretariaten

115 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON Toelatingsvoorwaarden Voldoen aan toelatings- en overgangsvoorwaarden gewoon onderwijs (SO64 – BaO/2001/10) Vereiste documenten Inschrijvingsverslag Integratieplan Type 1,3,8 voorafgaand schooljaar minstens 9 maanden BO gevolgd opleiding schoolsecretariaten

116 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsverslag = attest + protocol OV op attest Attesten mogen uitgereikt worden door instanties in omzendbrief CLB/2012/01 Nog geen BO gevolgd: OV 4 Ernstige handicap Motivering in protocol opleiding schoolsecretariaten

117 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON Integratieplan Financieringsvoorwaarde Kan ook voor leerlingen die geen GON-pakket genereren Nieuw plan bij Wijziging aard van integratie Wijziging in aard of ernst handicap Wijziging onderwijsniveau Wijziging integratieteam Bijlage 2 GD/2003/05 opleiding schoolsecretariaten

118 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON Integratieplan Algemene gegevens van de leerling Aard van de integratie Volledig of gedeeltelijk Permanent of tijdelijk Aard en ernst van de handicap Ernstige fysieke handicap Ernstige visuele handicap Ernstige auditieve handicap Matige handicap opleiding schoolsecretariaten

119 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON Integratieplan Integratieteam Leerling en/of ouders Directeur school gewoon onderwijs Directeur CLB school gewoon onderwijs Directeur BuSO-school Directeur CLB BO-school Indien leerling vorig schooljaar naar BO ging opleiding schoolsecretariaten

120 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON ASS Diagnose door (kinder)psychiater, COS, referentiecentrum autisme Lijst: bijlage 6 - GD/2003/05 Enkel voor nieuwe GON-lln Instap na Type 4,6,7 enkel “matig” Leerling met ernstig in mogen diagnose behouden Bij diagnose ASS: oogspecialist en NKO-arts ondertekenen attest niet opleiding schoolsecretariaten

121 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON Studiebekrachtiging Volledig permanent Zelfde bepalingen als voor leerlingen gewoon onderwijs Gelijkwaardig verklaard programma Volledig tijdelijk Indien op 30/6 in school gewoon onderwijs, zelfde studiebekrachtiging als leerlingen gewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

122 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON Verificatie In school BuO Op basis van GON-zending Tussen 1 en 8 oktober Technische brochure Inhoud zending ID-gegevens Gegevens school gewoon + buitengewoon onderwijs Integratieplan: O of N Type + Aard handicap (mogelijke combinaties in TB) Aard integratie 1 (V of G) en 2 (P of T) ASS-code: Diagnose – Andere – Geen opleiding schoolsecretariaten

123 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON Verificatie Gegevens zending ~ inschrijvingsverslag + Integratieplan Koppeling schoolloopbaan Ontbrekende ID-nummers  HS of instellingsnummer gewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

124 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
ION Matige of ernstige verstandelijke handicap Permanente en volledige integratie in gewoon lager of secundair onderwijs Integratietoelage Begeleiding vanuit BuO Aanvullende lestijden opleiding schoolsecretariaten

125 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
ION Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsverslag type 2 Toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs 1ste leerjaar 1ste graad Individueel leerprogramma werkelijk en regelmatig volgen Integratieplan opleiding schoolsecretariaten

126 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Aanvraag BuSO-school kopie van Type2-attest Aangetekend  Sofie Cuddeman (BaO) NO/2008/05 – bijlage 1 opleiding schoolsecretariaten

127 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebekrachtiging Attest van verworven bekwaamheden voor ION-leerlingen SO64 – bijlage 17 Afwijking mogelijk opleiding schoolsecretariaten

128 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
ION Verificatie School voor gewoon onderwijs Bewijs toekenning Voldoet leerling aan toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar 1ste graad? Werd leerling effectief als ion-leerling doorgegeven in zending 1 oktober? opleiding schoolsecretariaten

129 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Maatregel OD 21 Voor leerlingen OV 4: Leerling kan lessen volgen in andere school, ook school voor gewoon onderwijs. opleiding schoolsecretariaten

130 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Wat denken jullie? Inclusief onderwijs? Verhouding tussen gewoon en buitengewoon onderwijs? Voorwerp van discussie: hoelang verlengingen voor leerlingen OV1, OV2 toelaten? Rol van de CABO is puur administratief? Alternatief? Voorstel in OD 22 opleiding schoolsecretariaten

131 Vragen Met vragen kunt u steeds terecht bij SBT BuSO:
(coördinator) 02/ (groepschef) 02/ (dossierbeheerder) 02/ (dossierbeheerder) 02/ Of uw verificateur opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO"

Verwante presentaties


Ads door Google