De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van de PBD in het volwassenenonderwijs, Vocvo en hun samenwerking Prof. dr. Peter Van Petegem Prof. dr. Jan Vanhoof Prof. dr. Sarah Gielen (K.U.L.)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van de PBD in het volwassenenonderwijs, Vocvo en hun samenwerking Prof. dr. Peter Van Petegem Prof. dr. Jan Vanhoof Prof. dr. Sarah Gielen (K.U.L.)"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van de PBD in het volwassenenonderwijs, Vocvo en hun samenwerking Prof. dr. Peter Van Petegem Prof. dr. Jan Vanhoof Prof. dr. Sarah Gielen (K.U.L.) Kristin Vanlommel Tine Van Daal

2 1 Inhoud Respons Data-analyse Resultaten Aanbevelingen

3 2 Respons Kwalitatief luik 9 interviews -3 pedagogisch begeleiders aanvullende middelen -3 medewerkers Vocvo -3 leden Decretale Stuurgroep VO

4 3 Data-analyse Voor onderzoeksvragen: 1.Welke instellingen worden (niet) bereikt door PBD & Vocvo? 2.Hoe worden de taken van Vocvo geëvalueerd door de betrokkenen uit de CVO en CBE? 3.In welke mate brengt de ondersteuning door Vocvo verandering teweeg in de kennis, vdghdn, opvattingen en het gedrag? 4.In welke mate worden de gezamenlijke opdrachten van de PBD en Vocvo uitgevoerd?

5 4 Kwalitatief luik Digitale opname Ad verbatim uitgetypt Gecodeerd a.h.v. codeboek Software-programma Nvivo

6 5 KWALITATIEF LUIK Resultaten: BEREIK Meeste centra worden bereikt Oorzaak niet-bereik:  eigenheid van centrum: “We hebben geen ondersteuning nodig, we hebben alle expertise zelf in huis.”  houding directie: “ We kunnen pas ingang vinden door de voordeur van de directie.” Vocvo: groeipijnen, imago uit verleden

7 6 Resultaten - BEREIK De mate waarin alle personeelsleden worden bereikt, is afhankelijk van:  de cultuur van het centrum  de omvang van het team  bereidheid en motivatie van het personeelslid Beginnende personeelsleden = gedeelde verantwoordelijkheid

8 7 Resultaten – EVALUATIE DECRETALE TAKEN Zinvol en relevant Ruime formulering laat brede invulling toe Goede concretisering in samenwerkingsverband maar: door recente besparingen graag zicht op kerntaken

9 8 Resultaten – EVALUATIE DECRETALE TAKEN Betere afstemming nodig tussen taken met reguliere en met aanvullende middelen Leemtes:  juridische ondersteuning en belangenbehartiging koepelloze CVO’s  door- en terugstroom CBE – CVO bevorderen

10 9 Resultaten: EVALUATIE DECRETALE TAKEN Taakuitvoering: veel tijd aan effectieve ondersteuning, maar niet noodzakelijk in centrum Kwaliteit: - volgens respondenten beantwoordt ondersteuning vrij goed aan behoeften - communicatie is belangrijk - verschil opstart PBD - Vocvo

11 10 Resultaten: EFFECTEN Geen effectmetingen, wel tevredenheidsonderzoek Effect op individueel niveau minder zichtbaar, wordt niet op individueel niveau gewerkt Volgens respondenten positieve effecten op centrumniveau

12 11 Resultaten: KENNIS & EXPERTISE Samenwerking heeft drempels naar beneden gehaald Teveel taken waar te weinig middelen tegenover staan Taakverdeling

13 12 Resultaten: KENNIS & EXPERTISE Niet alle taken even relevant voor alle betrokkenen Meeste aandacht aan: - curriculumontwikkeling - aanbod voor onderwijs aan gedetineerden - expertise-ontwikkeling inzake geletterdheid Onderscheid 20% - 80% niet altijd duidelijk

14 13 Werking van de organisaties: OVEREENKOMSTEN Vraag- en aanbodgestuurd Systeembegeleiding i.p.v. vakbegeleiding Op niveau van directie, vak- of opleidingscoördinator  train the trainer  collegiale visitatie  lerende netwerken

15 14 Werking van de organisaties: VERSCHILLEN Vocvo: vast contactpersoon per centrum die trajectbegeleiding opstart en opvolgt PBD: vertrek vanuit expertise PB voor opstart begeleiding Volgens Vocvo soms gevoel van ‘5 de wiel’ omdat ze niet aan koepelvereniging hangen

16 15 Aanwervingsbeleid Visie op aanwervingsbeleid, maar moeilijkheden om nodige competenties in huis te halen  statuut PB met aanvullende middelen  reputatie/bekendheid Van Vocvo Geen systematisch professionaliseringsbeleid

17 16 Aanbevelingen i 1. Breng relevante stakeholders uit de CVO, CBE, PBD en Vocvo samen om afstemming te bereiken over de concrete invulling die aan de decretale taken wordt gegeven. 2. Zorg voor een betere afstemming van de decretale taken voor het volwassenenonderwijs aangezien het onderscheid dat in het decreet gemaakt wordt, in de praktijk moeilijk overeind kan gehouden worden.

18 17 Aanbevelingen 3. Bespreek met relevante stakeholders in welke mate de opvang en verdere ontwikkeling van beginnende leerkrachten een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de initiële lerarenopleiding, de PBD/Vocvo als van het centrum waar de leerkracht tewerkgesteld is.

19 18 Aanbevelingen 4. Werk een systeem uit waarbij de PB die tewerkgesteld zijn met aanvullende middelen gelijke rechten en plichten krijgen als de PB die met reguliere middelen aangesteld zijn. Borg op deze manier de kennis en expertise die voor de ondersteuning van het VO ontwikkeld wordt.

20 19 Aanbevelingen 5. Bekijk met relevante stakeholders op welke manier de samenwerking tussen CBE en CVO bevorderd kan worden, in het belang van de volwassen leerder. 6. Treed met de actoren uit het VO in dialoog om scherp te stellen welke de kerntaken van de ondersteuning in het VO vormen.

21 Bedankt


Download ppt "Evaluatie van de PBD in het volwassenenonderwijs, Vocvo en hun samenwerking Prof. dr. Peter Van Petegem Prof. dr. Jan Vanhoof Prof. dr. Sarah Gielen (K.U.L.)"

Verwante presentaties


Ads door Google