De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012
WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten

2 Overzicht programma Inleiding Contact
Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs Invullen van de BKL-formulieren Geïntegreerd onderwijs (GON) Inclusief Onderwijs (ION)

3 1. Inleiding 198 scholen voor buitengewoon basisonderwijs
- Vrij: 127 scholen - Officeel: 35 scholen - GO!: 36 scholen GO! internaten (16 MPIGO’s) semi-internaten (10) opvangcentra (4)

4 1. Inleiding 8 types: type 1: kinderen met een licht mentale handicap;
type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap; type 3: kinderen met ernstige emotionele -of gedragsproblemen; type 4: kinderen met een fysieke handicap; type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium; type 6: kinderen met een visuele handicap; type 7: kinderen met een auditieve handicap; type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen

5 2. Contact Schoolbeheerteam buitengewoon basisonderwijs
Groepschef: Christel Bens Uw dossierbeheerder:

6 3. Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs
Regelgeving: Omzendbrieven: BaO/2005/10 – Personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs NO/2006/02 – Afwijkingslestijden- en uren BaO/97/5 – Onderwijs aan huis

7 3. Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs
WetWijs: Trefwoorden: - Personeelsformatie - Tijdelijk onderwijs aan huis - Zieke leerlingen - Chronisch zieke kinderen en jongeren

8 3.1. Algemeen Lestijden Uren Punten
bestuurs- en onderwijzend personeel Uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel Punten  beleids- en ondersteunend personeel

9 Teldag/-periode leerlingenaantallen
Op de eerste schooldag van februari van het voorafgaand schooljaar Type 5: gemiddelde aanwezigheid gedurende de periode van 12 maanden vóór 1 februari van het voorafgaande schooljaar

10 Uitzonderingen bij herstructurering
op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar Type 5: gemiddelde aanwezigheid gedurende de maand september; Nieuwe school: de eerste 30 dagen vanaf de datum openstelling

11 Welke leerlingen worden geteld?
Regelmatige leerlingen: Leeftijdsvoorwaarden Inschrijvingsverslag (attest + protocol) Leerling is slechts ingeschreven in 1 school (behalve type 5) Leerplichtige leerlingen zijn regelmatig aanwezig of er is een begeleidingsdossier

12 3.2. Directie Ambt van de directeur Onderwijsopdracht:
< 20 leerlingen: 14 lestijden 20-39 leerlingen: 8 lestijden Leerlingen GON tellen mee indien er begeleiding is door de BO-school van minstens 10 leerlingen

13 Ambt van adjunct-directeur
Bij scholen waar er een fusie is (behalve type 5) Indien in beide scholen een vastbenoemde directeur

14 3.3. Lestijdenpakket 3.3.1. Lestijden volgens de schalen
Aanvullende lestijden Er op wijzen dat poah, gon en ion later wordt toegelicht.

15 3.3.1. Lestijden volgens de schalen
Gelijk voor alle netten Lestijden volgens de schalen Berekening: per type, per vestigingsplaats, kleuter en lager samen Aanwendingpercentage van 94,5 % Type 5 heeft een specifiek berekeningsdocument Ook leerlingen Permanent Onderwijs aan Huis tellen mee (POAH)

16 Berekening Voorbeeld 1: School met 2 vestigingsplaatsen (VP): VP 1: lager: 23 type 1 en 41 type 2 VP 2: lager: 31 type 1 kleuter: 36 type 2 Totaal type 1: 54 -> 167 Totaal type 2: 77 -> lestijden x 94,5% = 470,61 -> 471 lestijden

17 Voorbeeld 2: School type 5:
VP 1: lager: 23,06 type 5 -> 23 leerlingen kleuter: 14,62 type 5 -> 15 leerlingen Totaal type 5: 38 -> 175 x 94,5 % =165,37 -> 165 lestijden  8 lestijden onderwijsopdracht directie en 157 lestijden voor onderwijzend personeel

18 BLIO en BLOA Deze worden uit het lestijdenpakket genomen
BLIO: voor leerlingen die bijzondere individuele hulp nodig hebben Er moet minstens 1 lestijd ingericht worden, er is geen maximum aantal lestijden BLOA: Personeelslid wordt belast met opvoedende taken Kan nooit meer dan BLIO zijn en kan maximum 22 lestijden zijn

19 Meest gekozen godsdienst, niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing
= meerderheidscursus Gelijk voor alle netten Worden uit het lestijdenpakket genomen Kan door een leermeester gepresteerd worden of door de klastitularis Voor 1 cursus worden ten minste 2 of maximum 3 lestijden uit het pakket genomen (vrije keuze van de school)

20 Berekening Type 1 en 8: eerste 49 leerlingen delen door 9 en vanaf de vijftigste leerling delen door 10 Type 2,3,4 en 5: eerste 34 leerlingen delen door 6 en vanaf de vijfendertigste leerling delen door 7 Type 6 en 7: eerste 34 leerlingen delen door 5 en vanaf de vijfendertigste leerling delen door 6 De som van de uitkomsten Nadien steeds afronden naar beneden

21 Voorbeeld 1 Leerlingenaantallen:
Type 1: 87 ISL (Islamitische godsdienst) Meerderheidscursus voor Type 1: ISL = 87 lln Berekening: 49 delen door 9  5, 38 delen door 10  ,8 ________ = 9,  9 cursussen

22 Voorbeeld 2 Leerlingenaantallen:
Type 1: 87 KGD (Katholieke godsdienst) 75 NCZ (Niet-Confessionele Zedenleer) Type 2: 32 KGD 45 NCZ Meerderheidscursus voor: Type 1: KGD = 87 lln Type 2: NCZ = 45 lln

23 Voorbeeld 2 (vervolg) Berekening: Type 1
49 delen door 9  5, 38 delen door 10  3,8 Type 2 34 delen door 6  5, 11 delen door 7  +1, 16,  16 cursussen

24 3.3.2. Aanvullende lestijden
Minder gevolgde cursussen in erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer (NCZ) = minderheidscursussen Permanent onderwijs aan huis (POAH) Geïntegreerd onderwijs (GON) Inclusief onderwijs (ION) Rand en taal (R&T) Gelijke onderwijskansen (GOK)

25 Minderheidscursussen
Voor scholen met minstens 2 godsdienstkeuzes Bovenop het lestijdenpakket Het aantal cursussen is ten hoogste gelijk met de meerderheidscursus Wanneer een leerling wordt ingeschreven voor een mindergevolgde cursus waar nog geen uren voor waren, mag deze cursus onmiddellijk ingericht worden

26 Rand & taal (R&T) BuBaO-scholen gelegen in de Brusselse randgemeenten, in de taalgrensgemeenten of in de gemeenten die grenzen aan de randgemeenten en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Toegekend voor 3 jaar (tot ) Voor integratie van anderstalige leerlingen

27 Rand & taal (vervolg) Op de teldag 1 februari 2011 moest de school minstens 10 % leerlingen tellen van wie de thuistaal niet Nederlands is Afhankelijk van percentage wordt een lestijdenpakket toegekend

28 Gelijke onderwijskansen (GOK)
Toegekend voor 3 schooljaren Gericht op kansarme kinderen Enkel externe en semi-interne leerlingen van type 1 en type 3 Minstens 40 % van de leerlingen moet voldoen aan de voorwaarden en men moet minstens 6 lestijden genereren

29 3.4. Urenpakket Urenpakket scholen afhankelijk van:
Richtgetallen per type Verblijfsregeling van de leerling: extern (E) intern (I) semi-intern (S-I) revalidatie (R) gelijkgestelde leerlingen aan E (I-E, S-I-E en R-E) Voor GO! ook een urenpakket voor internaat, semi-internaat en opvangcentrum (OC)

30 Urenpakket (vervolg) Aanwending uren: voor paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel Psycholoog – Arts – Verpleger – Logopedist – Kinesitherapeut – Maatschappelijk werker – Ergotherapeut – Orthopedagoog – Kinderverzorger In (semi-)internaten en opvangcentra GO!: ook administratief en opvoedend personeel

31 Berekening urenpakket school
3 soorten berekening: 1) Voor alle scholen zonder I-lln of SI-lln 2) Voor gesubsidieerde scholen (vrij en officieel onderwijs) met lln ingeschreven in een (semi-) internaat van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 3) Voor gefinancierde scholen (GO!) met lln ingeschreven in een (semi-) internaat van het GO!

32 1. Scholen zonder I-lln of SI-lln
Er wordt per type geteld, kleuter en lager samen Daarna vermenigvuldigen met richtgetallen per type: Type 1 1 Type 2 3,9 Type 3 2,1 Type 4 5 Type 6 Type 7 2,9 Type 8

33 1. Scholen zonder I-lln of SI-lln (vervolg)
Komen in aanmerking: E-leerlingen Alle leerlingen die gelijkgesteld zijn aan E-leerlingen (I-E, SI-E, R-E) Komen helemaal niet in aanmerking: Leerlingen die POAH volgen Leerlingen in type 5-scholen Leerlingen die tijdens de schooluren revalidatie krijgen (R-leerling)

34 Voorbeeld Leerlingenaantallen: VP 1: 45 E-lln Type 1 waarvan 12 R-lln 57 E-lln Type 3 waarvan 21 R-lln VP 2: 25 E-lln Type 1 waarvan 2 R-lln 68 E-lln Type 8 waarvan 0 R-lln Berekening: Type 1: 56 x 1 = 56 Type 3: 36 x 2,1 = 75,6 Type 8: 68 x 1 = 68  199,6  200 uren

35 2. Scholen met VAPH-leerlingen
Protocol Coens-Steyaert Er wordt rekening gehouden met de personeelsbezetting in de internaten en semi-internaten gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Via BKL5 par feb of BKL5 par okt BKL-VLAFO Niet van toepassing voor GO!

36 2. Scholen met VAPH-lln (vervolg)
Verblijfsregeling I: leerlingen die zijn ingeschreven in een internaat VAPH S-I: leerlingen die zijn ingeschreven in een semi-internaat VAPH I-E en S-I-E: interne en semi-interne leerlingen die zijn ingeschreven in een internaat of semi-internaat, waaraan geen verplegers, kinesitherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten verbonden zijn Combinaties

37 2. Scholen met VAPH-lln (vervolg 2)
BKL 5 PAR bestaat uit drie luiken: pakket U4: type 4-leerlingen pakket UE: externe leerlingen van de types 1, 2, 3, 6, 7 en 8 pakket UI: (semi)-interne leerlingen van de types 1, 2, 3, 6, 7 en 8

38 3. GO! Scholen met (semi-) interne leerlingen
Gewone berekening (1, zie hoger) behalve voor scholen waar een internaat GO! aan verbonden is (MPIGO) Ook voor scholen met leerlingen die in een semi-internaat van het GO! ingeschreven zijn

39 3. GO! Scholen met (semi-) interne leerlingen (vervolg)
Verblijfsregeling I: leerlingen die zijn ingeschreven in een internaat GO! die aan de school verbonden is S-I: leerlingen die zijn ingeschreven in een semi-internaat GO! die aan de school verbonden is I-E en S-I-E: interne en semi-interne leerlingen die zijn ingeschreven in een internaat of semi-internaat GO!, maar deze zijn niet aan de school verbonden

40 Berekening MPIGO Koninklijk besluit 184 tot vaststelling van de wijze waarop voor de Rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat. BKL 5 RI voor berekening urenpakket school en internaat van het Medisch Pedagogisch Instituut van het GO! (MPIGO)

41 Berekening MPIGO (vervolg)
het urenpakket is de som van de producten bekomen door voor elk type en niveau van onderwijs het aantal interne/externe leerlingen te vermenigvuldigen met het overeenkomstig richtgetal Het urenpakket voor het internaat bedraagt altijd ten minste 140 uren, ongeacht het aantal internen

42 Internaatbeheerder GO!
één ambt per internaat voor buitengewoon basisonderwijs van het GO!

43 Bijkomend urenpakket slapende waak
Teldag eerste schooldag van oktober Voor internaat en Opvangcentrum GO! Het urenpakket “slapende waak” = een bijkomend urenpakket, dat aangewend wordt voor de compensatie van de nachtprestaties van de studiemeesters-opvoeders internaat. Berekening: totaal uren delen door 36 (afkappen op 2 cijfers!) daarna x 3,768 (met gewone afronding)

44 Berekening semi-internaat GO!
Het koninklijk besluit van 21 augustus 1978 houdende de organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen is hier van toepassing. Pakket bestaat uit ambten: administratief personeel; orthopedagoog, pedagoog of psycholoog; ergotherapeut; opvoeder; hoofdopvoeder

45 Berekening semi-internaat GO! (vervolg)
Voorbeeld: Semi-internaat met 121 lln administratief personeel: 1 ambt ortho-/pedagoog/psycholoog: 1 ambt ergotherapeut: 2 ambten Opvoeder: 4 ambten Hoofdopvoeder: Geen ambt administratief personeel ¼ ambt tot 25 leerlingen + ¼ ambt per groep van 25 leerlingen ortho-/pedagoog/psycholoog ¼ ambt per groep van 25 leerlingen ergotherapeut ½ ambt per groep van 25 leerlingen opvoeder ½ ambt per groep van 15 leerlingen hoofdopvoeder 1 ambt per groep van 150 leerlingen

46 Berekening opvangcentrum GO!
Gemiddelde van aantal leerlingen per type van de voorafgaande zomer- en paasvakantie Vermenigvuldigen met richtgetallen Eindtotaal altijd naar boven afronden, daarna x2 Leerlingenaantal mag niet hoger zijn dan de erkenning van het OC

47 3.5. Aanvullende uren Geïntegreerd onderwijs (GON)

48 3.6. Extra en bijkomende lestijden/uren
Extra lestijden/uren voor projecten voor buitengewone onderwijsontwikkeling (PBOO) Bijkomende lestijden: Vrijwillige fusie Tijdelijk onderwijs aan huis Bijkomende lestijden/uren voor afwijkingen: Gewone GON ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

49 Projecten voor buitengewone onderwijsontwikkeling (PBOO)
toegekend voor 3 schooljaren In totaal 50,5 voltijdse personeelsleden Doel: Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen het gewoon en buitengewoon basisonderwijs Integreren van specifieke doelgroepen via GON in het gewoon basisonderwijs Optimaliseren van de werking t.a.v. autistische kinderen Verbeteren van de opvang van interne leerlingen

50 Lestijden vrijwillige fusie
Z-lestijden Bijkomende lestijden worden toegekend om de eventuele negatieve gevolgen van een vrijwillige fusie te spreiden in de tijd. Stopt het vierde jaar na de fusie

51 Onderwijs aan huis (OAH)
Voor lln afwezig wegens ziekte of handicap 4 lestijden per week 2 soorten: Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) In gewoon en buitengewoon onderwijs Chronisch of niet-chronisch Permanent onderwijs aan huis (POAH) Enkel in buitengewoon onderwijs Onderwijs aan huis ≠ huisonderwijs

52 Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)
Niet-chronisch Vanaf 5 jaar of ouder Langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval >21 kalenderdagen ononderbroken, vakantieperiodes inclusief! Kind kan niet of minder dan halftijds naar school gaan. Op vraag van de ouders Attest van de huisarts of behandelende arts Volledig ingevuld formulier TOAH: Vak 2: in te vullen door een geneesheer (= attest). De geneesheer duidt aan welke periode het kind niet naar school zal kunnen gaan wegens ziekte of door een ongeval. Bijvoorbeeld: 01/02/2012 – 30/06/ Hij kruist tevens aan of het kind niet of minder dan halftijds naar school kan gaan. (moet!) + niet vergeten ondertekenen. (geen CLB-arts, tenzij in samenspraak met huisarts, maar moet een bewijs van zijn) Vak 3: in te vullen door de directie  punt 9: ‘Op welke datum is het kind 21 dagen afwezig wegens ziekte of een ongeval?’ Dit is de begindatum die de arts schrijft + 21kalenderdagen. (vakanties + opname ziekenhuis inclusief) Punt 11: ‘gegevens van de lessen die aan huis worden gegeven’ Aantal lestijden per week: 4 Begindatum: mag vanaf 22e kalenderdag, dus in geval van vb: 22/02/2012. Einddatum: door de arts bepaald op het ziekteattest. Voor-en achternaam lesgever: wie de lessen zal geven. Punt 12: indien lesgever vervangen wordt voor gewone lesopdracht: naam en stamboeknummer vervanger invullen Vak 4: in te vullen door Kim Verbeeren (krijgt u teruggestuurd) ! Verlenging? Nieuwe schriftelijke aanvraag, met ingevuld medisch attest. Wachttijd 21 kalenderdagen vervalt. ! Hervallen binnen de 3 maanden (vakanties exclusief) = geen wachttijd ! In vb: tem 30/06 = geen wachttijd om te starten op 1/09/2012., wel aanvraag indienen!

53 Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)
Chronisch Vanaf 5 jaar of ouder Chronisch ziek Continue of repetitieve behandeling van min. 6 maanden (nierpatiëntjes, astmapatiëntjes,…) Per 9 halve dagen afwezigheid: recht op 4lt TOAH (moeten niet aansluiten) Op vraag van de ouders Per schooljaar: attest van geneesheer-specialist Volledig ingevuld formulier TOAH – chronisch: Vak 2: ‘in te vullen door een geneesheer-specialist bij een 1e aanvraag:  verklaren of kind aan chronische ziekte lijdt en of het kind al dan niet onderwijs aan huis mag krijgen. Vak 3: ‘in te vullen door de directie’:  puntje 9: hoeveel halve lesdagen afwezigheid? (in principe per 9 halve dagen, maar mag ook opgespaard worden (vb 27 halve lesdagen)  puntje 12: 4 lt per week; begindatum (te kiezen, maar na goedkeuring); einddatum: einde van opgebouwd recht voorbeeld: 27 halve dagen : 9 = 3  recht op 3 weken TOAH

54 Opname in ziekenhuis, preventorium of K-dienst
waar onderwijs georganiseerd wordt: thuisschool ‘tijdelijk ontslagen van verplichting’ om OAH te organiseren. thuisschool staat bij bij organisatie van onderwijsaanbod.

55 Opname in ziekenhuis, preventorium of K-dienst
Tussen 2 behandelingen door of tijdens herstelperiode na de opname: thuisschool organiseert aansluitend onderwijs aan huis, indien aan alle voorwaarden voldaan. in overleg met type 5-school of K-dienst

56 Permanent onderwijs aan huis (POAH)
Kinderen kunnen omwille van handicap niet naar een school voor buitengewoon onderwijs, maar kunnen wel onderwijs volgen Voor leerplichtige leerlingen Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs Gunstig advies van de Commissie van Advies voor Buitengewoon Onderwijs (CABO) School aangeduid door CABO (meestal de dichtstbijzijnde school voor BO)

57 Bijkomende lestijden/uren in het kader van afwijkingen
Beperkte pot, omvatten een pakket lestijden/uren 0,475 % van het totaal pakket lesuren en uren, per net, van het voorafgaande schooljaar aanvraag uiterlijk 15 september van het betrokken schooljaar Afwijkingslestijden/uren kunnen in lokale noodsituaties hulp bieden

58 Bijkomende lestijden/uren in het kader van afwijkingen GON ASS
om de bestaande GON - omkadering aan te vullen met het oog op de begeleiding van leerlingen met autismespectrumstoornis aanvraag uiterlijk 15 juni van het voorafgaande schooljaar

59 Puntenenveloppen Toegekend aan de school:
Punten ICT-coördinatie Punten administratieve ondersteuning Toegekend aan de scholengemeenschap Punten zorg Stimulus (ter ondersteuning van de scholengemeenschap)

60 Punten ICT -coördinatie
Voor elke BO-school die toegetreden is tot een samenwerkingsplatform ICT of een scholengemeenschap Berekening: Aantal leerlingen (op teldag) x 1,25 x 0,03969 Voorbeeld: 200 x 1,25 x 0,03969 = 9,9225 punten  10 punten

61 Punten administratieve ondersteuning
Berekening gesubsidieerde scholen: 9 + {[(leerlingen lager onderwijs x 1) + (kleuters x 0,6636)] x 0,2857} Berekening gefinancierde scholen: 9 + {[(leerlingen lager onderwijs x 1) + (kleuters x 0,6636)] x 0,2378} Uitzondering: type 5-scholen Basisenveloppe van 53 punten, daarnaast 41 extra punten per vestigingsplaats

62 Punten zorg Voor het buitengewoon basisonderwijs is er geen puntenenveloppe zorg Zorg kan enkel ingericht worden wanneer de school voor buitengewoon basisonderwijs punten ontvangt via de scholengemeenschap. De opdracht: ter ondersteuning van het gewoon onderwijs voor de stimulatie van de kleuterparticipatie in het gewoon of buitengewoon basisonderwijs.

63 4. Invullen van de BKL-formulieren
BKL-algemene gegevens Aanwending van het lestijden-, uren- en puntenpakket in een school voor buitengewoon basisonderwijs Aanwending van het urenpakket internaten, semi-internaten en opvangcentra van het GO! Personeelslijst van het niet-gesubsidieerde personeel

64 Regelgeving Omzendbrief Invullen van de BKL-formulieren
Trefwoorden in Wetwijs: BKL-formulieren

65 BKL-algemene gegevens (zie bijlage 6)
Dit document wordt door het SBT opgestuurd in augustus Alle gekende gegevens van de school staan reeds ingevuld. De school dient de ingevulde gegevens na te kijken en indien nodig te verbeteren en terug te sturen vóór 10 september. OPENEN BKL-alg gegevens op het scherm

66 Een nieuw rekeningnummer wordt bevestigd met een brief en getekend door het schoolbestuur
Éénklassige vestigingsplaats: per onderwijsniveau minder dan 2 voltijdse betrekkingen Tweeklassige vestigingsplaats: per onderwijsniveau ten minste 2, maar minder dan 3 voltijdse betrekkingen

67 In een 1- of 2-klassige vpl mag de titularis vanaf de eerste dag afwezigheid vervangen worden
Bij meerdere vestigingsplaatsen dient de afstand tot de administratieve vestigingsplaats genoteerd te worden Als de lln tijdelijk op een ander adres verblijven (vb verbouwingen) dient u dit te vermelden

68 BKL-aanwending van het lestijden-, uren- en puntenpakket in een school voor buitengewoon onderwijs (bijlage 7) Dit document wordt ingevuld door de school en teruggestuurd uiterlijk op 15 oktober Als er in de loop van het schooljaar nog wijzigingen zijn, dient er een bijkomende BKL opgestuurd te worden

69

70 De BKL invullen adhv van de dienstbrieven die de school ontvangen heeft. (bijlage 8)
De school kan lestijden afstaan en ontvangen van andere scholen, dit is beperkt tot 3% van het lestijdenpakket en dit moet gebeuren vóór 15 oktober. TONEN VAN DE DIENSTBRIEF VAN JUNI OP HET SCHERM De meest gevolgde cursus godsdienst/NCZ moet ook ingevuld worden door het vrij onderwijs.

71 De minderheidscursus mag niet groter zijn dan de meerderheidscursus
Een eventuele latere wijziging van het aantal lt dient gemeld te worden Invullen als de school afwijkingslt ontvangen heeft via een dienstbrief

72 Alleen scholen T1 en/of T3 kunnen GOK-lestijden krijgen
(zie dienstbrief bijlage 9)

73 De school kan uren afstaan aan en ontvangen van andere scholen dit moet gebeuren vóór 15 oktober
BPT uren zijn uren die aangewend kunnen worden voor bijzondere pedagogische taken, max 3 % van het urenpakket

74 Invullen als de school afwijkingsuren ontvangen heeft via een dienstbrief

75 De ptn ICT-coördinatie kunnen afgestaan worden aan de scholengemeenschap of aan het samenwerkingsplatform De ptn administratieve ondersteuning kunnen afgestaan worden aan de scholengemeenschap Alleen een school van het GO! kan RAGO-ptn ontvangen van het GO!

76 Een BuBaO-school kan punten zorg ontvangen van de scholengemeenschap
Het puntengewicht van een betrekking kan u terugvinden in de omzendbrief BaO/2005/12 Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten 1.4.

77 De BuBaO-school kan ptn ontvangen van de scholengemeenschap en hiermee verschillende ambten inrichten. De BuBaO-school kan ptn ICT ontvangen uit het samenwerkingsplatform

78 Vul het aantal GON-eenheden in (zelf te berekenen in afwachting van dienstbrief, zie bijlage 10)
De school kan eenheden GON afstaan en ontvangen

79 Een BuBaO-school kan bijkomende lt en uren voor lln met ASS in het kader van GON aanvragen en toegekend krijgen. (zie dienstbrief bijlage 11)

80 De lt en uren die de school betaalt met haar werkingsbudget

81 BKL-Aanwending van het urenpakket in internaten, semi-internaten en opvangcentra van het GO! (bijlage 12) Dit document moet alleen door de scholen voor buitengewoon onderwijs van het GO!, die een internaat, semi-internaat en/of een opvangcentrum hebben, ingevuld worden. De administratie heeft elektronische zendingen met de gegevens van het personeel van de internaten, semi-internaten en opvangcentra van het GO! Er moeten dus geen personeelslijsten meer opgestuurd worden.

82

83 Het urenpakket invullen adhv de dienstbrief+ berekening slapende waak (bijlage 13)
urenpakket internaat + uren slapende waak FOUT: Het aantal uren PBOO moet niet meer ingevuld worden op de BKL

84 Het aantal ambten in het semi-internaat invullen (zie dienstbrief bijlage 8)

85 = Urenpakket OC + uren slapende waak

86 Personeelslijst van het niet-gesubsidieerde personeel (bijlage 14)
In de gesubsidieerde scholen (vrij en officieel onderwijs) kunnen personeelsleden werken die in dienst zijn van een internaat of een semi-internaat dat gesubsidieerd wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Deze personeelsleden dienen vermeld te worden op de lijst.

87 Bij een eventuele aanstelling in het onderwijs kunnen deze diensten onder bepaalde voorwaarden opgenomen worden als onderwijsdiensten en komen ze bijgevolg in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

88

89 5. Geïntegreerd onderwijs (GON)
Inleiding: algemeen principe, regelgeving en enkele cijfers Toelatingsvoorwaarden + documenten GON-pakket Aandachtspunten Zending

90 1. Inleiding: algemeen principe
samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden volgen les in gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs alle niveaus uitzondering: universitair onderwijs begeleiding kan niveau-overschrijdend

91 1. Inleiding: regelgeving
Omzendbrief ‘Geïntegreerd onderwijs’ GD/2003/05 van Trefwoorden in Wetwijs: Geïntegreerd onderwijs (GON) GON-dossier GON-pakket Integratieplan (GON)

92 1. Inleiding: enkele cijfers
GON-begeleiding buitengewoon basisonderwijs 135 scholen buitengewoon basisonderwijs begeleiden 8337 leerlingen in gewoon onderwijs In totaal worden er GON-leerlingen begeleid

93 2. Toelatingsvoorwaarden en vereiste documenten GON-dossier
toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs teldag = eerste schooldag oktober inschrijvingsverslag Attest bij het inschrijvingsverslag: zie bijlage 1 en bijlage 6 omzendbrief GON protocol diagnosestelling ASS voor nieuwe GON-leerlingen vanaf 1 september 2007 (kinder)psychiater, COS of referentiecentrum autisme adressen: zie bijlage 7 omzendbrief GON zending integratieplan: zie bijlage 2 omzendbrief GON

94 3. GON-pakket GON-eenheden Flexibele aanwending
toegekend aan BO-school zie bijlage 3 omzendbrief GON Flexibele aanwending t.a.v. het GON-team: zowel lestijden als uren t.a.v. leerlingen

95 4. Aandachtspunten Voorafgaand jaar in BO voor type 1/3/8
Type 4/6/7: 3de jaar matig = geen recht uitzondering: kleuters 11-jarige type 8-leerling op 1/9 Leeftijdsvoorwaarden op 1/10 opletten met instapdata jonge kleuters

96 5. Zending Zending: uiterlijk 10de werkdag na de teldag door de begeleidende school buitengewoon onderwijs GON-leerlingen begeleid met afwijkingslestijden/uren: NIET in de zending Aanduiding ‘GON’ in stamboek = filter tussen eigen leerlingen school / GON-leerlingen niet van toepassing in gewoon onderwijs

97 5. Zending: terugzendingsrapport
Leerlingenlijst controle schoolnummer gewoon onderwijs J/N aanduiding * bij wijziging t.o.v. vorig schooljaar belang van rijksregisternummers leerlingen met 0 eenheden? Totalen totaal aantal leerlingen en eenheden

98 6. Inclusief onderwijs (ION)
1. Inleiding: algemeen principe en regelgeving 2. Verschillen en gelijkenissen met GON 3. Aanvraag

99 1. Inleiding: algemeen principe
samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: voor leerlingen met een matige of ernstige mentale handicap volgen les in gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs begeleiding kan niveau-overschrijdend

100 1. Inleiding: regelgeving
Omzendbrief ‘Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijk handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)’ NO/2008/05 van Trefwoorden in Wetwijs: Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap – type 2 (ION)

101 2. Gelijkenissen met GON Inschrijvingsverslag Integratieplan
Begeleiding gebeurt door een school van het buitengewoon onderwijs

102 2. Verschillen met GON Type 2 moet ingericht worden in begeleidende school Enkel voor lager en secundair Enkel voor onderwijskundige hulp (5,5 lestijd) Geen teldag Volledige en permanente integratie Geen elektronische zending

103 3. Aanvraag Schriftelijk door de begeleidende school
Aangetekend bij een eerste aanvraag Aanvraagformulier: bijlage 1 omzendbrief ION, samen met kopie attest type 2 Beslissing: schriftelijk naar ouders en scholen Per schooljaar verlengen

104 Schoolbeheerteam buitengewoon basisonderwijs
Vragen? Bedankt!


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google