De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rondetafelgesprek “NORM” reststoffen FANC Besluit 01/03/2013 (BS 25/03/2013)  Aangifteplicht “NORM” reststoffen Doelstellingen rondetafelgesprek: -informeren;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rondetafelgesprek “NORM” reststoffen FANC Besluit 01/03/2013 (BS 25/03/2013)  Aangifteplicht “NORM” reststoffen Doelstellingen rondetafelgesprek: -informeren;"— Transcript van de presentatie:

1 Rondetafelgesprek “NORM” reststoffen FANC Besluit 01/03/2013 (BS 25/03/2013)  Aangifteplicht “NORM” reststoffen Doelstellingen rondetafelgesprek: -informeren; -Uitwisseling informatie, ervaringen,… -Dialoog tussen FANC en belanghebbenden; -Dialoog tussen afvalproducenten/NORM industrieën en afvalverwerkers; -Debatteren over knelpunten;

2 Rondetafelgesprek “NORM” reststoffen Programma: 9u30 – 10u15De natuurlijke radioactiviteit in de industrie: wat zijn de betrokken sectoren en reststoffen ? Het FANC besluit van 01/03/2013 en de aangifteformaliteiten (S. Pepin, FANC) 10u15 – 11u15Discussiepanel: vertegenwoordigers van de betrokken industrieën en van het FANC leggen hun standpunt uit (A. Konings – INDAVER, B. Ska – FEBEM, D. Goris – Metallo-Chimique nv, …) 11u15 – 11u30pauze 11u30 – 12u30Het woord is aan de zaal: vragen, suggesties, debatten,…

3 NORM ? NORM = “ Naturally Occurring Radioactive Material ” Natuurlijk voorkomende radioactieve materialen  reeks (natuurlijk) uranium en thorium + kalium-40  achtergrondwaarden Belgische bodem: enkele ppm uranium/thorium (5 – 50 Bq/kg U-238, Th-232)

4 NORM: een “cocktail” van radioactieve stoffen Uranium reeks Thorium reeks Uranium, thorium + vervalelementen: Ra-226, Pb-210, Po-210, Ra-228,…

5 NORM in de industrie  Bepaalde grondstoffen/ertsen (fosfaatertsen, zirkoniumzand, … ) rijker in uranium en/of thorium  Bepaalde processen leiden tot verhoogde concentratie in residu ’ s, tussen- en/of eindproducten  ~ 100 Bq/kg tot 10 000 – 100 000 Bq/kg 2 X tot 200 – 2000 X achtergrondconcentratie in Belgische bodem

6 NORM: het reglementair kader KB 20/07/2001 (ARBIS)  “Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden”  Art. 4 ARBIS (+ FANC besluiten 01/03/2012 – 01/03/2013) – lijst betrokken sectoren  Art. 9 ARBIS  aangifteplicht (impact op werkers + bevolking moet < 1 mSv/jaar – zoniet: correctieve maatregelen of vergunning)  aangiftedossier moet o.a. beschrijving van de residu’s inhouden

7 “NORM” – betrokken sectoren Art. 4 ARBIS  Opsomming NORM sectoren FANC besluit 01/03/2012: 1. opslag, behandeling en verwerking van fosfaatertsen…; 2. opslag, behandeling en gebruik van zirkoonzanden en zirkoniumoxiden; 3. titaniumdioxideproductie; 4. grondwaterbehandelingsinstallaties; 5. steenkolencentrales; 6. productie van non-ferro metalen; 7. primaire staalproductie; 8. productie, gebruik, opslag en behandeling van materialen gebaseerd op thorium en thoriumlegeringen; 9. aardolieraffinage; 10. winning en transport van aardgas en schaliegas; 11. primaire productie van zeldzame aarden; 12. Opslag, behandeling, gebruik en verwerking van pyrochloor, columbiet, tantaliet, ilmeniet, rutile, cassiteriet, monaziet, toermalijn, granaat en microsilica

8 “NORM” – betrokken sectoren FANC website: Infodossier over NORM  “technische fiches” per sector

9 “NORM” – betrokken reststoffen Sector van oorsprong Type afval of materiaal Dominante radionucliden Concentratie (Bq/g) Fosfaatindustrie fosforgipsRa-2260,5 - 1 Scalings (kuipen, filterdoeken en filterkoeken, buizen, …) Ra-2261 – 100 Vuurvaste/ abrasief materialen Refractair/abrasief op basis van zirkoonzand U-238, Th-232 1 – 3 (U-238) 0,2 – 0,5 (Th-232) Refractair aluminosilicaat / siliciumcarbid U-2380,2 – 0,5 gieterijen (zirkoonhoudende) gietkernen en gietzand U-2380,2 – 0,5 Titaandioxide- productie filterdoeken en filterkoeken Ra-226, Ra-2280,5 - 5 Grondwater- behandeling filterzandRa-226, Ra-2281 - 10 OntijzeringsringenRa-226, Ra-2281 - 10 IonenuitwisselingsharsU-2381 - 100 Residueel slibRa-226, Ra-2280,05 – 1

10 “NORM” – betrokken reststoffen Sector van oorsprong Type afval of materiaal Dominante radionucliden Concentratie (Bq/g) steenkolencentralesVliegassenRa-2260,1 – 0.2 Primaire staalproductie SinterstofPb-210, Po-210 70 -100 (Po-210) 15 – 30 (Pb-210) HoogovenstofPb-210, Po-210 15 – 30 (Pb-210) 10 (Po-210) Laswerken Thorium-houdende lasnaalden Th-23250 - 150 Transport van aardgas Kleppen, compressoren, leidingen Pb-210, Po-2101 - 200 Raffinaderijen TankbodemslibRa-226, Ra-2280,1 - 10 Gebruikte katalysatoren Ra-226, Ra-2280,2 – 0,5 Bouw- /Ontmantelingsafval Vuurvast asbest- cement U-238, Th-232 3 - 5 (U-238) 0,5 - 2 (Th-232) Vuurvaste rotswol U-238, Th-232 3 – 5 (U-238) 5 – 15 (Th-232) Zirkoonoxide- houdende glasvezels U-238, Th-2320,5 – 1 (U-238)

11 “NORM”reststoffen – acceptatie door afvalverwerker Tot 2013, “geval-per-geval” aanpak  geen duidelijke reglementair basis voor de aanvaarding van NORM door afvalverwerkers;  Geen tracerbaarheid van NORM afvalstromen; FANC besluit 01/03/2013  verwerking, opwaardering, recyclage reststoffen met een concentratie hoger dan referentieniveaus = beroepsactiviteit in de zin ARBIS  Onderworpen aan een aangifte; Referentieniveaus = 0,5 Bq/g voor uranium (U-238), thorium (Th-232), radium (Ra-226) - vervalelementen inbegrepen Onder de niveaus => geen aangifteplicht – geen beperkingen qua verwerking Boven => notificatie aan FANC (via aangiftedossier) + notificatie aan afvalverwerker Verwerking via een geregistreerde afvalverwerker

12 “NORM”reststoffen – acceptatie door afvalverwerker Referentieniveau’s  Uitzondering voor monostortplaatsen (site-specifiek voorwaarden)  Niet van toepassing voor bodembeheer (geen bodemsaneringsnormen) Afvalverwerker:  Onderworpen aan een aangifte Op basis van aangiftedossier, FANC legt aanvaardingscriteria op: -max. concentratie in een bepaalde partij NORM; -Beperking hoeveelheden verwerkte NORM reststoffen: => stortplaats: gemiddelde concentratie < 0,2 Bq/g, => concentratie in producten / residu’s van de afvalverwerkingsprocessen < referentieniveaus; -Rapportering aan het FANC van verwerkte hoeveelheden (traceerbaarheid);

13 Samenvatting Risico-stromen Vrijstelling aangifteplicht Geregistreerde verwerker acceptatie < 0,5 Bq/g ? Monostort ? voldoen acceptatiecriteria ? Specifieke analyse ja nee

14 Acceptatie criteria Verwerking Activiteitsconcentratie Input (afvalproducent) Output (afvalverwerker) Stort gevaarlijke afval C vrijstelling FANC Besluit C gemiddeld, jaarlijks < 0.2 Bq/g C max 50 Bq/g Stort niet- gevaarlijke/inerte afval C vrijstelling FANC Besluit C gemiddeld, jaarlijks < 0.2 Bq/g C max 10 Bq/g Mono-stort < 0.1 Bq/g: geen beperkingen > 0.1 Bq/g: specifieke analyse Referentiewaarden – vastgelegd in FANC beoordeling van aangifte

15 Acceptatie criteria (2) Verwerking Activiteitsconcentratie Input (afvalproducent) Output (afvalverwerker) (Mee)verbranding C vrijstelling FANC Besluit Toezicht eindproducten/residu’s - Activity index (gebouwen) - FANC besluit (wegenbouw) C max 10 Bq/g Bouwmaterialen C vrijstelling FANC Besluit Toezicht eindproducten/residu’s - Activity index (gebouwen) - FANC besluit (wegenbouw) C max 10 Bq/g Andere gebruikGeval per geval (dosisinschatting: < 0,3 mSv/j)

16 Inhoud aangiftedossier -Administratieve gegevens; -Verwerkte afvalstromen; -Beschrijving verwerkingsprocessen; -Beschrijving residu’s van de verwerkingsprocessen; -Controlemodaliteiten van inkomende stromen; Voorbereiding dossier in overleg met FANC (stapsgewijze benadering) Indienen dossier FANC beslissing (acceptatiecriteria, rapportering- modaliteiten,…) Periodieke rapportering aan FANC

17 Karakterisering reststoffen  Karakterisering NORM partijen 1)Identificatie “risico-stromen” (mbv. meetgegevens, oorsprong, aard van het materiaal, EURAL,…); 2)Bemonstering volgens regels van goede praktijk; 3)Labo analyse; Voor “bekende” NORM materialen, literatuurgegevens over concentratie zijn soms voldoende Toezichtprotocol / praktische afspraken per installatie (beschreven in aangiftedossier)

18 Milieu impact - toezicht Indien werd voldaan aan de acceptatiecriteria :  geen systematische opvolging van radioactieve parameters in milieu compartimenten (grondwater, percolaat,…);  Eventuele controlemetingen van het FANC (radiologische toezichtsprogramma,…) Monostort :  site-specifiek monitoring, eventueel lange termijn maatregelen; Bodemverontreiniging / “historieke” sites : -Stapsgewijze benadering (gelijkaardig VLAREBO – FANC als advies verlenende orgaan); -Risico-gebaseerd; -Radium-verontreinigde sites als “antropogene radon-risico zones” (FANC besluit 10/08/2011)

19 Besluit Doelstellingen “NORM” wetgeving:  duidelijke regelgevende basis voor acceptatie “NORM” reststoffen bij verwerkers (geïnspireerd door Duitse en Nederlandse voorbeelden);  Traceerbaarheid NORM stromen;  Stralingsbescherming; Te bespreken: -Praktische haalbaarheid,… -Netwerk voor informatieuitwisseling, technisch-wetenschappelijk ontwikkelingen … -Raakvlakken met milieuwetgeving … -Buitenlandse NORM stromen,… -…


Download ppt "Rondetafelgesprek “NORM” reststoffen FANC Besluit 01/03/2013 (BS 25/03/2013)  Aangifteplicht “NORM” reststoffen Doelstellingen rondetafelgesprek: -informeren;"

Verwante presentaties


Ads door Google