De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schrijfvaardigheden en plagiaatpreventie: case Bio- ingenieurswetenschappen Erik Mathijs Department of Earth & Environmental Sciences Catholic University.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schrijfvaardigheden en plagiaatpreventie: case Bio- ingenieurswetenschappen Erik Mathijs Department of Earth & Environmental Sciences Catholic University."— Transcript van de presentatie:

1 Schrijfvaardigheden en plagiaatpreventie: case Bio- ingenieurswetenschappen Erik Mathijs Department of Earth & Environmental Sciences Catholic University of Leuven, Belgium

2 Overzicht Bachelorstudenten bio-ingenieurs- wetenschappen leren schrijven en presenteren Helder en efficiënt rapporteren Spanningsvelden in de praktijk

3 Drie vakken 1 ste bachelor (alle studenten): Inleiding tot de agrarische, bio- industriële en milieuwetenschappen: groepswerk (3 pt) 2 de bachelor (alleen studenten richting landbouw): Maatschappij en duurzame landbouw: individueel (3 pt) 3 de bachelor –Biologische productiesystemen (landbouw en land- en bosbeheer): groepswerk (2 pt) –Begeleid integrerend groepswerk (alle studenten) (6 pt) Inleiding tot … = > Madula => BIG

4 Doelen en eindtermen bachelor Algemene doelen van de opleiding: –5. Leidinggevende en beheerscapaciteiten ontwikkelen via schriftelijk en mondeling rapporteren, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, en het situeren van activiteiten in een ethisch, sociaal en economisch kader. Eindtermen: –3. Opgeleid is om via groepswerk en begeleide zelfstudie zelfstandig en in teamverband problemen doelgericht aan te pakken (inventiviteit, creativiteit, zelfwerkzaamheid en team spirit)

5 Onderwijskundige principes De vijfde klemtoon ligt op het zelfstandig initiatief, waarbij de bachelor studenten gestimuleerd worden om individueel of in team probleemgericht te leren werken, rapporteren en communiceren, via de inbouw van begeleide zelfstudie en/of groepswerkactiviteiten in meerdere opleidingsonderdelen binnen elk van de vier hoofdsegmenten van de bachelor. Daarenboven zijn ook de geïntegreerde practica, die behoren tot het gespecialiseerde opleidingssegment, bij uitstek geschikt om dit te realiseren. Verder mondt op het einde van de bachelor opleiding het zelfstandig leren werken uit in een begeleid, specialisatieoverschrijdend groepswerk. Er wordt van uitgegaan dat opleidingsonderdelen die binnen het kader van begeleide zelfstudie aangeboden worden, geen finale examenmomenten meer kennen doch op continue wijze geëvalueerd worden.

6 Inleiding tot… Doel: Studenten vertrouwd maken met de problematiek die in de agrarische, bio-industriele en milieuwetenschappen wordt behandeld, met de onderzoeksmethoden die hierbij worden gebruikt en met de oplossingen die hierbij worden gevonden en toegepast. Het moet de studenten helpen bij het bepalen van hun van hun studiekeuze binnen de Bachelor en later Master. Inhoud: Algemene geschiedenis van de landbouw en voeding van de mensheid door de eeuwen heen. Toepassing van wetenschappelijke onderzoeksmethoden in landbouw, bio-industrie en milieu. Inleiding op de zeven vakdomeinen die mogelijk zijn in de Bachelor en Master opleiding, telkens met hun specificiteit en toepassingsgebied. Gebruik van bibliotheek en documentatiebronnnen. Zelfstudie, begeleid groepswerk en schriftelijk en mondeling rapporteren. Vorm: paper in groep, assistent-begeleider, bespreking met docent- opdrachtgever

7 Madula Doel: Het verbeteren van bepaalde communicatieve vaardigheden door het zelfstandig en individueel uitdiepen in een paper van een onderwerp dat de interactie tussen de maatschappij en de landbouw behandelt, het presenteren van die paper in een presentatie en het functioneren in een discussie. Inhoud: Dit seminarie omvat de volgende activiteiten: het schrijven van een seminariewerk (paper), het presenteren van dat seminariewerk, het schrijven van een samenvatting en het optreden als discussant, notulant en voorzitter in een discussie. Vorm: individuele paper, docent-opdrachtgever coacht, presentatie; evaluatie op basis van paper, presentatie, verslag en activiteit tijdens discussie

8 Madula Het seminarie wordt ingeleid met een aantal contacturen waarin de docent de verschillende stappen van een onderzoek behandelt: het formuleren van een duidelijke onderzoeksvraag, het uitvoeren van een literatuurstudie, het schrijven van een rapport en het geven van een presentatie. Elke student kiest een onderwerp uit een lijst of stelt zelf een onderwerp. Het seminarie dient een maatschappelijk aspect of probleem met betrekking tot landbouwproductie te behandelen. De seminaries worden voorgedragen in sessies bestaande uit een presentatie van 20 minuten, een uiteenzetting van een discutant van 5 minuten en een discussie van maximaal 15 minuten. Een notulant maakt een samenvatting van de volledige sessie. De docent sluit een sessie af met het geven van feedback. Een sessie duurt dus ongeveer 45 minuten. Voor elke sessie wordt onder de deelnemende studenten een voorzitter en een discutant aangeduid aangeduid aan de hand van een beurtrol. Alle deelnemers krijgen het seminariewerk ten minste één week op voorhand.

9 BIG Het unieke opleidingsonderdeel van deze groep moet gezien worden als een bekroning van de opleiding bachelor bio-ingenieur, waarbij het voldoet aan de volgende vereisten: ► Het gaat om een groepsactiviteit (teams van 8 à10 studenten). ► Het gaat om een specialiteitsoverschrijdende activiteit (minimum studenten van drie verschillende bachelor specialiteiten in elk team) ► Het gaat om een concretisatie van de eindtermen met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke inbedding ► Het gaat om communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk rapporteren) Het studententeam wordt door de studenten zelf samengesteld, en dit team kiest een onderwerp (met bijhorend begeleidingsteam) uit een aangeboden lijst.

10 BIG Doel: Het BIG streeft naar integratie van de kennis opgedaan zowel in het algemeen opleidingssegment, als in de ingenieurstechnische en specialisatiegroepen. Daartoe wordt vereist dat het opleidingsonderdeel niet alleen specialisatie-overschrijdend, doch ook probleem-geörienteerd en maatschappelijk verankerd is. Inhoud: N. Vorm: groepsproces omvat: logboek, paper, poster; beoordeling door assistent-begeleider van proces, docent-opdrachtgever, externe beoordeling van poster en peer-assessment

11 Elementen Stap 1: Opdracht en probleemstelling definiëren Stap 2: Informatie verzamelen Stap 3: Informatie verwerken Stap 4: De paper schrijven CRUCIALE FASE

12 Informatieverwerking Lezen en markeren Structureren –Inventariseer thema’s –Selecteer thema’s en vermijd overlapping –Rubriceer: schep orde in de chaos; aard v.d. groepering hangt af v.d. aard v.h. materiaal + doelstelling –Rangschik van + naar – –Detailleer: subrubrieken of subsecties –Controller op compleetheid, duidelijkheid, evenwichtigheid, consistentie, overzichtelijkheid, logica Selecteren Informatie checken (bronnen confronteren)

13 Informatieverwerking Belangrijk probleem: docent ziet pas een eindproduct en niet het proces van informatieverwerking Gevolg: feedback te weinig gericht op de echte oorzaak van problemen, nl. informatieverwerking De step van informatieverwerking van schrijven wordt niet op een systematisch manier gezet

14 Plagiaatpreventie Kennis over plagiaat Kennis over het proces van informatieverwerking en het schrijfproces Copy-paste mentaliteit versterkt door internetcultuur

15 Bijkomende spanningsvelden Onvoldoende kennis om een paper van niveau te schrijven, vooral in 1 ste en 2 de bachelor Feedbackproces niet hetzelfde: Tijdsbesteding van docent of assistent Visie van docent op feedback en op OLO Volledige afstemming is belangrijk, maar onmogelijk


Download ppt "Schrijfvaardigheden en plagiaatpreventie: case Bio- ingenieurswetenschappen Erik Mathijs Department of Earth & Environmental Sciences Catholic University."

Verwante presentaties


Ads door Google