De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Kennis & Cash voor werkgevers!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Kennis & Cash voor werkgevers!”"— Transcript van de presentatie:

1 “Kennis & Cash voor werkgevers!”
Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Opening dia.

2 Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen
Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding en Scholing werknemers en werkzoekenden(incl. jeugd) Arbeidsmobiliteit Regelingen worden uitgevoerd door: UWV en/of Gemeente Rijksbelastingdienst Sectorfondsen Dia 1

3 Subsidies en regelingen
A via UWV/Gemeente/Mobiliteitscentrum Loonkostensubsidie Proefplaatsing B via Rjjksmaatregelen Belasting:Wet Vermindering Afdracht Tijdelijke oprekking Flexwet C via Sectorfondsen Opleidings- en ontwikkelingsfondsen Stages en leerwerkbanen Dia 1

4 Loonkostensubsidie (LKS)
Loonkostensubsidie ter hoogte van 50% van het minimumloon voor maximaal 1 jaar Voor wie? Werkloze werknemers jonger dan 50 jaar Langer dan 1 jaar onafgebroken in de WW Wordt aangenomen voor minimaal 1 jaar én Uitzicht op nog een half jaar aansluitend dienstverband Dia 1

5 Loonkostensubsidie (LKS) (vervolg)
De LKS-regeling geldt ook voor kandidaten met: Een WAO-, WIA- of Wajonguitkering die nog geheel of gedeeltelijk kunnen werken in een voor hen geschikte baan Werkgever vraagt subsidie aan binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst is getreden Betaling subsidie bij toekenning: Helft van de subsidie bij aanvang van het dienstverband Andere helft na 1 jaar Subsidie aanvragen bij Dia 1

6 Wanneer geen recht op loonkostensubsidie?
In de laatste 5 jaar reeds loonkostensubsidie ontvangen Een dienstbetrekking in de zin van de WSW Werknemer heeft in de laatste 6 maanden eerder via een proefplaatsing gewerkt Dia 1

7 Proefplaatsing Wat? Werken met volledig behoud van uitkering
Voor bepaalde tijd Hoe? Via het UWV óf Via de gemeente Dia 1

8 Proefplaatsing (vervolg)
LET OP: Werkzoekende is tijdens de proefplaatsing geen werknemer; valt daarom in principe niet onder de lopende ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen Aan werkgever wordt daarom aangeraden voor werkzoekende op proefplaatsing een aparte verzekering af te sluiten Wanneer werkzoekende op proefplaatsing tussentijds ziek wordt, mag de proefplaatsing verlengd worden Dia 1

9 Proefplaatsing via UWV
Wat? Maximaal 3 maanden, maar nooit langer dan de duur van de WW Op proef in dienst nemen kandidaat met volledig behoud uitkering Termijn in overleg tussen werkgever en werkzoeker Werkcoach geeft advies Voor wie? Een uitkering via UWV Met afstand tot de arbeidsmarkt Werkgever bied uitzicht op werk Werk voor minimaal 6 maanden en Werk van minstens evenveel uren als de proefplaatsing Aanvragen: Aanvraagformulier downloaden via Dia 1

10 Proefplaatsing via gemeente
Kandidaat heeft een bijstandsuitkering (WWB) en de gemeente geeft toestemming op basis van specifieke situatie; Bijvoorbeeld een proefplaatsing of werkstage waarmee iemand ervaring kan opdoen Aanvragen: bij gemeente waar kandidaat woonachtig is Dia 2

11 Onderwijsvoucher Provincie Gelderland
Wat: Vergoeding van de scholingskosten voor MKB bedrijven voor maximaal 50% van de scholingskosten met een maximum van €2000,= Er dient altijd sprake te zijn van cofinanciering. De overige kosten kunnen worden vergoed door de werkgever, UWV, gemeente en uit Europese of andere opleidingsfondsen? Voor wie: Werknemers die werkloos dreigen te worden of kort werkeloos zijn < 3 maanden ZZP-ers die “werkloos “dreigen te worden Beiden als gevolg van recessie Voorwaarden: Werkgever of uitkerende instantie moet gevestigd zijn in Gelderland Er moet een cofinancierder zijn. Alle sectoren m.u.v. bouwsector Scholing moet starten binnen 2 maanden aanvraag Dia 2

12 Onderwijsvoucher (vervolg)
Uitsluiting: Deeltijd WW (niet met werkloosheid bedreigd) Nota Bene: Limitieve regeling. Op=Op Aanvragen: Vanaf 1 oktober 2009 Mobiliteitscentrum Apeldoorn Dia 2

13 Subsidies en regelingen van Rijkswege
Wet Vermindering Afdracht Tijdelijke oprekking Flexwet Dia 1

14 Wet Vermindering Afdracht (WVA)
Wat: Werkgevers hoeven soms minder loonbelasting te betalen voor werknemers die geschoold worden of die onderzoek doen. Voor wie? Instromende werkzoekende zonder startkwalificatie Toekomstig personeel (stageplaats student op mbo-niveau 1 of 2) eigen werknemer een aanvullende opleiding laten volgen ( geldt alleen in 2010), dus ook voor werkende leerlingen(BBL-ers) werknemer in dienst die technisch-wetenschappelijk onderzoek doet naar nieuwe producten of diensten (R&D). Dit wordt speur- en ontwikkelingswerk genoemd. Wat is een startkwalificatie? 1) Diploma op tenminste MBO-2 niveau of 2) HAVO of VWO- diploma Dia 1

15 Wet Vermindering Afdracht (vervolg)
Bedragen: Aanvullende scholing € 2500,- Startkwalificatie € 3000,- Beide kortingen zijn stapelbaar Stapelbaar met onderwijsvoucher van Provincie Gelderland UWV verstrekt WVA-verklaring Aanvragen via Dia 1

16 Tijdelijke oprekking Flexwet
3 x 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Duur: in totaal maximaal 3 jaar Oprekking 4 x 4 arbeidsovereenkomstenvoor bepaalde tijd Wetsvoorstel ligt nu bij Tweede Kamer Verwachte invoering vanaf tweede deel 2010 Duur tijdelijke oprekking Flexwet in totaal maximaal 4 jaar Dia 1

17 Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
Diverse sectoren/ branches hebben eigen aanbod financiële regelingen Voorwaarde dat bedrijf afdraagt aan O&O fonds Neem contact op met UW brancheorganisatie over de exacte mogelijkheden en voorwaarden. Overzicht erkende O&O-fondsen en verwante fondsen op Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Sommige O&O-fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten voor de branche. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers. Er zijn vele Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds. Ze zijn meestal in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche. De fondsen worden gevuld met bijdragen van aangesloten bedrijven. Afspraken hierover worden gemaakt in cao’s. De sociale partners binnen uw sector beheren de fondsen. Wilt u van het fonds gebruik maken, neem dan contact op met uw brancheorganisatie. Want de exacte mogelijkheden en voorwaarden verschillen per sector. Er is een overzicht beschikbaar van erkende O&O-fondsen en verwante fondsen. Groot en klein Grote O&O-fondsen, met veel mogelijkheden, zijn te vinden in de volgende branches: horeca, bouwbedrijf, metaalindustrie, metaalbewerking (OOM), motorvoertuigen (OOMT), elektrotechniek en installatie (OTIB), bakkersbedrijf, meubelindustrie (SSWM), timmerindustrie (SSWT), confectie-industrie (OOC). Kleinere fondsen zijn te vinden in de groenten- en fruithandel, de parketvloerbranche of de koeltechniek. Wanneer doet u een beroep op een O&O-fonds? Een praktijkvoorbeeld: vergoeding van scholing Het fonds voor groenten en fruithandel (CKOAGF) vergoedt de cursuskosten van werknemers. Hun middelen komen deels uit het fonds, deels uit ESF-subsidie. Werkgevers ontvangen dertig tot honderd procent van de kosten. De werkgever neemt het initiatief. Hij kan op de website van het fonds een lijst cursussen vinden waaruit hij voor zijn werknemers een cursus kan kiezen. Heeft hij nog geen keuze kunnen maken dan kan hij een loopbaanscan op zijn werknemers toepassen. Dat levert voorstellen voor cursussen op. In beide gevallen kunnen zijn werknemers de cursus zonder toestemming vooraf volgen. De werkgever kan de kosten achteraf declareren. Wil een werkgever zijn werknemers cursussen laten volgen die niet op de lijst van het fonds voorkomen dan moet het fonds vooraf toestemming geven voor de cursus.

18 Aanvragen scholingsbonus
Aanvraag door werkgever: Aanvraag bij sectorfonds: downloaden via Betaling via declaratieformulier na ontvangst van de factuur van het externe scholingsinstituut Dia 2

19 Voorbeelden van vergoedingen uit opleidings- en ontwikkelingsfondsen
Cursuskosten van werknemers (overzichtslijsten op website fonds) EVC (Certificeren van Eerder Verworven Competenties) of EVP (Opstellen van een ervaringsprofiel) Loopbaanscan Werken en leren begeleiders (b.v. JopHop MBO coaches in de zorg) Aanvraag door werkgever: Aanvraag bij O&O fonds: neem contact op met uw brancheorganisatie over de exacte mogelijkheden en voorwaarden. Bij EVC onder voorwaarden ook WVA korting mogelijk €300 Dia 2

20 Begeleiden van stages of leerwerktrajecten
Onvoldoende leerbanen in crisistijd Probleem voor leerlingen én voor toekomstig voldoende gekwalificeerd personeel Dia 2

21 Steun bij inzetten van stages of leerwerktrajecten in o.a.:
Procesindustrie Bouw, Afbouw Hout en meubel Zorg Techniek (OTIB, A&O, OOM) Grafimedia Transport en Logistiek Mobiliteitsbranche (OOMT) Uitgewerkt op volgende sheet Dia 2

22 Financiële steun bij begeleiden van stages of leerwerktrajecten
Voorbeeld subsidies en maatregelen OOMT (mobiliteitsbranche) 1. Instroom in BBL (€ 1.100) Premie voor behoud BPV-plaatsen voor instroom in de beroepsopleidingen 2. Doorstroom in BBL (€455) Bijdrage voor school-/boekengeld ter ondersteuning van leerling en leerbedrijf 3. Ouderenregeling (€10.000) Subsidie om werknemers vanaf 58 jaar bij dreigend ontslag in dienst te kunnen houden (b.v. ook als leermeester!) 4. BlijfMobiel.nu Opvang en begeleiding bij (dreigend) ontslag 5. ESF-subsidie Subsidie uit Europees Sociaal Fonds bij deelname aan RPT-trainingen en EVC-trajecten 6. BKS-subsidie (rond €350) Stimulering van deelname aan branche erkende examens (BKS) 7. EVC-subsidie (op dit moment kost EVC niets door combi van subsidies) Subsidie bij deelname aan EVC-trajecten 8. RPT-subsidie (€125) Subsidie bij deelname aan RPT-trainingen 9.Subsidie Leermeesterbegeleiding Subsidie op Leermeesterbegeleiding (Compass) 10. Subsidie Leermeestertraining (€144) Subsidie bij deelname aan de Leermeestertraining Brochure; Inventarisatie crisismaatregelen en subsidies Te downloaden op

23 Ofwel…… Leerling levert in twee jaar 25 tot 55 duizend euro op
Investeren in leerlingen loont. Niet alleen waarborgt het aannemen van leerlingen de instroom van voldoende goed gekwalificeerd personeel in de toekomst, bedrijven hebben er ook financieel baat bij. Uit berekeningen van Innovam blijkt dat een leerling 25 tot 55 duizend euro kan opleveren. Berekening Om bedrijven te overtuigen van de voordelen die het opleiden van leerlingen biedt, heeft Innovam berekend wat een leerling op kan leveren. Als alle mogelijke kosten van bijvoorbeeld een 16-jarige leerling met een vmbo-diploma die start met een tweejarige BBL-opleiding worden afgezet tegenover alle mogelijke opbrengsten, houdt een bedrijf na twee jaar ruim 55 duizend euro over. Hierbij is ervan uitgegaan dat de schooldag door het bedrijf wordt doorbetaald en dat de leerling wordt betaald volgens het in de cao vastgelegde minimumloon. Onder de kosten vallen onder meer het salaris, de studiekosten, RPT-dagen, leermeestertrainingen, verleturen van de leermeester en werkkleding. Daar tegenover staan opbrengsten als omzet arbeidsloon, fiscale tegemoetkomingen en subsidies en stimuleringspremies van stichting OOMT. Aangezien de uitkomst afhankelijk is van de bedrijfssituatie (o.a. uurtarief) en de productieve uren van de leerling, houdt Innovam een bandbreedte aan van 25 tot 55 duizend euro over twee jaar. De berekening is beschikbaar voor geïnteresseerde bedrijven via de adviseurs van Innovam. Op is ook een overzicht beschikbaar van alle subsidies en crisismaatregelen. Nieuwegein, 5 oktober 2009 Dia 2

24 Laat het Kenniscentrum u ondersteunen bij het inzetten van stages/leerwerktrajecten
Dia 2

25 Uitsmijter! Regio stedendriehoek introduceert ism
VNO NCW Stedendriehoek JONGERENVOUCHER Totaal 100 stuks a €2500 beschikbaar Aan de werkgever die (leer)werkbaan aanbiedt in te zetten naar keuze Stapelbaar met provinciale voucher, WVA en sectorfondsen!

26 Contactpersonen Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
Mobiliteitscentrum/UWV Apeldoorn VNO-NCW Stedendriehoek Gemeente Apeldoorn Dia 2

27 Vragen? Opening dia.

28 Bedankt voor uw aandacht!
Opening dia.


Download ppt "“Kennis & Cash voor werkgevers!”"

Verwante presentaties


Ads door Google