De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek rond best practice ontwikkeling richting High-Intensive Care

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek rond best practice ontwikkeling richting High-Intensive Care"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek rond best practice ontwikkeling richting High-Intensive Care
R. van de Sande, E.O. Noorthoorn, Y. Voskes, C.L. Mulder, H.L.I. Nijman, Y. Nijssen, G.A.M. Widdershoven .

2 Achtergronden Beddenreductie zal doorzetten en crisisinterventie arrangementen dienen een aantoonbaar transmuraal karakter te krijgen. Continuïteit van zorg is sleutel tot een hoger rendement van de behandeling Kritiek op frequentie en intensiteit van invasieve interventies in klinieken zoals vrijheid beperkende maatregelen. In Nederland is bijvoorbeeld separatie moeizaam terug te dringen, ondanks discussie over therapeutische relevantie Vreemd verschil tussen somatische en psychiatrische zorg qua middelen en therapeutische opties.

3 Dwang reductie gouden eieren
attitude verandering herstelgericht werken vroeg signalering crisis ontwikkeling model intensive care risicotaxatie externe consultatie comfort rooms intervisie crisisplan

4 Relevante PICU onderzoeksbevindingen
Vooral studies uit Engeland, Australië & Nieuw Zeeland, Scandinavië Vooral kleine studies, meestal descriptief van aard Meestal bewijsvoering op niveau 3 Discussie over therapeutische armoede versus dynamische cultuur Hoge concentratie ontregelde patiënten of juist verdunnen geagiteerde patiënten Frequente en herhaalde gestructureerde risicotaxatie noodzakelijk Triade benadering alom geprezen maar uitvoering blijkt hectische praktijk lastig Permanent klinisch leiderschap nodig voor optimaal resultaat

5 Betekenis studies voor Nederland
Nog veel definitie verschillen IC zorg Elders uitsluitend 20 bedden in algemeen ziekenhuis Hand in hand begeleiding door lager geschoold personeel Klachten over therapeutische armoede op dit soort units Bij escalaties aangewezen op assistentie politie of beveiligers Echter een IC unit kan andere units minder restrictief maken Durven wij hierdoor opname units (semi) open te maken? Kopiëren best practice elders kan riskant zijn Verder onderzoek blijft absoluut nodig

6 Huidige opname units Opname unit waar ambulant leidend is (MFE)
Opname unit (stad psychiatrie) met veel en korte vaak gedwongen opnames, beperkt specifiek behandelaanbod Opname units met diagnostische functie, geprotocolleerde zorgprogramma’s, beperkte crisis opvang, uitgebreider therapieaanbod Ruime opname unit met ruim therapieaanbod, systematische risicotaxatie en een kleine IC unit Mengvormen van bovenstaande categorieën

7 Stelling: Opname is een intermezzo in de ambulante behandeling
Breburg variant H-IC Stelling: Opname is een intermezzo in de ambulante behandeling Intensive care (IC) in een kleine afdeling ingebed in een grotere high care afdeling (HC), dus een geïntegreerd aanbod in hetzelfde gebouw.

8 Onderzoeksvragen Hoofdonderzoeksvragen:
Hoe werkt de H-IC procesgang in de hectiek van alle dag Empirische verschillen tussen experimentele en controle units Mixed methods benadering 1. Kwalitatieve proces evaluatie 2. Kwantitatieve cohort studie

9

10 Kwalitatief onderzoek
Proces evaluatie: Centrale onderzoeksvraag: Op welke wijze is binnen de instelling een HIC vormgegeven? Opzet Visie Ervaringen met het gebouw

11 Opzet proces evaluatie
De kernvraag is: Wordt de zorg zo uitgevoerd als bedoeld? Dataverzameling technieken: Dossieranalyse Interviews professionals Interviews patiënten Focusgroepen

12 Focus procesevaluatie
Welke processen spelen bij de ontwikkeling van een H-IC units Hoe verlopen acute zorg processen op casusniveau Hoe ervaren medewerkers het HIC concept Hoe verklaren de medewerkers veranderingen op de units? Hoe ervaren patiënten hun verblijf op een H-IC unit?

13 Proces evaluatie Focusgroepen
Bespreken tussentijdse kwalitatieve en kwantitatieve uitkomsten Herkennen deelnemers zich in de voorlopige evaluatieve bevindingen (kwantitatief en kwalitatief)? Hoe zijn de resultaten te verklaren? Op welke punten zijn verbeteringen op de HIC unit nodig?

14 Proces evaluatie Familie en patiënten perspectief
Hoe wordt het behandelklimaat op de HIC unit ervaren Hoe is de veiligheid beleving op de HIC unit Wat merkt men van de triade benadering Hoe beleeft men de eigen participatie in het stabilisatie en herstelproces in de acute fase

15 Kwalitatieve proces evaluatie
Inhoudsanalyse separatie nabesprekingen Hulpverlenersperspectief Kernvragen: Hoe wordt het werken op een HIC afdeling ervaren? Hoe ervaart men de beschikbare competenties van het huidige HIC team Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren in het implementatie proces?

16 Kwantitatief onderzoek HIC monitor
Centrale onderzoeksvragen voor alle participerende units: Hoe scoren de participerende units op de HIC monitor ? Het CrisisMonitor risicoprofiel van de opgenomen patiënten Frequentie en duur dwangtoepassingen alle units (Argus) Aard, frequentie en ernst agressie incidenten (SOAS-R) Patiënt tevredenheid (via de Kwazop)

17 HIC – monitor dimensies
Teamstructuur Teamproces en teamvisie Diagnostiek en behandeling Interne zorgorganisatie Ketenzorgorganisatie Routine Outcome Measurement Professionalisering EPD-structuring Ruimtelijke vormgeving units Veiligheidswaarborgen.

18 Longitudinaal cohortstudie
3 experimentele en 3 controle afdelingen Verschillen agressie incidenten en argus Beloop ontregeling gemeten met CrisisMonitor Brøset Violence Checklist Kennedy Axis V BPRS SDAS Schaal voor Gevaar

19 Schaal Kennedy As V BVC BPRS SVG SDAS Focus Global functioneren In 8 verschillende domeinen Inschatting van het risico op agressie en geweld op zeer korte termijn (4 tot 16 uur) Ernst en samenstelling specifieke psychiatrische symptomen Nuancering BOPZ gevaarcriteria Aanwezigheid specifieke gedragsproblemen Klinische relevantie Nuancering kracht en zwakte van het actuele functioneren. Specifieker bijsturen van dagelijkse zorgzwaarte Tijdig anticiperen op dreigende escalaties Monitoring van daling agitatie niveau Objectiveert de samenstelling en ernst van een breed scala aan symptomen Evaluatie medicatie en structuurverlening Objectiveren van BOPZ gevaarcriteria Onderbouwing vrijheden beleid en ontslagconditie Objectiveren ernst van allerlei soorten agressief en zelfdestructief gedrag Relatie psychopathologie en gedragsproblemen. Betekenis geven aan discrepanties en overeenkomsten

20

21 SOAS-R Toepassing: Bij elk verbaal of fysiek agressie incident wordt formulier ingevuld op basis van observatie (invultijd 5 minuten) SOAS-R dimensies: Provocatie Middelen Doelwit Consequenties Maatregelen om agressie te stoppen

22 Deelonderzoek: validatie HIC - monitor
Uitvoering in eerste ronde procesevaluatie Interviews sleutelfiguren Bijstelling item set Testen item set in werkbezoeken casusregister dwang en drang Vaststelling item set Testen in tweede ronde aan de hand van n=69 opname afdelingen binnen casusregister dwang en drang

23 Longitudinaal cohortstudie
3 experimentele en 3 controle afdelingen Welke typen agressie incidenten komen voor ? Hoeveel en welke vrijheid beperkende maatregelen ? Hangt het afwenden van agressie of vrijheid beperkende maatregelen samen met H-IC modelgetrouwheid?

24 Longitudinale Cohortstudie
Kwantitatieve metingen Veiligheid CrisisMonitor, SOAS-R Argus Patiënttevredenheid – (Kwazop) HIC modelgetrouwheid (H-IC monitor)

25 Kwantitatieve dataverzameling
Instrumenten met betekenis voor de zorg CrisisMonitor SOAS-R Argus Gegevens verzameld door geschoolde medewerkers Terugkoppeling Scholing in interpretatie eigen cijfers Gebruiken gegevens voor wetenschappelijke evaluatie

26 Kwantitatieve data analyse
Ratio agressie en vrijheid beperkingen afgezet tegen tijd Patiënttevredenheid HIC monitor Toetsen Ratio met Chi square en Logistische regressie analyse Patiënt tevredenheid met T-toets

27 Begroting proces evaluatie
3 rondes interviews Terugkoppelingen Analyses Rapportage Publicaties 106 werkdagen in 2 jaar tijd = € 47823

28 Begroting longitudinale cohortstudie
werkbezoek (3 locaties) € 12000 rapportages instellingsgericht 2e en 3e fase € 17280 student assistenten € 1104 schrijven eindrapport 5 werkdagen junior + 5 dagen senior onderzoeker € 9160 €39544


Download ppt "Onderzoek rond best practice ontwikkeling richting High-Intensive Care"

Verwante presentaties


Ads door Google