De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het bestuur Komt naar u toe inzake: - Samenwerking in RB - Horizontaal Toezicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het bestuur Komt naar u toe inzake: - Samenwerking in RB - Horizontaal Toezicht."— Transcript van de presentatie:

1 Het bestuur Komt naar u toe inzake: - Samenwerking in RB - Horizontaal Toezicht

2 Even voorstellen mr. Sylvester Schenk FB, voorzitter drs. Jan Zweekhorst FB, vice-voorzitter/secr. Bernold Sterenborg FB CB, penningmeester mr. Ad Fruijtier FB mr. Barbara Rijskamp FB mr. Wil Vennix FB mr. Gerdien Vlot FB AA

3 Tot nu toe... Voltallig nieuw bestuur in maart 2006, uitbreiding in januari 2007; Aandachtspunten;  Bestuursmodel  Financiën  Onderwijs en PE Oriëntatie op de verdere toekomst;

4 Madelief-model Facilitair/algemeen o.a. Financiele en ledenadministratie Onderwijs Opleiden tot FB Permanente Educatie Kwaliteit Keurmerk FB Belangen behartiging Ondersteuning Inkoop en producten

5 Ontwikkeling Facilitair/algemeen o.a. Financiele en ledenadministratie Onderwijs Opleiden tot FB Permanente Educatie Kwaliteit Keurmerk FB Belangen behartiging Ondersteuning Inkoop en producten

6 BKO BKO: eerste kerntaak NFB Belangenbehartiging Kwaliteit Ondersteuning Belangenbehartiging Veelal in samenwerking met andere partijen In beconoverleg veel met CB, NOAB en SRA Jaar van de DGA (samen met SRA) Ondersteuning: vaktechniek en praktisch! Kwaliteit: onder meer tuchtrecht

7 Onderwijs 1 Onderwijs: tweede kerntaak NFB Onderwijsactiviteiten zijn in 2007 verzelfstandigd in de inmiddels definitieve FBA BV Besluit vorige bestuur en ALV 2003 – 2005; Keuze omzetten oude FB-opleiding in BA-MA model; Accreditatie akkoord, inschrijving CROHO geeft buikpijn; Echter: bemoedigende ontwikkelingen; Instroom nieuwe opleiding valt tegen, m.n. in BA-fase; Redenen Gevolgen.

8 Onderwijs Ba Ma Cons. Adv. Ma Ba UnivHBO MBO/HAVO/VWO 1 2 3 4 5 6 Ba Ma FBaCB FB Praktijk diploma Belastingrecht Belasting Assistent BVP/3 jr

9 Strategische keuzes 1 Verbetering onderwijs: samenwerking met CB; CB grootste fiscale opleidingsinstituut in NL Andere opzet dan FBA BV;  Niet geaccrediteerd: erkenning diploma door markt  Anders dan FBA kent studie CB modulaire opzet  Opleiding is (beduidend) goedkoper, maar desondanks minstens kostendekkend  Opleiding lijkt sterker praktijkgericht dan NFB opleiding  Betere instroom naar LLM dan FB-Master  RUG groot succes CB opleiding Voldoende reden om integratie van de beide opleidingen te onderzoeken.

10 Strategische keuzes 2 Verbetering BKO door samenwerking met CB I.p.v. 3.000 leden spreken we namens ruim 6.500 leden; Combinatie NFB en CB vormt (met afstand) de fiscalist voor het MKB Inkoopkracht (kortingen vakliteratuur, verzekeringen e.d.) Schaalvoordelen in bureauactiviteiten Helpdesk / telefonische ondersteuning; Productontwikkeling; (Op termijn) stroomlijnen financiële administratie; Vergroting productaanbod; Contributie.

11 Strategische keuzes 3 Om die reden is nauwe samenwerking met CB naar mening bestuur gewenst; Identiteit NFB, kwaliteitsnormen en het predikaat Federatiebelastingadviseur (FB) dient naar de mening van het bestuur behouden te blijven; Dit kan bereikt worden door de oprichting van een Koepelorganisatie.

12 Register Belastingadviseur B Onder- wijs Koepel- vereniging-RB K O ALV NFB ALV CB NFB PE-registratie CB PE-registratie Register Leden besturen NFB en CB Diensten aan leden BKO en onderwijs Diensten aan leden BKO en onderwijs

13 NFB in koepel 1 NFB en CB enige leden RB-koepel; Personen blijven derhalve lid van hun huidige vereniging (met bijbehorend predikaat); Doorstroming mogelijk als aan eisen wordt voldaan (gelijk aan huidige situatie); Bestuur gevormd vanuit NFB en CB bestuur; In koepel wordt verenigingsbureau ondergebracht, o.l.v. directeur; Taken zijn de genoemde BKO-activiteiten; In (of onder) koepel worden verder alle onderwijsactiviteiten ingebracht;

14 NFB in koepel 2 In NFB blijven de volgende zaken achter; PE in alle aspecten (waaronder LSB);  Programmakeuze en –organisatie;  Controle op PE-verplichting; Ledenadministratie; (vooralsnog) Financiële administratie; Huisvesting: Randstadbureau; Koepel en onderwijs in Culemborg; Op termijn gezamenlijke centrale huisvesting.

15 Kantoor indeling Leden adm. PE-adm. Tucht/beroep Leden adm. PE-adm. Tucht/beroep BKO/Opleidingen

16 NFB in koepel 3 Verplicht of niet: laatste woord aan de leden; Idem Ieden College belastingadviseurs; Voorstel Bestuur in ALV van 6 juni 2008; Bestuur zal leden om toestemming vragen om hiervoor geschetste koepelstruktuur te effectueren

17 Horizontaal Toezicht

18 Persbericht 25 februari 2007: De Belastingdienst wil het zogenaamde 'horizontaal toezicht' uitbreiden. Ondernemingen spreken met de fiscus af dat ze vooraf alle fiscale risico's laten zien. Als tegenprestatie geven belastinginspecteurs zekerheid over de fiscale behandeling.

19 2007 het jaar Na de convenanten met 20 grootste bedrijven in 2006 wil men in 2007: 1.500 convenanten met top bedrijfsleven Convenanten met beroeps-, branche- en ondernemers verenigingen. Op dit moment gesprekken met:  Zeer veel ondernemingen (vragen er zelf om)  Branche verenigingen  SRA

20 Belastingplan 2008 “Horizontaal Toezicht uitbreiden”

21 Gezonde achterdocht het is een 'wonderlijk systeem'. Waarom zouden bedrijven zich binden voor de toekomst. 'Alles wat discussie oproept, moet je melden maar je weet vaak helemaal niet of er dingen zijn waarover discussie kan ontstaan. Daar krijg je toch conflicten over. Bedrijven raken een hoop vrijheid kwijt en wat staat daar tegenover. Ik zie niets. Bedrijven hebben nu ook de mogelijkheid om vooraf zaken voor te leggen aan de inspecteur.' (Peter Kavelaars in Financieel Dagblad)

22 Communicatie afspraken Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. Feitelijk gaat het om communicatie afspraken, waarover praten we, wanneer en wat kunnen we dan van elkaar verwachten. Ook Belastingdienst krijgt verplichtingen opgelegd.

23 Waarom ? Belastingdienst  Onderscheid maken in markt van 120 miljoen aangifte c.q. aanslag (contact-)momenten  Antwoord op wij – zij discussie Ondernemers  Duidelijkheid binnen redelijke termijn  Zekerheid Intermediairs  Ergernissen Top 5

24 Relaties Adviseur Belastingdienst Uitvraag Communicatiekanalen Post, telefoon, BAPI e.d. Controles, onderzoeken WANtrouwenVERtrouwen

25 Omslag in denken Nu:  Verticaal toezicht  wantrouwen  Belastingdienst komt wel even kijken of u het allemaal goed heeft ingevuld  Arbeidsintensief (verkeerde allocatie) Toekomst:  Horizontaal toezicht  vertrouwen  Steunen op allerlei andere controles (Tabaksblad, WTA etc. etc.)  Sommige belastingplichtige vertrouwen en dus gericht op zoek naar fraude

26 Kansen Horizontaal Toezicht geeft adviseurs de kans om hun kwaliteit richting hun relaties inzichtelijk te maken.

27 Overige ondernemers Controles Samenstellen Kleine ondernemers WC MKB-markt (kwaliteit) WTA ELA en XBRL Horizontaal Toezicht

28 Waarom meedoen..? Of ……!

29 Horizontaal Toezicht Ja, mits…..

30 Randvoorwaarden Horizontaal toezicht moet co-productie zijn Horizontaal toezicht in het MKB kan alleen als ministerie, belastingdienst en adviseurs samen werken aan de tot standkoming van de convenanten

31 Randvoorwaarden Horizontaal toezicht moet co-productie zijn De wet blijft uitgangspunt (leidend) Horizontaal toezicht kan of mag nooit de wet als normstelling vervangen. De wet blijft de basis en het uitgangspunt, geen ‘belastingheffing bij overeenkomst’. Horizontaal toezicht moet zich dan ook hoofdzakelijk richten op het proces en niet op de inhoud.

32 Randvoorwaarden Horizontaal toezicht moet co-productie zijn De wet blijft uitgangspunt (leidend) Niet meedoen moet kunnen Meedoen aan horizontaal toezicht is vrijwillig en moet dat blijven. Niet meedoen mag en moet een reëel alternatief blijven. Zowel op kantoorniveau als op cliëntniveau moet men kunnen kiezen om wel of niet aan te sluiten

33 Randvoorwaarden Horizontaal toezicht moet co-productie zijn De wet blijft uitgangspunt (leidend) Niet meedoen moet kunnen Rechtsbescherming regelen bij opzeggen van convenant Onduidelijk is welke rechten men heeft als de Belastingdienst een convenant eenzijdig opzegt of zich niet aan de afspraken houdt. Er moeten heldere regels komen over hoe onderlinge geschillen beslecht worden, in eerste instantie door een vorm van mediation, maar uiteindelijk zo nodig door een beroep op de onafhankelijke rechter.

34 Randvoorwaarden Horizontaal toezicht moet co-productie zijn De wet blijft uitgangspunt (leidend) Niet meedoen moet kunnen Rechtsbescherming regelen bij opzeggen van convenant Geen afspraken met individueel kantoor of adviseur De hiervoor gememoreerde afhankelijkheid van de Belastingdienst kan worden teruggebracht door geen afspraken te maken met individuele kantoren of adviseurs, maar slechts op niveau van de kantoor- of beroepsorganisaties

35 Randvoorwaarden Horizontaal toezicht moet co-productie zijn De wet blijft uitgangspunt (leidend) Niet meedoen moet kunnen Rechtsbescherming regelen bij opzeggen van convenant Geen afspraken met individueel kantoor of adviseur Transparante en universeel toepasbare convenanten Horizontaal toezicht is momenteel tamelijk ondoorzichtig voor buitenstaanders. Deels begrijpelijk waar het convenanten met individuele bedrijven betreft. Meer transparantie over doelstellingen en gemaakte afspraken kan het draagvlak voor horizontaal toezicht vergroten en vormt tevens een waarborg dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het gelijkheidsbeginsel.

36 Randvoorwaarden Horizontaal toezicht moet co-productie zijn De wet blijft uitgangspunt (leidend) Niet meedoen moet kunnen Rechtsbescherming regelen bij opzeggen van convenant Geen afspraken met individueel kantoor of adviseur Transparante en universeel tpeasbaren convenanten Vertrouwensrelatie adviseur – bel.pl. respecteren. intermediairs hebben vaak een unieke vertrouwensrelatie met hun cliënt, die veelal verder strekt dan de fiscale dimensie. Die vertrouwensrelatie vormt de basis voor het functioneren van de adviseur en moet door de Belastingdienst – mits men binnen de kaders van de wet blijft – te allen tijde worden gerespecteerd. Horizontaal toezicht mag er niet toe leiden dat de adviseur een verlengstuk van de fiscus wordt of in de ogen van de cliënt lijkt te worden.


Download ppt "Het bestuur Komt naar u toe inzake: - Samenwerking in RB - Horizontaal Toezicht."

Verwante presentaties


Ads door Google