De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 18 augustus morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 18 augustus morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 18 augustus morgendienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Lofzang van Maria : 1, 3, 4, 6 en 7 Stil gebed, votum en groet Psalm 136: 1, 2, 3, 4 en 5 Tien geboden Psalm 136: 6, 7 en 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 68: 20 - 24 Psalm 107: 1, 2 en 3

4 4 Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Psalm 68: 7 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: diaconie en kerk Gezang 442 Zegen

5 5 Vanmiddag is de dienst om 17 uur in de Jeruzalemkerk. Voorganger: dr. H. de Jong te Zeist

6 Welkom en mededelingen 6

7 7 De lofzang van Maria, naar Lucas 1: 46 – 55 berijmd door Joannes Eusebius Voet. Melodie gezang 66.

8 Lofzang van Maria: 1, 3, 4, 6 en 7 1. Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den HEER mijn Zaligmaker noemen, die, in haar lagen staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van Zijn gunst doet roemen. 8

9 Lofzang van Maria: 1, 3, 4, 6 en 7 3. Hoe heilig is Zijn naam! Laat volk bij volk tezaâm barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid, voor die Hem vreest, bereidt, door al de nageslachten. 9

10 Lofzang van Maria: 1, 3, 4, 6 en 7 4. Des HEREN arm is sterk; Hij deed een krachtig werk. Die hoog zijn van gevoelen heeft Hij verstrooid, verward, met alles, wat het hart, dier trotsen mocht bedoelen. 10

11 Lofzang van Maria: 1, 3, 4, 6 en 7 6. Hij heeft, na lang geduld, met goederen vervuld der hongerigen monden; Hij zag geen rijken aan, maar heeft z' in hunnen waan gans ledig weggezonden. 11

12 Lofzang van Maria: 1, 3, 4, 6 en 7 7. Zijn goedheid klom ten top; Hij nam Zijn Isrel op, naar 't heil, Zijn knecht beschoren; gelijk Hij, ons ten troost, aan Abram en zijn kroost, voor eeuwig had gezworen. 12

13 Stil gebed Votum en groet 13

14 Psalm 136: 1, 2, 3, 4 en 5 1. Looft den HEER, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 14

15 Psalm 136: 1, 2, 3, 4 en 5 2. Geeft den God der goden eer, jubelt voor der heren Heer. Hij doet wondren, Hij alleen trouw door alle tijden heen. 15

16 Psalm 136: 1, 2, 3, 4 en 5 3. Looft Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep. Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand. 16

17 Psalm 136: 1, 2, 3, 4 en 5 4. Zon en maan en sterren gaan koninklijk hun vaste baan. God regeert bij dag en nacht, zijn genade blijft van kracht. 17

18 Psalm 136: 1, 2, 3, 4 en 5 5. Die Egypte sloeg met rouw, toonde Israël zijn trouw. Hij bevrijdt met sterke hand. Eeuwig houdt zijn liefde stand. 18

19 19 Tien geboden

20 Psalm 136: 6, 7 en 8 6. Die de grote Schelfzee spleet, Israël ontkomen deed. Looft den Heer, Hij gaat ons voor, Hij is trouw de eeuwen door. 20

21 Psalm 136: 6, 7 en 8 7. Farao met heel zijn heer stortte in het water neer. Looft de Heer die ons bevrijdt en ons liefheeft voor altijd. 21

22 Psalm 136: 6, 7 en 8 8. Israël geleidde Hij veilig door de woestenij. Hij wijst ons het rechte spoor. Trouw is Hij de eeuwen door. 22

23 Gebed 23

24 24 Schriftlezing Psalm 68: 20 - 24

25 25 20 Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons, sela 21 onze God is een reddende God. Bij God, de H EER, is bevrijding uit de dood.

26 26 22 God verplettert de hoofden van zijn vijanden, de harige kruinen van wie met schuld zijn beladen. 23 De Heer zegt: ‘Ik haal jullie vijanden uit Basan, ik haal ze uit de diepten van de zee: 24 jullie voeten zullen waden in hun bloed, jullie honden likken het op met hun tong.’

27 Psalm 107: 1, 2 en 3 1. Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat. Al wie, door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, naar huis werd heengeleid, zal van zijn liefde spreken. 27

28 Psalm 107: 1, 2 en 3 2. Al wie verbijsterd zwierven ver buiten heg en steg en haast van honger stierven, neervallend langs de weg, - geen thuis, geen toevluchtsoord was hun nabijgekomen, had Hij hen niet gehoord en bij de hand genomen. 28

29 Psalm 107: 1, 2 en 3 3. Zij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan, omdat Hij in hun midden zijn wonder heeft gedaan: maaltijd en lafenis meer dan zij durfden dromen; de last van hun gemis heeft Hij hun afgenomen. 29

30 30 De kinderen gaan naar de bijbelklas. Daar wordt verteld over de rechtspraak van koning Salomo naar 1 Koningen 5 en 6.

31 Preek 31

32 Psalm 68: 7 7. God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. ….. 32

33 33 ….. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, de HERE Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

34 Gebeden 34

35 35 De kinderen komen terug. Daarna collectes: 1.Diaconie 2.Kerk

36 Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 1. Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland. 36

37 Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 2. Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad. 37

38 Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 3. Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt. 38

39 Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 4. In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. 39

40 40 Zegen te beantwoorden met

41 41 Vanmiddag is de dienst om 17 uur in de Jeruzalemkerk. Voorganger: dr. H. de Jong uit Zeist


Download ppt "1 Zondag 18 augustus morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google