De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsprofiel Interactieve Media Professional Emilie Randoe 15 januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsprofiel Interactieve Media Professional Emilie Randoe 15 januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsprofiel Interactieve Media Professional Emilie Randoe 15 januari 2008

2 Wat is een beroepsprofiel?

3 Waarom heeft IAM een beroepsprofiel?

4 Definitie Interactieve Media Communicatiekanaal tussen een bron en een doel Faciliteert of stimuleert de uitwisseling van gegevens tussen een informatie- en/of communicatiesysteem en de gebruiker, en stelt gebruikers zo in staat om actieve deelnemers te zijn in het communicatie proces. Bij interactieve media is sprake van een wijziging van de toestand van de boodschap of het geleverde product door de handelingen van de gebruiker. Zender en ontvanger kennendynamische rolwisseling, afhankelijk van de fase in het proces. Internet is het eerste massamedium waarin voor de gebruiker ook een rol als ontwikkelaar en mediaproducent is weggelegd.

5 Focus IAM Gebruikers als producenten - The Well en verder De digitale steden (1993 en verder) Communities (ouders online, geluidnet, game BBV,) Chat Web 2.0: Wikipedia, Flickr, Netvibes, YouTube, Orkut, Google Maps, MySpace, Last.fm, del.icio.us, Digg, Meebo, Jumpcut, Pixsy, Pandora en Accoona, Hyves, Waarneming.nl, oondi, Ekudos, Grubb.nl, Fleck, Febber, Tagmos, Speedmeet, Watvindenwijover.nl en favr.nl. Web 3.0: op basis van profielen gaat het net voor je nadenken in het semantisch web Kortom: culturele en maatschappelijke kennis over hoe mensen interactieve media inzetten om de kwaliteit van hun leven te verbeteren is een belangrijke bron voor het ontdekken van de onderliggende principes van succes

6 Typen bedrijven productontwikkelaars maatwerkbedrijven klanten opdrachtgevers IAM Professional

7 Technologische Revoluties

8 De ICT revolutie

9 Kernprocessen in de kenniseconomie Vraagsturing: persoonlijk maatwerk in plaats van massaproducten Korte levenscyclus van goederen en diensten Diensten (veelal digitaal) als toegevoegde waarde van een product Collective engineering (klanten + toeleveranciers worden reeds in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van goederen en diensten) Integraal ontwerpen (het uiteindelijke product en de onderhouds- en gebruikseisen staan centraal in het ontwerp en ontwikkelproces) Korte ‘ time to market ’ : snelle koppelingen tussen inventie – innovatie – disseminatie Open Innovatie (innovatie door succesvol combineren van zaken die al bestaan in een samenwerking tussen verschillende bedrijven) Globalisering, Off-shoring & Outsourcing: afstand en tijd worden overbrugd door digitale netwerken, waardoor er mogelijkheden ontstaan om delen van het productieproces of de dienstverlening naar een ander land te verhuizen

10 Kennisproductiviteit en leerfuncties Materiedeskundigheid: domein-specifieke kennis die rechtstreeks gerelateerd is aan de doelstellingen van het werk; -Probleemoplossend vermogen: materiedeskundigheid kan pas productief worden als deze gekoppeld wordt aan het vermogen om nieuwe oplossingen te vinden voor nieuwe vraagstukken die zich voordoen; Reflectieve vaardigheden en metacognities: noodzakelijk om als organisatie, als team en als individu, wegen te vinden voor het ontwikkelen en benutten van nieuwe kennis. Het stelt mensen in staat om greep te krijgen op hun eigen denk- en leerprocessen en deze te sturen en te verbeteren; Sociale en communicatieve vaardigheden: het voertuig dat toegang verschaft tot de kennis en het kennisnetwerk van anderen; Zelfregulatie van motivatie en affectie: nodig om momenten van stagnatie te kunnen overbruggen; slimheid en creativiteit zijn sterk gebonden aan persoonlijke motivatie en interesse.

11 Voorbeelden van vraagsturing De relatie tussen producent en consument van producten en diensten is klant- en vraaggericht; interactieve media applicaties ondersteunen dit. Bijvoorbeeld on-line intake en advies, bestelling en betaling, etc. Daarnaast gaat het om de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten, die een aanvulling zijn op het reguliere aanbod, zoals on- line diagnose en on-line therapie. Het marketingvak wordt verrijkt met mogelijkheden voor ‘event driven’ marketing, waarbij het juiste aanbod op het juiste moment bij de juiste klant terecht moet zien te komen. In het openbaar bestuur wordt gewerkt aan digitale loketten, Consumenten vormen via het internet inkooporganisaties die korting bedingen op zaken als huishoudelijke apparatuur en benzine. Developers vormen communities waarop allerhande vragen gepost worden, die door anderen beantwoord kunnen worden.

12 Inventie en innovatie Focus is het organiseren van inventie en innovatie enerzijds en het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van primaire en bedrijfsprocessen anderzijds. Inventie en innovatie is het zich organiseren rond een concept, waarin de meerwaarde voor de eindgebruiker centraal staat. Het ontwerp- en ontwikkelproces van innovatie is een sterk iteratief proces Bedrijven doen dit in consortia, waarin klantenbestanden, leveranciers en concurrenten worden samengebracht. De gebruiker staat centraal in ontwerp en ontwikkelprocessen. Hier neemt de rol van ‘technology push’ af ten gunste van ‘demand pull’. Dit betekent dat gegevens als culturele en sociale context van gebruikers een belangrijker rol gaan spelen bij het vaststellen van de ontwerpeisen.

13 Oursourcing en Offshoring: de arbeidsmarkt Wet van het Internationale kapitaal: werk gaat naar het land waar het het goedkoopst uitgevoerd kan worden: een tester mag max € 30 per uur kosten Het kan alleen met gestandaardiseerde processen (helpdesk, beheer) Van hier uit klimmen de sourcing bedrijven omhoog in de waardeketen IAM Professionals krijgen te maken met een zich globaliserende arbeidsmarkt IAM functies zijn nog steeds slecht te vinden

14 Kenmerken IAM functies IAM-professionals zijn in diverse beroepsrollen werkzaam in alle sectoren van de economie en in elk denkbare branche. Zij zijn de ‘ontwerpers’ van de gereedschappen van de informatie-samenleving en de kenniseconomie. In vacatures valt op dat de taken in dit nog jonge beroepenveld nog niet uitgesplitst zijn naar strategisch, tactisch en operationeel niveau. Breed werkgebied op de snijvlakken van de kennisdomeinen communicatie, cultuur, marketing, design en technologie. Schakelen tussen professionals met heel verschillende oriëntaties en beroepsculturen samen werken. De afstand tussen de domeinen is vaak erg groot, wat een negatieve impact heeft op de kwaliteit, kosten effectiviteit en oplossend en innovatief vermogen van de gezamenlijke inspanning. Flexibel kunnen schakelen tussen werkzaamheden op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

15 Uitstroommogelijkheden Eigenaar, manager of medewerker van een bedrijf dat interactieve media producten en diensten ontwikkelt en exploiteert (content, applicaties) Eigenaar, manager of medewerker van een bedrijf dat maatwerk op het terrein van interactieve media verricht (content, interface design, demodesign, prototypes, applicatie-ontwikkeling, advies op dit gebied) Manager of medewerker binnen een organisatie die interactieve media applicaties of content inzet als product in het primaire proces of in het bedrijfsproces Freelancer of zelfstandige zonder personeel in de rol van opdrachtnemer bij elk van bovenstaande bedrijfstypen

16 Rollen De opdrachtgever / ondernemer, zoals marketingmanager, communicatiemanager, productontwikkelaar. Adviseurs, zowel extern (consultants) als intern (beleids-en stafmedewerkers) De projectleider nieuwe stijl (managementkwaliteiten en leiderschapskwaliteiten) Coördinatoren: zij zorgen voor een adequate afstemming tussen verschillende afdelingen die input moeten leveren voor ontwerp, ontwikkeling en het beheer van een interactieve media applicatie. Concept-ontwikkelaars: stelen de mogelijke innovatie vanuit het perspectief van de toekomstige gebruiker centraal in het licht van culturele, maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen. Content-ontwikkelaars: dit zijn mensen die zich op uitvoerend niveau bezighouden met de inhouden ontwikkelen voor nieuwe toepassingen. Expertise op het gebied van time-based media, information-design, interaction design en interface ontwerp en redactie

17 Waarom wordt het beroepsprofiel herzien Huidige versie stamt uit 2003: vlak na dotcom crash Opening gezocht door niet alle voor nieuwe media bedrijven maar ook voor hun klanten en opdrachtgevers op te leiden Alles was nog nieuw, dus T-shaped /breed opgeleide mensen nodig die de ‘brokjes’ met elkaar konden verbinden Inmiddels staat de functie van interactieve media niet meer ter discussie Hoe zal de wereld van de interactieve media professional er uit zien in 2015?

18 Hoe wordt het beroepsprofiel herzien? Kenniskring met deelnemers van binnen en buiten de opleiding Basis bestaat uit vier scenario’s voor het medialandschap tijdens PICNIC We kijken naar wat robuust is binnen die vier scenario’s Bepalen op basis daarvan tot welke beroepen we opleiden Welke beroepsproducten bij die beroepen horen Stellen vast welke competenties nodig zijn om die beroepsproducten te realiseren Door middel van desk research en interviews Hoe kunnen we docenten hierbij betrekken?

19 Wat zijn de vragen? Hoe ziet het medialandschap eruit in 2015? Wat doen we met interactieve media in 2015? Wat zijn nieuwe beroepsrollen in 2015? Is de ordening in TDI, CC en BO dan nog adequaat binnen de HvA? Kunnen we iets zeggen over de beroepsproducten in 2015? Welke competenties zijn er nodig om de beroepsproducten op te leveren? Hoe zit het met de verhouding tussen generalisten en specialisten?


Download ppt "Beroepsprofiel Interactieve Media Professional Emilie Randoe 15 januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google