De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOKAAL SOCIAAL BELEID BRUSSEL Situering Experimentprojecten Blauwdruk Sociaal Infopunt Toekomstperspectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOKAAL SOCIAAL BELEID BRUSSEL Situering Experimentprojecten Blauwdruk Sociaal Infopunt Toekomstperspectief."— Transcript van de presentatie:

1 LOKAAL SOCIAAL BELEID BRUSSEL Situering Experimentprojecten Blauwdruk Sociaal Infopunt Toekomstperspectief

2 Een korte terugblik op de experimentjaren Krachtlijnen

3 3 pilootprojecten Sinds mei ’05: start projecten (Etterbeek/ Elsene – Molenbeek/ Koekelberg – Brussel Noordwest) Elk een eigen invulling om de doelstellingen van het LSB te bereiken: Informatieverstrekking en ondersteuning aan de hulpverleners: – Tweetalige gids voor Molenbeek – Project tweetalige digitale sociale kaart Netwerking en afstemming tussen diensten: – Zonaal welzijnsoverleg in de drie zones (cf. vroegere TGZ-kernen) Verbeteren toegang tot het aanbod: - Zichtbaar, herkenbaar, begrijpbaar,… - Via Sociale Infopunten Participatie van de gebruikers: gebruikersbevragingen

4 Streefdoel Territoriaal dekkend netwerk van SIP’s voor de 9 zones Gelijklopend model: ‘elk SIP moet, onder welke vorm ook, voor hetzelfde staan’ Principe: samenwerking tussen CAW’s en lokale actoren (en besturen) Vertrekpunt: 9 zones

5

6 Etterbeek/Elsene: SIP aan buurthuis Chambéry + CAW Mozaiek Ganshoren/SAB/Jette: SIP aan LDC De Zeyp + Caw Mozaiek Molenbeek/Koekelberg: - laag-Molenbeek: netwerk aan themapunten met elk hun eigen expertise - hoog-Molenbeek: SIP in nieuwe antenne LDC de Vaartkapoen in een samenwerkingsverband met CAW Archipel Initiatieven tijdens de experimentfase:

7 Zone Etterbeek/ Elsene Ontwikkeling SIP in een samenwerkingsverband tussen CAW Mozaïek en buurthuis Chambéry Werken aan netwerking en onderlinge samenwerking met lokale diensten uit deze zone Uitwerking in verschillende fasen: 1) onthaal en oriëntatie 2) uitbouw netwerk 3) gebruikersbevraging 4) uitbouw back-office

8 Zone Molenbeek/ Koekelberg Laag-Molenbeek: - Lokaal overleg tussen LDC de VK, buurthuis Bonnevie, Caw Archipel Welkom en RIC de Foyer om te komen tot een netwerk van ‘themapunten’ met elk hun eigen expertise ifv doorverwijzing van hulpvragers Hoog-Molenbeek: - Uitbouw van SIP binnen nieuwe antenne van LDC de VK Voor beide regio’s in deze zone: sociale gids met alle organisaties (Ned., Franst. bico) uit de zone Molenbeek-Koekelberg

9 Zone Brussel Noordwest Opstart van nieuw dienstencentrum in Ganshoren Binnen dit LDC weldra de opstart van een SIP Samenwerkingsverband tussen het LDC en CAW Mozaïek voor de bemanning van het SIP Zonaal welzijnsoverleg over de gemeentegrenzen met organisaties uit zowel Ganshoren, SAB als Jette

10 Blauwdruk Sociaal Infopunt Model en procesverloop

11 SIP = een model Het SIP is één mogelijk model om de doelen - Toegankelijkheid voor hulpvragers verhogen - Informatieverstrekking en ondersteuning aan hulpverleners - Netwerking en afstemming tussen diensten - Participatie van de gebruiker van het LSB te realiseren.

12 SIP-model bundelt alle opdrachten Het SIP bundelt alle opdrachten van het LSB in één zichtbare dienst die instaat : voor onthaal en oriëntatie van hulpvragers, voor ondersteuning en informatie aan hulpverleners, voor coördinatie van netwerking en van participatie.

13 Procesverloop : experiment Chambéry Vooronderzoek Nood aan kennis van aanbod en rechten - zowel bij inwoners (analyse van gebruikersbevraging) - als bij hulpverleners (analyse interviews) Conclusie: Gefaseerde uitbouw van een SIP: 1) Onthaal hulpvrager (2007) 2) Netwerking (2008) 3) Tevredenheidsbevraging (2008) 4) Back-office voor hulpverlener (2009)

14 Procesverloop Onderhandelingsfase - overlegronde: projectvoorstel / aftoetsen engagement - locatiebepaling: criteria (o.a. 7 B’s) - personeelsinzet SIP: kernpartners stellen x VTE vrij - samenwerkingsconvenant: akkoord over blauwdruk

15 Blauwdruk Sociaal Infopunt 1) Toegankelijkheid: 7 B’s 2) Aanbod 3) Professionaliteit 4) Organisatiestructuur

16 Blauwdruk Sociaal Infopunt Toegankelijkheid 1) Bekend 2) Bereikbaar 3) Beschikbaar 4) Betaalbaar 5) Begrijpbaar 6) Betrouwbaar 7) Begripvol

17 Blauwdruk Sociaal Infopunt Aanbod Onthaal en oriëntatie van alle hulpvragen Vraaguitklaring - Indien we zelf de vraag kunnen beantwoorden, dan wordt dit opgenomen. - Indien gespecialiseerde hulp/zorg/begeleiding nodig is, wordt naar de juiste dienst doorverwezen.

18 Blauwdruk Sociaal Infopunt Professionaliteit - Permanentie in duo - Minstens één van de twee is maatschappelijk werker - Kruisbestuiving van elkaars expertise (onthaal en oriëntatie   doelgroep en buurt) - Onthaalopleiding - Kennis Soka (werkbezoeken, …) - Inoefenen onthaalmethodiek (via stages, vorming, …) - Cliëntregistratie en –tevredenheidsmeting

19 Blauwdruk Sociaal Infopunt Organisatiestructuur - SIP heeft geen aparte juridische structuur. - Het is wel onafhankelijk en op zichzelf staand. - Organigram - Teamoverleg: onthaalmedewerkers - Dagelijks beheer: teamverantwoordelijke en zone-coördinator - Beheercomité: directies van de kernpartners en dagelijks beheer

20 Procesverloop Voorbereidingsfase - Infrastructuurwerken en inrichting - Teambuilding en onthaalopleiding starten - Ontwikkeling instrumenten: - zonale soka, registratiesysteem, flyer SIP, doorverwijskaarten, … Uitvoering: zone-coördinator Sturing: beheercomité

21 Procesverloop Opstartfase - Bekendmaking - Opening - Eerste halfjaar = regelmatige bijsturing

22 Verdere gefaseerde uitbouw SIP 1) Netwerking (2008) - Zonaal welzijnsoverleg - Aansluiten bij gemeentelijk overleg 2) Tevredenheidsbevraging (2008) 3) Back-office voor hulpverlener (2009) - Ontwikkeling in samenwerkingsverband tussen zonale en regionaal gespecialiseerde diensten - Brussel Sociaal Online (tweetalige sociale gids)

23 SIP Chambéry: cliëntregistratie - 85 hulpvragen - Zeer divers: - thuiszorg, huisvesting, tewerkstelling, taallessen, kinderopvang, juridische vragen, mensen zonder papieren, financiële problemen, … - Aanmelding: - vooral via Chambéry - andere diensten beginnen door te verwijzen - Aangeboden hulp: - advies, informatie en doorverwijzing

24 SIP Chambéry: evaluatie Groeipijnen - Structureel probleem van personeelstekort - Kwaliteit van het onthaal en de teamdynamiek lijdt hieronder Positieve punten - Kruisbestuiving van expertise, methoden, ervaringen: dit zorgt voor een versterking van het netwerk en een verhoging van de competenties van het eigen personeel - Cliënteel keert terug, mond-aan-mond reclame

25 Toekomstperspectief

26 Eerste aanzetten in 2007 - Schaarbeek – Sint Joost Ten Node - Vooronderzoek en onderhandelingsfase - Resultaat: - Nood aan informatie-uitwisseling en overleg - Staan achter visie SIP - Inbedding in het gemeenschapscentrum -  organisatorische problemen: mankracht…!

27 Eerste aanzetten in 2007 - Anderlecht - Vooronderzoek: eerste verkennende gesprekken - Brussel zuid – zuid oost - Vooronderzoek: eindrapport 30 november 2007 - Eerste analyse wijst op een nood aan - Een diverser aanbod aan hulpverleningsvormen - Info-uitwisseling - Overleg - SIP …?

28 Ambitie van het LSB hangt af van: - Visie VGC - Subsidie VGC / Vlaamse Overheid - SIP-onthaalmedewerkers: onthaal en oriëntering - Zone-coördinatoren: informatie en netwerking - Engagementen werkveld - Eerstelijnsdiensten i.f.v. SIP-onthaal - BWR i.f.v. back-office en netwerking

29 Beleidsontwikkelingen - Onthaalfunctie gemeenschapscentra - Sterkere nadruk op welzijn - Territoriale parallelen met woonzorgzones - VGC – stedenfonds II - 2 vte zone-coördinatoren - Maar geen financiering onthaalmedewerkers - Dit zet hypotheek op uitbouw van 9 SIP’s

30 Consequentie - Eén SIP per zone…? - Afhankelijk van de draagkracht van de kernpartners (centra algemeen welzijnswerk, gemeenschapscentra buurtwerkingen) - Focus op zonaal welzijnsoverleg - Informatie-uitwisseling - Afstemming van het aanbod i.f.v. doorverwijzing van cliënten - Inspelen op noden en behoeften - Stimuleren samenwerkingsverbanden - Focus op informatieverstrekking via - Brussel Sociaal Online (i.s.m. CMDC en CIBG) - Introductiedagen, werkbezoeken, … - Ontwikkeling model back-office


Download ppt "LOKAAL SOCIAAL BELEID BRUSSEL Situering Experimentprojecten Blauwdruk Sociaal Infopunt Toekomstperspectief."

Verwante presentaties


Ads door Google