De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Agenda  IAS 1 en context  Project verbetering van de standaarden (Mei 2002)  Reporting performance  Gevalstudies  Gevolgen  XBRL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Agenda  IAS 1 en context  Project verbetering van de standaarden (Mei 2002)  Reporting performance  Gevalstudies  Gevolgen  XBRL."— Transcript van de presentatie:

1 1 Agenda  IAS 1 en context  Project verbetering van de standaarden (Mei 2002)  Reporting performance  Gevalstudies  Gevolgen  XBRL

2 2 IAS 1 context  SIC 8 : IBR seminarie 14 november 2002  SIC 18 :Wanneer een standaard een keuze laat, moet deze toegepast worden op een coherente en consistente manier.  SIC 29 : Concessies : specifieke SIC

3 3 IAS 1 context  Andere IAS behandelen eveneens de voorstelling van jaarrekeningen: –Conceptueel kader (Framework) –IAS 7 : Kasstroomstaten –IAS 24 : Verbonden partijen –IAS 30 : Jaarrekeningen van banken en soortgelijke financiële instellingen –IAS 32 : Financiële Instrumenten: Toelichting en Presentatie –En andere IAS  Elke IAS bevat ook vermeldingen ivm specieke presentatievereisten voor bepaalde elementen (vb : IAS 12 : Voorstelling van uitgestelde belastingen)

4 4 IAS 1 context  Goedgekeurd in juli 1997, van toepassing sinds 1 juli 1998  Zal vervangen worden door het project « Reporting performance »; dit project wordt gepubliceerd tijdens eerste trimester 2003 en normaal goedgekeurd tijdens tweede semester 2003  Deze planning loopt gelijk met de herziening van IAS 30 : jaarrekeningen voor banken en soortgelijke financiële instellingen

5 5 IAS 1 : analyse  Objectief van de standaard: –Legt de basisprincipes voor de presentatie van jaarrekeningen vast –Van toepassing op alle ondernemingen die hun jaarrekening publiceren in overeenstemming met IFRS –Bedoeling is de vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen te verhogen Met jaarrekeningen uit het verleden Met jaarrekeningen van andere ondernemingen –De standaard geeft dus een idee over de structuur van de jaarrekening en minimale bepalingen over de inhoud

6 6 IAS 1 : analyse  Toepassingsgebied : –Van toepassing op de jaarrekening voor algemene doeleinden (zowel statutair als geconsolideerd) en is gericht op de algemene informatiebehoeften van de gebruikers –Voor alle ondernemingen, inclusief banken en verzekeringen –Slechts gedeeltelijk van toepassing op tussentijdse financiële rapportering (IAS 34) –Alle vennootschappen met winstoogmerk

7 7 IAS 1 : analyse  De objectieven van een jaarrekening –Informatie verschaffen over: de financiële positie, de prestaties, en kasstromen van een onderneming die waardevol is voor een uiteenlopende groep gebruikers bij het nemen van economische beslissingen  Weergave van de resultaten van het beheer van de middelen die aan het management werden toevertrouwd  Helpt de gebruikers om toekomstige kasstromen te voorzien, en op welke termijn

8 8 IAS 1 : analyse  Een volledige jaarrekening bevat volgende componenten: –een balans –een resultatenrekening –een verklaring die alle wijzigingen in het eigen vermogen, eventueel met uitzondering van kapitaaltransacties en uitkeringen aan kapitaalverstrekkers, weergeeft –een kasstromenstaat –de waarderingsregels en een toelichting

9 9 IAS 1 : analyse  De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van de financiële positie, de financiële prestaties en de kasstromen van de onderneming –De juiste toepassing van de IAS standaarden, met bijkomende toelichting waar nodig, volbrengt dit nagenoeg altijd  Verkeerde boekhoudkundige verwerkingen worden niet goed gemaakt door vermelding van de gebruikte methode, noch door toelichting of verklaring ervan  Jaarrekeningen die in overeenstemming zijn met IAS moeten hiervan melding maken –Elke standaard en SIC interpretatie moet gevolgd zijn

10 10 IAS 1 : analyse  In zeer uitzonderlijke gevallen waarbij toepassing van IFRS misleidend zou zijn, en een afwijking nodig is om een getrouw beeld te geven, moet worden toegelicht: –dat het management geconcludeerd heeft dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft –dat het IAS heeft toegepast met uitzondering van de afwijking van een standaard teneinde een getrouw beeld te geven, met vermelding van : de standaard waarvan afgeweken is de aard van de afwijking, en wat de standaard normaal vereist waarom het volgen van de standaard misleidend zou zijn, en de methode die gebruikt werd –de impact van de afwijking op de jaarrekening

11 11 IAS 1 : analyse  Het management moet waarderingsregels identificeren en toepassen die in overeenstemming zijn met elke IAS en SIC interpretatie en ze consistent toepassen (SIC 18)  Wanneer er geen specifieke vereiste van toepassing is, moet het management waarderingsregels ontwikkelen zodanig dat de gepresenteerde informatie : –relevant is voor de behoeften bij het nemen van beslissingen door gebruikers –betrouwbaar is, zodat de jaarrekening : een getrouw beeld geeft van het resultaat en de financiële positie van de onderneming de economische realiteit weergeeft en niet alleen maar de juridische vorm van de transactie neutraal is, wat betekent, vrij van vooringenomenheid voorzichtig is, en volledig is in alle belangrijke aspecten

12 12 IAS 1 : analyse  Bij ontbreken van IAS of SIC: –Zich baseren op de definities en de beschikbare criteria in het framework –Identificeren van gelijkaardige IAS en SIC –Evalueren van de uitgangspunten van andere standaard-setters en bekijken van de in praktijk geldende ‘regel’ in de sector

13 13 IAS 1 : analyse  Jaarrekeningen worden opgesteld in de veronderstelling van continuïteit tenzij het management de intentie heeft om de onderneming te liquideren of te stoppen met de activiteiten, of niet kan beletten dat dit zal plaatsvinden  Elke belangrijke onzekerheid omtrent de continuïteit van een onderneming moet worden toegelicht  Wanneer wordt afgeweken van het continuïteitsbeginsel, moet worden toegelicht : –dit feit –de alternatieve waarderingsbasis die gebruikt is, en –waarom de continuïteit niet kan gehandhaafd blijven

14 14 IAS 1 : analyse  Een onderneming moet haar jaarrekening (uitgezonderd de kasstromenstaat) opstellen volgens de periodetoerekening basis (“accrual basis”)  De presentatie en classificatie van informatie moet consistent blijven van periode tot periode, behalve wanneer : –Een belangrijke wijziging in de aard van de activiteiten, of wanneer een nazicht van de presentatie van de jaarrekening aantoont dat een wijziging een betere presentatie zou geven, of –Een wijziging vereist is door een nieuwe IAS of SIC interpretatie

15 15 IAS 1 : analyse  Materialiteit en aggregatie –Elk materieel element moet afzonderlijk voorgesteld worden in de jaarrekening Informatie is ‘materieel’ indien de niet-vermelding ervan een invloed kan hebben op de economische beslissing van de gebruiker, genomen op basis van de jaarrekening –Immateriële bedragen dienen geaggregeerd te worden met bedragen van dezelfde soort of functie en worden dus niet afzonderlijk gerapporteerd

16 16 IAS 1 : analyse  Compensatie : –Activa en passiva mogen niet met elkaar worden gecompenseerd tenzij dit vereist of toegestaan is door een IAS –Elementen van opbrengsten en kosten moeten met elkaar worden gecompenseerd, enkel en alleen als: een IAS het verplicht of toelaat, of meerwaarden, minderwaarden en aanverwante kosten voortvloeiend uit dezelfde of gelijkaardige transacties en gebeurtenissen die niet belangrijk zijn –Het ‘netten’ van brutowaarden met waarde- verminderingen of afschrijvingen is geen compensatie

17 17 IAS 1 : analyse  Compensatie : voorbeelden –Meerwaarden op de verkoop van activa compenseren met de gerelateerde kosten: meerwaarden op de verkoop van effecten,… –Terugbetaalde uitgaven volgens contractuele verbintenissen met derden: onderaanneming, doorfacturatie van kosten,… –Uitzonderlijke elementen worden netto voorgesteld (zonder minderheidsbelang en uitgestelde belasting). De bruto bedragen worden wel vermeld in de bijlage.

18 18 IAS 1 : analyse  Vergelijkende informatie –Moet voor de voorgaande periode worden opgenomen voor alle cijfermatige informatie in de jaarrekening, tenzij een IAS anders toelaat of voorschrijft –moet worden aangepast teneinde vergelijkbaar te blijven, wanneer er wijzigingen zijn in de presentatie of classificatie van elementen in de huidige periode, en details van de wijzigingen moeten worden toegelicht  Beschrijvende informatie –Moet opgenomen worden indien ze relevant is om een begrip te krijgen van de jaarrekening van de huidige periode

19 19 IAS 1 : Structuur en inhoud  De jaarrekening dient duidelijk geïdentificeerd en onderscheiden te worden van andere informatie die gepubliceerd wordt in éénzelfde document  Elk element van de jaarrekening moet duidelijk worden geïdentificeerd. Bijkomend moet het volgende worden weergegeven : –de naam van de onderneming die rapporteert –of het om een enkelvoudige dan wel geconsolideerde jaarrekening gaat –de balansdatum of periode waarop de informatie in de jaarrekening betrekking heeft –de munt van rapportering –het gebruikte precisieniveau bij de voorstelling van de cijfers (eenheden, duizenden,..)

20 20 IAS 1 : Structuur en inhoud Publicatie  De rekeningen moeten minstens jaarlijks opgesteld worden  Wanneer de balansdatum wijzigt en de jaarrekening betrekking heeft op een langere of kortere periode dan één jaar, moet de onderneming melding maken van : –de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft –de reden waarom een periode gebruikt wordt die afwijkt van één jaar, en –het feit dat de vergelijkende cijfers voor de resultatenrekening, wijzigingen in het eigen vermogen, kasstromen en de betreffende toelichtingen niet vergelijkbaar zijn

21 21 IAS 1 : Structuur en inhoud  Het gebruikte balansformaat moet een weergave zijn van: –vlottende en vaste activa en passiva op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar als afzonderlijke rubrieken, of –Activa en passiva in het algemeen gerangschikt op basis van hun liquiditeitsgraad  In elk van bovenstaande gevallen moet voor elk element dat vlottende en vaste/meer dan één jaar bedragen omvat, worden toegelicht elk bedrag dat verwacht wordt ontvangen of betaald te worden na meer dan twaalf maanden

22 22 IAS 1 : Structuur en inhoud  Bedrijfscyclus : Periode tussen de verwerving van grondstoffen voor de exploitatie en hun realisatie onder de vorm van geldelijke middelen of gelijkaardig

23 23 IAS 1 : Structuur en inhoud  Vlottende Activa : –deze die men verwacht te realiseren in, of aangehouden voor verkoop of consumptie in, de normale loop van de operationele cyclus van een onderneming –deze die men voornamelijk aanhoudt ter verhandeling of op korte termijn en die men verwacht te realiseren binnen twaalf maanden na de afsluitdatum, of –liquide middelen en geldbeleggingen waarvoor het gebruik niet beperkt is –alle andere activa worden gerubriceerd als vaste activa

24 24 IAS 1 : Structuur en inhoud :  Schulden op ten hoogste één jaar worden gedefinieerd als : –Deze die men verwacht te voldoen binnen de normale loop van de operationele cyclus van een onderneming, of –Deze die men verwacht af te handelen binnen twaalf maanden na afsluiting Alle andere schulden moeten gerubriceerd worden als “op meer dan één jaar”

25 25 IAS 1 : Structuur en inhoud Herfinanciering van lange termijn schulden  Een onderneming gaat door met de presentatie van interestdragende lange termijn schulden als “op meer dan één jaar”, zelfs wanneer deze afgelost dienen te worden binnen een jaar na afsluitdatum indien: –de oorspronkelijke termijn langer was dan één jaar –de onderneming de intentie heeft om de verplichting te herfinancieren op lange termijn, en –de intentie ondersteund is door een overeenkomst tot herfinanciering, of herschikking van de terugbetalingen, die afgesloten werd vooraleer de jaarrekening goedgekeurd werd ter publicatie

26 26 IAS 1 : Structuur en inhoud  Niet vlottende passiva : bijzondere gevallen: Bepaalde leningovereenkomsten voorzien de vervroegde terugbetaling wanneer bepaalde condities niet zijn vervuld (ratios,…) Het passief is dan geklasseerd als niet vlottend indien: de lener zich ertoe verbindt om de terugbetaling van de lening niet te eisen voor de goedkeuring van de jaarrekeningde lener zich ertoe verbindt om de terugbetaling van de lening niet te eisen voor de goedkeuring van de jaarrekening het waarschijnlijk is dat verdere nalatigheden zich niet zullen voordoen binnen de 12 maanden volgende op de afsluitdatumhet waarschijnlijk is dat verdere nalatigheden zich niet zullen voordoen binnen de 12 maanden volgende op de afsluitdatum

27 27 IAS 1 : Structuur en inhoud Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Deelnemingen gewaardeerd op basis van de vermogensmutatiemethode Voorraden Handels- en andere vorderingen Liquide middelen en geldbeleggingen Andere financiële activa Handels- en andere schulden Belastingschulden en –activa overeenkomstig IAS 12 (Belastingen) Voorzieningen Schulden op meer dan één jaar die interesten met zich meebrengen Minderheidsbelangen, en Kapitaal en reserves Minimaal vereiste balansrubrieken

28 28 IAS 1 : Structuur en inhoud  Presentatie : –Wanneer een standaard het vereist of indien nodig, worden : In de balans extra rubrieken voorzienIn de balans extra rubrieken voorzien Sub-totalen toegevoegdSub-totalen toegevoegd –De norm voorziet niets inzake formaat of presentatie –De materiële vaste activa en passiva gewaardeerd aan verschillende waarderingsregels, worden in afzonderlijke rubrieken voorgesteld.

29 29 IAS 1 : Structuur en inhoud  Presentatie - in de balans of in de bijlage: –Hangt af van de bepalingen van andere internationale boekhoudnormen –Het niveau van onderverdeling hangt af van de grootte, de aard en de functie van de bedragen. –De bedragen te betalen of te ontvangen van de moedermaatschappij, dochters, de verbonden ondernemingen en andere verbonden partijen moeten indien nodig apart voorgesteld worden. –Voor elke soort aandelen wordt informatie gegeven in de balans of in de bijlage (IAS 1 §74 )

30 30 IAS 1 : Structuur en inhoud –Voor elke groep van aandelen moet het volgende worden toegelicht : het aantal toegestane aandelen het aantal uitgegeven en volledig volstorte aandelen, en uitgegeven maar niet volledig volstorte aandelen de nominale waarde per aandeel, of het feit dat de aandelen geen nominale waarde hebben een reconciliatie van het aantal uitstaande aandelen bij begin en einde van het boekjaar de rechten, voorrechten en beperkingen die ze hebben, inclusief de beperking op de uitkering van dividenden en de terugbetaling van kapitaal aandelen van de onderneming aangehouden door de onderneming zelf of door dochters of verbonden ondernemingen, en aandelen gereserveerd voor uitgifte van opties en verkoopcontracten; inclusief de voorwaarden en de bedragen

31 31 IAS 1 : Structuur en inhoud  Andere toelichtingen met betrekking tot het eigen vermogen: Een beschrijving van de aard en het doel van elke reserve binnen het eigen vermogen Het bedrag aan dividenden dat voorgesteld of beslist werd om uit te keren na balansdatum, maar voor de jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie, en Het bedrag van elk cumulatief preferent, niet erkend dividend

32 32 IAS 1 : Structuur en inhoud :  Minimaal vereiste rubrieken in de resultatenrekening : a.Bedrijfsopbrengsten b.Operationeel resultaat c.Financiële kosten d.Aandeel in het resultaat van verbonden ondernemingen en tijdelijke verenigingen (joint ventures) geboekt overeenkomstig de vermogensmutatie methode e.Belastingen f.Buitengewone elementen g.Minderheidsbelangen, en h.Resultaat van het boekjaar

33 33 IAS 1 : Structuur en inhoud  Presentatie : –Wanneer een standaard het vereist of indien nodig, worden : extra rubrieken voorzienextra rubrieken voorzien sub-totalen toegevoegdsub-totalen toegevoegd –De rubricering houdt rekening met de activiteiten van de onderneming en hun graad van stabiliteit, het risicio en de voorzienbaarheid teneinde: performantie beter te begrijpenperformantie beter te begrijpen te helpen de toekomstige resultaten beter te evaluerente helpen de toekomstige resultaten beter te evalueren

34 34 IAS 1 : Structuur en inhoud  Presentatie in de resultatenrekening of in bijlage: –Een analyse van de kosten per aard of per functie (bestemming) –De rubricering houdt rekening met de activiteiten van de onderneming en hun graad van stabiliteit, het risicio en de voorzienbaarheid –De presentatie gebeurt volgens één van de twee methoden

35 35 IAS 1 : Structuur en inhoud Resultaat per aard -Opbrengsten uit gewone bedrijfsactiviteit -Andere operationele opbrengsten -Voorraadwijzigingen van afgewerkte produkten en werken in uitvoering -Grondstoffen, aankoop van materialen -Personeelskosten -Afschrijvingen -Andere operationele kosten -Totaal van de operationele kosten Operationeel resultaat Resultaat per functie -Opbrengsten uit gewone bedrijfsactiviteit Verkoopkosten -Bruto marge -Andere operationele opbrengsten -Handelskosten -Administratieve kosten -Andere operationele kosten Operationeel resultaat

36 36 IAS 1 : Structuur en inhoud Opmerkingen : –De variatie in werken in uitvoering en afgewerkte produkten vertegenwoordigen een aanpassing van de produktiekosten. De presentatie mag niet laten geloven dat deze bedragen opbrengsten vertegenwoordigen. –De presentatie volgens functie kan gebruiksvriendelijker lijken, maar de toewijzing aan de verschillende functies is arbitrair en vergemakkelijkt de vergelijkingen tussen de ondernemingen niet –Ondernemingen die hun kosten per functie klasseren moeten bijkomende informatie leveren per aard, waaronder de afschrijvingen en de personeelskosten –De balans wordt gepresenteerd voor winstverdeling, maar de onderneming moet ofwel in de resultatenrekening, ofwel in de bijlage het bedrag van het dividend per aandeel vermelden

37 37 IAS 1 : Structuur en inhoud  Staat van wijzigingen in het eigen vermogen  Deze moet omvatten : –Het resultaat van de periode –Elk item van opbrengsten en kosten, winst of verlies dat direct erkend werd in het eigen vermogen en hun totaal –Het cumulatief effect van wijzigingen in de waarderingsregels en de verbetering van fundamentele fouten, overeenkomstig de voorkeur verwerking zoals beschreven in IAS 8

38 38 IAS 1 : Structuur en inhoud  De Staat mag tevens bevatten: –Kapitaaltransacties met de aandeelhouders en uitkeringen aan eigenaars –Het saldo van het overgedragen resultaat in het begin van de periode en op balansdatum, en de wijzigingen tijdens de periode, en –Een aansluiting tussen de boekwaarde van elke rubriek van het aandelenkapitaal, de uitgiftepremies en elke reserve in het begin en op het einde van de periode, met een afzonderlijke toelichting van elke beweging

39 39 IAS 1 : Structuur en inhoud  Kasstroomtabel : –Zie standaard IAS 7 –De onderneming moet de verschillende componenten van cash en cash equivalenten op de balans reconcilieren met de bedragen in de kasstroomtabel (IAS 7 §45)

40 40 IAS 1 : Structuur en inhoud  De toelichting bij de jaarrekening moet: –Informatie meedelen over het uitgangspunt bij de opstelling van de jaarrekening, alsook de waarderingsregels die geselecteerd en toegepast zijn voor belangrijke transacties en gebeurtenissen –De informatie omvatten die vereist is door IAS en die nergens anders in de jaarrekening vermeld wordt, en –Bijkomende informatie verschaffen die niet vermeld is in de verschillende componenten van de jaarrekening, maar die noodzakelijk is voor een getrouw beeld

41 41 IAS 1 : Structuur en inhoud  Elke rubriek van de balans, resultatenrekening en kasstroomtabel moet verwijzen naar de corresponderende informatie in de bijlage weergegeven.  Deze bijlagen bevatten een beschrijving en een gedetailleerde analyse van de bedragen in de financiële staten

42 42 IAS 1 : Structuur en inhoud  Presentatie voorstel in IAS 1 § 94 : –Vermelding dat men IFRS conform is, –Vermelden van de waarderingsregels en gebruikte boekhoudprincipes –Bijkomende informatie voor de elementen voorgesteld in elk van de financiële staten –Andere informatie: Buiten balans verrichtingen, andere financiële informatie Niet-finaniële informatie

43 43 IAS 1 : Structuur en inhoud  Het deel van de toelichting waarin de waarderingsregels zijn opgenomen, moet het volgende beschrijven : –De waarderingsbasis (of basissen) die gebruikt is bij het opstellen van de jaarrekening, en –Elke specifieke waarderingsregel die noodzakelijk is voor een goed begrip van de jaarrekening

44 44 IAS 1 : Structuur en inhoud –erkenning opbrengsten –consolidatieprincipes, inclusief dochters en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat –fusies en acquisities –joint ventures –erkenning en afschrijving van materiële en immateriële activa –kapitalisatie van interesten –bestellingen in uitvoering –onroerend goed –financiële instrumenten en beleggingen –leasing –kosten van onderzoek en ontwikkeling –voorraden –belastingen, inclusief uitgestelde belastingen –voorzieningen –pensioen en aanverwante kosten –omrekening van vreemde valuta en indekking –definitie van bedrijfs- en geografische segmenten en de allocatie van kosten –definitie van liquide middelen en geldbeleggingen –inflatieboekhouden –overheidssubsidies Voorbeelden van toe te lichten waarderingsregels

45 45 Verbetering van de bestaande normen Improvements Project

46 46 Verbetering van de bestaande normen  Project begonnen Lente 2001  Exposure draft gepubliceerd in mei 2002, commentaren voor 16/09/2002  12 normen zullen herbekeken worden, waaronder IAS 1  Doel : –Supprimeren van bepaalde opties, –Elimineren van bepaalde inconsistenties tussen de normen –Leveren van bijkomende informatie

47 47 Verbetering van de bestaande normen Belangrijkste wijzigingen: 1.§ 13 – 16 : Wanneer de directie van de onderneming besluit dat het naleven van een IAS of SIC danig misleidend is, rekening houdend met het objectief van de financiële staten hernomen in IAS 1 –dan past de onderneming deze afwijking toe, als de wettelijke context een afwijking eist of toelaat (§ 14) –dan past de onderneming deze afwijking niet toe, als de wettelijke context geen afwijking toelaat (§ 15)

48 48 Verbetering van de bestaande normen Belangrijkste wijzigingen : 2.De notie “impracticability” wordt vervangen door “causing undue costs and efforts” 3.De voorstelling van de balans volgens liquiditeit kan enkel gebruikt worden als deze voorstelling meer relevante en betrouwbare informatie verstrekt

49 49 Verbetering van de bestaande normen Belangrijkste wijzigingen : 4.§ 63 : Een lange termijn schuld terugbetaalbaar binnen de 12 maanden moet als korte termijn schuld geklasseerd worden, zelfs indien er een verbintenis tot lange termijn herfinanciering (meer dan 1 jaar) bestaat na afsluitdatum en voor de goedkeuring van de jaarrekening. 5.§ 65 : idem indien de voorwaarden die een lening onmiddellijk terugbetaalbaar maken niet gerespecteerd worden.

50 50 Verbetering van de bestaande normen Belangrijkste wijzigingen : 6.Eliminatie van een aantal rubrieken  Operationeel resultaat  Buitengewone elementen  Land van vestiging en domicilie, rechtsvorm,  Aantal personeelsleden

51 51 Verbetering van de bestaande normen Belangrijkste wijzigingen : 7.Extra informatie over de beoordeling door het management over de toepassing van de boekhoudprincipes die de grootste impact hebben 8.Voorstellen van de belangrijkste hypotheses en andere elementen betreffende de toekomst, die een impact zouden kunnen hebben op de waarde van de activa en passiva in het komende boekjaar

52 52 Verbetering van de bestaande normen Belangrijkste wijzigingen niet meer opgenomen :  Resultaat van de onder vermogensmutatie opgenomen filialen na belastingen  Minderheidsbelangen worden hernomen in het eigen vermogen  Verdwijnen van de bijlage van IAS 1 die voorbeelden van de jaarrekening weergeeft

53 53 Project “Reporting performance”

54 54 Historiek  In augustus 1999, heeft de G4+1 een voorstel gemaakt dat getiteld is : "Reporting Financial Performance".  Dit dokument behandelt de nood om in de jaarrekening de financiële performantie van een onderneming weer te geven en dit volgens een formaat (standaard) dat begrijpbaar is voor alle gebruikers  Volgens de G4+1 voldoet de resultatenrekening aan dit objectief vanuit een historisch kosten perspectief. Echter, dit is niet meer het geval wanneer de verschillende elementen op de balans aan fair value (getrouwe waarde) gewaardeerd worden.

55 55 Historiek  In oktober 2001 heeft de IASB een draft gepubliceerd «Reporting Recognised Income and Expenses ». Deze draft herneemt grotendeels de voorstellen van de G4+1  Er werd een alternatief (voorstel C) weerhouden (operationeel en financieel) en FRED 22  Planning : Exposure Draft eerste trimester 2003 en IFRS voor einde 2003  Dit project wordt uitgevoerd samen met de ASB van de UK. De UK ASB heeft ook het project FRED 22 over Reporting Performance gepubliceerd.  Dit project heeft dezelfde planning als het verbeteringsproject van IAS 30, informatie in de jaarrekeningen van banken en soortgelijke financiële instellingen

56 56 Historiek  De belangrijkste voorstellen van de G4+1: –Een afzonderlijke staat om de financiële performantie voor te stellen –Deze staat moet in 3 delen verdeeld worden: Resultaat van de operationele activiteiten Resultaat van de financiële activiteiten Winst en verlies: andere –Geen « recycling » (cfr infra) –Supprimeren van de buitengewone elementen. De buitengewone of abnormale elementen worden voorgesteld in een aparte kost en opbrengst rubriek –De resultaten van de ‘discontinuing operations’ (beëindiging van de bedrijfsactiviteiten) worden afzonderlijk voorgesteld –De wijzigingen in de waarderingsregels worden retrospectief voorgesteld

57 57 Problematiek  Hoe moet men de financiële performantie van een onderneming voorstellen?  Is de performantie van een onderneming een gevolg van de variaties in activa en passiva en niet van transacties met de aandeelhouders?  Kan de financiële performantie in één enkele staat voorgesteld worden of kunnen verschillende staten gebruikt worden?  Welke rubrieken dienen opgenomen worden in deze staat of staten?  Moet men aan de gebruiker van de jaarrekening de activa en passiva elementen geboekt aan fair value van deze staat (staten) verduidelijken?

58 58 Objectief en toepassingsgebied van de IASB  « de financiële performantie is belangrijk voor de gebruikers van de jaarrekening »  Het toenemend belang van ‘fair value’ maakt dat de traditionele resultatenrekening niet meer volledig beantwoord aan de presentatiebehoeften van financiële informatie  De IASB stelt voor om slechts één staat te gebruiken om de financiële performantie weer te geven: de SRIE (Statement of Recognised Income and Expenses) of « Performance Statement »  Toepassingsgebied: Alle ondernemingen –Groepen en vennootschappen –De banken, verzekeringsmaatschappijen, immobiliën maatschappijen en landbouwbedrijven alsook andere.

59 59 Uitzonderingen  De niet financiële metingen van de performantie worden niet behandeld (vb. Kwantitatieve gegevens in bepaalde referentiedokumenten, interne indicatoren…)  De gebruikte methodolgie herwerkt niet de indicatoren gebruikt door de financiële analysten (EBITDA, Free Cash Flow…)  Het gaat over een ‘standaard formaat’ (presentatie) die geen enkele nauwkeurigheid verschaft betreffende de metingstechnieken van de performantie

60 60 Link met de IAS framework  De performantie is een element van de financiële staten.  Deze informatie laat toe om economische beslissingen te nemen.  De opbrengsten en kosten zijn voorgesteld naargelang hun aard.  Deze informatie moet toelaten om te anticiperen op mogelijke veranderingen in de economische realiteit

61 61 SRIE  De SRIE maakt deel uit van de jaarrekening  Deze moet de impact van de variaties in het eigen vermogen van de periode bevatten (andere dan deze uit kapitaaltransacties)  De kapitaaltransacties bevatten de uitgiftes, terugbetalingen, alsook de uitkeringen.

62 62 Principes van opmaak 1.Onderscheid tussen rendement op het gebruikt kaptiaal en rendement op eigen vermogen, 2.De elementen moeten enkel bruto vermeld worden wanneer ze weinig informatie geven over toekomstige opbrengsten. 3.De kosten en opbrengsten voortvloeiend uit de herschatting (herwaardering) van de activa en passiva worden apart voorgesteld. 4.De kosten en opbrengsten gerelateerd aan de veranderingen in waarde veroorzaakt in een andere periode worden geïdentificeerd 5.Een voorgeschreven formaat wordt gebruikt en laat niet toe subtotalen te gebruiken 6.De SRIE zal een voorstelling volgens functie zijn, met een mogelijkheid om op te splitsen volgens aard (IAS Update Mei 2005)

63 63 Formaat Kolom 1 (Aktiviteit) Kolom 2 (aanpassingen) Totaal OperationeelxxXxXxx FinancieelxxXxXxx Andere ? (niet opgenomen in het document 08/02) xx Xxx xx Xxx

64 64 Formaat - Voorbeelden PENSIOENENKolom 1 (aktiviteit) Kolom 2 (Aanpassingen) Totaal Operationeel Kosten van de geleverde diensten Actuariële winst en verlies Financieel Interest kosten en verwacht rendement Actuariële winst en verlies gerelateerd aan het rendement van de activa en de verdisconteringsvoet Materiële Vaste Activa AfschrijvingenHerwaardering, waardeverminderingen en resultaat op verkopen AFS Interest kosten en opbrengsten volgens IAS 39 Andere kosten en opbrengsten

65 65 Behandeling van bepaalde speciale gevallen Gebaseerd op het document van Sept. 2001  Variaties in wisselkoersverschillen (IAS 21)  Beëindiging van bedrijfsactiviteiten (IAS 35)  Inkomstenbelastingen (IAS 12)  Kasstroomstaten (IAS 07)

66 66 Link met andere IAS normen  De werkgroep verwacht dat een bepaald aantal normen zal herbekeken worden bij de toepassing van dit project. Namelijk, IAS 1, IAS 7, IAS 19, IAS 21, IAS 33, IAS 39 et IAS 40. Afwachtende houding betreffende andere normen waarover niet gesproken werd –IAS 20 (Overheidssubsidies) –IAS 14 (Verslaggeving per bedrijfsonderdeel)

67 67 De gevolgen van wisselkoersschommelingen  Huidig standpunt –IAS 21 bepaalt dat de wisselkoersverschillen met betrekking tot een netto investering in een buitenlandse entiteit opgenomen moeten worden in het eigen vermogen tot op de datum van vervreemding van de investering  Standpunt van de IASB –De werkgroep is van oordeel dat de wisselkoersverschillen met betrekking tot een buitenlandse entiteit erkend moeten worden als een onderdeel van het resultaat omdat ze niet representatief zijn voor transacties op het kapitaal.

68 68 Beëindiging van Bedrijfsactiviteiten  Huidig standpunt –IAS 35 bepaalt dat de opbrengsten en de kosten die toe te rekenen zijn aan een beëindigende bedrijfsactiviteit, het bedrag van winst of verlies vóór belastingen op de beëindiging van de bedrijfsactiviteit, en het gevolg van de belasting direct moeten worden opgenomen in de resultatenrekening.  Standpunt van de IASB –Geen fundamenteel verschil –De globale impact wordt in een afzonderlijke lijn voorgesteld, de gedetailleerde informatie wordt opgenomen in de bijlagen (inclusief de impact op de kasstromen)

69 69 Belastingen op het resultaat  De enige opmerking van het IASB is dat er geen reden is om het bedrag van de belastingen te onderscheiden van de verschillende bedrijfsactiviteiten.

70 70 Ongebruikelijke en buitengewone elementen  Principe –De IASB is van oordeel dat er geen reden is om een bijkomend subtotaal te creëren, elk element moet toegewezen worden aan de verschillende bedrijfsactiviteiten in de SRIE.

71 71 Verboden « Recycling »  Wat betekent recycling ? –Het erkennen van een transactie in een bepaalde categorie of een aantal categorieën en vervolgens van mening zijn dat deze toewijzing of classificatie veranderd is. –Voorbeeld: IAS 39, uitgaand van dit principe, zou de verandering in de getrouwe waarde als winst of verlies moeten erkend worden gedurende de periode waarin de wijziging zich voordoet (en niet meer in eigen vermogen vooraleer in het resultaat terecht te komen)

72 72 Staat van wijzigingen van het eigen vermogen  Het voorstel van de IASB: –Er is altijd reden om in een tabel de staat van het eigen vermogen voor te stellen, maar … –Deze stelt enkel de transacties voor tussen de entiteit en de eigenaars van het kapitaal –Dit principe blijft in overeenstemming met IAS 1

73 73 Kasstromenstaat  Over het algemeen zal de structuur van de kasstromen vergelijkbaar zijn met deze van « statement of recognised income and expense. » (SRIE)  Deze voorstelling zal de analyse en leesbaarheid van de gepresenteerde staten verbeteren

74 74 Case study

75 75 Agfa – Gevaert 2001 The consolidated financial statements were authorized for issue by the Board of Directors on March 25,2002.The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the International Accounting Standards (IAS) adopted by the International Accounting Standards Board (IASB) and interpretations issued by the Standing Interpretations Committee of the IASB as in effect at the closing date.They comply,in all material aspects,with the European Union ’s Directives on consolidation of financial statements.

76 76 Bekaert 2001 The Board of Directors of N.V. Bekaert S.A. has decided to propose to the Belgian Banking and Finance Commission to apply valuation and reporting rules that differ in certain aspects from the Belgian Accounting Law but are still in accordance with the regulations of the 7th E.C. Directive. The valuation and reporting rules, for which departures were obtained from the Belgian Banking and Finance Commission in accordance with article 8 of the Royal Decree of 1 September 1996, are based on the standards of the International Accounting Standards Board as previously reported. The consolidated annual Annual accounts in accordance with IFRS have to comply with all regulations of IAS 14 regarding segment reporting. The Board of Directors of the Company is of the opinion that full compliance with IAS 14, whereby segment results are disclosed, would be commercially prejudicial.

77 77 Micronas 2001 The consolidated financial statements of Micronas Group are expressed in CHF. They have been prepared in accordance with International Accounting Standards (IAS) with the exception of the accounting treatment of development costs, which is explained in paragraph “Intangible Assets”, and is in accordance with Swiss GAAP. Prior to 1 October 2000, Micronas Group recognized all research and development costs as expenses in the period in which they were incurred. Effective 1 October 2000, Micronas changed the accounting policy to capitalize development costs as required by IAS 38 if certain criteria are met. This change was applied prospectively which means that the new accounting policy is applied to the events and transactions occurring after the date of the change. The resulting adjustment that relates to prior periods is not reasonably determinable. Accordingly, comparative information has not been restated and amortization costs for 2001 and 2000 do not include any amortization of development costs incurred prior to 1 October 2000.

78 78 AGFA 2001 The production cost of self-constructed assets includes the direct cost of materials, direct manufacturing expenses,appropriate allocations of material and manufacturing overheads,and an appropriate share of the depreciation and write-downs of assets used in construction.It includes the share of expenses for company pension plans and discretionary employee benefits that are attributable to construction. Borrowing costs are not capitalized.

79 79 Bossard Group 2000 Amounts in CHF 1,00020001999 Gross sales536,217339,682 Sales deductions21,72214,593 Cost of goods sold328,446193,407 Gross profit186,049131,682 Personnel expenses105,76675,517 Sales, marketing and administration expenses 21,22414,690 Other operating expenses20,07512,762 EBITDA38,98428,713 Depreciation and amortization14,81510,554 EBIT24,16918,159 Non-recurring income-10,015 Operating profit24,16928,174

80 80 AGFA 2001 Restructuring expenses 45080 Environmental provision 49- Exchange losses 160 Amortization of goodwill 3732 Write-downs of receivables 3534 Provisions 2523 SAP expenses 1219 Other expenses 7170 TOTAL OPERATING EXPENSES 839418

81 81 Vergelijking : pensioenen IAS 19 § 118 et 119 :  De huidige norm preciseert niet dat een onderneming het volgende moet onderscheiden: –§ 118 : het vaste en vlottende gedeelte van de activa en passiva –§ 119 : de service kost, de financiële kost en het verwacht rendement van de activa als aparte elementen van kost en opbrengst GBL 2001  Actuariële verschillen en opgelopen service kosten worden direct in het resultaat opgenomen  De netto last wordt opgenomen onder item “"Remuneration, social security and pension costs" and "Sundry goods and services".

82 82 Pensions : Agfa – Gevaert 2001 To the extent that the net cumulative unrecognized gain or loss exceeds ten percent of the greater of the present value of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets, that excess is recognized in the income statement over the expected average remaining working lives of the employees participating in that plan. The interest portion of interest-bearing provisions primarily comprises the allocation of interest on provisions for personnel commitments, pensions and other post-employment benefits. 20001999 Operating Profit of the year40191 Interest portion of interest bearing provisions (42)(37) Exchange losses(5)(35) Income from hedging transactions(1)34 Miscellaneous non-operating expenses(1)(4) Miscellaneous non-operating income-5 Total non operating result of the year(49)(37)

83 83 Pensions : Interbrew 2001 Increase in liability for defined benefit plans3144 Movement in asset for defined benefit plans– (1 4 ) All actuarial gains and losses exceeding a corridor of 10% of the higher of the fair value of plan assets and the present value of the defined benefit obligations are recognised in the income statement over the average remaining service lives of employees participating in the plan. Net liability at January 16453 Contributions received ( 6 1)(85)(85) Expense recognised in the income statement 3130 Exchange difference 10 (4) Net liability/(asset)at December 3144(6 )

84 84 Gevolgen

85 85 Organisatie  Statutaire rekeningen – in geval dat men niet een dochter is van een gequoteerde groep in Europa: –Geen verandering  Statutaire rekeningen – in geval een dochter van een gequoteerde groep in Europa : –Beslissing : Verdere boekhouding volgens lokale normen, zoals in het verleden, met aanpassingen naar IFRS normen IFRS normen gebruiken als basis, met periodieke aansluiting naar de lokale normen –Creëren van specifieke rekeningen (AFS effecten/HTM/trading herwaarderings reserves, actieve belastingslatenties …) –Aanpassing van de systemen om de nodige informatie te verzamelen (sector, analyse van de rekeningen, marktwaarde van de financiële instrumenten,…)

86 86 Softwares  Voor de boekhoud- en consolidatie software : –Internationale normen, maar geen gestandaardiseerd formaat –Geen gestandaardiseerde bijlage –Geen standaard boekhoudplan –Hoe zal men de coherentie van de financiële staten en de bijlagen verifiëren: handleiding? –Dochters: nood om hun boekhoudsoftware aan te passen alsook het integreren van alle nodige informatie in hun rapportering. –Software bedrijven: hoe zal men de presentatie aanpassen aangezien er geen standaard is, dus geen manier om de ontwikkelingskosten te verdelen? –Reactie van de banken en EC: nieuwe minimum standaard? –Noden van KMO’s: standaard IFRS gezien kostprijs en complexiteit

87 87 XBRL

88 88 XBRL: The eXtensible Business Reporting Language  What it is  Why it matters  Who benefits How it works  An AICPA sponsored open spec for financial reporting information  Transparency and usability of all financial data everywhere  Financial report creators, users, auditors, and software vendors  XML-based Core specification + Taxonomies of different types

89 89 The Benefits of XBRL Benefits for the reporting enterprise Assemble and publish external and internal reports faster, easier, and with lower costs Reduce likelihood of errors Eliminate double work Save time Increase report quality Benefits for the consumer Import data into any analytical tool easily Avoid re-keying and the allied risk of errors Reuse data in any desired format

90 90 Process Benefits: Lowering Financial Reporting Cost Regulatory Filings Web Site Tax Return Trade Filings Printed Financials Accounting System Third Party Information Explanatory Text Today’s external reporting processes –Rework and delay –Ad hoc and non repeatable –No path forward

91 91 Process Benefits: Lowering Financial Reporting Cost Regulatory Filings Web Site Tax Return Trade Filings Printed Financials Accounting System Third Party Information Explanatory Text XBRL Documents  Common interchange format and storage is good information management practice –Reduces redundancies & discrepancies –Repeatable processes using tools –A platform for continuous reporting

92 92 XBRL en IAS  De standaarden ontwikkeld door het IASB en de nationale accounting setters bevatten vooral de principes en de inhoud van de bijlagen en dus niet de presentatie van de jaarrekeningen en andere reportings.  De presenatie maakt deel uit van het project “Reporting Performance”  In verschillende landen is de presentatie de verantwoordelijkheid van de regulator of van de controle organismen  Het IASC werkt samen met de organisatie XBRL aan de ontwikkeling van de IAS taxonomie

93 93 External Financial Reporting Business Operations Internal Financial Reporting Investment and Lending Analysis Processes Participants Auditors Trading Partners Investors Financial Publishers and Data Aggregators Regulators XBRL for G/L Journal Entry Reporting XBRL for EDGAR Filings XBRL for Financial Statements XBRL for Audit Schedules XBRL for Tax Filings XBRL for Business Event Reporting Software Vendors Management Accountants Companies XBRL for Financial Statements XBRL.org Specifications

94 94 Problems XBRL for Financial Reporting aims to address  Ineffective communication to investors –When financial reports are hard to interpret, to analyze and to compare, investors perceive greater investment risk and become more reliant on secondary (perhaps unreliable) sources.  Inefficient aggregation and analysis –Investors, auditors, tax preparers, regulators, and all users of financial information re-enter data. Why?  Inefficient creation of financial statements –Using formats like Word, HTML, Acrobat, etc. means using tools generalized for any document.

95 95 Features of XBRL  A common data format for many software applications and many types of reporting  A shared data item vocabulary always grounded in existing accounting standards  An extensible language that can preserve the uniqueness of any company’s reporting

96 96 What XBRL is not  Not a new Accounting Standard –CFOs still control disclosure, but XBRL allows more effective communication of what is disclosed  Not a Transaction Protocol –XBRL is merely a format to serialize complex, structured financial data: e.g., statements, G/Ls. –Enhances, does not replace, OFX, ebXML, ANSI X.12 Trans Set 821, OMG G/L Spec, EDGAR...

97 97 Benefits of Reporting using XBRL  Strategic : Improves Investor Communication –When financial reports are hard to interpret, to analyze and to compare, investors perceive greater investment risk and become more reliant on secondary (perhaps unreliable) sources.  Process : Lowers Financial Reporting Costs –Today, financial reporting involves many people doing copy-and- paste, reformatting and recreation for different regulators, for PDF, for the web, etc.  Technical : Leverages Web Standards –Freely licensed & XML based to ease interoperability

98 98 Strategic Benefits: Improving Investor Communication  Today, data is hidden –PDF format is typically no better than dead trees –Web page items are not linked to supporting details such as the Notes –Data on web pages is essentially static, with only one format for display –Spreadsheet data from Disclosure, Edgar Online, DataStream, etc. is secondary: delayed, truncated and sometimes even inaccurate  XBRL preserves data –Everything viewed on the computer screen is “live” –Underlying linkages are preserved in XBRL and can support references –Different style sheets and “controls” can sort, expand and collapse, graph, etc. –Companies classify each data item exactly the way they want it classified, and it reaches institutional investors with no delay and no conversion errors.

99 99 Milestones  December 2001 –US SEC EDGAR system accepts but does not require XBRL complaint documents  June 2003 –Companies representing 25% of the world’s market capitalization publish XBRL compliant financials  Undetermined future date –Issue specifications for XBRL compliant tax and administrative filings –Sponsoring organizations, e.g. AICPA have their own milestones

100 100 Your Enterprise Financial Information Flow XBRL Integration Banks Stock Exchanges Government Media, Press & Financial Portals Analysts Benchmark Data Debitors Banks Joint Ventures Subsidiaries The financial supply chain

101 101 XBRL Jurisdiction Reports : August 2002 Formally established XBRL jurisdictions now include Australia, Canada, Germany, International Accounting Standards Board, Japan, Singapore, the United Kingdom and the United States. Additional jurisdictions expected to formally launch in the next year include Belgium, Denmark, Hong Kong, India, Ireland, Netherlands, New Zealand, South Africa, Spain and Taiwan. XBRL interest and activities are increasing in Argentina, Brazil, China, France, Italy, Malaysia, Switzerland and Venezuela.

102 102 Vragen – Antwoorden


Download ppt "1 Agenda  IAS 1 en context  Project verbetering van de standaarden (Mei 2002)  Reporting performance  Gevalstudies  Gevolgen  XBRL."

Verwante presentaties


Ads door Google