De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolbeleid en pastoraal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolbeleid en pastoraal"— Transcript van de presentatie:

1 Schoolbeleid en pastoraal
Advent 2012 Johan Eliat

2 Schoolbeleid en pastoraal
Schoolbeleid >< pastoraal Schoolbeleid ontwikkeld door professionals met een identiteit

3 Schoolbeleid en pastoraal
Kan men een geloofwaardig beleid ontwikkelen/uitvoeren in een katholieke school los van de identiteit van de school en pastorale aandachtspunten/engagement? Speelt de christelijke/katholieke persoonlijkheid (met pastorale dimensie) van een beleidsmaker niet altijd een belangrijke rol in zijn/haar professioneel handelen? En een ‘kleine’ kanttekening: Wat met beleidsmakers in het katholiek onderwijs die niet meer kunnen getuigen van een persoonlijk geloof?

4 Schoolbeleid en pastoraal
Het beleidsvoerend vermogen van een katholieke school wordt uitgedaagd om rekening houdend met de concrete context van de school een pastorale grondslag in het beleid en het dagelijks leven van de school in te bouwen. Is men in staat om in een schoolbeleid de brug te slaan tussen de sacrale en de profane werkelijkheid?

5 Schoolbeleid en pastoraal
Een pastorale grondslag in alle domeinen van het schoolbeleid: Algemeen beleid Pedagogisch-didactisch beleid Personeelsbeleid Logistiek beleid

6 Schoolpastoraal Vanuit een visie op schoolpastoraal:
Denk & Doe in Dialoog (visie- en groeimap VSKO)

7 pastoraal in relatie met:
mensen pastoraal - identiteit - godsdienst engagement getuigenis identiteit pastoraal inspiratie Jezus Christus samenhang traditie keuze vrijheid tijd ruimte godsdienst dynamisch model

8 Het hart van het schoolbeleid en de pastoraal
illustratie - Advent: Advent een tijd om Jezus te laten geboren worden Mezelf leeg-maken om Jezus in mij te laten groeien Materiële geboorte >< geestelijke geboorte Geestelijke groei Jezus tot leven laten komen Mij laten leiden door Hem Een leven dat men ook aan zijn vruchten herkent.

9 Het hart van het schoolbeleid en de pastoraal
‘de parabel van de pompoen’: het leven van de pompoen met de grootste materiële kwantiteit of een tweede leven als klankkast van de Heilige Geest.

10 Het hart van het schoolbeleid en de pastoraal
Thomas Merton over Advent: In de advent vieren wij de komst, ja zelfs de aanwezigheid van Christus in onze wereld. Wij getuigen van Zijn aanwezigheid, zelfs te midden van alle onpeilbare problemen en tragedies van de wereld. Ons adventsgeloof is geen vlucht uit de wereld naar een nevelig rijk van slogans en vertroostingen die verkondigen dat onze problemen onwerkelijk en onze tragedies onbestaand zijn...

11 Het hart van het schoolbeleid en de pastoraal
Thomas Merton over Advent (vervolg): Het is onze taak Christus te zoeken en te vinden in de wereld zoals hij is, niet zoals hij zou kunnen zijn. Onze advent is de viering van die hoop. Niet de komst van Christus is onzeker maar onze ontvangst, ons antwoord aan Hem, onze bereidheid en capaciteit om 'uit te trekken, Hem tegemoet'. Wij moeten bereid zijn, zoals Johannes de Doper, Hem te zien en toe te juichen, zelfs op het moment dat ons hele levenswerk ineen schijnt te storten.

12 Het hart van het schoolbeleid en de pastoraal
Jezus in het hart van mensen die het beleid uittekenen. Een beleid geïnspireerd door Jezus Christus. In de context van de school. Met het personeel en de leerlingen op weg gaan.

13 Het hart van het schoolbeleid en de pastoraal
Teken- en denkoefening: De boom en het Bos De boom (mijn bijdrage als beleidsmaker): WORTELS: Wat zijn de wortels van de stam van waaruit ik leef? STAM: de stam van mijn handelen/beleid (Jezus Christus,…) TAKKEN: concrete beleidsdomeinen BLAD/VRUCHT: de vrucht van mijn geïnspireerd beleid Het bos: (het beleid als participatief model) een oefening als aanzet tot gesprek: Vanuit mijn persoonlijke band met Jezus Christus bijdragen tot een schoolbeleid met een pastorale grondslag. Het schoolbeleid gedragen door ‘bewogen’ of ‘geïnspireerde’ collega’s.

14 Het hart van het schoolbeleid en de pastoraal
Vragen ter overweging: Wie getuigt/kan getuigen van zijn geloof op de school? Welke ruimte krijgen gelovigen (collega’s, leerlingen, ouders, afgevaardigden van de lokale parochie of wereldkerk) in het schoolleven? Worden deze mensen betrokken bij het uitstippelen van het schoolbeleid?

15 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Een christelijk geïnspireerd schoolbeleid of een pastoraal bewogen schoolbeleid. Geen pastoraal bewogen schoolbeleid zonder christelijk geïnspireerde beleidsmakers. Geïnspireerde teamleden kunnen kleur geven aan het beleid en het leven op school.

16 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
De Bron niet loslaten door geïnspireerde teamleden te betrekken bij het schoolbeleid. Pastorale bewogenheid in het beleid met een grote openheid voor allen op de school. De christelijke inspiratie als drijfkracht ter ondersteuning van de menswording van alle jongeren die aan de school worden toevertrouwd. Moet er in het nascholingsbeleid (budget) ruimte voorzien worden om de spirituele groei van enkele ‘pastorale trekkers’ extra kansen te geven?

17 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Aandacht voor de levensbeschouwelijke/katholieke identiteit van de school: Wie zijn wij als school? Cfr. Identiteitstrajecten o.l.v. Prof. Didier Pollefeyt: recontextualisering van de katholieke schoolidentiteit

18 Een pastoraal bewogen schoolbeleid

19 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Door recontextualisering van de katholieke identiteit van de school: op zoek gaan naar een vernieuwd christelijk profiel in en door gesprek met de pluraliteit. Een erkenning van de pluraliteit, maar met behoud van de focus op de katholieke identiteit.

20 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Pluraliteit niet enkel formeel erkennen, maar ook als een kans zien voor het verrijken van de eigen identiteit. Recontextualisering werkt niet vanuit een consensusdenken (waardenopvoeding), maar wordt gestuwd vanuit het verschil. Het christendom wordt gehanteerd als voorkeursperspectief.

21 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Het draagvlak wordt gevormd door tenminste een significante minderheid christenen, die als zodanig herkenbaar zijn en expliciet de dialoog willen aangaan. Er is een veelkleurige schoolpopulatie die zich openstelt voor wat het christendom te bieden heeft.

22 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Voorbeelden van recontextualisering: Een logo voor de school fungeert niet enkel als herkenningsteken, maar versterkt ook de identiteit van de school. Hedendaagse religieuze symbolen: ontwerp met leerlingen gerecontextualiseerde kruisbeelden

23 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Specifieke aandacht voor persoonlijke geloofsgroei, spirituele ontwikkeling: Godsdienstonderricht voor alle leerlingen; de weg openen voor catechetische initiatieven voor wie meer wil. Moet er in het nascholingsbeleid (budget) ruimte voorzien worden om de spirituele groei van enkele ‘pastorale trekkers’ extra kansen te geven?

24 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Aandacht voor 4 doelstellingen van pastoraal cfr. Denk & Doe in Dialoog (VSKO) Volwassenen en jongeren laten kennismaken met christelijk geloven De christelijke inspiratie voeding geven Kansen tot beleving geven De inspiratie voel- en tastbaar maken in het hele schoolleven

25 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Aandacht voor: geduld en vertrouwen dat het beleid vrucht zal dragen De parabel van de vijgenboom (Lc; 13, 6-9): Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. [7] Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.”

26 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
[8] Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, [9] misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”

27 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Een bijzondere aandacht voor het geknakte riet (cfr. Mgr Romero “Ik heb de ellende van mijn volk gezien”): Het menselijk leed onder ogen durven zien. Een goede gids heeft aandacht voor de laatste in de rij. Aandacht voor wie emotioneel, financieel, sociaal, intellectueel…beperkt is. Ruimte voor vergiffenis, een nieuwe kans geven, herstellen van wat fout gelopen is,…. ><rationeel, economisch, sanctionerend denken

28 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Aandacht voor de identiteit van de beleidsmakers/uitvoerders Parabel van de barmhartige Samaritaan (Lc. 10, 25-37): [25] Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ [26] Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ [27] De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ [28] ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ [29] Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’

29 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
[30] Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. [31] Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. [32] Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. [33] Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.

30 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
[34] Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. [35] De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” [36] Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ [37] De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

31 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
In het verhaal weigeren eerst twee hooggeplaatste Joden (een priester en een Leviet) om hun handen vuil te maken om een slachtoffer van een geweldsmisdrijf te helpen. Later blijkt een Samaritaan (een door de Joden geminacht volk destijds) wel hulpvaardig. Wat de Samaritaan doet is belangrijk (ondanks wie hij is). Niet alleen de letter van de wet, ook de geest van de wet moet worden nageleefd.

32 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Wat kan deze parabel betekenen voor beleidsmakers? Actief meewerken (denken en doen) aan pastoraal (en bij uitbreiding een pastoraal bewogen schoolbeleid ontwikkelen) is ook mogelijk voor wie niet onmiddellijk ‘actief’ godsgelovig is.

33 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Een pastoraal bewogen schoolbeleid haalt wel haar fundamentele inspiratie uit de geloofsgetuigenis van mensen die voor hun leven voeding halen uit een innige verbondenheid met Jezus Christus en een actief lidmaatschap van de geloofsgemeenschap (de Kerk). Deze ‘identiteitsdragers’ hebben een specifieke en noodzakelijke taak binnen de beleidsvorming/-uitvoering in een katholieke school.

34 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Is een geloofwaardig en duurzaam pastoraal bewogen schoolbeleid mogelijk zonder enerzijds de verbondenheid met de bron ‘Jezus Christus’ en anderzijds een geloofsgetuigenis die handen en voeten krijgt onder de vorm van beleidskeuzes en concrete beleidsdaden?

35 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Wat zijn de kernwoorden van een pastoraal bewogen beleid? Oefening: een ‘charismawolkoefening’ maken met 10 begrippen die de christelijke eigenheid van de school/van het opvoedingsproject uitdrukken. Wat zijn de eigenheden van de school die opborrelen vanuit een pastorale bewogenheid?

36 Een pastoraal bewogen schoolbeleid
Voorbeeld woordwolk

37 Pastorale bewogenheid in het pedagogisch-didactisch handelen
De doelstelling van de school (het schoolbeleid) is onderwijs te verstrekken en via scholing te werken aan de opvoeding of totale vorming (hoofd, hart en handen) van de leerlingen en aan hun integratie in de maatschappij.

38 Pastorale bewogenheid in het pedagogisch-didactisch handelen
Op welke wijze kan de pastorale bewogenheid zichtbaar worden in het pedagogisch-didactisch handelen van ieder personeelslid? Is het pedagogisch-didactisch handelen de vrucht van de christelijke inspiratie? Komen de eigenheden van het christelijk opvoedingsproject (cfr. charismawolk) tot leven in het dagelijks schoolleven?

39 Pastorale bewogenheid in het pedagogisch-didactisch handelen
Aanzet tot gesprek: toetsen van allerlei schoolse activiteiten aan de christelijke inspiratie, het opvoedingsproject en de charismawolk Sanctioneringsbeleid: ruimte voor vergeving of een nieuwe kans (zonder de onrechtmatige daad te vergeten) Milieubeleid (bijv: bestrijden van zwerfvuil,…): de schepping is toevertrouwd aan de mens Vaklokaal Godsdienst: goed uitgerust lokaal om de dialoog te kunnen aangaan (Jaar-, week-,…)thema: een thema niet louter kiezen omwille van disciplinaire doelstellingen maar als kans om de inspiratie ter sprake te brengen

40 Pastorale bewogenheid in het pedagogisch-didactisch handelen
Ondersteunen van goede doelen: niet zomaar koppelen aan vrije dagen, maar ook aan het kerkelijk jaar. Vieringen, bezinningen,…: de christelijke toets niet ontwijken Delibererende klassenraden: de menswording van de jongere voor ogen houden Vakoverschrijdende eindtermen: integreren in de visie van het opvoedingsproject Zorgwerking en leerlingenbegeleiding: niet louter vanuit psychologische en pedagogische inzichten, ook vanuit het principe van naastenliefde, zorg dragen voor elkaar, we zijn allen broers en zussen van elkaar,…

41 Een weg van vertrouwen HEER MIJN GOD Ik weet niet waar ik heen ga. Ik ken de weg niet die voor me ligt. Ik kan niet met zekerheid zeggen waar hij zal eindigen. Ook ken ik mezelf niet echt, en als ik denk dat ik Uw wil volg, dan betekent dit nog niet dat ik dat ook werkelijk doe. Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen U in feite ook behaagt. En ik hoop in dat verlangen te leven bij alles wat ik doe.

42 Een weg van vertrouwen Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen. Als ik dit doe dan weet ik dat U mij zult leiden langs het rechte pad, hoewel ik er misschien niets van begrijp. Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood. Ik zal niet bang zijn want U bent steeds bij mij, en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten om mijn gevaren alleen te doorstaan. Thomas MERTON


Download ppt "Schoolbeleid en pastoraal"

Verwante presentaties


Ads door Google