De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontheffingsnota’s: problemen en oplossing. 2 WAAROM ONTHEFFING VOORZIEN ?  Enerzijds volledig MER, anderzijds mogelijkheid tot “light” procedure ZIN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontheffingsnota’s: problemen en oplossing. 2 WAAROM ONTHEFFING VOORZIEN ?  Enerzijds volledig MER, anderzijds mogelijkheid tot “light” procedure ZIN."— Transcript van de presentatie:

1 Ontheffingsnota’s: problemen en oplossing

2 2 WAAROM ONTHEFFING VOORZIEN ?  Enerzijds volledig MER, anderzijds mogelijkheid tot “light” procedure ZIN VAN ONTHEFFING ?  Als (quasi) nooit een ontheffing wordt toegekend  Inhoud niet bepaald (zwaarder dan MER)  Timing onzeker ?

3 3 WANNEER ontheffing aanvragen ? WAT staat in ontheffingsaanvraag ? HOE vraag je ontheffing aan

4 4 Projectbeschrijving milieunota Vervanging van 3 dieselmotoren door 2 gasturbines open cyclus Gasturbines: 2 x 124 MWth = 248 MWth < 300 MWth Dieselmotoren: 208 MWth Bijkomend vermogen: 40 MWth < 100 MWth Milieunota als compromis tussen opmaken van ontheffingsnota (waarvoor nog geen wettelijke basis was) en opmaken van MER

5 5 Diepgang milieunota Verantwoording project Projectbeschrijving Discipline geluid en trillingen  zeer uitgebreid Discipline lucht  uitgebreid Discipline bodem en grondwater  zeer beknopt Discipline water  zeer beknopt Overige aspecten  zeer beknopt

6 6 Diepgang milieunota – geluid en trillingen Volledig MER-hoofdstuk Langdurige omgevingsmetingen op 2 meetposities Gedetailleerde opmeting van de bestaande geluidsbronnen Evaluatie van specifiek geluid Modelleringen van bestaande en geplande situatie Voorstel van remediërende maatregelen

7 7 Diepgang milieunota – geluid en trillingen

8 8

9 9 Plaatsing van een demping op de sectionaalpoort Toemetsen van glaspartijen in dieselhal Verplaatsen van turbineluchtaanzuiging naar dak Westgevel van de STEG-hal blijft een probleem  <10 dB(A) overschrijding Project heeft positieve impact op trillingsklimaat

10 10 Diepgang milieunota - lucht Toetsing van emissies van bestaande dieselmotoren aan Vlarem II-emissiegrenswaarden Toetsing van emissies van overige installaties (STEG, piekstoominstallaties) aan Vlarem II-emissiegrenswaarden Evolutie van de emissies in periode 1980-2002 Overzicht van energiegebruik Inschatting van emissies van nieuwe gasturbines Evolutie van de emissies na project Evolutie van het energiegebruik Geen impactberekeningen want enkel CO-emissies stijgen + MER in 1992

11 11 MER of ontheffingsnota? Project 2: Beperkte verderzetting van stortactiviteiten in de periode 2007-2009, stortplaats categorie 2 Bijlage 2 Vergunning voor 2 jaar Project 1: nieuwe gasturbines met totaal thermische vermogen kleiner dan < 300 MWth) Bijlage 2 Vergunning voor 20 jaar

12 12 MER of ontheffingsnota? Project 1: Lucht ++ Water - Bodem en grondwater - Geluid ++ Project 2: Lucht + Water ++ Bodem en grondwater +++ Geluid +

13 13 MER of ontheffingsnota? Project 1: Site grenst aan woonzone Nieuwe installaties Project 2: Geen bewoning in studiegebied Bestaande “installaties”

14 14 MER of ontheffingsnota? Project 2: 2 vogelrichtlijngebieden in studiegebied Toxicologische effecten zijn slecht gedocumenteerd en moeilijk kwantificeerbaar Project 1: Geen waardevol natuurgebied in nabije omgeving Toxicologische effecten zijn goed gekend

15 15 MER of ontheffingsnota? Project 1 MER of ontheffingsnota? Project 2 MER of ontheffingsnota?

16 16 WANNEER ontheffing aanvragen ? WAT staat in ontheffingsaanvraag ? HOE vraag je ontheffing aan

17 17 WAT ? : (nog) niet bepaald *Projectbeschrijving: idem en even diepgaand als bij een kennisgeving project-milieueffectrapportage (zie aanbevelingen aldaar). *Juridisch en beleidsmatig: relevant en gericht (vergelijk aanpak kennisgeving: te koppelen aan discipline- onderzoek). *De verschillende fasen beschrijven: van aanleg tot afbraak: zwaartepunt zal liggen bij gebruik/ exploitatie, aanlegfase kan reeds onomkeerbare en permanente effecten genereren of een lange periode in beslag nemen, afwerking en nabestemming kan ook zeer relevant zijn. *Effectgroepen: alle mogelijke effectgroepen nagaan (ingreep-effectenschema) en afbakenen waar de meest relevante liggen. *Bestaande situatie: geen veldwerk en nieuwe metingen. Nagaan in welke mate bestaande informatie (voor bestaande activiteiten) ook een effectvoorspellende waarde heeft. * Aandacht voor een degelijk beoordelingskader: tenzij een vroeger MER beschikbaar is mogen geen aanzienlijke milieugevolgen optreden. Bepalend hierbij is ook hoe effecten onderling gewogen worden. *Methodiek per effect is minder diepgaand dan in een MER: empirische formules, kwetsbaarheidskaarten… *Milderende maatregelen kunnen noodzakelijk zijn om significantie milieugevolgen te minderen. Belang om deze effectiviteit van maatregel(en) te kwantificeren. De maatregelen zullen in dan in het project moeten opgenomen worden en als randvoorwaarde te stellen zijn. * Aandacht voor eventueel grensoverschrijdende effecten en eventueel cumulatieve effecten (welke projecten in de omgeving zijn gepland, welke effecten kunnen cumuleren). *Structuur mag losser, als alles er maar instaat. * moet een ontheffing ook een watertoets en/of passende beoordeling bevatten?

18 18 WANNEER ontheffing aanvragen ? WAT staat in ontheffingsaanvraag ? HOE vraag je ontheffing aan

19 19

20 20 Bij niet toekennen van ontheffing, zit het project drie maand achter op schema ; ik ken iemand die daar niet zal mee lachen ! Optie ; parallel ontheffing en kennisgeving lanceren om risico op tijdsverlies op te vangen, maar dubbel, dubbel, dubbel

21 21 WANNEER ? WAT ? HOE ? INEENSCHUIVEN ONTHEFFINGS- EN MER-PROCEDURE   

22 22 Kennisgeving / ontheffingsaanvraag

23 23

24 24

25 25 zoom

26 26 Ontheffingsbespreking / MER-startvergadering 1° ontheffingsbeslissing 2° “nota” met richtlijnen 3° MER-richtlijnen

27 27 Ontheffingsvraag aan kennisgeving haken : Eenduidig en simpel Geen risico op (3m) tijdsverlies Besluit van MER-cel ;  Ontheffing  Nota  MER


Download ppt "Ontheffingsnota’s: problemen en oplossing. 2 WAAROM ONTHEFFING VOORZIEN ?  Enerzijds volledig MER, anderzijds mogelijkheid tot “light” procedure ZIN."

Verwante presentaties


Ads door Google