De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom zingen gebed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom zingen gebed."— Transcript van de presentatie:

1

2 cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom zingen gebed

3 Psalm 130: 1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer, tot U, die hulp kunt zenden, ik buig mij voor U neer. Heer, neig tot mij uw oren en wil mijn klacht verstaan, wil mijn gebed verhoren, ontferm U, zie mij aan

4 Psalm 130: 2 Als U ons overtreden, o Heer, blijft gadeslaan, de ongerechtigheden- Heer, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving bij U altijd geweest, opdat U in ons leven eerbiedig wordt gevreesd.

5 Psalm 25:4 God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid. Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid. Wie ootmoedig luisteren wil, zal de rechte paden leren, hij die nederig en stil wandelt in de weg des HEREN.

6 Psalm 25:7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de Heer aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen.

7 schepping herschepping zonde de grote lijn van de bijbel

8 rechtersdavid israël juda egypteAssur babel na de ballingschap

9 Terugblik Wissel uit: - ervaring eigen lezing - vragen die opgekomen zijn Per tafel: – evt. één vraag voor bespreking inleveren

10 De zondeval de mens GOD de ander jezelf de schepping

11 De zondeval 8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. …… Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ 12 De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’

12 De zondeval de mens GOD de ander jezelf de schepping

13 De zondeval 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. 12 De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 16 Tegen de vrouw zei hij: Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’

14 De zondeval de mens GOD de ander jezelf de schepping

15 De zondeval Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. 18 Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven.

16 De zondeval de mens GOD de ander jezelf de schepping

17 De zondeval 19 stof ben je, tot stof keer je terug. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. 24 En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard.

18 God

19 enzovoort

20 God

21 De Moederbelofte Genesis 3: 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’

22 vijandschap Slang & nageslacht Vrouw & nageslacht zal nageslacht vrouw in de hiel bijten zal slang de kop vermorzelen De Moederbelofte

23 Gen. 3 Openb. 12

24 vijandschap Kain Lamech stedenbouw/cultuur De hele wereld Cham/Kanaän Babel Abel Enos aanroepen Naam Henoch, Noach Sem Abraham

25 De Moederbelofte Oefening Per tafel: maak van de volgende 2x 6 namen duo’s en zet ze op volgorde

26 De Moederbelofte Oefening Esau Jakob Edom Israël Jezus Herodus Babel wereld kerk Israël Kanaän Jeruzalem

27 De Moederbelofte Oefening EsauJakob EdomIsraël HerodusJezus KanaänIsraël BabelJeruzalem WereldKerk

28 Pauze

29 De zondvloed Zoek punten van overeenkomst

30 Een wereld vol onrecht Gen 6: 11 In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht.

31 Een wereld vol onrecht Weinig interesse voor oordeel/redding Matteüs 24: 37-39 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, … zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.

32 Een wereld vol onrecht Weinig interesse voor oordeel/redding Ark - kruis 1 Korintiërs 1: 23-25 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. … want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

33 Een wereld vol onrecht Weinig interesse voor oordeel/redding Ark – kruis Offer  nieuwe wereld Genesis 9:21 De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens

34 De zondvloed Nageslacht van de slang Nageslacht van de vrouw oordeel

35 Zondvloed Uittocht uit Egypte Ballingschap (slechts een rest keert terug) Israël (slechts minderheid neemt Messias aan) Laatste oordeel Matteüs 7:13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.

36 De toren van Babel Babel Pinksteren Alle volken Het volk Israël Alle volken

37 ISRAELKERK 1000 jr En dus niet:

38 De toren van Babel Babel macht de stad die de mens bouwt zelfverheerlijking groots rijkdom enz

39 De toren van Babel Babel Jeruzalem

40 De toren van Babel Babel Jeruzalem macht de stad die de mens bouwt zelfverheerlijking groots rijkdom enz zwak de stad die God geeft nederig plaats van verzoening enz

41 Voor de volgende keer Bijbeleesrooster (Gen 12-50; liefst helemaal) Materiaal les 2

42 Psalm 137: 1 Aan Babels stromen zaten wij gevangen. Daar weenden wij van weemoed en verlangen. Hoe trok ons hart naar huis, wij treurden om Jeruzalem, des Heren heiligdom. O dagen van weleer, o heilge stede, wie ver van Sion leeft, is zonder vrede.

43 Psalm 137: 2 Droef zaten wij aan Babylons rivieren en hingen aan de wilgen onze lieren. De overwinnaar sprak: “Kom, speel en zingt een vrolijk lied van Sion, dat het klinkt!” Die ons verdrukte sprak van spel en zangen- wij lieten treurig onze lieren hangen.

44 Psalm 137: 3 Hoe zouden wij als droeve bannelingen op vreemde grond het lied des HEREN zingen?- Indien ik u vergeet Jeruzalem, begeve mij mijn rechterhand, mijn stem. Ja, laat mijn tong voor zang noch spraak meer deugen, zo gij niet zijt mijn opperste verheugen.

45 Welthuis en tot 8 februari

46 De bijbelboeken Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie

47 De Tenach Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker Klaagliederen Esther Daniël Ezra Nehemia Kronieken

48 OT in NT Aanduidingen OT in NT: – de Wet (Thora) – de Wet en de profeten – de Wet, de profeten en de geschriften Matteüs 5: 17-18 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

49 Genesis 1 en 2 1)Antwoord op levensvragen over oorsprong en doel; goed en kwaad 2)God is God, wij zijn geschapen Afhankelijkheid Nederigheid Gehoorzaamheid 3) Het kwaad hoort niet bij deze wereld

50 Genesis 1 en 2 Mens Dier Plant materie GOD bijbels oosters westers Mens Dier Plant materie GOD Mens Dier Plant materie GOD

51 Genesis 1 en 2 Mens Dier Plant materie Dier Plant materie GOD Mens Genesis 1:26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken

52 Genesis 1 en 2 Genesis 1:1-2:3Genesis 2:4-25 alles geschapen de mens zijn leefomgeving de mens

53 licht uitspansel het droge, planten bomen de lichten vogels en vissen landdieren En God zei: laten Wij…. de mens Rustdag


Download ppt "cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom zingen gebed."

Verwante presentaties


Ads door Google