De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Psalm 150.

Verwante presentaties


Presentatie over: "cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Psalm 150."— Transcript van de presentatie:

1

2 cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Psalm 150

3 Psalm 150: 1 Looft de HEER uw God alom, Looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, Looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht. Looft Hem, die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

4 Psalm 150: 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit, looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt looft de HERE!.

5 schepping herschepping zonde de grote lijn van de bijbel

6 rechtersdavid israël juda egypteAssur babel na de ballingschap

7 De bijbelboeken Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie

8 De bijbelboeken Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Historische boeken

9 De bijbelboeken Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Historische boeken

10 De bijbelboeken Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Poëtische boeken

11 De bijbelboeken Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Profetische boeken

12 De Tenach Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker Klaagliederen Esther Daniël Ezra Nehemia Kronieken

13 De Tenach Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie Psalmen Job Spreuken Ruth Hooglied Prediker Klaagliederen Esther Daniël Ezra Nehemia Kronieken

14 israël juda egypteAssur babel Job ?

15 israël juda egypteAssur babel Psalmen

16 israël juda egypteAssur babel Psalmen 90

17 israël juda egypteAssur babel Psalmen van David

18 israël juda egypteAssur babel Psalmen 126

19 israël juda egypteAssur babel Spreuken

20 israël juda egypteAssur babel Spreuken Salomo

21 israël juda egypteAssur babel Spreuken verzameld t.t.v Hiskia

22 israël juda egypteAssur babel Prediker ?

23 israël juda egypteAssur babel Klaagliederen Jeremia

24 Terugblik Wissel uit: - ervaring eigen lezing - vragen die opgekomen zijn Per tafel: – evt. één vraag voor bespreking inleveren

25 Hebreeuwse poësie Psalm 114 1 Toen Israël wegtrok uit Egypte, het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet, 2 werd Juda zijn heiligdom, Israël zijn koninkrijk. 3 De zee zag en vluchtte, de Jordaan trok zich terug, 4 de bergen schrokken op als rammen, als lammeren sprongen de heuvels op.

26 Hebreeuwse poësie Psalm 114 1 Toen Israël wegtrok uit Egypte, het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet, 2 werd Juda zijn heiligdom, Israël zijn koninkrijk. 3 De zee zag en vluchtte, de Jordaan trok zich terug, 4 de bergen schrokken op als rammen, als lammeren sprongen de heuvels op.

27 Hebreeuwse poësie 1)Herhalend (Psalm 114) 2)Tegengesteld Vormen van parallellisme Spreuken 11:28 Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei.

28 Hebreeuwse poësie 1)Herhalend (Psalm 114) 2)Tegengesteld 3)Aanvullend Vormen van parallellisme

29 Hebreeuwse poësie Voorbeeld aanvullend parallellisme: Psalm 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen die niet staat op de weg der zondaars noch zit in de kring der spotters

30 Hebreeuwse poësie 1)Herhalend (Psalm 114) 2)Tegengesteld 3)Aanvullend Vormen van parallellisme Per tafel: Zoek uit 3 verschillende boeken van alle drie de vormen een voorbeeld

31 Hebreeuwse poësie 1)Parallellisme 2)Ritme en klankkleur 3)Refrein (b.v Psalm 136) 4)Antwoordlied 5)Alfabeth-lied (Acrostichon) Psalm 118 Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw.’

32 Hebreeuwse poësie PSALM 119 Aleph 1 Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan. 2 Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken; 3 Ook geen onrecht werken, maar wandelen in Zijn wegen. 4 HEERE! Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen zeer bewaren zal. 5 Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren! 6 Dan zou ik niet beschaamd worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden. 7 Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten Uwer gerechtigheid geleerd zal hebben. 8 Ik zal Uw inzettingen bewaren; verlaat mij niet al te zeer. Beth 9 Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.

33 Hebreeuwse poësie PSALM 119 Aleph 1 Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan. 2 Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken; 3 Ook geen onrecht werken, maar wandelen in Zijn wegen. 4 HEERE! Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen zeer bewaren zal. 5 Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren! 6 Dan zou ik niet beschaamd worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden. 7 Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten Uwer gerechtigheid geleerd zal hebben. 8 Ik zal Uw inzettingen bewaren; verlaat mij niet al te zeer. Beth 9 Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.

34 Pauze

35 Psalmen Uitwisselen: Geraakt door een psalm? En waarom?

36 Psalmen 5 ‘boeken’: I Psalm 1-41 IIPsalm 42-72 IIIPsalm 73-89 IVPsalm 90-106 VPsalm 107-150 Geloofd zij de HEERE, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid! Amen, ja, amen. (slot Psalm 41) Steeds afgesloten met lofprijzing

37 Psalmen Jezus en de Psalmen psalmen

38 Psalmen David, de gezalfde (2, 72, 89, 110, enz) Sion, offers (48, 122, 132, enz) Alle volken (67, 87, 117) Zijn lijden (22,69) hemelvaart (48,68) regering (110) Jezus en de Psalmen

39 Psalmen de goddeloze de volken de rechtvaardige Israël Psalmen en de moederbelofte vijandschap Slang & nageslacht Vrouw & nageslacht

40 Spreuken Wat is wijsheid? (Chokma/ Sofia) 14: 8 Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan, dwazen bedriegen zichzelf met hun dwaasheid. 1:7 Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.

41 Spreuken Kenmerk van de ‘Masjal’ Parallelisme scherpe contrasten levendige beelden één kant van de zaak belicht

42 Spreuken Zoek een mooie spreuk. Even uitwisselen Één per tafel voorlezen

43 Job

44 Gods almacht Gods liefde lijden

45 Gods almacht Gods liefde lijden Oplossing 1.

46 Jobs vrouw: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’ (hfst 2:9)

47 Gods almacht Gods liefde lijden Oplossing 2.

48 Waar was God in Auschwitz

49 Dorothe Sölle: Hij was samen met de slachtoffers, en niet bij de moordenaars; maar Hij heeft de keuze van de mens tussen goed en kwaad niet in de hand

50 Dorothe Sölle: Hij was samen met de slachtoffers, en niet bij de moordenaars; maar Hij heeft de keuze van de mens tussen goed en kwaad niet in de hand

51 Harold Kushner: Kwade dingen treffen goede mensen in deze wereld, maar dat is niet Gods wil. God zou graag zien dat de mensen in het leven krijgen wat ze verdienen, maar Hij kan het niet altijd zo regelen.

52 Gods almacht Gods liefde lijden Oplossing 3.

53 Elifaz: Vertrouw je niet op je ontzag voor God, geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop? Ken jij onschuldigen die hij te gronde richtte? Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? (hfst 4:6-7)

54 Gods almacht Gods liefde lijden Job’ s reactie

55 Job: Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen. (hfst 19: 25-27)

56 Wat leren we over het ? 1) Niet begrijpen lijden

57 Job 38 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei: ‘Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen je; ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet.

58 Wat leren we over het ? 1)Niet begrijpen 2)Wel vertrouwen lijden Gods almacht Gods liefde

59 Psalm 117 Looft, alle volken, looft de HEER, roemt, alle naties, roemt zijn eer. Want over ons is groot en wijd zijn gunst en goedertierenheid, voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. Heft met ons ‘Halleluja!’ aan.

60 Psalm 117 Looft de HERE alle gij volken prijst Hem alle gij natiën want zijn goedertierenheid is machtig over ons en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid Halleluja!

61 Gebed

62 Wel thuis en tot 10 januari (dus over 3 weken) Een gezegend kerstfeest en een goede jaarwisseling gewenst.


Download ppt "cursus Deel 1 - Oude Testament opening welkom Zingen: Psalm 150."

Verwante presentaties


Ads door Google