De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BarnabasKerk De Gemeente avond 28 april 2011. BarnabasKerk De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BarnabasKerk De Gemeente avond 28 april 2011. BarnabasKerk De."— Transcript van de presentatie:

1 BarnabasKerk De Gemeente avond 28 april 2011

2 BarnabasKerk De

3 De Liederen tijdens de eredienst

4 BarnabasKerk De (uit de presentatie ‘gemeenteavond april 2010’) Liturgische aanpassingen: Liederen tijdens de eredienst  In de erediensten samen onze God en Here loven, prijzen en dienen, dus oud en jong  Ook door het zingen van liederen die begrijpelijk zijn voor oud en jong  Deze liederen dienen te passen in de eredienst  Uiteraard zorgvuldigheid in acht nemend, middels toetsing aan de brochure “ Zuiver zingen” van de GS

5 BarnabasKerk De Liederen tijdens de eredienst Welke criteria zijn aangegeven?: 1 De liederen dienen in overeenstemming te zijn met de openbaring van Gods heil in het Oude en Nieuwe Testament 2 De liederen dienen in overeenstemming te zijn met de belijdenis 3 De liederen dienen liturgisch verantwoord te zijn 4 De liederen moeten literair en muzikaal van een goede kwaliteit zijn De liederen die in de selectie zijn opgenomen worden getoetst door de commissie Eredienst. Deze commissie werkt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad stelt uiteindelijk de liederen vast.

6 BarnabasKerk De Evaluatie door de kerkenraad Door middel van: huisbezoeken schriftelijke reacties eigen evaluatie van de kerkenraad

7 BarnabasKerk De Belangrijkste conclusies t.a.v. het ‘kinder- en jeugdlied: een aantal liederen zijn bij nader inzien niet of minder geschikt en/of passend bij de eredienst in de Barnabasgemeente de inhoud van het ‘liedbundeltje’ is te beperkt om daar in alle diensten een keuze uit te maken die passend is bij de liturgie. Dit geldt zeker voor de liederen tijdens de middagdienst het belang van het kinderlied (tijdens de ochtenddienst) wordt breed onderstreept de plek van het kinderlied in de liturgie van de ochtenddienst kan verbeterd worden

8 BarnabasKerk De Hoe willen we verder gaan? het bundeltje wordt op korte termijn niet meer gebruikt het zingen van het kinderlied tijdens de ochtenddienst blijft bestaan. Wel zal worden gekeken of er een betere plek van het kinderlied in de liturgie te vinden is. ‘passende’ liederen in de eredienst voorlopig worden de liederen los geprint uitgereikt

9 BarnabasKerk De Liederen tijdens de eredienst Hoe worden de liederen begeleid?  Hopelijk nog lang zoals het nu al gaat met medewerking van veel gemeenteleden!!  door middel van verschillende instrumenten zoals orgel, piano, dwarsfluit, panfluit, akoestische gitaar etc. De begeleiding is dus functioneel aan het lied en geen doel op zich.  de muzikale begeleiders zijn gemeenteleden met muzikale ervaring en zij krijgen de muziek ook ter voorbereiding op papier.  extra: eventueel inzetten van ‘voorzangers’ om te oefenen voor de dienst en/of de gemeentezang te ondersteuenen tijdens de dienst.  de muzikale begeleiders worden via een rooster ingepland.

10 BarnabasKerk De Missionair gemeente zijn: De Barnabaskerk: als gemeente ‘ Groeien in Christus’

11 BarnabasKerk De De kerk is ontstaan volgens Gods plan: Door het werk van Christus: zijn we vrijgekocht van al onze zonden zijn we tot Zijn volk gemaakt, vol ijver om het goede te doen (Titus 2:14) De kerk heeft een dubbele identiteit: we zijn uit de wereld geroepen om God toe te behoren we worden de wereld ingestuurd om te getuigen en te dienen De kerk heeft een opdracht gekregen: Johannes 20:21: ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit’.

12 BarnabasKerk De De kerk van God moet een ‘levende’ kerk zijn! Waar blijkt dat uit?? Zie Handelingen 2: 42-47 in de eerste vroege kerk was de Heilige Geest ook aanwezig en toonde Zijn kracht

13 BarnabasKerk De Handelingen 2:42-47: ‘(42) En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. (43) En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen geschiedden door de apostelen. (44) En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; (45) en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden; (46) en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis, en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, (47) en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

14 BarnabasKerk De Een levende kerk: ‘en zij bleven volharden bij het onderwijs’ een kerk die wil leren Wat zegt God in Zijn Woord; wat vraagt Hij van ons en wat betekent dat voor ons in ons dagelijks leven? ‘en de gemeenschap’ een gemeenschap waarvan de leden omzien naar elkaar Onze God is een vrijgevig God; Zijn gemeente moet dat ook zijn. Dat uit zich in betrokkenheid in de breedste zin van het woord

15 BarnabasKerk De Een levende kerk: ‘het breken van het brood en de gebeden’ een kerk gericht op de eredienst balans brengen in onze eredienst (dat is dus niet alleen op zondag) - formeel en informeel - vreugde en eerbied ‘en de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden’ een evangeliserende kerk de eerste 3 punten kenmerken het leven binnen de kerk wij, gelovigen, staan echter ook in onze relatie met de buitenwereld een levende kerk is dus ook een evangeliserende kerk, en dat kan op veel manieren

16 BarnabasKerk De Wat is er gebeurd tot heden? de kerkenraad heeft het afgelopen seizoen diverse bezinningsavonden gehad met als hoofdthema: betrokkenheid begin 2010 gesprek met drs. Mulder over toerusting in en van de gemeente; vanwege beroepingswerk heeft vervolg lang stil gelegen in juni 2010 opdracht van KR voor commissie Catechese Gemeentebreed; terugkoppeling van de verantwoordelijkheid die dit meebrengt met een gezamenlijk positief besluit start van vervolg door de commissie

17 BarnabasKerk De Bezinningsavond 20 april KR + Evangelisatie cie wat is het motief om te getuigen? zijn wij in Apeldoorn een getuigende gemeente? Hoe komen mensen tot geloof? Onderzoek van John Finney (jaren ’90) onder gelovigen via Alpha cursus toont aan: 33% is tot geloof gekomen door activiteiten 66% is tot geloof gekomen door vrienden, familie etc. sindsdien wordt er ook veel meer gefocust op persoonlijke thema’s HOE STAAT U HIERIN?

18 BarnabasKerk De Vanaf hier presentatie van de werkgroep; uitwerking nog te ontvangen van Jan ten Hove en uit te werken door Hans en Arjan groeien in Christus het thema voor de komende jaren

19 BarnabasKerk De Vanaf hier presentatie van de werkgroep; uitwerking nog te ontvangen van Jan ten Hove en uit te werken door Hans en Arjan speerpunten voor beleid getuigende gemeente zijn functioneren wijken aandacht voor de jeugd vraag naar meer toerusting uit gemeente en kerkenraad bezinning kerkenraad thema: groeien in Christus aanloop uitleg vervolg bespreking

20 BarnabasKerk De Vanaf hier presentatie van de werkgroep; uitwerking nog te ontvangen van Jan ten Hove en uit te werken door Hans en Arjan Wat betekent “groeien in Christus?” aanloop uitleg vervolg bespreking

21 BarnabasKerk De Vanaf hier presentatie van de werkgroep; uitwerking nog te ontvangen van Jan ten Hove en uit te werken door Hans en Arjan Mogelijke deelthema’s: groeien in getuigen discipelschap/navolging kennis geloofsbeleving gemeenschap gastvrijheid dienen/barmhartigheid aanloop uitleg vervolg bespreking

22 BarnabasKerk De Vanaf hier presentatie van de werkgroep; uitwerking nog te ontvangen van Jan ten Hove en uit te werken door Hans en Arjan “... groeien in Christus is nooit af...” Waar moeten we als gemeente in groeien? Denkt u mee? aanloop uitleg vervolg bespreking

23 BarnabasKerk De Vanaf hier presentatie van de werkgroep; uitwerking nog te ontvangen van Jan ten Hove en uit te werken door Hans en Arjan Concrete invulling: Subthema 2011/2012: Groeien in getuigen Toerusting –Gemeentebreed: leerdiensten (aanvang mei) –Gemeentebreed: cursus van 4 gespreksavonden begin 2012 –Wijken en huiskamers –Verenigingen en clubs –Commissies Doel –Bewustwording –Individuele mogelijkheden –Gemeenschappelijke mogelijkheden aanloop uitleg vervolg bespreking

24 BarnabasKerk De Vanaf hier presentatie van de werkgroep; uitwerking nog te ontvangen van Jan ten Hove en uit te werken door Hans en Arjan Concrete invulling: Getuigen = ook doen Aspecten vanuit de diaconie ter ondersteuning: diaconie “groeien in getuigen = groeien in dienen” bestaande initiatieven diaconie nieuwe initiatieven diaconie: –jeugddiaconaat –bewustwording diaconale gaven –samen met gemeente bepalen aanloop uitleg vervolg bespreking

25 BarnabasKerk De Vanaf hier presentatie van de werkgroep; uitwerking nog te ontvangen van Jan ten Hove en uit te werken door Hans en Arjan Doet u mee? met die gemeentebrede cursus! in de leerdiensten! met de diaconie! in clubs en verenigingen! in huiskamers en wijken! in eigen initiatief! aanloop uitleg vervolg bespreking

26 BarnabasKerk De Vanaf hier presentatie van de werkgroep; uitwerking nog te ontvangen van Jan ten Hove en uit te werken door Hans en Arjan gevraagd: betrokkenheid! meeDENKEN! meeDOEN! meeGROEIEN! aanloop uitleg vervolg bespreking

27 BarnabasKerk De Vanaf hier presentatie van de werkgroep; uitwerking nog te ontvangen van Jan ten Hove en uit te werken door Hans en Arjan heeft u vragen? ziet u het belang van groeien in Christus? waarin zouden we volgens u als gemeente moeten groeien? wat heeft u nodig om te groeien? aanloop uitleg vervolg bespreking


Download ppt "BarnabasKerk De Gemeente avond 28 april 2011. BarnabasKerk De."

Verwante presentaties


Ads door Google