De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV!. De gemeente Bidden De gemeente De Christelijke gemeente Hoor je hierbij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV!. De gemeente Bidden De gemeente De Christelijke gemeente Hoor je hierbij?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV!

2 De gemeente

3 Bidden

4 De gemeente De Christelijke gemeente Hoor je hierbij?

5 De gemeente HOE DENKEN ANDEREN HIEROVER??? We hebben ‘s rondgevraagd…

6 De gemeente

7

8

9

10

11 Vreemd, hoe weet je nu of je erbij hoort? -Lidmaatschap? -Werk binnen de gemeente? -Kerkgang? -Onderlinge verbondenheid? -Echt geloof?

12 De gemeente Handelingen 2 42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. 43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. 44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; 45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had. 46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; 47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

13 De gemeente 1 Korinthe 12 12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. 14 Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. 15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam? 16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam? 17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn?

14 De gemeente 1 Korinthe 12 18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft. 19 Waren zij alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? 20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node. 22 Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. 23 En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering.

15 De gemeente 1 Korinthe 12 24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; 25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. 26 En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. 27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

16 De gemeente De gemeente wordt dus gezien als het lichaam van Christus… -1 lichaam, meerdere leden -Niet 1 deel is onbelangrijk -Ook al zie je het soms niet meteen, ook jij kunt niet gemist worden in dit ‘lichaam’!

17 De gemeente Jongeren zijn de ogen van de gemeente, omdat ze net even anders kijken. Jongeren zijn de voeten van de gemeente omdat ze de kerk in beweging houden. Jongeren zijn de handen van de gemeente, omdat ze hun hand niet omdraaien voor een klus. Jongeren zijn de jonge spieren van de gemeente, omdat ze nog veel energie hebben.

18 De gemeente Maarruhh… Kees, wat vind jij nu???

19 De gemeente De Christelijke gemeente Hoor je hierbij?

20 De gemeente 1 Timotheüs 4 12 Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid.

21 De gemeente DE GEMEENTE IS............................

22 ZINGEN U maakt ons één, U bracht ons tesamen, Wij eren en aanbidden u. U maakt ons één, U bracht ons tesamen, Wij eren en aanbidden U

23 ZINGEN Wordt Uw wil gedaan, Dan bindt het ons saam Iedereen zal deel zijn van Uw gezin Wordt Uw wil gedaan, Dan bindt het ons saam Iedereen zal deel zijn van Uw gezin

24 ZINGEN Heer’, wat een voorrecht Om in liefde te gaan, Schouder aan schouder In Uw wijngaard te staan, Samen te dienen, Te zien Wie U bent, Want Uw Woord maakt Uw wegen bekend.

25 ZINGEN Samen op weg gaan, Dat is ons gebed. Als een volk dat juist daarvoor Door U apart is gezet. Vol van Uw liefde, genade en kracht Als een lamp die nog schijnt in de nacht

26 ZINGEN Samen te strijden In woord en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, Als Uw kerk, die Waarachtig wil zijn.

27 ZINGEN Samen op weg gaan, Dat is ons gebed. Als een volk dat juist daarvoor Door U apart is gezet. Vol van Uw liefde, genade en kracht Als een lamp die nog schijnt in de nacht

28 ZINGEN Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen En leven naar Uw Goddelijk bevel. O Heer’, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen! Gij doet op aard’ aan alle scheps’len wèl. Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen!

29


Download ppt "Welkom op TOV!. De gemeente Bidden De gemeente De Christelijke gemeente Hoor je hierbij?"

Verwante presentaties


Ads door Google