De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorggroepen en de kansen die wij zien: “Slimmer met Zorg”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorggroepen en de kansen die wij zien: “Slimmer met Zorg”"— Transcript van de presentatie:

1 Zorggroepen en de kansen die wij zien: “Slimmer met Zorg”
Iets vertellen over de ontwikkelingen in de ketenzorg in de regio. Doe dat mede namens PoZoB en SGE

2 Deze presentatie Kennismaking met zorggroepen
Ontwikkelingen om ons heen Slimmer met Zorg Kansen voor nog meer samenwerking huisarts-specialist- ziekenhuis

3 Zorggroepen Zuid Oost Brabant
Wie zijn wij? Zorggroepen Zuid Oost Brabant PoZoB: 200 huisartsen (Kempen, Best, Nuenen, Ehv, Weert) DOH: 75 huisartsen (Ehv, Geldrop, Heeze, Son, Oirschot, Someren) SGE: 50 huisartsen (Eindhoven) Elan: 80 huisartsen (Helmond en regio)

4 Zorgprogramma’s (DBC’s)
DBC DM: 4%, patienten in regio DBC COPD: 1%, 5000 patienten in regio DBC Astma: 2%, patienten in regio DBC CVRM: 10%, patienten in regio GGZ Kwetsbare ouderen

5 € DBC ketenzorg € € € € € Ketenzorg diabetes Verzekeraar Huisarts
Zorggroep Wat zijn keten-DBC's? Keten-DBC's zijn de afspraken waarop integrale bekostiging gebaseerd wordt. De keten-DBC is weer gebaseerd op de zorgstandaard. In 2010 kunnen voor de drie aandoeningen met de keten-DBC's de kosten van de zorgprofessionals en van de organisatie van de zorg (inclusief ICT) worden bekostigd. Geneesmiddelen, diagnostiek en hulpmiddelen vallen (nog) buiten de keten-DBC's. Huisarts Diëtist Specialist Diagnost. centrum Fysio- therapeut Ketenzorg diabetes

6 Uitkomstindicatoren Diabetes

7 Landelijke benchmarks DM, COPD, CVRM

8 Rol specialist in zorgprogramma’s
telefonische consultatie in DBC consultatie via Care2U casuistiekbesprekingen in DBC jaarlijkse evaluatie zorgprogramma’s verwijzen/terugverwijzen op grond van NHG standaard, CBO, LTA, RTA. eerste ervaring met shared care eerste ervaring met consultatie specialist in DBC 8

9 Nederland levert de beste zorg ter wereld

10 Maar ook de op een na duurste zorg ter wereld
Budget zorg 2013: € 70,5 miljoen Budget zorgverz.wet 2013: € 41 miljoen Bron: Rijksbegroting 2013

11 En onze zorg wordt nog elk jaar duurder

12 Oorzaken kostenstijging
vergrijzing: meer chronisch zieken meer en duurdere behandelmogelijkheden consumentisme (recht op zorg) productie gerichte financiering

13

14 Huisartsen over de zorg

15 Oproep minister Schippers
Beperkt aantal regionale experimenten om antwoord te vinden op deze ontwikkelingen. Bereidheid VWS om voor die proeftuinen zo nodig regels aan te passen. VGZ en CZ willen zo’n experiment in Zuid Oost Brabant

16 Slimmer met Zorg Venetië april 2013
Meer gezondheid voor minder kosten door populatiegebonden zorgafspraken Eindhoven Venetië april 2013

17 Visie SmZ Een gezamenlijke inspanning om zorg en welzijn te organiseren rond de vraag van een groep verzekerden (populatie) Met als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren of minstens te behouden en tegelijk de groei in zorgkosten om te buigen Focus op: gezondheidswinst, niet alleen van de chronische patienten meer gezondheidsbewustzijn, meer eigen verantwoordelijkheid, meer zelfmanagement van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag

18 Met wie? In eerste fase met Zorgbelang Brabant, VGZ/CZ, DOH/PoZoB in één Coalitie als initiatiefnemers In tweede fase in samenwerking met ziekenhuizen, SGE, gemeenten, V&V sector, GGZ instellingen: een beweging tot stand brengen

19 Relatie met omgeving

20 De kracht van de regio Erkende kwaliteit en organisatiegraad huisartsenzorg Co-makership CZ/VGZ – PoZoB/DOH als koploperzorggroepen Regionale samenwerking ziekenhuizen – huisartsen Transmurale instituten: 18 RTA’s! Eerstelijns ketenpartners georganiseerd Geintegreerde spoedposten Sterke diagnostische centra Zorgdomein (ook DvU, GGZE) Meetpunt Kwaliteit als regionaal datacentrum Brainport, Slimmer Leven

21 De vijf pijlers van Slimmer met Zorg
Samenwerken: voor zinnige en zuinige zorg Versterking eerstelijn: zorgverleners in wijk, incl gemeente, WMO Zorg op maat: substitutie en delegeren, op alle nivo’s Ontzorgen: focus op eigen kracht en zelfmanagement Nieuwe economische prikkel: “Slimmerfonds”, van productieprikkel naar shared savings - Samenwerken: werkenderwijze naar participatie van het hele veld - Integrale zorg gefaciliteerd door een versterkte 1elijn en wijkzorg, verbinding met gemeenten en WMO - Ontzorgen van 3e naar 2e naar 1e naar 0e lijn, van zorgen voor patient naar regisserende mens. Focus van het overnemen van zorg van de patient naar zelfmanagement, individueel gezondheidsplan, invulling zorg op maat vanuit eigen perceptie en noden patient/mens. Stop productiedrive vanuit het aanbod. - Zorg op maat met substitutie en delegatie. Gemiddeld kan zeker 90% van de chronische zorg naar de generieke eerstelijn plus, en een steeds grote aandeel daarvan terug naar de regisserende mens. Doelmatige, zinnige, zuinige en veilige zorg: minder complicaties, minder kosten. Integratie van 2elijns zorg en verticale ketens in eerstelijnplus model. - Shared savings: alle deelnemers delen: 1/3 naar patienten, 1/3 naar ZV en 1/3 naar “Slimmerfonds” voor zorginnovatie.

22 Zorgprojecten: vakgebieden en onderwerpen.

23 Zorgprojecten Farmaceutische zorg Medicatiecheck
Verwijskaart intern doorverwijzen Excellent verwijzen Meer geintegreerde spoedposten Eerstelijn plus Shared care Preventieconsult Geïndiceerde preventie Samenwerking GGD Uitbreiding wijkteams Integratie dementie en kwetsbare ouderen 80+ multimobiditeit Minder medische zorg laatste levensfase Pre-operatieve screening MijnGezondheidsPlatvorm Thema poli’s afschaffen Verticale ketens transformeren naar horizontale ketens Voorkomen dubbele diagnostiek

24 Randvoorwaarden Organisatiestructuur: coalitie werkgroepen
Wettelijke randvoorwaarden Administratieve afstemming Contractmanagement Bron analyses VGZ, CZ DOH, PoZoB Wetenschappelijke ondersteuning datainfrastructuur datamanagement TTP Methodiek ontwikkeling Shared savings Rechtmatigheid Makrokader betaaltitels communicatie beleid Slimmer met Zorg Burgers en stakeholders Benoemen kwaliteits- indicatoren Afstemmen reguliere inkoop met Slimmer met zorg

25 Programma management strategische planning
project portfolio management Project selectie Businesscase Indicatoren Project uitvoering doorzichtigheid en communicatie / 25 Programma Mangement

26 Projectselectie Slimmer met Zorg
22 voorstellen in plannen SmZ Stroom aan suggesties van buiten Orthopeden, reumatologen, neurologen, geriaters, ziekenhuisapothekers Orthopedische schoenmakers/podotherapeuten Osteoporose, fractuurpreventie Levenseindeproblematiek Diagnostische centra: OSAS, etc

27 Monitoren met indicatoren
Indicatoren kwaliteit Medisch Inhoudelijk Ervaringen met zorg Ervaringen gezondheid Door werkgroep kwaliteit Samen met wetenschappelijke partner Basisset Ontwikkelset Datamanagement

28 Reacties op Slimmer met Zorg
Zorgbelang VWS: proeftuinen NZA, NMA, CVZ Eerstelijns ketenpartners Gemeenten en GGD V&V sector SGE Medische specialisten en ziekenhuizen

29 Specialisten en ziekenhuizen
Geinformeerd vanaf start begin 2012 Uitnodiging intentieverklaring, juni 2012 Overleg SmZ met specialisten/ziekenhuizen Overleg ziekenhuizen – zorgverzekeraars ZH akkoord deelname SmZ met voorwaarden, maart 2013 deelname stuurgroep businesscases per deelproject flankerend beleid met zorgverzekeraars

30 De drie eerste projecten SmZ

31 De drie gekozen quick wins (1)
Farmacie Generieke en therapeutische substitutie (3 middelen): april 2013 Formularium DM, CVRM: april 2013 1e en 2e uitgifte, pilot: juli 2013 Reviews: bij DM, COPD, CVRM, ouderenzorg: okt 2013 Formularium Astma-COPD: okt 2013 Openbare Apothekers (CaZo) Patiënten (Zorgbelang) Callcentra CZ en VGZ Medisch specialisten en ZHapothekers: ook (therapeutische) substitutie

32 De drie gekozen quick wins (1)
Farmacie SmZ werkgroep en projectleider Businesscase Implementatieplan spiegelinformatie Voorleggen ALV Go, monitoring alle coalitieleden

33 Businesscase Farmacie Slimmer met Zorg

34 34

35 35

36 36

37 De drie gekozen quick wins (2,3)
Eerstelijn plus Specialist meer in eerstelijns keten: start met long- en kinderlongartsen, cardiologen (shared care) , vasculair internisten, diabetologen, geriaters Bij GGZ al met psychiaters Bij Ouderenzorg al met specialisten ouderengeneeskunde Delegeren en ontzorgen: van 3e naar 2e naar 1e naar 0e lijn Zelfmanagement met motivational interviewing, Doen en Blijven Doen, MGP Inhoudelijke afspraken deels klaar; nu eerst aansluiten ZH, BC, implementatieplan Werkgroepen per thema, ziekenhuisoverstijgend

38 De drie gekozen quick wins (2,3)
Ziekenhuizen en medisch specialisten Specialist en huisarts naast elkaar Afstemming zorg zonder domein Naast Eerstelijn plus een ZH aanbod voor hoogcomplexe zorg Meer naar hoogcomplexe multimorbiditeits (ouderen)zorg In werkgroepen uitwerken, in samenwerking met transmurale stichtingen

39 De drie gekozen quick wins (2,3)
Verwijzen Herinvoering verwijskaart, beperk intern doorverwijzen, stop dubbele diagnostiek (ICT), excellent verwijzen Start na aansluiten ZH Werkgroepen per ZH, in samenwerking met transmurale stichtingen

40 Laatste dia!! Dank voor uw aandacht!! Vragen??

41


Download ppt "Zorggroepen en de kansen die wij zien: “Slimmer met Zorg”"

Verwante presentaties


Ads door Google