De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIESESSIE 19 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIESESSIE 19 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIESESSIE 19 november 2013
Promotie-examen Intern basiskader

2 STRUCTUUR Algemene informatie Selectieprocedure Selectieproeven
Beroepsproef Functioneel parcours Persoonlijkheidsonderzoek Medisch onderzoek Selectiecommissie Deliberatiecommissie

3 1. Algemene informatie Vacante plaatsen : N : 54 F : 46

4 Voorwaarden Minimum twee jaar anciënniteit in het agentenkader op de datum van inschrijving; Geen vermelding « onvoldoende » bij de laatste evaluatie; Geen onuitgewiste zware tuchtstraf; Geen definitieve mislukking in de basisopleiding INP en niet eerder herplaatst zijn wegens beroepsongeschiktheid; - Diploma of getuigschrift ten minste voor niveau C of bij ontstentenis geslaagd voor kaderproef

5 Opmerkingen : - De kandidaten die niet geslaagd waren tijdens een vorige selectie mogen zich opnieuw kandidaat stellen. Cfr. het selectiereglement.

6 2. Selectieprocedure Een vergelijkende wedstrijd
Afsluiten kandidaturen : 4 december 2013 Begin van de selectie : januari 2014 Einde van de selectie : maart-april 2014 Begin van de opleiding : in functie van het einde van de opleidingen ‘luik 1’ van de externe kandidaten.

7 3. Selectieproeven De beroepsproef; Het functioneel parcours;
Het persoonlijkheidsonderzoek; Het medisch onderzoek; De selectiecommissie

8 4. De beroepsproef datum : januari 2014 een halve dag
een klassement op basis van de resultaten

9 Inhoud - 5 bepaalde domeinen Open, half-open vragen en casussen (MKV = uitzondering); Partnerschap (DGJ,DGA, VCLP, …) Gelinkt aan de huidige functie en aan het basisopleidingsniveau van de AGENT N.B. : gepubliceerde lijst van de te kennen materie

10 WETGEVING - ORGANISATIE
Vraag : In welke gevallen mag de agent van politie bijstand of hulp vragen van aanwezige personen en welk zijn de beperkingen ervan? /6 Antwoord : (Bron : Art. 44/17 et 42 WPA) De agent van politie mag bijstand of hulp vragen van aanwezige personen wanneer: Wanneer de agent in de uitoefening van zijn functie zich in gevaar bevindt. /2 Wanneer personen in gevaar zijn. /2 Beperking : mag de betrokken personen niet in gevaar brengen. /2

11 EXCELLENTE POLITIEZORG
Casus enkel gelinkt aan GGPZ Praktische invulling

12 BEHEER Competentieprofiel /2 Waarden van de organisatie /2
VRAAG 29 : /6 Som de 3 domeinen op die het voorwerp moeten uitmaken van een planningsgesprek? Antwoord (Bron : Art RpPol) Competentieprofiel /2 Waarden van de organisatie /2 Operationele en persoonlijke doelstellingen /2

13 BEROEPSKENNIS VRAAG 1 : Verklaar de betekenis van het betrokken verkeersbord? ( /2) B19 Versmalde doorgang Verplichting om doorgang te verlenen aan het tegenliggend verkeer.

14 TAAL Video rapport Inhoud : de objectieve kernideeën, chronologische volgorde, … Vorm : spelling, grammatica, zinsbouw, taalrijkdom,…

15 Drempels Kennis van de Nederlandse taal : Tscore 40 ( Uitsluitingsclausule) 2. Totaal van de beroepsproef : Tscore 40

16 T-score 40 (slagingsdrempel)

17 5. Functioneel parcours enkel de kandidaten die geslaagd zijn in de beroepsproef; - Vrijstelling : geslaagd in FP + Medisch na 01/01/2010

18 Robuustheidstest Parcours 3 maal af te leggen in 3’30’’
Wagentje van 200 kg over een afstand duwen en trekken (10 meter heen en 10 meter terug) Pop van ongeveer 48 kg rond een kegel slepen (5 meter heen en 5 meter terug) Tijd : 1 minuut voor beide opdrachten

19 Max. 3min30

20

21

22

23

24

25

26

27 Robuustheidstest 1 : wagentje (200 kg) duwen en trekken over een afstand van 10 m

28 Robuustheidstest 2 : Verslepen pop (48 kg) over een afstand van 5 m heen en terug

29 6. Persoonlijkheidsonderzoek
Wetenschappelijk onderbouwd; Evaluatie van de voorgeschreven competenties (competentieprofiel), door verschillendende assessoren en doorheen verschillende testen…

30 COMPETENTIEPROFIEL

31 Afwezigheid van extremisme Afwezigheid van psychopathologie
Competentie-domeinen Competenties Definities Managen van informatie Informatie verwerken Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen, behandelen en naar voor brengen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen. Managen van taken Werk structureren Structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een systematische en logische manier af te werken binnen de gegeven tijd. Managen van interpersoonlijke relaties (Intern) Samenwerken Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega’s bij te leggen. (Extern) Klantgericht optreden Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden. Managen van zichzelf Inzet tonen Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Coping Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek. Waarden Betrokkenheid-motivatie Een intrinsieke motivatie aantonen door interesse te tonen voor de functie en door over een professioneel bewustzijn te beschikken. Normbesef-integriteit Aan geloofwaardigheid winnen door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan, door zijn eigen opvattingen in te schrijven in de normen en verwachtingen van de organisatie. Afwezigheid van extremisme De rechten en de vrijheden van het individu respecteren. Mensen niet discrimineren op basis van geslacht, levensovertuiging, etnische afkomst, enz. Gedrag dat afwijkt van de eigen waarden niet veroordelen en de mensen die dit gedrag stellen niet verwerpen. Afwezigheid van psychopathologie Emotionele stabiliteit vertonen, t.t.z. zich kunnen beheersen en emotionele impulsen kunnen onderdrukken. Er is sprake van psychopathologie als men gedrag vertoont dat afwijkt van een sociale norm en als dit gedrag een belemmering uitmaakt voor of ongemak bezorgt aan de betrokkene zelf of aan de omgeving en op deze manier een verstoring van het sociaal en professioneel functioneren veroorzaakt.

32 INHOUD Persoonlijkheidsvragenlijst E-tray Presentatieproef Groepsproef Biografische vragenlijst Gestructureerd interview

33 Persoonlijkheidsvragenlijst
60 items - Geïnformatiseerde vragenlijst Voorbeeld: Kies de eigenschappen die voor jou het meest en het minst van toepassing zijn: A. Snel B. Elegant C. Grappig D. Beleefd E. Handig

34 E-TRAY Geïnformatiseerde test
De kandidaat dient een afwezige medewerker te vervangen - documenten ( s, vergaderverslagen, plan, planning, etc.) - Meerkeuzenvragen met telkens keuzemogelijkheden te klasseren volgens : het ‘meest toepasselijk’ tot het ‘minst van toepasselijk

35 PRESENTATIEOEFENING Een individueel gedeelte:
. Schriftelijke samenvatting van 1 tekst/thema . Mondelinge presentatie Een collectief gedeelte: Groepsdynamica Het schriftelijke gedeelte wordt verbeterd!

36 GROEPSPROEF Een individueel gedeelte:
. Kennismaking met de situatie/opdracht . Schriftelijke bepaling/identificatie van de criteria die moeten helpen bij het oplossen van het probleem Een collectief gedeelte: . Collectief oplossen van het probleem De schriftelijke voorbereiding wordt verbeterd

37 BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST
Deels thuis in te vullen - opgestuurd met uitnodigingsbrief (domicilie-adres); Deels in DSR in te vullen; Leesbaarheid; Zorgvuldigheid; Volledigheid……

38 GESTRUCTUREERD INTERVIEW
Interview gericht naar de competenties (gedragsgerelateerd)

39 Globale evaluatie en beslissing door een arbeidsgeneesheer
7. MEDISCH ONDERZOEK Globale evaluatie en beslissing door een arbeidsgeneesheer Het medisch examen duurt ½ dag en omvat o.a.: oog- en oortest urinestest tandheelkundig onderzoek … Vrijstelling : geslaagd bij FP + Medisch na 01/01/2010

40 8. Selectiecommissie Voorwaarde
Een gunstige evaluatie en/of geslaagd voor het persoonlijkheidsonderzoek Duur Het gesprek met de selectiecommissie duurt ongeveer 1 uur.

41 Samenstelling - Een gekwalificeerd lid van DSR : Voorzitter - Een vertegenwoordiger van de lokale politie - Een vertegenwoordiger van de federale politie

42 Geëvalueerde competenties
Klantgerichtheid: Maatschappelijke gerichtheid Sociaal engagement Empathie Contactvaardigheid Dienstverlenende ingesteldheid Probleemoplossende vaardigheden …..

43 Coping: Stress- en frustratietolerantie Emotionele stabiliteit Assertiviteit Weerbaarheid Zelfbewustzijn ….

44 Betrokkenheid - motivatie: Bekwame betrokkenheid Motivatie
Voorbereiding Kennis van de functie Voor- en nadelen …..

45 Normbesef en integriteit: Loyauteit Plichtsbewustzijn Eerlijkheid
Redeneren over regels, normen …..

46 7. Deliberatiecommissie
Doel Bepalen of de kandidaat beantwoordt aan het competentieprofiel op basis van al de proeven (PP + SS)

47 Samenstelling - Diensthoofd DSRN - Een vertegenwoordiger van de VCLP - Een vertegenwoordiger van de federale politie

48 Mogelijke beslissingen - Zeer geschikt - Geschikt - Ongeschikt

49 Op basis van de T-score behaald bij de beroepsproef
Klassering Op basis van de T-score behaald bij de beroepsproef Zeer geschikt Geschikt

50 Rechtspositie interne kandidaat tijdens opleiding
Kandidaat wordt aangesteld als aspirant-INP Kandidaat blijft behoren tot huidige pol dienst zolang hij niet benoemd is via mobiliteit in een hoger kader Vanaf 4de maand voorafgaand aan einde opleiding : men kan zich kandidaat stellen via mobiliteit.

51 Rechtspositie interne kandidaat na de opleiding (1)
Geslaagde kandidaten worden benoemd in graad van INP (weddeschaal B1) Kandidaat heeft uiterlijk op laatste dag opleiding kandidaatstelling mobiliteit gevraagd : keert terug naar huidig korps in afwachting resultaat mobiliteit (positief : mobiliteit, negatief ambtshalve naar bediening federale politie)

52 Rechtspositie interne kandidaat na de opleiding (2)
Kandidaat heeft uiterlijk op laatste dag opleiding geen kandidaatstelling mobiliteit aangevraagd : ambtshalve aangewezen voor een bediening federale politie. Kandidaat die niet geslaagd is voor de beroepsopleiding : terug naar oorspronkelijk politiekorps.

53 Info op DailyDoc 18 oktober 2010
Moet een agent van politie, in het raam van de bevordering door overgang naar een hoger kader, ontslag nemen in geval van toelating tot de basisopleiding voor het basiskader ?

54 Antwoord (1) In geen enkel geval ontslag nemen uit hun huidige statutaire betrekking. De arbeidsovereenkomst van de contractuele agenten wordt gedurende hun opleiding geschorst. Contractuele slagen : statutair benoemd INP Contractuele niet slagen : vervoegt oorspronkelijk korps – arbeidsovereenkomst herneemt haar volledige uitwerking.

55 Antwoord (2) Voor de duur van de basisopleiding van INP worden alle aspiranten (met inbegrip van de aspiranten afkomstig uit het kader van de agenten : contractueel + statutair – die de opleiding volgen in het raam van de sociale promotie) automatisch aangesteld in de graad van aspirant-inspecteur en genieten zij de loonschaal die zij bezaten de dag voorafgaand aan zijn aanstelling tot aspirant-inspecteur van politie. De overige aspiranten-inspecteur van politie genieten de loonschaal HAU1. (KB 11/02/2013)

56 CIJFERGEGEVENS 2012-2013 Ingeschreven kandidaten : 77
Geslaagd voor taal : Geslaagd voor beroepsproef : Niet geslaagd funct parcours : 3 Kandidaten op PP : 51 Kandidaten op selectiecommissie : 45 GESLAAGD NA DELIBERATIECOM. : 21

57 Vragen?


Download ppt "INFORMATIESESSIE 19 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google