De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van vrees naar vreugde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van vrees naar vreugde."— Transcript van de presentatie:

1 Van vrees naar vreugde

2 Vooraf Belangrijk om vooraf te noemen : Gods woord is zeer rijk, ik wil u vandaag doorgeven wat ik gehoord heb van een ander, en waar ik heel blij en bemoedigd door werd. Controleren. Ik hoop dat u net als ik de bijbel erbij zal nemen en een concordantie, en alles zal onderzoeken wat ik u door mag geven.

3 Angst? Ik heb u verteld dat we het thema van vandaag vreugde is. En toch wil ik beginnen met iets wat daar mijlenver van afstaat om iets duidelijk te maken . Hoeveel (on)gelovigen leven vandaag de dag niet in angst of vrees? Angst voor wat de nieuwe dag zal brengen Angst voor wat er gebeurt met het milieu Angst voor hun kinderen of geliefden Angst voor veroordeling …en hel…. De tekst waar ik mee wil starten verteld ons dat ‘de vreze des HEREN het BEGIN der wijsheid is’.

4 Begin der wijsheid We beginnen bij Psalm 111 vers 10
Ps. 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. In Psalm 111 worden zinnen vooraf gegaan door de 22 Hebreeuwse letters. Elke letter heeft een specifieke betekenis. Vooraf aan de zin ‘De vreze des HEREN is het begin der wijsheid’ en ‘een goed inzicht hebben allen die ze betrachten’ staan de letter ‘Resh’ en ‘Sjien’. Resh betekent hoofd. Een hoofd is de belangrijkste, de eerste. Sjien betekent tand. Voedsel wordt verspreid /vermalen door de ‘tanden’. Er zitten 2 kanten aan: Vermalen~dood en voedsel~leven

5 Begin der wijsheid Ps. 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid Het woord vreze heeft verbanden met respect, met eerbied, maar ook daadwerkelijk met angst en met met vrees. Sla uw concordantie er maar op na. Opvallend aan dit vers is dat het respect, de eerbied of de vrees/angst het BEGIN is der wijsheid. Wat is het begin der wijsheid? De vreze des Heren.

6 Angst…het begin De vraag die ik u wil stellen is deze : Als angst/vrees het begin is, dan moet er ook een einde zijn. Wat is dan het einde? Of wil u dat niet weten en blijven we in ‘het begin’ steken? Ik wil u oproepen om met mij mee te denken.

7 School-opleiding In Nederland hebben we een geweldig groot goed. Iedereen krijgt een opleiding. Dat vinden we, en is uitermate belangrijk. We zijn allemaal begonnen bij de kleuterschool. Daarna hebben we de lagere school en de middelbare school doorlopen. En voor hen, die gezegend zijn met een goed verstand en wilskracht, kunnen een vervolg opleiding ‘krijgen’. Het kenmerk van de kleuterschool (of groep 1 en 2) en de lagere school (groep 3 tm 8) is dat men kinderen ‘aan de hand’ meeneemt en hen kennis en vaardigheden bijbrengt. Dat is het begin. Wie was er niet angstig toen zijn/haar moeder hem/haar voor het eerst op de kleuterschool achterliet?

8 School-opleiding U brengt natuurlijk niet een kind, dat toe is aan de kleuterschool, naar de middelbare school. U begint bij het BEGIN. Eenvoudig, op het niveau wat een kind aankan. Zo is het ook met Gods woord. Waar begint het? Bij de vreze / eerbied des Heren

9 Relatie vrezen en verbond
Als we de tekst Ps.111:5 erbij nemen, dan zien we dat er een belangrijke relatie ligt tussen ‘het (oude) verbond’ en de vreze des Heren. (Vers 5) Hij gaf spijze aan wie Hem vrezen, en gedenkt voor eeuwig zijn verbond. In Pred.12:13 ziet u dit verband ook. Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen Paulus noemt het oude verbond in 2 Kor 3:7 Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat (…) en in vers 9 Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt (…)

10 Begin…Exod.19…angst In Exod.20 ontving het volk ‘de tien geboden’ (onderwijzing) Als u Exodus 19 erbij neemt, dan ziet u letterlijk dat de vreze des Heren het begin der wijsheid is, namelijk VOORDAT men ‘de tien geboden’ kreeg lezen we dit Exod.19:11-16 En tegen de derde dag! zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de HERE nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinai. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden en zeggen: Wacht er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet ervan aan te raken; ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden; hetzij dier hetzij mens, hij zal niet blijven leven. Als deze woorden geen angst of eerbied brengen, …we lezen verder

11 Begin…Exod.19…angst Vervolg… Vers …en het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. (…) vers 18 En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. Het volk was angstig. Logisch na de woorden en zichtbare tekens. Net voordat het volk de onderwijzing (‘de tien geboden’) zou ontvangen waren ze angstig. En als we naar de tekst Ps.111:10 kijken is dat prima, want daar ligt het begin der wijsheid.

12 Voor de liefhebber Even tussendoor: Als u nu zou kijken hoe Paulus geroepen werd VOORDAT hij het genade evangelie ontving. Het contrast kan niet groter zijn! Volk – verbond/wet Paulus – genade evangelie (Exod.19) (Hand.9 en Hand.16) Donker, rook, bliksem, Heerlijkheid gestalte vd Heer Bevingen, hard geluid Licht boven de glans der zon Dood bij aanraking Uitleg / liefdevol etc

13 Een stap voorwaarts, naar Paulus
De apostel Paulus, die het ‘genade evangelie’ mocht vertellen (herauten), die geroepen was tot deze taak voor de Natiën, waarin geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek, verteld ons iets bijzonders in Gal.3:24 De wet is dus een tuchtmeester geweest TOT Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Afgelopen week heb ik een blogje geschreven over het ‘vertaalwoord’ tuchtmeester. U kunt dat nalezen op mijn website. Het komt hier op neer. Er staat een Grieks woord dat ook te maken heeft met een begeleider die een kind aan de hand mee neemt. Net als toen je op de lagere school zat de leraar je aan je hand meenam.

14 Een stap voorwaarts, naar Paulus
De wet of het oude verbond neemt dus iemand die nog niet volwassen is (in het geloof) aan de hand mee. De wet is een ’begeleider’ voor niet volwassenen TOT Christus opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Even tussendoor… Uit werken gerechtvaardigd? Neen, Uit wet gerechtvaardigd? Neen, Uit vrees gerechtvaardigd? Neen. U wordt gerechtvaardigd uit geloof, net als in de tijd van voor de wet (de onderwijzing)

15 Zoonschap Als we Paulus nu verder volgen lezen we Rom.8 vers 15 iets heel bijzonders. Iets wat ‘revolutionair’ was! Rom.8:15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Slavernij brengt vrees. De wet of het oude verbond bracht vrees

16 Zoonschap U herkent het misschien wel
Sommige van ons waren bang voor onze (aardse) vader, en je kreeg soms te horen … wacht maar tot je vader thuis komt dan zwaait er wat Toen waren we jong, toen waren we nog niet volwassen. Nu we volwassen zijn is er geen angst meer voor je aardse vader. Ditzelfde geldt ook voor onze hemelse Vader. Heeft u meegelezen? Paulus verteld ons dat we de geest van het zoonschap hebben ontvangen . We zijn zonen, we hebben de hoogste plaats van autoriteit! Weet u het nog de ‘resh’ in Psalm 111 vers 10 ?

17 Zoonschap En wat zegt een zoon tegen zijn vader…
We mogen nu zeggen, Abba Vader. Dat drukt een vertrouwensband uit, dat geeft aan dat er een relatie IS. We zeggen Abba Vader in plaats van Jehova of Elohiem. Nogmaals : Want gij hebt NIET ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

18 Geen vrees meer U bent dus een zoon. (geest van het zoonschap) Vrezen zonen? 2 Tim.1:7? (Staten Vertaling) Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid (NBG bezonnenheid). Geweldig, Er is geen vrees meer tussen Vader en zijn zonen! Het begin is geweest, we mochten in genade groeien naar een nieuwe fase.

19 In liefde geen vrees Afsluiten.
1 Joh.4:18  Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Waar lezen we van de liefde van God? Bij de berg Sinai waar Mozes de onderwijzing kreeg ? Nee toch! We blijven toch niet steken bij de berg Sinai? Bij vrees. We nemen de onderwijzing van Paulus erbij, en hij leert ons dat we mogen leven uit genade.

20 Charis - vreugde Wist u dat er een woordverband zit tussen genade en vreugde In het Hebreeuws is chen  gein In het Grieks is charis  vreugde Kenmerk van mensen die het genade evangelie van Paulus mogen kennen is, ze zijn dankbaar, ze beseffen (gift van Vader) dat GOD bij machte is veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Efez.3:20-21 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.


Download ppt "Van vrees naar vreugde."

Verwante presentaties


Ads door Google