De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming secundair onderwijs Bestuurlijke schaalvergroting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming secundair onderwijs Bestuurlijke schaalvergroting"— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming secundair onderwijs Bestuurlijke schaalvergroting

2 Waarom? Sterktes 27 verbeterpunten

3 Sterktes behouden Degelijke persoonlijkheidsvorming
Sterke prestaties van onze leerlingen (PISA bv.) Extra inspanningen voor sociaal zwakkere leerlingen ( o.a. SES en Gok-middelen) Ruime personeelsomkadering Grote inzet schoolteams

4 verbeterpunten Ongekwalificeerde uitstroom (ca. 10 %)
Negatieve evolutie leerlingenprestaties (PISA) Welbevinden en motivatie leerlingen Impact SES op schoolkeuze en schoolse prestaties Bruuske overgang BaO –S.O. Rol techniek Te veel studierichtingen Maatschappelijke appreciatie onderwijsvormen Zittenblijven Beleidsvoerend vermogen scholen

5 9 thema’s basisonderwijs inhoudelijke aanpak secundair onderwijs
structuur secundair onderwijs aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt evaluatie en attesteringsbeleid leerlingenbegeleiding databeheer en meten personeel en bestuur budget en omkadering

6 Sterker basisonderwijs
Het getuigschrift basisonderwijs: meer transparant en eenvormig versterking curriculum (Ned.- techniek - wet. - …) Geleidelijkere overgang BaO - S.O.: - Techniek en wetenschap als een apart leergebied - mogelijkheid vakleraren in derde graad (vb. techniek en wetenschap) differentiatie consolideren/versterken toetsen op het einde van het basisonderwijs (IKZ): toolkit & validering OVSG- en interdiocesane proeven persoonlijk leerlingendossier Taal: screening + taalbad (OD XXIII)

7 Inhoudelijke aanpak competentiegericht Onderscheid ET- VOET vervalt
sleutelcompetenties per graad (basis = Europese SC) algemene vorming voor iedereen - voldoende breed/ruim - voldoende ambitieus werkplekleren in arbeidsmarktgerichte studierichtingen in de derde graad

8 Verbrede eerste graad behoud A-stroom en schakeltraject (voormalige B-stroom) enkel zonder getuigschrift basisonderwijs naar schakeltraject eerste twee jaren oriënterend basisvorming volgens Europese sleutelcompetenties - dus ook economie, techniek en cultuur - kan in verschillende abstractiegraden aanvulling met differentiatiemogelijkheden - extra leerstof + extra ondersteuning op alle scholen - Latijn, techniek, wiskunde/wetenschappen, kunst, economie, Nederlands, Frans en Engels scholen krijgen vrijheid om dit uit te werken

9 Structuur eerste graad
A-stroom 1ste lj. 27u. basisv. 1 set comp. 5 u. differentiatie 2de lj. 25 u. basisv. 7 u.: Herwerkte basisoptie differentiatie Schakeltraject 27 u. basisv. 2de (en 3de) lj. 20 u. basisv. 12 u. differentiatie

10 nieuwe indeling in 2de en 3de graad
reductie studierichtingen na screening van de bestaande richtingen (relevantie & uniciteit) - VKS ordening volgens doel/finaliteit doorstroming hoger onderwijs (theoretisch-abstract) arbeidsmarktgericht (praktisch) beide finaliteiten indeling volgens domeininhoud schotten aso/bso/kso/tso weg Kwaliteitstoets matrix o.b.v. ET-en (uiterlijk 2016)

11 ARBEIDSMARKT-GERICHT
De matrix DOORSTROOM DOORSTROOM ARBEIDSMARKT-GERICHT ARBEIDSMARKT- GERICHT kunst en creatie wetenschap en techniek economie en organisatie taal en cultuur welzijn en maatschappij

12 Nieuw schoolconcept kan pas bepaald worden na nieuwe ordening en impactberekening Steeds op basis van de matrix respect voor regionale spreiding en vrije schoolkeuze

13 Domein- en campusscholen
Domeinschool: Elk inhoudelijk domein dat aangeboden wordt, wordt in de verschillende finaliteiten aangeboden. Campusschool: Bevat studierichtingen van verschillende finaliteiten, maar niet in hetzelfde domein. domein- en campusscholen worden via incentives aangemoedigd

14 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Structureel overleg over kwalitatieve en kwantitatieve afstemming studieaanbod - arbeidsmarkt - op Vlaams niveau - regionaal (zonaal onderwijsforum) nieuwe programmatieregels (OD XXIII) Bevorderen zij-instroom

15 Het zonaal onderwijsforum
Start: 1 per onderwijszone (vandaag = 44) Bevoegdheden: - ordening regionaal studieaanbod (kamer vrij en kamer officieel onderwijs) + advies lokale arbeidsmarkt voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen - huidige bevoegdheden LOP’s Samenstelling: onderwijspartners/ niet-onderwijspartners/gemeenten

16 attesteringsbeleid Motivering attesten
na het eerste jaar van de eerste graad geen B-attesten mogelijk C-attesten enkel uitzonderlijk, op basis van uitdrukkelijke motivatie nieuwe mogelijkheid: A-attest met verplichte remediëring in het daaropvolgende jaar overzitten met B-attest kan slechts mits expliciet advies klassenraad

17 Leerlingenbegeleiding
individueel leerlingendossier permanente studie- en beroepskeuzebegeleiding niet-bindende ijkingsproef Meetinstrumenten ter beschikking van scholen stellen audit CLB’s om ev. tot hervorming te komen garantie leerrecht: integraal regelgevend kader met Welzijn

18 Databeheer & meten Kenniscentrum Meetmomenten: - eind BaO
- in S.O. : taal, wiskunde en wetenschappen Doelstelling: interne kwaliteitscontrole en info op systeemniveau

19 Personeel en bestuur Bestuurlijke schaalvergroting: scholengroepen
Ingangsdatum: Toetreding niet verplicht, maar incentivebeleid min llen., maar gemiddelde grootte llen. Kan niveauoverschrijdend Regionaal of Vlaanderenbreed Werkgever van alle personeel Alle middelen van overheid worden aan SG toegekend Alle combinaties mogelijk, behalve GO! met vrije net

20 Personeel en bestuur De leraar als professional en professionalisering
Veranderingsmanagement: - pedagogische begeleidingsdiensten - begeleiding van directeurs en schoolbesturen Lerarenopleidingen

21 Budget & omkadering Nieuw omkaderingssysteem - geïntegreerd
- transparant en onderbouwd - degressiviteit en vrije keuze Alle middelen toekennen aan bestuurlijk geheel Macro budgetneutraliteit

22 Volgende stappen advies VLOR en SERV Gesprekken met het onderwijsveld
maatregelen nog tijdens deze legislatuur te nemen stapsgewijze uitrol

23 STEM actieplan Science Technology Engineering Mathematics
Onderwijs coördineert interministeriële strategie voor meer STEM-keuzes tegen 2020

24 STEM actieplan Basisprincipes Aantrekkelijker STEM onderwijs
Goed ondersteunde leraars Goed uitgewerkte studie- en loopbaankeuze Meer meisjes in STEM-opleidingen en -beroepen Inzetten op excellentie Aangepast opleidingsaanbod Sectoren, bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen Hoge maatschappelijke waardering technische beroepen

25 Adviezen experts platform Concrete acties stuurgroep
STEM actieplan Adviezen experts platform Concrete acties stuurgroep Groep onafhankelijke experten zetten ten persoonlijke titel ervaring, draagvlak en kennis uit bedrijfswereld, asademische wereld en communicatiewereld in… PLATFORM Beleid concretiseert via actieplannen… STUURGROEP Ambitieuze en duidelijke cijferdoelen: Oeso gemiddelde Voortgang 4 procentpunten Hogere vrouwelijke participatie

26 Actiepunten onderwijs
STEM actieplan Actiepunten onderwijs Geïntegreerde aanpak wiskunde, wetenschap en technologie Technologie als concretisering van abstracte theorie Competentiegerichte eindtermen in hervormd secundair onderwijs Volwaardige leerlijn van basisonderwijs tot hoger onderwijs Techniek deel van sleutelcompetenties voor alle leerlingen Bijzondere leermeesters basisonderwijs STEM-coaches Pool ervaren vrijwilligers uit tecnhische sector engageren zich om technieklessen mee uit te bouwen (kandidaturen oktober 2013) Ervaring valoriseren en passie overbrengen Afstemming vraag en aanbod via klascement (januari 2014) Centrale ondersteuning

27 Actiepunten onderwijs
STEM actieplan Actiepunten onderwijs Vernieuwing didactiek STEM Refectie-instrument VLOR (najaar 2013) Evaluatie lerarenopleiding (najaar 2013) Verder inzetten op studiekeuze Verkennende STEM-test op einde van basisonderwijs (2013) In samenwerking met onderwijskiezer Informatie over talenten en mogelijkheden in secundair onderwijs Wat later doen met keuze? Wat studeren om dit te doen?


Download ppt "Hervorming secundair onderwijs Bestuurlijke schaalvergroting"

Verwante presentaties


Ads door Google