De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming secundair onderwijs Bestuurlijke schaalvergroting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming secundair onderwijs Bestuurlijke schaalvergroting."— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming secundair onderwijs Bestuurlijke schaalvergroting

2 WAAROM? STERKTES 27 VERBETERPUNTEN

3 Degelijke persoonlijkheidsvorming Sterke prestaties van onze leerlingen (PISA bv.) Extra inspanningen voor sociaal zwakkere leerlingen ( o.a. SES en Gok-middelen) Ruime personeelsomkadering Grote inzet schoolteams Sterktes behouden

4 Ongekwalificeerde uitstroom (ca. 10 %) Negatieve evolutie leerlingenprestaties (PISA) Welbevinden en motivatie leerlingen Impact SES op schoolkeuze en schoolse prestaties Bruuske overgang BaO –S.O. Rol techniek Te veel studierichtingen Maatschappelijke appreciatie onderwijsvormen Zittenblijven Beleidsvoerend vermogen scholen … verbeterpunten

5 basisonderwijs inhoudelijke aanpak secundair onderwijs structuur secundair onderwijs aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt evaluatie en attesteringsbeleid leerlingenbegeleiding databeheer en meten personeel en bestuur budget en omkadering 9 thema’s

6 Het getuigschrift basisonderwijs: meer transparant en eenvormig versterking curriculum (Ned.- techniek - wet. - …) Geleidelijkere overgang BaO - S.O.: - Techniek en wetenschap als een apart leergebied - mogelijkheid vakleraren in derde graad (vb. techniek en wetenschap) differentiatie consolideren/versterken toetsen op het einde van het basisonderwijs (IKZ): toolkit & validering OVSG- en interdiocesane proeven persoonlijk leerlingendossier Taal: screening + taalbad (OD XXIII) Sterker basisonderwijs

7 competentiegericht Onderscheid ET- VOET vervalt sleutelcompetenties per graad (basis = Europese SC) algemene vorming voor iedereen - voldoende breed/ruim - voldoende ambitieus werkplekleren in arbeidsmarktgerichte studierichtingen in de derde graad Inhoudelijke aanpak

8 behoud A-stroom en schakeltraject (voormalige B-stroom) enkel zonder getuigschrift basisonderwijs naar schakeltraject eerste twee jaren oriënterend basisvorming volgens Europese sleutelcompetenties - dus ook economie, techniek en cultuur - kan in verschillende abstractiegraden aanvulling met differentiatiemogelijkheden - extra leerstof + extra ondersteuning op alle scholen - Latijn, techniek, wiskunde/wetenschappen, kunst, economie, Nederlands, Frans en Engels scholen krijgen vrijheid om dit uit te werken Verbrede eerste graad

9 Structuur eerste graad A-stroom1 ste lj.27u. basisv. 1 set comp. 5 u. differentiatie A-stroom2 de lj.25 u. basisv. 1 set comp. 7 u.: -Herwerkte basisoptie -differentiatie Schakeltraject1 ste lj.27 u. basisv. 1 set comp. 5 u. differentiatie Schakeltraject2 de (en 3 de ) lj. 20 u. basisv. 1 set comp. 12 u. differentiatie

10 reductie studierichtingen na screening van de bestaande richtingen (relevantie & uniciteit) - VKS ordening volgens doel/finaliteit doorstroming hoger onderwijs (theoretisch-abstract) arbeidsmarktgericht (praktisch) beide finaliteiten indeling volgens domeininhoud schotten aso/bso/kso/tso weg Kwaliteitstoets matrix o.b.v. ET-en (uiterlijk 2016) nieuwe indeling in 2 de en 3 de graad

11 De matrix … … … economie en organisatie taal en cultuur welzijn en maatschappij … … … … … … wetenschap en techniek kunst en creatie DOORSTROOM ARBEIDSMARKT- GERICHT ARBEIDSMARKT- GERICHT ……… …… …

12 kan pas bepaald worden na nieuwe ordening en impactberekening Steeds op basis van de matrix respect voor regionale spreiding en vrije schoolkeuze Nieuw schoolconcept

13 Domeinschool: Elk inhoudelijk domein dat aangeboden wordt, wordt in de verschillende finaliteiten aangeboden. Campusschool: Bevat studierichtingen van verschillende finaliteiten, maar niet in hetzelfde domein. domein- en campusscholen worden via incentives aangemoedigd Domein- en campusscholen

14 Structureel overleg over kwalitatieve en kwantitatieve afstemming studieaanbod - arbeidsmarkt - op Vlaams niveau - regionaal (zonaal onderwijsforum) nieuwe programmatieregels (OD XXIII) Bevorderen zij-instroom Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt

15 Start: 01.09.2017 1 per onderwijszone (vandaag = 44) Bevoegdheden: - ordening regionaal studieaanbod (kamer vrij en kamer officieel onderwijs) + advies lokale arbeidsmarkt voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen - huidige bevoegdheden LOP’s Samenstelling: onderwijspartners/ niet-onderwijspartners/gemeenten Het zonaal onderwijsforum

16 Motivering attesten na het eerste jaar van de eerste graad geen B-attesten mogelijk C-attesten enkel uitzonderlijk, op basis van uitdrukkelijke motivatie nieuwe mogelijkheid: A-attest met verplichte remediëring in het daaropvolgende jaar overzitten met B-attest kan slechts mits expliciet advies klassenraad attesteringsbeleid

17 individueel leerlingendossier permanente studie- en beroepskeuzebegeleiding niet-bindende ijkingsproef Meetinstrumenten ter beschikking van scholen stellen audit CLB’s om ev. tot hervorming te komen garantie leerrecht: integraal regelgevend kader met Welzijn Leerlingenbegeleiding

18 Databeheer & meten Kenniscentrum Meetmomenten: - eind BaO - in S.O. : taal, wiskunde en wetenschappen Doelstelling: interne kwaliteitscontrole en info op systeemniveau

19 Personeel en bestuur Bestuurlijke schaalvergroting: scholengroepen Ingangsdatum: 01.09.2017 Toetreding niet verplicht, maar incentivebeleid min. 2.000 llen., maar gemiddelde grootte 6.000 llen. Kan niveauoverschrijdend Regionaal of Vlaanderenbreed Werkgever van alle personeel Alle middelen van overheid worden aan SG toegekend Alle combinaties mogelijk, behalve GO! met vrije net

20 Personeel en bestuur De leraar als professional en professionalisering Veranderingsmanagement: - pedagogische begeleidingsdiensten - begeleiding van directeurs en schoolbesturen Lerarenopleidingen

21 Budget & omkadering Nieuw omkaderingssysteem - geïntegreerd - transparant en onderbouwd - degressiviteit en vrije keuze Alle middelen toekennen aan bestuurlijk geheel Macro budgetneutraliteit

22 Volgende stappen advies VLOR en SERV Gesprekken met het onderwijsveld maatregelen nog tijdens deze legislatuur te nemen stapsgewijze uitro l www.hervormingsecundair.be

23 STEM actieplan Science Technology Engineering Mathematics Onderwijs coördineert interministeriële strategie voor meer STEM-keuzes tegen 2020

24 Basisprincipes Aantrekkelijker STEM onderwijs Goed ondersteunde leraars Goed uitgewerkte studie- en loopbaankeuze Meer meisjes in STEM-opleidingen en -beroepen Inzetten op excellentie Aangepast opleidingsaanbod Sectoren, bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen Hoge maatschappelijke waardering technische beroepen STEM actieplan

25 Adviezen experts platform Concrete acties stuurgroep Groep onafhankelijke experten zetten ten persoonlijke titel ervaring, draagvlak en kennis uit bedrijfswereld, asademische wereld en communicatiewereld in… PLATFORM Beleid concretiseert via actieplannen… STUURGROEP Ambitieuze en duidelijke cijferdoelen: Oeso gemiddelde Voortgang 4 procentpunten Hogere vrouwelijke participatie STEM actieplan

26 Actiepunten onderwijs Geïntegreerde aanpak wiskunde, wetenschap en technologie Technologie als concretisering van abstracte theorie Competentiegerichte eindtermen in hervormd secundair onderwijs Volwaardige leerlijn van basisonderwijs tot hoger onderwijs Techniek deel van sleutelcompetenties voor alle leerlingen Bijzondere leermeesters basisonderwijs STEM-coaches Pool ervaren vrijwilligers uit tecnhische sector engageren zich om technieklessen mee uit te bouwen (kandidaturen oktober 2013) Ervaring valoriseren en passie overbrengen Afstemming vraag en aanbod via klascement (januari 2014) Centrale ondersteuning STEM actieplan

27 Actiepunten onderwijs Vernieuwing didactiek STEM Refectie-instrument VLOR (najaar 2013) Evaluatie lerarenopleiding (najaar 2013) Verder inzetten op studiekeuze Verkennende STEM-test op einde van basisonderwijs (2013) In samenwerking met onderwijskiezer Informatie over talenten en mogelijkheden in secundair onderwijs Wat later doen met keuze? Wat studeren om dit te doen? STEM actieplan


Download ppt "Hervorming secundair onderwijs Bestuurlijke schaalvergroting."

Verwante presentaties


Ads door Google