De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Problemen in de samenleving 1.3 Persoonlijke ontplooiing 1.4 Maatschappelijke ontplooiing 1.5 Multiculturele samenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Problemen in de samenleving 1.3 Persoonlijke ontplooiing 1.4 Maatschappelijke ontplooiing 1.5 Multiculturele samenleving."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Problemen in de samenleving 1.3 Persoonlijke ontplooiing 1.4 Maatschappelijke ontplooiing 1.5 Multiculturele samenleving en mondialisering 1.6 Samenlevingsopbouw 1.7 Tips voor de praktijk

2 Problemen in de samenleving: 1-2 het onderscheid tussen sociale en maatschappelijke kwesties verharding van het sociale leven individualisering armoede de taak van het sociaal-cultureel werk

3 Voorwaarden voor een optimale persoonlijke ontwikkeling: 1-3 een juiste stimulering tijdens de opvoeding voldoende scholing voldoende mogelijkheden om eigen kwaliteiten te ontwikkelen positief rolmodel voldoende financiële middelen een goede maatschappelijke positie de taak van het sociaal-cultureel werk

4 Voor een zinvolle bijdrage aan de samenleving moet je: 1-4 voldoende liefde ervaren (hebben) en geven je voldoende zinvol sociaal betrokken voelen en zijn voldoende tevreden zijn met je werk/tijdsbesteding voldoende financiële mogelijkheden hebben

5 Multiculturele samenleving en mondialisering: 1-5 multiculturele en monoculturele opvoeding sociaal-economische positie van allochtonen mondialisering integratie de taak van het sociaal cultureel werk

6 Samenlevingsopbouw: 1-6 samenleving samenlevingsopbouw de taak van het sociaal cultureel werk

7 Invloeden op de samenleving: 1-7 demografie religie cultuur maatschappelijke klassen wereldpolitiek landelijke politiek economie en welvaart

8 De inhoud van dit thema: 2-1 2.2Doelstelling sociaal-cultureel werk 2.3 Het aanbod van het sociaal-cultureel werk 2.4 Aanbodgericht, vraaggericht of vraaggestuurd? 2.5 Vraagsturing in het welzijnswerk 2.6 Maatschappelijk ondernemerschap 2.7 Van vraag naar aanbod 2.8 Valkuilen 2.9 Andere manieren van financiering

9 Het sociaal-cultureel werk: 2-2 biedt ondersteuning aan (groepen van) mensen bij hun deelname aan de samenleving

10 De ontwikkeling van het sociaal (cultureel) werk: 2-3 armoedebestrijding club- en buurthuiswerk sociaal-cultureel werk

11 Het dienstenpakket: 2-4 aanbodgericht vraaggericht vraaggestuurd vraaggericht of vraaggestuurd

12 Vraagsturing in het welzijnswerk: 2-5 de relatie burger - overheid de relatie overheid - welzijnswerk de relatie welzijnswerk - burger

13 Het proces van beleidsgestuurde outputfinanciering 2-6 1vaststellen van gemeentelijke beleidsdoelstellingen 2analyse van vraag en aanbod 3formuleren van opdrachten aan welzijnsorganisatie 4offerte door welzijnsorganisatie 5beoordeling van offerte door gemeente 6opstellen van contract 7uitvoering van het contract 8relatie opdrachtgever-opdrachtnemer 9meten en rapporteren 10evaluatie en subsidievaststelling

14 Financiering van sociaal-cultureel werk: 2-7 fondsen sponsoring aanbesteding

15 De inhoud van dit thema: 3-1 3.2Activiteiten, projecten en programma’s 3.3 Projecten sociale samenhang 3.4 Projecten maatschappelijke participatie 3.5 Projecten ondersteuning, informatie en advies

16 Activiteiten, projecten of programma’s: 3-2 soorten en doelen een keuze maken

17 Een bespreking van projecten en programma’s ingedeeld naar: 3-3 sociale samenhang maatschappelijke participatie ondersteuning, informatie en advies

18 Projecten sociale samenhang: 3-4 Krachtwijken Jong en Oud Interactief (JOIN) Maatjes Clup Doe mee in je buurt Buurtvader- en buurtmoederprojecten

19 Projecten ondersteuning, informatie en advies: 3-5 programma’s ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning projecten voor jongeren projecten voor volwassenen projecten voor ouderen

20 Programma’s ontwikkelingsondersteuning: 3-6 kindvolgsystemen VVE-programma’s overdrachtsformulieren themadozen taalstimuleringsprogramma’s programma’s voor oudere kinderen en tieners

21 Programma’s opvoedingsondersteuning: 3-7 gezinsgerichte programma’s oudercursussen oudertrainingen

22 De inhoud van dit thema: 4-1 4.2De methodische cyclus 4.3 Projectmatig werken

23 De methodische cyclus: 4-2 beginsituatie vaststellen probleem of specifieke vraag formuleren doel formuleren een plan maken en uitvoeren acties en activiteiten evalueren en bijstellen

24 Probleem of specifieke vraag formuleren: 4-3 informatie ordenen analyseren formuleren

25 Projectmatig werken in vier fasen: 4-4 1de oriëntatiefase 2voorwaardenscheppende fase 3de uitvoering 4de evaluatie

26 Beslismomenten: 4-5 1oriëntatiefase: heeft een project kans van slagen en starten we het project daadwerkelijk 2voorwaardenscheppende fase: gaan alle partijen akkoord met het projectplan en is er financiering voor 3uitvoering: er kunnen verschillende beslismomenten opgenomen zijn voor de uitvoering; bijvoorbeeld na de eerste week van de vakantieactiviteiten, na een belangrijke bijeenkomst met de doelgroep, na een belangrijk onderzoek 4evaluatie en afronding: is het project geslaagd en wat zijn de aanbevelingen

27 De inhoud van dit thema: 5-1 5.2Het maken van een plan van aanpak 5.3 Signaleren van een probleem … en dan? 5.4 Omzetten van outputafspraken naar een uitvoeringsplan 5.5De activiteitenmap

28 Het maken van een plan van aanpak: 5-2 1oriëntatie 2analyseren 3strategie bepalen 4uitvoeren 5evalueren

29 De activiteitenmap: 5-3 aandachtspunten bij het samenstellen van de activiteitenmap de indeling van een activiteitenmap

30 Indeling van een activiteitenmap: 5-4 voorkant wijzigingen inhoudsopgave gebruiksaanwijzing evaluatieformulier activiteiten in rubrieken

31 De inhoud van dit thema: 6-1 6.2De groep 6.3 Groepscohesie en groepsstructuur 6.4 Het groepsproces 6.5 Invloeden op het groepsproces 6.6 De rol van de begeleider in het groepsproces

32 Een goede groep: 6-2 een groep waarin alle groepsleden het prettig vinden om bij elkaar te zijn en samen activiteiten te doen

33 Drie belangrijke groepsverschijnselen: 6-3 groepscohesie: de samenhang van de groep groepsstructuur: de opbouw van de groep groepsproces: het proces dat zich afspeelt als groepsleden samen optrekken

34 De vijf fasen van het groepsproces: 6-4 1verkennen 2accepteren van de situatie en aangaan van relaties 3bijdragen aan het groepsproces en een eigen plek creëren 4zich afwenden van de groep 5afscheid nemen van de groep

35 Verkennen is: 6-5 kennismaken met de begeleiders en de andere groepsleden leren hoe het toegaat op de groep verkennen van de ruimte, de materialen en de mogelijke activiteiten de eerste contacten leggen met groepsgenoten

36 Behoeften die bevredigd moeten worden: 6-6 primaire behoeften: voedsel warmte verzorging hogere behoeften: respect en waardering zelfstandigheid ontwikkeling van de eigen talenten een positief zelfbeeld

37 Invloeden op het groepsproces: 6-7 individuele groepsleden en de groep invloedrijke gebeurtenissen

38 Gebeurtenissen die invloed hebben op het groepsproces: 6-8 ruziemaken pesten subgroepvorming ziekte en dood

39 Functies van ruziemaken: 6-9 verkennen van grenzen spelen met macht conflicten oplossen zichzelf verdedigen gevoelens uiten aandacht vragen

40 De inhoud van dit thema: 7-1 7.2Probleemoplossing 7.3 Technieken voor het oplossen van problemen 7.4 Gespreksvaardigheden

41 De zes fasen van probleemoplossing: 7-2 1probleemdefinitie, doel en plan van aanpak vaststellen 2systematisch verzamelen van informatie 3het trekken van voorlopige conclusies 4voorbereiden van het gesprek 5bespreking van de signalen en problemen 6evalueren van de aanpak

42 Probleemdefinitie, doel en plan van aanpak: 7-3 probleemdefinitie doel de aanpak

43 Bespreking van de signalen en problemen: 7-4 opening van het gesprek bespreking afronding met afspraken aandachtspunten

44 Evalueren van de aanpak: 7-5 vaststellen van de evaluatiecriteria vaststellen van de evaluatiemomenten evalueren van het proces van probleemoplossing

45 Technieken en methoden voor het oplossen van problemen: 7-6 besluitvorming brainstormen mindmapping onderhandelen

46 Besluitvorming: 7-7 besluitvormingsproces aandachtspunten bij de besluitvorming soorten besluiten

47 Gespreksvaardigheden: 7-8 actief luisteren non-verbale houding vragen stellen samenvatten concretiseren reflectie van gevoel reguleren

48 Vragen stellen: 7-9 open vragen gesloten vragen brede vragen dieptevragen doorvragen waarom-vragen nieuwe vragen suggestieve vragen

49 Reguleren: 7-10 openen gespreksdoelen vaststellen gesprekspunten vaststellen beschikbare tijd noemen terugkoppelen naar begindoelen samenvatten vragen stellen die sturing geven hardop denken afsluiten

50 De inhoud van dit thema: 8-1 8.2 Invloeden op het opvoeden 8.3 Wat is opvoeden? 8.4 Basisregels opvoeden 8.5 Opvoedmiddelen en opvoedstijlen 8.6 Opvoeden in verschillende culturen 8.7 Veel voorkomende opvoedingsproblemen en de aanpak 8.8 Opvoedingsvaardigheden 8.9 De rol van televisie en computer bij het opvoeden

51 Invloeden op je manier van opvoeden: 8-2 ideeën, wensen en idealen je persoonlijkheid je eigen opvoeding de samenleving lezen, praten en voorbeelden zien

52 Invloeden op je manier van opvoeden: 8-3 sturen: leiding geven en grenzen stellen: veiligheid bieden consequent zijn reageren op storend gedrag ouder-kind grens aangeven steunen: bij de hand nemen en geven wat nodig is: aandacht begrip geduldig zijn stimuleren:aanmoedigen zich te ontwikkelen: ruimte bieden een boeiende omgeving bieden structureren: regels en routines overdragen en handhaven: praten en uitleggen onderhandelingsruimte geven

53 Opvoeden is: 8-4 het verzorgen, grootbrengen en vormen van kinderen door het bieden van structuur, het steunen en stimuleren van de sociaal-affectieve, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling en het sturen van gedrag negatief gedrag wordt daarbij zoveel mogelijk genegeerd en positief gedrag beloond

54 Opvoedmiddelen: 8-5 een gesprek voeren/uitleg geven een regel stellen afspraak maken orde handhaven actief luisteren ik-boodschap gebruiken belonen negeren straffen

55 Opvoedstijlen: 8-6 autoritatieve autoritaire permissieve/ laissez-faire verwaarlozende

56 Opvoeden in verschillende culturen: 8-7 Turkse en Marokkaanse opvoeding Kaapverdiaanse opvoeding Antilliaanse en Arubaanse opvoeding Hindoestaanse opvoeding afsluitend

57 Opvoedingsproblemen en de aanpak: 8-8 liegen ongehoorzaamheid machtsstrijdjes jaloezie druk gedrag agressief en antisociaal gedrag contactproblemen

58 Opvoedingsvaardigheden: 8-9 motiveren en stimuleren sfeer maken omgaan met gevoelens zelfredzaamheid stimuleren kinderparticipatie structuur bieden regulerend optreden

59 Structuur bied je door: 8-10 een goede inrichting van de ruimte de overdracht van waarden en normen vaste regels en rituelen opvoedmethoden en opvoedtechnieken vaste begeleiders

60 Methoden om gedrag te reguleren: 8-11 kinderen leren zelf problemen op te lossen schildpadmethode time-out

61 De inhoud van dit thema: 9-1 9.2Activerend wijkonderzoek 9.3 Panels en cliëntenraden 9.4 Outreachend werken 9.5 Omgaan met diversiteit 9.6 Open en gesloten activiteiten

62 Omgaan met diversiteit: 9-2 formulering van beleid draagvlak binnen de organisatie nieuwe samenwerkingsrelaties vaardigheden van de professionals

63 De inhoud van dit thema: 10-1 10.2Open en gesloten systemen 10.3 Netwerken 10.4 Het opbouwen en onderhouden van netwerkrelaties 10.5 De sociale kaart

64 Netwerken: 10-2 wat is netwerken? het doel van netwerken voorwaarden aan een netwerk als het netwerk niet meer functioneert netwerken als sociaal-cultureel werker de taken van de sociaal-cultureel werker in een netwerk

65 Netwerken: 10-3 het aangaan en onderhouden van relaties die op de een of andere manier betekenis kunnen hebben voor een individu, een groep of (sub)systeem Een netwerk: een groep mensen of organisaties die met elkaar verbonden is en/of samenwerkt

66 Voorwaarden aan een netwerk: 10-4 relaties opbouwen en onderhouden doelgerichtheid doelmatigheid positieve inzet goede afspraken

67 Het opbouwen en onderhouden van netwerkrelaties: 10-5 het opbouwen van vertrouwen problemen en oplossingen in het netwerk

68 De sociale kaart: 10-6 wat is een sociale kaart functie van de sociale kaart samenstellen van de sociale kaart gebruiken van de sociale kaart

69 Gegevens voor de sociale kaart: 10-7 naam van de instelling werkgebied werkwijze adres en telefoonnummer website en e-mailadres bereikbaarheid kosten

70 Voorwaarden voor toepassing sociale kaart: 10-8 vraagstelling moet duidelijk zijn weten welke informatie je zoekt eventueel alternatieven onderzoeken vraagstelling en informatie checken informatie doorgeven aan de cliënt

71 De inhoud van dit thema: 11-1 11.2Positie en functie van het vrijwilligerswerk 11.3 Visie op en beleid voor vrijwilligerswerk 11.4 Werkwijze 11.5 Regels en regelingen 11.6 Het werven van vrijwilligers en de introductie 11.7 De begeleiding 11.8 De tevredenheid van vrijwilligers onderzoeken 11.9 Algemene tips voor de begeleiding

72 Werkwijze: 11-2 twee soorten vrijwilligers plaats in de organisatie inspraak klachten het werken met vrijwilligers samengevat

73 Regels en regelingen voor vrijwilligers: 11-3 vergoedingen verzekeringen alcohol en roken regels, afspraken en protocollen het vrijwilligerscontract ondersteuning

74 Organisaties die ondersteuning bieden: 11-4 vrijwilligerscentrale of vrijwilligerssteunpunt mantelzorgorganisaties landelijke organisaties

75 Werven en selecteren van vrijwilligers: 11-5 werven van vrijwilligers selecteren van vrijwilligers introductie van nieuwe vrijwilligers

76 Het werven van vrijwilligers: 11-6 vrijwilligerscentrale mond op mond reclame adverteren

77 Selecteren van vrijwilligers: 11-7 functieomschrijving, taakomschrijving en profiel selectiecriteria het sollicitatiegesprek aannemen van de vrijwilliger afwijzen introductie

78 Begeleiding: 11-8 het begrip begeleiden de begeleidingstaken van een sociaal-cultureel werker begeleidingsstijlen begeleidingsmethoden

79 Begeleiden is: 11-9 het geheel van activiteiten en handelingen dat je beroepsmatig, bedoeld en bewust uitvoert om een vrijwilliger te helpen zijn functie goed uit te oefenen

80 Begeleidingsstijlen: 11-10 sturend ondersteunend laissez-faire (laat gaan)

81 Begeleidingsmethoden: 11-11 individuele begeleiding groepsbegeleiding coachen zelfsturing competentiegericht begeleiden trainingen, opleidingen, cursussen en themabijeenkomsten

82 De inhoud van dit thema: 12-1 12.2Begripsvorming kunst en cultuur 12.3 Kunstzinnige ontwikkeling van kinderen 12.4 Indeling van activiteiten 12.5 Verschillende soorten activiteiten 12.6 De rol van de sociaal-cultureel werker 12.7 Programmeren van activiteiten

83 Kunstzinnige ontwikkeling van kinderen: 12-2 de presymbolische fase (0 tot 2 jaar) de symbolische fase (3 tot 4 jaar) schematisch werken (5 tot 7 jaar) de fase van regelsystemen (8 tot 14 jaar) de metacognitieve fase (vanaf 15 jaar)

84 Indeling activiteiten naar: 12-3 doel frequentie

85 Frequentie van activiteiten: 12-4 eenmalige activiteiten projectmatige activiteiten cursorische activiteiten

86 Verschillende soorten activiteiten: 12-5 schilderen en tekenen fotografie driedimensionaal werken textiel maken of bewerken drama muziek dans multimedia taal cross-over

87 De rol van de sociaal-cultureel werker: 12-6 zelf creatieve of culturele activiteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren samenwerken met anderen in voorbereiding en/of uitvoering en evaluatie belangrijke aandachtspunten in de samenwerking

88 Programmeren van een grootschalige activiteit, enkele praktische tips: 12-7 activiteit doelstelling organisatie doelgroep plaats en tijdstip van het festival financiën vergunningen en verzekeringen het afsluiten van contracten publiciteit klussen

89 De inhoud van dit thema: 13-1 13.2Functie van recreatie en ontmoeting 13.3 Frequentie van activiteiten 13.4 Onderzoeken van behoeften en interesses 13.5 Organiseren van activiteiten 13.6 Jouw rol als sociaal-cultureel werker

90 Mensen recreëren voor: 13-2 ontmoeting ontspanning of juist spanning vermaak interesse ontplooiing (geestelijk of fysiek) kickervaringen (grenzen verleggen)

91 Frequentie van activiteiten: 13-3 dagelijkse activiteiten wekelijkse activiteiten cursorische activiteiten incidentele activiteiten of festiviteiten

92 Onderzoeken van behoeften en interesses: 13-4 kwalitatief onderzoek kwantitatief onderzoek

93 Jouw rol als sociaal-cultureel werker: 13-5 competenties samenwerking met vrijwilligers

94 De inhoud van dit thema: 14-1 14.2 Kenmerken en belang van sport en spel 14.3 Functie van sport en spel 14.4 Frequentie van activiteiten 14.5 Verschillende soorten activiteiten 14.6 Organiseren van sport- en spelactiviteiten 14.7 De rol van de sociaal-cultureel werker 14.8 Speciale projecten rond sport en spel

95 Frequentie van activiteiten: 14-2 dagelijkse activiteiten projectmatige activiteiten cursorische activiteiten incidentele activiteiten of festiviteiten

96 Verschillende soorten activiteiten: 14-3 spelactiviteiten sportactiviteiten

97 Organiseren van sport- en spelactiviteiten: 14-4 analyse van de beginsituatie planning realisatie evaluatie

98 De rol van de sociaal-cultureel werker: 14-5 zelf uitvoeren van activiteiten samenwerken met anderen makelaar tussen vraag en aanbod

99 De inhoud van dit thema: 15-1 15.2Wat verstaan we onder educatie en ondersteuning? 15.3 Educatieve activiteiten 15.4 Burgerschapsvorming; cursussen voor allochtonen 15.5 Alfabetisering 15.6 Informatie en advies; gezondheidsvoorlichting 15.7Activiteiten sociale dienstverlening

100 Educatie: 15-2 het vergroten van kennis en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt of van de ontwikkeling van groepen cliënten

101 Educatieve activiteiten: 15-3 computercursussen taalcursussen activiteiten opzetten vergadercursussen cursussen voor vrijwilligers

102 Burgerschapsvorming; cursussen voor allochtonen: 15-4 het begrip allochtoon werken met allochtonen cursussen voor allochtonen

103 Integratie: 15-5 het uitwisselen van identiteiten tussen verschillende groeperingen om te komen tot een situatie waarin wederzijdse acceptatie ontstaat

104 Sociale integratie: 15-6 het proces van samenwerken tussen individuen en groeperingen van verschillende afkomst of oorsprong in een buurt waardoor zij opgenomen worden in het grotere geheel van de samenleving

105 Alfabetisering: 15-7 wat is alfabetisering? het herkennen van laaggeletterdheid en analfabetisme educatie en alfabetisering alfabetisme en de actualiteit

106 Activiteiten sociale dienstverlening: 15-8 sociale dienstverlening en de sociaal-cultureel werker administratieve ondersteuning schuldsanering klussendiensten

107 De inhoud van dit thema: 16-1 16.2Waarom blijven leren? 16.3 In de praktijk 16.4 Evalueren 16.5 Reflectie 16.6 Intervisie 16.7 Intercollegiale consultatie 16.8 Supervisie

108 Evalueren: 16-2 het vaststellen en beoordelen van acties of activiteiten om op basis van dat oordeel conclusies voor het vervolgtraject te trekken

109 Evalueren: 16-3 waarom evalueren wanneer evalueren werkvormen voor de evaluatie

110 Informatie verzamelen om te evalueren: 16-4 reflectiewandeling barometer grafiek foto’s kernvragen vragenlijst smiley rode draad

111 Reflectie: 16-5 wat is reflectie zelfreflectie met het reflectiemodel

112 Intervisie: 16-6 een methode om intervisie vorm te geven de intervisiegroep

113 De inhoud van dit thema: 17-1 17.2Beleidsontwikkeling 17.3 Niveaus van beleid 17.4 Soorten beleid 17.5 De beleidscyclus 17.6 Bijdragen aan beleidsontwikkeling; taken en verantwoordelijkheden 17.7 Kwaliteitszorg 17.8 Vakkennis en vaardigheden bijhouden en toepassen 17.9 Rapporteren 17.10Samenwerken

114 Beleidsontwikkeling is: 17-2 vaststellen van doelen aangeven hoe die doelen bereikt kunnen worden

115 Arbeidorganisatie: 17-3 een samenwerkingsverband waarin de leden betaald worden voor hun werk

116 Niveaus van beleid: 17-4 strategisch beleid tactisch beleid operationeel beleid

117 Soorten beleid: 17-5 algemeen beleid productie/dienstverleningsbeleid personeelsbeleid financieel beleid marketingbeleid communicatiebeleid

118 De beleidscyclus: 17-6 voorbereiding beleidsplan vaststelling van beleid uitvoering van beleid evaluatie van beleid

119 Voorbereiding beleidsplan: 17-7 analyse van de organisatie omgevingsanalyse SWOT-analyse

120 Een omgevingsanalyse volgens de PEST- methode is een analyse van: 17-8 politieke ontwikkelingen economische ontwikkelingen sociaal-culturele ontwikkelingen technische ontwikkelingen

121 Een SWOT-analyse is een analyse van: 17-9 strengths:sterkten van de eigen organisatie weaknesses:zwakten van de eigen organisatie opportunities:kansen die de maatschappelijke ontwikkelingen bieden voor de organisatie threats:bedreigingen voor de organisatie die uit de maatschappelijke ontwikkelingen voortvloeien

122 Een beleidsplan: 17-10 gaat uit van de huidige situatie binnen de organisatie is afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie geeft richting aan de koers van de organisatie kan worden vertaald in concrete activiteiten wordt gedragen door alle geledingen binnen de organisatie

123 Bijdragen aan beleidsontwikkeling; taken en verantwoordelijkheden: 17-11 productie-/dienstverleningsbeleid personeelsbeleid financieel beleid marketingbeleid communicatiebeleid

124 Kwaliteitszorg: 17-12 wat is kwaliteitszorg de kwaliteitscirkel van Deming HKZ

125 Voorwaarden voor samenwerking in een netwerk: 17-13 duidelijkheid over het doel van de samenwerking acceptatie van ieders deskundigheid bereidheid om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen coördinatie

126 De inhoud van dit thema: 18-1 18.2Wat is marketing? 18.3 Marketing en sociaal-cultureel werk 18.4 Marketingbeleid 18.5 Marketingdoelen 18.6 Marketingstrategie 18.7 De marketingmix 18.8 Public relations 18.9 PR-activiteiten

127 Marketing: 18-2 alle activiteiten gericht op het optimaal afzetten van producten en diensten door bij het aanbod van de producten en diensten zo goed mogelijk rekening te houden met de behoeften en specifieke wensen van de (potentiële) afnemers

128 Fasen marketingplan: 18-3 analyse van de kansen en bedreigingen onderzoek en selectie van de doelen definitie van de marketingstrategie planning van het marketingprogramma organisatie en implementatie van het marketingprogramma meting en evaluatie van de resultaten en eventueel herdefinitie van de doelen

129 De marketingmix: 18-4 product prijs plaats promotie personeel

130 De levenscyclus van een product kent vijf fasen: 18-5 introductiefase groeifase rijpheidsfase verzadigingsfase neergangsfase

131 Public relations: 18-6 het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen

132 PR-activiteiten: 18-7 huisstijl interne communicatie externe communicatie protocol

133 De inhoud van dit thema: 19-1 19.2Financiën 19.3Registratie en administratie 19.4Archiveren

134 Financiën: 19-2 inkomsten en uitgaven begroten budgetteren boekhouden verantwoordelijkheden en bevoegdheden

135 Inkomsten buurthuizen: 19-3 bijdragen van deelnemers subsidies van gemeenten eventuele giften en sponsorgelden subsidies van fondsen

136 Begroten: 19-4 functies van begroten externe begroting interne begroting begroting van een activiteit

137 Functies van een begroting: 19-5 het toekennen van budgetten aan verschillende activiteiten, werkeenheden en kostenposten (bijvoorbeeld personeel) inzage geven in de financiering vergelijkingen mogelijk maken tussen verschillende activiteiten, werkeenheden en over verschillende jaren keuzes kunnen maken voor het beleid op basis van de inkomsten en uitgaven; prioriteiten stellen bijvoorbeeld het bewaken van de inkomsten en uitgaven

138 Boekhouden: 19-6 boekhoudkundige begrippen een kasboek bijhouden

139 Registratie en administratie: 19-7 administreren algemeen financiële gegevens kind- en oudergegevens buitenschoolse opvang gegevens deelnemers buurthuizen interne gegevens Wet bescherming persoonsgegevens

140 Administreren houdt in: 19-8 het boeken (registreren) van gegevens verspreiden van gegevens archiveren van gegevens wegdoen of vernietigen van gegevens

141 Redenen voor het bewaren en registreren van gegevens: 19-9 vastleggen van persoonsgegevens medewerkers en ouders voldoen aan wettelijke vereisten vastleggen van beleid, afspraken en werkwijzen ontwikkelingen van kinderen kunnen volgen verantwoording afleggen en controle mogelijk maken bewijzen vastleggen historie vastleggen

142 Kindgegevens: 19-10 persoonsgegevens en bijzonderheden over de kinderen overdrachtsgegevens gegevens over de ontwikkeling verantwoordelijkheden van de assistent- leidinggevende

143 Persoonsgegevens en bijzonderheden: 19-11 inschrijfformulier plaatsingsformulier intakeformulier kennismakingsformulier

144 Interne gegevens: 19-12 beleidsplannen en uitvoeringsplannen inhoudelijke verslagen, registraties en rapporten overige administratie en beheer PR-materiaal verantwoordelijkheden van de sociaal-cultureel werker

145 Overige administratie en beheer: 19-13 inkomende en uitgaande post, e-mail, fax en telefoon voorraadlijsten en bestellijsten vakliteratuur werkroosters presentielijsten van kinderen en deelnemers verzekeringen en garantiebewijzen PR-materiaal

146 Archiveren: 19-14 het archief het bewaarprotocol

147 Inhoud bewaarprotocol: 19-15 welke gegevens blijven bewaard de bewaarperiode per soort gegevens hoe worden ze bewaard waar worden ze bewaard door wie worden ze beheerd

148 De inhoud van dit thema: 20-1 20.2 Beheerstaken algemeen 20.3 Inventaris- en voorraadlijsten 20.4 Onderhoud 20.5 Milieuzorg 20.6 Veiligheid en gezondheid

149 Beheerstaken: 20-2 het belang van procedures en afstemming procedures en regels verzekeringen taakverdeling

150 Werkprocedures zorgen voor: 20-3 duidelijkheid constante kwaliteit coördinatie en afstemming veiligheid

151 Procedures en regels: 20-4 openstelling en sleutelbeheer veiligheid openbare en gesloten ruimten afstemmen van werk op elkaar taakverdeling

152 Verzekeringen: 20-5 opstalverzekering inboedelverzekering glasverzekering bedrijfsschadeverzekering aansprakelijkheidsverzekering geldverzekering autoverzekering inzittendenverzekering rechtsbijstandsverzekering

153 Milieuzorg: 20-6 wetten energie- en waterbesparing afvalverwerking het invoeren van milieumaatregelen

154 Veiligheid en gezondheid: 20-7 risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) Warenwet en hygiënecode gezondheidsmanagement veiligheidsmanagement leren omgaan met gevaren vergiftiging Arboregels alcohol en roken

155 Alcohol en roken: 20-8 Drank- en Horecawet Tabakswet


Download ppt "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Problemen in de samenleving 1.3 Persoonlijke ontplooiing 1.4 Maatschappelijke ontplooiing 1.5 Multiculturele samenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google